Bestanden
Home > Bestanden


Acetylsalicylzuur cardio 80 PCH, dispergeerbare tabletten 80 mg

RegistratienummerRVG 16466
Farmaceutische vormDispergeerbare tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCB01AC06 - Acetylsalicylic Acid
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum29 maart 1994
RegistratiehouderTeva Nederland B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Werkzame stof(fen)ACETYLSALICYLZUUR
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
LACTOSE 1-WATER
POTATO STARCH (RI)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekstACETYLSALICYLZUUR CARDIO 80 PCH
dispergeerbare tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS


Datum
: 10 november 2008
1.3.1
: Bijsluiter

Bladzijde : 1

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde
zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter
1.
Wat is Acetylsalicylzuur cardio 80 PCH en waarvoor wordt het gebruikt?
2.
Wat u moet weten voordat u Acetylsalicylzuur cardio 80 PCH inneemt
3.
Hoe wordt Acetylsalicylzuur cardio 80 PCH ingenomen?
4.
Mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Acetylsalicylzuur cardio 80 PCH?


Acetylsalicylzuur cardio 80 PCH, dispergeerbare tabletten 80 mg


Het werkzame bestanddeel is acetylsalicylzuur, 80 mg per dispergeerbare tablet.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn aardappelzetmeel, microkristallijne cellulose (E460),
lactose.


Registratiehouder
Pharmachemie BV
Swensweg 5
Postbus 552
2003 RN Haarlem

In het register ingeschreven onder
RVG 16466, dispergeerbare tabletten 80 mg.


1.
WAT IS ACETYLSALICYLZUUR CARDIO 80 PCH EN WAARVOOR WORDT HET
GEBRUIKT?

Farmaceutische vorm en inhoud
Dispergeerbare tabletten in stripverpakking, 30 en 90 stuks
Dispergeerbare tabletten in polyethyleen- en/of polypropyleenpot, 90, 100 of 1000 stuks.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Geneesmiddelengroep
Acetylsalicylzuur behoort tot de groep van de thrombocyten aggregatieremmers. Deze middelen
remmen de samenklontering van bloedplaatjes en daarmee de stolling van het bloed.


rvg 16466 PIL 1108.25v.HC


ACETYLSALICYLZUUR CARDIO 80 PCH
dispergeerbare tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS


Datum
: 10 november 2008
1.3.1
: Bijsluiter

Bladzijde : 2


Gebruiken
-
om een tweede hartinfarct te voorkomen
-
bij behandeling van een instabiele angina pectoris (hartkramp)
-
om herhaling van een beroerte te voorkomen
-
om voorbijgaande doorbloedingsstoornissen van de hersenen (TIA) mits bloedingen in de
hersenen zijn uitgesloten te voorkomen
-
bij patiŽnten die onlangs een bypass-operatie hebben ondergaan
-
om bloedstolsels (trombose) te voorkomen aan het verbindingsstuk (shunt) dat is aangebracht
voor nierdialyse


2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U ACETYLSALICYLZUUR CARDIO 80 PCH INNEEMT

Gebruik Acetylsalicylzuur cardio 80 PCH niet
-
wanneer u overgevoeligheid bent voor salicylzuurverbindingen of
prostaglandinesynthetaseremmers (bijv. sommige astmapatiŽnten, zij kunnen een aanval krijgen
of flauwvallen)
-
wanneer u last heeft van maagaandoeningen (maagzweer) of indien u bij eerder gebruik
maagpijn heeft gekregen
-
wanneer u bloedingen heeft in de maag of de darm
-
wanneer u een leveraandoening heeft
-
wanneer u een neiging tot bloeden heeft of wanneer bloeden bij u slecht stopt, zoals bijvoorbeeld
bij hemofilie
-
wanneer u behandeld wordt met antistollingsmiddelen
-
wanneer u een ernstige nierafwijking heeft
-
wanneer u een hersenbloeding heeft gehad.

Wees extra voorzichtig met Acetylsalicylzuur cardio 80 PCH
-
bij kinderen die symptomen van griep of waterpokken vertonen; alleen op advies van de arts
gebruiken. Indien het kind tijdens aandoeningen last heeft van langdurig overgeven,
bewustzijnsverlaging of gedragsstoornissen, kan dit duiden op een ernstige ziekte (syndroom van
Reye) waarbij de arts direct moet ingrijpen
-
kort vůůr of kort na het trekken van tanden en kiezen of voor een operatie. Stop ongeveer een
week voor de operatie met slikken van acetylsalicylzuur cardio 80
-
in combinatie met alcohol
-
wanneer u last krijgt van oorsuizen, duizeligheid of gehoorstoornissen; u moet direct uw arts
waarschuwen en stoppen met het gebruik van deze tabletten
-
wanneer u wat ouder bent
-
wanneer uw nieren niet goed werken
-
wanneer u een hoge bloeddruk heeft of een hartziekte; bijwerkingen als het vasthouden van
vocht en vochtophoping zijn nadelig bij deze ziekten


rvg 16466 PIL 1108.25v.HC


ACETYLSALICYLZUUR CARDIO 80 PCH
dispergeerbare tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS


Datum
: 10 november 2008
1.3.1
: Bijsluiter

Bladzijde : 3

-
wanneer u last heeft of heeft gehad van variant-angina (een hartziekte); mogelijk kan een aanval
uitgelokt worden.

Raadpleeg uw arts als ťťn van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.

Gebruik van Acetylsalicylzuur cardio 80 PCH in combinatie met voedsel en drank
Acetylsalicylzuur mag niet gelijktijdig gebruikt worden met alcohol. Zorg dat er een aantal uren zit tussen
de inname van alcohol en de acetylsalicylzuur.

Zwangerschap
Acetylsalicylzuur kan schadelijk zijn voor moeder en kind. Dit geneesmiddel alleen gebruiken indien uw
arts het voorschrijft. Bij deze lage doseringen zijn geen schadelijke effecten voor moeder en kind
bekend, maar een goede controle is belangrijk.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding
Acetylsalicylzuur gaat slechts in geringe mate over in de moedermelk. Bij lage doseringen hoeft de
borstvoeding niet te worden gestopt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het gebruik van Acetylsalicylzuur cardio 80 PCH kan soms duizeligheid tot gevolg hebben. Als u last
heeft van deze bijwerking, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid
vereisen.

Gebruik van Acetylsalicylzuur cardio 80 PCH in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen
enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak
de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van
werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de
verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt?
Werking van de behandeling kan beÔnvloed worden wanneer acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium
gelijktijdig wordt gebruikt met andere middelen tegen:
-
bloedstolling (bv. coumarinederivaten, heparine, abciximab, clopidogrel, dipyridamol, alteplase,
streptokinase)
-
hoge bloeddruk (bv. spironolacton, furosemide)
-
pijn en ontsteking (bv. steroÔden of anti-ontstekingsmiddelen)
-
jicht (de zgn. urinezuurverlagende middelen)
-
kanker of reumatoÔde arthritis (methotrexaat)


rvg 16466 PIL 1108.25v.HC


ACETYLSALICYLZUUR CARDIO 80 PCH
dispergeerbare tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS


Datum
: 10 november 2008
1.3.1
: Bijsluiter

Bladzijde : 4

-
suikerziekte (sulfonylureumderivaten)
-
glaucoom of epilepsie (acetazolamide)

Voordat u met acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium begint, informeer uw arts over de middelen die u
gebruikt. Als u regelmatig acetylsalicylzuur/carbasalaatcalcium gebruikt, raadpleeg altijd een arts
voordat u dit gelijktijdig met andere middelen gebruikt (ook voor geneesmiddelen die u niet via een
recept hebt gekregen).


3.
HOE WORDT ACETYLSALICYLZUUR CARDIO 80 PCH INGENOMEN?

Dosering en wijze van gebruik
Uw arts zal een persoonlijke, aan uw klachten aangepaste dosering voorschrijven.

Ter voorkoming van een hartinfarct
De eerste dag van de behandeling 2 tabletten van 80 mg, daarna 1 dispergeerbare tablet per dag (=24
uur).
Instabiele angina pectoris (hartkramp)
De eerste dag van de behandeling 2 tabletten van 80 mg, daarna 1 dispergeerbare tablet per dag (=24
uur).
PatiŽnten die een bypass-operatie hebben ondergaan
De eerste dag van de behandeling 2 tabletten van 80 mg, daarna 1 dispergeerbare tablet per dag (=24
uur).
Ter voorkoming van voorbijgaande doorbloedingsstoornissen van de hersenen (TIA), mits
bloedingen in de hersenen zijn uitgesloten en om herhaling van een beroerte te voorkomen
De eerste dag van de behandeling 120 mg, daarna 30-80 mg per dag (=24 uur)
Ter voorkoming van trombose of occlusie van de shunt voor nierdialyse
De eerste dag van de behandeling 2 tabletten van 80 mg, daarna 1 dispergeerbare tablet per dag (=24
uur).
Ter voorkoming van diepveneuze trombose of longembolie bij patiŽnten die langere tijd niet
voldoende kunnen bewegen
2 Dispergeerbare tablet(ten) per dag (=24 uur).

De tabletten zijn voorbehouden voor volwassenen.

Er bestaat nog onzekerheid over de duur van de behandeling, maar over het algemeen zal uw arts u
een langdurige behandeling voorschrijven.

De dispergeerbare tabletten in water (Ĺ glas) uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken. De
tabletten bij voorkeur 's morgens op een nuchtere maag of tenminste een half uur voor de maaltijd
innemen om een snel effect te verkrijgen. Bij langdurig gebruik van hoge doseringen of bij
maagdarmklachten kunnen de tabletten tijdens of vlak na de maaltijd worden ingenomen.rvg 16466 PIL 1108.25v.HC


ACETYLSALICYLZUUR CARDIO 80 PCH
dispergeerbare tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS


Datum
: 10 november 2008
1.3.1
: Bijsluiter

Bladzijde : 5

Wat u moet doen wanneer u te veel van Acetylsalicylzuur cardio 80 PCH heeft ingenomen
Wanneer u teveel van Acetylsalicylzuur cardio 80 PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact
op met uw arts of apotheker.
Bij een overdosering van acetylsalicylzuur kunnen de volgende verschijnselen optreden: hyperventilatie,
transpireren, duizeligheid, hoofdpijn, onrust, stuipen, dingen zien die er niet zijn, oorsuizen,
verwardheid, misselijkheid en braken, maagpijn.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Acetylsalicylzuur cardio 80 PCH in te nemen
Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna
tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale
doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Acetylsalicylzuur cardio 80 PCH om zo de
vergeten dosis in te halen.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.


4. MOGELIJKE
BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Acetylsalicylzuur cardio 80 PCH bijwerkingen veroorzaken.
Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.
De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Afweersysteem
Vaak (10% of minder, maar meer dan 1%)
Overgevoeligheidsverschijnselen (huiduitslag, verkoudheid, benauwdheid) bij patiŽnten die snel
allergisch of gevoelig zijn.
Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen (0,01% en minder)
Overgevoeligheidsverschijnselen (huiduitslag, verkoudheid, benauwdheid) bij overige patiŽnten.
Bloed
Verlengde bloedingstijd.
Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen (0,01% en minder)
Veranderingen in het bloedbeeld. Dit is te merken aan onverwachte bloedingen en/of blauwe plekken
Oog
Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen (0,01% en minder)
Staar.
Bloedvaten
Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen (0,01% en minder)
Hersenbloeding.
Maag- en darmstelsel
Soms (1% of minder, maar meer dan 0,1%)
Maagklachten (in dat geval het gebruik stoppen)
Zelden (0,1% of minder, maar meer dan 0,01%)
Bloedverlies in de maag en in de darmen; bloedverlies via de ontlasting is meestal niet waarneembaar.
Bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot bloedarmoede.
Overig


rvg 16466 PIL 1108.25v.HC


ACETYLSALICYLZUUR CARDIO 80 PCH
dispergeerbare tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS


Datum
: 10 november 2008
1.3.1
: Bijsluiter

Bladzijde : 6

Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen (0,01% en minder)
Ernstige ziekte met overgeven, verwardheid en gedragsstoornissen (syndroom van Reye).

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart,
informeer dan uw arts of apotheker.


5.
HOE BEWAART U ACETYLSALICYLZUUR CARDIO 80 PCH?

Acetylsalicylzuur cardio 80 PCH buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Beneden 25įC bewaren in de goed gesloten verpakking.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na" of
"exp." .
De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in november 2008.


Gebruiksaanwijzing voor de kinderveilige flacon:

<<hier de gebruiksinstructie van de kinderveilige kunststof flacon (clicker) invoegen >>1108.25v.HCrvg 16466 PIL 1108.25v.HC

« Vorige
[Acetylsalicylzuur cardio 80 PCH, dispergeerbare tabletten 80 mg]
Volgende »
[Acetylsalicylzuur neuro 30 PCH, tabletten 30 mg]