Bestanden
Home > Bestanden


Acetylsalicylzuur Mylan 80 mg, tabletten

RegistratienummerRVG 28499=26865
Farmaceutische vormTablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCB01AC06 - Acetylsalicylic Acid
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum07 januari 2003
RegistratiehouderMylan B.V.
Dieselweg 25
3752 LB BUNSCHOTEN
Werkzame stof(fen)ACETYLSALICYLZUUR
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
LACTOSE 1-WATER
MAISZETMEEL
Download: Bijsluiter PDF


Acetylsalicylzuur Mylan 80 mg, tabletten 
RVG 28499=26865 
januari 2011 
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS 
 
Acetylsalicylzuur Mylan 80 mg, tabletten 
Acetylsalicylzuur 
 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. 
•  Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 
•  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
•  Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan 
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. 
•  Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking 
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
In deze bijsluiter: 
1. 
Waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
2. 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn? 
3. 
Hoe gebruikt u dit middel? 
4. 
Mogelijke bijwerkingen 
5. 
Hoe bewaart u dit middel? 
6. 
Aanvullende informatie 
 
 
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?  
  
Geneesmiddelengroep 
Acetylsalicylzuur behoort tot de groep van de thrombocyten aggregatieremmers. Deze middelen 
remmen de samenklontering van bloedplaatjes en daarmee de stolling van het bloed.  
 
Gebruiken  
•  om een herhaling van een hartinfarct te voorkomen;  
•  bij behandeling van een instabiele angina pectoris (hartkramp) om een hartinfarct te voorkomen;  
•  om herhaling van een beroerte (TIA) of doorbloedingsstoornissen van de hersenen (CVA) te 
voorkomen, mits bloedingen in de hersenen zijn uitgesloten;  
•  om het optreden van hartproblemen bij patiënten met stabiele angina pectoris (hartkramp) te 
voorkomen;  
•  bij patiënten die onlangs een bypass-operatie hebben ondergaan om verstopping van de bypass te 
voorkomen; 
 
 
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn? 
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
•  wanneer u overgevoelig bent voor salicylzuurverbindingen of prostaglandinesynthetaseremmers 
(bijv. als u astmapatiënt bent, u zou een aanval kunnen krijgen of kunnen flauwvallen);  
•  wanneer u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen 
kunt u vinden onder punt 6. 
•  wanneer u last heeft van maagaandoeningen (maagzweer) of indien u bij eerder gebruik maagpijn 
heeft gekregen;  
•  wanneer u bloedingen heeft in de maag of de darm;  
•  wanneer uw lever minder goed functioneert; 
•  wanneer u een neiging tot bloeden heeft of wanneer bloeden bij u slecht stopt, zoals bijvoorbeeld 
bij hemofilie of hypotrombinemie; 
•  wanneer u behandeld wordt met antistollingsmiddelen;  
Pagina 1 van 5 

Acetylsalicylzuur Mylan 80 mg, tabletten 
RVG 28499=26865 
januari 2011 
•  wanneer uw nieren erg slecht functioneren;  
•  wanneer u een hersenbloeding heeft gehad.  
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?  
•  bij kinderen die symptomen van griep of waterpokken vertonen; alleen op advies van de arts 
gebruiken. Indien het kind tijdens het verloop van deze aandoeningen last heeft van langdurig 
overgeven, verminderd bewustzijn of gedragsstoornissen, kan dit duiden op een ernstige ziekte 
(syndroom van Reye) waarbij de arts direct moet ingrijpen;  
•  kort vóór of kort na het trekken van tanden en kiezen. Stop vanaf ongeveer een week voor tot een 
week na de behandeling met het slikken van acetylsalicylzuur. Raadpleeg hiervoor uw arts;  
•  in combinatie met alcohol, zorg dat er een aantal uren zit tussen de inname van alcohol en de 
acetylsalicylzuur;  
•  wanneer u last krijgt van oorsuizen, duizeligheid of gehoorstoornissen; u moet direct uw arts 
waarschuwen en stoppen met het gebruik van deze tabletten;  
•  wanneer u wat ouder bent en/of uw nieren werken minder goed;  
•  wanneer u een hoge bloeddruk heeft of een hartziekte; bijwerkingen als het vasthouden van vocht 
en vochtophoping zijn nadelig bij deze ziekten;  
•  wanneer u last heeft of heeft gehad van variant-angina (een hartziekte); mogelijk kan een aanval 
uitgelokt worden;  
•  als u een tekort hebt aan een bepaald enzym in de rode bloedcellen (glucose-6-fosfaat-
dehydrogenase-deficiëntie), neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel 
inneemt;  
 
Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het 
verleden is geweest.  
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?  
Gebruikt u naast acetylsalicylzuur nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? 
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor 
nodig heeft.
 
De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak 
de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van 
werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de 
verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt. 
 
Werking van de behandeling kan beïnvloed worden wanneer acetylsalicylzuur gelijktijdig wordt 
gebruikt met andere middelen:  
•  die de bloedstolling remmen (bv. coumarinederivaten, heparine);  
•  tegen hoge bloeddruk (bv. spironolacton, furosemide);  
•  tegen pijn en ontsteking (bv. cortico-steroïden); 
•  tegen reuma (niet steroïdale antirheumatica);  
•  tegen jicht (de zgn. urinezuurverlagende middelen of uricosurica);  
•  die het afweersysteem remmen en ontstekingonderdrukken (methotrexaat);  
•  tegen suikerziekte (sulfonylureumderivaten).  
 
Voordat u met acetylsalicylzuur begint, informeer uw arts over de middelen die u gebruikt. Als u 
regelmatig acetylsalicylzuur gebruikt, raadpleeg altijd een arts voordat u dit gelijktijdig met andere 
middelen gebruikt (ook voor geneesmiddelen die u niet via een recept hebt gekregen).  
 
Waarop moet u letten met eten en drinken?  
Acetylsalicylzuur mag niet gelijktijdig gebruikt worden met alcohol. Zorg dat er een aantal uren zit 
tussen de inname van alcohol en de acetylsalicylzuur.  
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Zwangerschap  
Pagina 2 van 5 

Acetylsalicylzuur Mylan 80 mg, tabletten 
RVG 28499=26865 
januari 2011 
Acetylsalicylzuur kan schadelijk zijn voor moeder en kind. Dit geneesmiddel alleen gebruiken indien 
uw arts het voorschrijft. Gebruik dit middel niet tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.  
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.  
 
Borstvoeding  
Acetylsalicylzuur gaat slechts in geringe mate over in de moedermelk. Bij lage doseringen hoeft de 
borstvoeding niet te worden gestopt.  
 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.  
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  
Het gebruik van Acetylsalicylzuur Mylan 80 mg kan soms duizeligheid tot gevolg hebben. Als u last 
heeft van deze bijwerking, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid 
vereisen.  
 
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden 
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suiker sniet verdraagt, neem dan contact op met uw 
arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 
 
3. Hoe gebruikt u dit middel? 
 
 
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het 
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
Dosering en wijze van gebruik 
Uw arts zal een persoonlijke, aan uw klachten aangepaste dosering voorschrijven.  
 
Ter voorkoming van herhaling van een hartinfarct 
 
De eerste dag van de behandeling 2 tabletten van 80 mg, daarna 1 tablet per dag (=24 uur).  
 
Bij de behandeling van instabiele angina pectoris (hartkramp) om een hartinfarct te voorkomen 
 
De eerste dag van de behandeling 2 tabletten van 80 mg, daarna 1 tablet per dag (=24 uur).  
 
Bij de behandeling van patiënten die een bypass-operatie hebben ondergaan om verstopping van de 
bypass te voorkomen 
 
De eerste dag van de behandeling 2 tabletten van 80 mg, daarna 1 tablet per dag (=24 uur).  
 
Om het optreden van hartproblemen bij patiënten met stabiele angina pectoris (hartkramp) te 
voorkomen 
1 tablet per dag (=24 uur). 
 
Bij behandeling om herhaling van een beroerte (TIA) of doorbloedingsstoornissen van de hersenen 
(CVA) te voorkomen, mits bloedingen in de hersenen zijn uitgesloten 
 
40-80 mg per dag (=24 uur)  
 
De tabletten zijn voorbehouden voor volwassenen.  
Over het algemeen zal uw arts u een langdurige behandeling voorschrijven.  
De tabletten nemen met een glas water. De tabletten bij voorkeur 's morgens op een nuchtere maag of 
tenminste een half uur voor de maaltijd innemen om een snel effect te verkrijgen. Bij langdurig 
gebruik van hoge doseringen of bij maagdarmklachten kunnen de tabletten tijdens of vlak na de 
maaltijd worden ingenomen.  
 
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?  
Wanneer u teveel van Acetylsalicylzuur Mylan 80 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts of apotheker.  
Pagina 3 van 5 

Acetylsalicylzuur Mylan 80 mg, tabletten 
RVG 28499=26865 
januari 2011 
Bij een overdosering van acetylsalicylzuur kunnen de volgende verschijnselen optreden: 
hyperventilatie, transpireren, duizeligheid, hoofdpijn, onrust, stuipen, dingen zien die er niet zijn, 
oorsuizen, verwardheid, misselijkheid en braken, maagpijn.  
 
Bent u vergeten dit middel in te nemen? 
Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna 
tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale 
doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Acetylsalicylzuur Mylan 80 mg om zo de 
vergeten dosis in te halen.  
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.  
 
 
4. Mogelijke bijwerkingen 
 
 
Zoals elk geneesmiddel kan Acetylsalicylzuur Mylan 80 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet 
iedereen daarmee te maken.  
 
De volgende termen worden gebruikt om aan te geven hoe vaak een bijwerking voorkomt: 
Zeer vaak 
bij meer dan 1 op de 10 patiënten 
Vaak   
bij 1 tot 10 op de 100 patiënten 
Soms   
bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten 
Zelden   
bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten 
Zeer zelden 
bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten 
 
De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:  
 
Afweersysteem 
 
Vaak  
Overgevoeligheidsverschijnselen (huiduitslag, verkoudheid, benauwdheid) bij patiënten die snel 
allergisch of gevoelig zijn.  
Zelden  
Overgevoeligheidsverschijnselen (huiduitslag, verkoudheid, benauwdheid) bij overige patiënten.  
 
Bloed 
 
Verlengde bloedingstijd.  
Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen  
Veranderingen in het bloedbeeld. Dit is te merken aan onverwachte bloedingen en/of blauwe plekken  
 
Oog 
 
Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen  
Staar.  
 
Bloedvaten 
 
Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen  
Hersenbloeding.  
 
Maag- en darmstelsel 
 
Soms  
Maagklachten (in dat geval het gebruik stoppen)  
Zelden  
Bloedverlies in de maag en in de darmen; bloedverlies via de ontlasting is meestal niet waarneembaar. 
Bij langdurig of veelvuldig gebruik kan dit leiden tot bloedarmoede.  
 
Overig 
 
Zeer zelden, inclusief incidentele meldingen  
Pagina 4 van 5 

Acetylsalicylzuur Mylan 80 mg, tabletten 
RVG 28499=26865 
januari 2011 
Ernstige ziekte met overgeven, verwardheid en gedragsstoornissen (syndroom van Reye).  
 
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem 
dan contact op met uw arts of apotheker.  
 
 
5. Hoe bewaart u dit middel? 
 
 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.  
Bewaren in de originele verpakking, beneden 25°C. 
  
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking 
achter “Niet te gebruiken na: of “Exp.:. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die 
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
 
6. Aaanvullende 

informatie 
 
Welke stoffen zitten er in dit middel? 
•  De werkzame stof in dit middel is acetylsalicylzuur.  
Acetylsalicylzuur Mylan 80 mg bevat 80 mg acetylsalicylzuur per tablet. 
 
•  De andere stoffen (hulpstoffen) zijn: maiszetmeel, microkristallijne cellulose (E460), lactose. 
 
Hoe ziet Acetylsalicylzuur Mylan 80 mg er uit en hoe veel zit er in een verpakking? 
De tabletten zijn rond, plat en vrijwel wit en hebben een breukstreep aan een kant. De tabletten 
kunnen in twee gelijke helften worden gedeeld. 
 
De tabletten zijn geregistreerd in doordrukstripverpakkingen van 30 en 250 stuks en in 
flaconverpakkingen van 1000 stuks. 
Niet alle verpakkingen worden in de handel gebracht. 
 
Dit middel is ingeschreven in het register onder nummer RVG 28499=26865 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Registratiehouder 
 
Mylan B.V. 
Dieselweg 25 
3752 LB Bunschoten 
 
Fabrikant 
Apotex Nederland BV 
Archimedesweg 2 
2333 CN Leiden 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2011.  
 
Pagina 5 van 5 

« Vorige
[Acetylsalicylzuur Mylan 80 mg, tabletten]
Volgende »
[Acetylsalicylzuur 500 mg, maagsapresistente tabletten Kruidvat]