Bestanden
Home > Bestanden


AcetylcysteÔne RXT 200 mg bruis, bruistabletten

RegistratienummerRVG 16493
Farmaceutische vormBruistablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCR05CB01 - Acetylcysteine
AfleverstatusAlgemene verkoop [conform voorwaarden CBG AV-lijst d.d. 6 september 2007]
Registratiedatum27 mei 1994
RegistratiehouderRXT
Amsterdamsestraatweg 22
1391 AB ABCOUDE
Werkzame stof(fen)ACETYLCYSTEINE
Hulpstof(fen)ADIPINEZUUR (E 355)
ASPARTAAM (E 951)
CITROENZUUR 0-WATER (E 330)
LEMON AROMA H&R 213841 (RI)
NATRIUMWATERSTOFCARBONAAT (E 500 (II))
POVIDON (E 1201)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekstPATIENTENBIJSLUITER
Lees deze bijsluiter steeds vůůr het gebruik van dit geneesmid-
del. Ook indien u reeds eerder Acetylcysteine RXT 200 mg bruis,
bruistabletten hebt gebruikt. De informatie in deze bijsluiter
kan door nieuwe bevindingen of veranderde inzichten zijn
gewijzigd indien u een volgende verpakking krijgt.

ALGEMENE KENMERKEN
Naam van het geneesmiddel
Acetylcysteine RXT 200 mg bruis, bruistabletten

Samenstelling
Acetylcysteine RXT 200 mg bruis, bruistabletten hebben een
citroensmaak en bevatten 200 mg acetylcysteine per bruistablet.
De bruistabletten zijn per tablet gezoet met 20 mg aspartaam,
overeenkomend met 11,1 mg fenylalanine.
De 200 mg tabletten bevatten 188 mg natrium.
De tabletten bevatten tevens adipinezuur, citroenaroma, citroen-
zuur, natriumwaterstofcarbonaat en polyvidon.

Farmaceutische vorm en inhoud
Doosje met koker ŗ 10 of 20 bruistabletten.

Werking
Acetylcysteine is een slijmoplossend middel. Het kan de dikte
van het slijm in de ademhalingswegen verminderen, waardoor het
ophoesten wordt vergemakkelijkt.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel
brengen
RXT,Heereweg 217, 2161 BE Lisse, Nederland

In het register ingeschreven onder
RVG 16493 - Acetylcysteine RXT 200 mg bruis, bruistabletten

TOEPASSING VAN HET GENEESMIDDEL
Acetylcysteine RXT 200 mg bruis, bruistabletten worden gebruikt
bij:
- aandoeningen van de ademhalingsorganen, die gepaard gaan met
taai slijm zoals astma, bronchitis (ontsteking van de lucht-
pijpen), emfyseem (overmatige uitzetting van de longblaasjes
met dunner wordende scheidingswanden) en luchtweginfecties
- bij bronchiectasieŽn (chronische verwijding van een luchtpijp
met vaak stinkende inhoud) en bij mucoviscidose (een aangebo-
ren afwijking waarbij veel taai slijm wordt gevormd).

VOORDAT HET GENEESMIDDEL GEBRUIKT WORDT
Niet gebruiken bij


16493 BS 20090610.docx
1
j

- patiŽnten die overgevoelig zijn voor acetylcysteine
- fenylketonurie (aangeboren afwijking in de stofwisseling met
als gevolg gebrekkige geestelijke ontwikkeling) bij kinderen,
tenzij per dag maximaal 2 tabletten van 200 mg worden gebruikt
(zie ook 'Speciale waarschuwingen en voorzorgen')
- fenylketonurie bij zwangeren, tenzij per dag maximaal 2 ta-
bletten van 200 mg worden gebruikt.

Nodige voorzorgen bij gebruik
Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding:
Acetylcysteine kan in lage dosering, voor zover bekend zonder
gevaar voor het (ongeboren) kind, overeenkomstig het voorschrift
van de arts, worden gebruikt in de zwangerschap en tijdens het
geven van borstvoeding.

Invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te ge-
bruiken:

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit middel op
de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een
effect is echter niet waarschijnlijk.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen
Acetylcysteine RXT bruistabletten kunnen soms met bepaalde ge-
neesmiddelen wisselwerkingen vertonen (dit betekent dat ze
elkaars (bij)werking(en) kunnen beÔnvloeden). Meld daarom altijd
aan uw arts welke andere geneesmiddelen u (af en toe) gebruikt.
Gelijktijdig gebruik van dit middel met antibiotica dient te
worden vermeden. Het na elkaar innemen is wel toegestaan.

Speciale waarschuwingen en voorzorgen
- Acetylcysteine RXT bruistabletten dienen voorzichtig te worden
gebruikt door kinderen en zwangeren met fenylketonurie.
- Bij bepaalde patiŽnten met fenylketonurie moet de hoeveelheid
fenylalanine die door aspartaam wordt geleverd, worden doorbe-
rekend in het voedingsvoorschrift.
- De bruistabletten bevatten geen suiker (saccharose).
- Vooral bij astmapatiŽnten kan het gebruik van hoge doses
aanleiding geven tot ernstige krampen van de luchtwegen.
Indien de klachten aanhouden of terugkeren dient u uw arts te
raadplegen.
- Voorzichtigheid is geboden bij patiŽnten die een maagzweer of
een zweer aan de twaalfvingerige darm hebben of hebben gehad.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK
Dosering:


kinderen van 2 tot 7 jaar:
2 maal per dag 1 bruistablet van 200 mg opgelost in water inne-
men.

16493 BS 20090610.docx
2
j


volwassenen en kinderen van 7 jaar en ouder:
3 maal per dag 1 bruistablet opgelost in water innemen.

PatiŽnten met een gedempte hoestreflex (bijvoorbeeld ouderen of
verzwakte patiŽnten) wordt aangeraden de dosering 's morgens in
te nemen.

Wijze van innemen
De bruistablet dient te worden opgelost in een half glas water.
Hierdoor ontstaat een oplossing die direct kan worden opge-
dronken.
De gebruikelijke dosering mag alleen op voorschrift van uw arts
worden overschreden.
Bij chronische gevallen kan zonodig de duur van de behandeling
(normaal 5 tot 10 dagen) door uw arts worden verlengd.

Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder uw arts te raadplegen.

BIJWERKINGEN EN EVENTUELE PROBLEMEN DIE KUNNEN OPTREDEN
Raadpleeg altijd uw arts of apotheker indien bij u een bijwer-
king optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter of die
ernstig is.
De volgende bijwerkingen kunnen onder andere optreden:
- incidenteel maagklachten
- bij patiŽnten met een (eerder doorgemaakte) maag- of darmzweer
kan acetylcysteine een ongunstige werking op het maagslijm-
vlies hebben.
Zelden komt overgevoeligheid voor.

AANWIJZINGEN VOOR HET BEWAREN
Droog, bij kamertemperatuur (15-25įC) bewaren in de goed geslo-
ten, originele verpakking. Op deze wijze bewaard kunt u dit
geneesmiddel gebruiken tot en met de op de verpakking achter
'Niet te gebruiken na' vermelde datum. De aanduiding 'Exp.' op
de koker betekent: 'Niet te gebruiken na'.

Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen bewaren!

ALGEMENE WENKEN
Het is mogelijk dat na het lezen van bovenstaande tekst nog
vragen resteren. U kunt hiermee terecht bij uw arts of apothe-
ker. Zij beschikken over de laatste informatie.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op: juli 2009

16493 BS 20090610.docx
3
j

« Vorige
[AcetylcysteÔne RXT 200 mg bruis, bruistabletten]
Volgende »
[AcetylcysteÔne ratiopharm 600 mg bruis, bruistabletten]

Gevonden op deze pagina: