Bestanden
Home > Bestanden


Advil 400, dragees 400 mg

RegistratienummerRVG 21637=20880
Farmaceutische vormOmhulde tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCM01AE01 - Ibuprofen
AfleverstatusUitsluitend apotheek; Uitsluitend apotheek of drogist - UA meer dan 24 eenheden - UAD maximaal 24 eenheden
Registratiedatum17 juli 1997
RegistratiehouderPfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD CAPELLE A/D IJSSEL
Werkzame stof(fen)IBUPROFEN
Hulpstof(fen)ARABISCHE GOM (E 414)
CALCIUMCARBONAAT (E 170)
CARNAUBAWAS (E 903)
CASTOROLIE, POLYETHYLENGLYCOLETHER
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
ERYTHROSINE ALUMINIUMLAK (E 127)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMBENZOAAT (E 211)
SACCHAROSE
SCHELLAK (E 904)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
WITTE BIJENWAS (E 901)
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD
Download: Bijsluiter PDF


 
 
KATWIJK FARMA BV 
UPDATE 
 
 
 
IBUPROFEN 400 MG KATWIJK 
Version: 2007_03 
 
coated tablet 
 
400 mg ibuprofen per tablet                                                          RVG 20880   
 
 
 
 
Module 1 - ADMINISTRATIVE INFORMATION . . . 
Part: 1.3.3 - 1 of 4 
 
 
 
 
1.3.3 LEAFLET 
 
 
IBUPROFEN 400 mg KATWIJK 
 
Lees deze informatie goed door, ook als u dit middel al eerder heeft gebruikt. Zo blijft u steeds op de 
hoogte van de eigenschappen en de juiste wijze van gebruik. Soms is er namelijk een reden om de 
informatie in deze bijsluiter te wijzigen. Als u na het lezen van deze bijsluiter nog vragen heeft, kunt u 
zich wenden tot uw arts of apotheker. 
 
Uiterlijk 
Overtuig u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt: de omhulde tabletten zijn rond en hardroze 
van kleur. 
 
Samenstelling 
De werkzame stof is ibuprofen. Iedere omhulde tablet bevat  400 mg ibuprofen.  
Als hulpstoffen zijn gebruikt: microkristallijne cellulose (E460), voorverstijfseld zetmeel, 
croscarmellose natrium (E468), colloïdaal silica, talk (E553b), magnesiumstearaat (E470b), suiker, 
acacia (E414), titaandioxide (E171), calciumcarbonaat, polyoxyl-35-castorolie, erythrosine (E127), 
natriumbenzoaat (E211), schellak (E904), witte bijenwas (E901), carnauba was (E903).  
 
Verpakkingsvorm 
De omhulde tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 
100 en 250 stuks en in een flaconverpakking van 1000 stuks. Niet alle verpakkingsgroottes zijn in de 
handel.  
 
Hoe werkt ibuprofen 
Ibuprofen behoort tot de groep van de zogenaamde prostaglandinesynthetaseremmers. Het heeft een 
pijnstillende, koortswerende en ontstekingsremmende werking.  
 
Inschrijving
 
De registratiehouder van dit geneesmiddel is Katwijk Farma BV, Bio Science Park, Archimedesweg 2, 
2333 CN   Leiden.  
Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder: 
RVG 20880   Ibuprofen 400 mg Katwijk, omhulde tabletten. 
 
Voor wie is Ibuprofen bestemd 
Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten met: 
- menstruatiepijn; 
- koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na inenting; 
- kiespijn; 
- hoofdpijn; 
- spierpijn; 
- reumatische pijn. 
 
Wanneer mag u Ibuprofen niet gebruiken  
Dit geneesmiddel mag u niet gebruiken wanneer u last heeft van bepaalde aandoeningen. Deze 
aandoeningen, die door uw arts kunnen worden herkend, zijn: 
-  overgevoeligheid  voor ibuprofen of andere bestanddelen uit  het geneesmiddel; 

astma-aanvallen of andere overgevoeligheidsreacties na eerder gebruik van soortgelijke 
geneesmiddelen (zoals acetylsalicylzuur); 
- maagdarmzweer (bestaand of steeds terugkerend), maagdarmbloedingen of andere bloedingen 

 
 
KATWIJK FARMA BV 
UPDATE 
 
 
 
IBUPROFEN 400 MG KATWIJK 
Version: 2007_03 
 
coated tablet 
 
400 mg ibuprofen per tablet                                                          RVG 20880   
 
 
 
 
Module 1 - ADMINISTRATIVE INFORMATION . . . 
Part: 1.3.3 - 2 of 4 
 
 
 
 
  zoals hersenbloedingen;  
-  ontsteking van de dikke darm die met zweervorming gepaard gaat (colitis ulcerosa); 
- ernstige lever- of nierfunctiestoornissen. 
-  onvoldoende pompkracht van het hart (ernstig hartfalen). 
Ook mag u ibuprofen niet gebruiken wanneer u snel last heeft van bloedingen of met 
bloedverdunnende middelen wordt behandeld. 
 
Ibuprofen bij zwangerschap en borstvoeding 
Over het gebruik van ibuprofen tijdens de zwangerschap bij de mens zijn onvoldoende gegevens 
bekend om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tijdens de zwangerschap wordt het gebruik 
van dit geneesmiddel ontraden, tenzij uw arts anders adviseert. 
Ibuprofen gaat over in de moedermelk. Tijdens de periode van borstvoeding moet u dit middel 
uitsluitend op advies van uw arts gebruiken. 
   
Beïnvloedt Ibuprofen de rijvaardigheid en het reactievermogen? 
Ibuprofen kan als bijwerking duizeligheid veroorzaken.  Indien duizeligheid optreedt wordt deelname 
aan het verkeer en het bedienen van (gevaarlijke) machines afgeraden. 
 
Gelijktijdig gebruik met andere medicijnen 
Sommige medicijnen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere 
redenen niet gelijktijdig gebruikt worden. 
 
Medicijnen waarvan bekend is dat zij de werking van ibuprofen kunnen beïnvloeden of waarvan 
ibuprofen de werking kan beïnvloeden, zijn 
- thiazidediuretica (bepaalde plasmiddelen). Bij gelijktijdig gebruik kan de werkzaamheid van deze 
middelen worden verminderd. 
- anticoagulantia (bepaalde bloedverdunnende middelen). De bloedingstijd kan verlengd zijn. 
Raadplaag de trombosedienst. 

bètablokkers (bepaalde bloeddrukverlagende middelen). Bij gelijktijdig gebruik kan de 
werkzaamheid van deze middelen worden verminderd. 

corticosteroïden (bijnierschorshormonen). De bijwerkingen op het maagdarmkanaal kunnen 
versterkt worden. 
-  methotrexaat (middel bij reuma). De hoeveelheid methotrexaat in het bloed kan toenemen. 
- digoxine (hartmiddel), fenytoïne (middel tegen epilepsie) en lithium (middel bij bepaalde vorm van 
ernstige neerslachtigheid). De werking van deze middelen kan versterkt worden. 
 
Waarschuwingen en voorzorgen  
Als de klachten langer aanhouden dan 14 dagen moet u een arts raadplegen. 
 
Ibuprofen moet voorzichtig worden toegediend aan patiënten met een maagdarmzweer (nu of in het 
verleden), patiënten met stollingsstoornissen en lever- en nierfunctiestoornissen. Wanneer de werking 
van uw nieren verslechtert, zal de dosering van ibuprofen moeten worden aangepast Doordat 
ibuprofen ontstekingen remt, valt een eventuele infectie minder snel op. Wees hierop bedacht.  
Bij het optreden van een maagdarmbloeding, bloedbeeldafwijkingen (bijvoorbeeld te herkennen aan 
spontaan optredende blauwe plekken op de huid en slijmvliezen of hardnekkige keelpijn) of 
aanzienlijke leverfunctiestoornissen (bijvoorbeeld te herkennen aan een gele verkleuring van de huid 
of oogleden) moet u stoppen met het gebruik van ibuprofen. 
Ibuprofen 400 mg Katwijk bevat natriumbenzoaat. Benzoaten kunnen de huid, ogen en slijmvliezen 
irriteren. Ook kan het het risico van geelzucht bij pasgeborenen verhogen. 
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen 400 mg Katwijk kunnen in verband worden gebracht met een klein 
verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de 
ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebuikt wordt. Gebruik niet meer dan de 

 
 
KATWIJK FARMA BV 
UPDATE 
 
 
 
IBUPROFEN 400 MG KATWIJK 
Version: 2007_03 
 
coated tablet 
 
400 mg ibuprofen per tablet                                                          RVG 20880   
 
 
 
 
Module 1 - ADMINISTRATIVE INFORMATION . . . 
Part: 1.3.3 - 3 of 4 
 
 
 
 
voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling. Het 
risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. 
 
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een 
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel 
heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel 
inneemt. 
 
 
Aanwijzingen voor het gebruik 
De tabletten kunnen het beste in hun geheel met een ruime hoeveelheid water (half glas) worden 
ingenomen. Reumapatiënten die last hebben van ochtendstijfheid, kunnen de eerste dosis eventueel 
direct na het ontwaken op de nuchtere maag met wat thee of een andere drank innemen. Omdat dit 
op de nuchtere maag gebeurt, wordt het middel snel opgenomen en treedt snel verlichting van de pijn 
en ochtendstijfheid op.  De volgende doses kunnen na de maaltijd met een ruime hoeveelheid water 
ingenomen worden. 
 
Dosering 
In het algemeen geven de onderstaande doseringen voldoende resultaat: 
 
 Koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na vaccinatie, kiespijn, hoofdpijn, spierpijn en reumatische 
 pijn: 
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar is de eerste dosis 400 mg, zonodig gevolgd door 400 mg per 
keer. Maximaal 1200 mg per 24 uur. 
 
 Menstruatiepijn: 
Beginnen met 1200 mg per dag verdeeld over 3 keer. In ernstige gevallen kan de dosering worden 
verhoogd tot 1600 mg per dag verdeeld over 4 keer. 
 
Verschijnselen en behandeling van overdosering 
Als er teveel is ingenomen kunnen de volgende symptomen optreden: misselijkheid, maagpijn, 
braken (eventueel met bloed), diarree (eventueel met bloed), duizeligheid, onwillekeurige bewegingen 
van de ogen, dubbelzien, hoofdpijn en oorsuizen. Bij een ernstige overdosering kunnen optreden: 
nierfunctiestoornis, verlaagde bloeddruk (te herkennen aan een licht gevoel in het hoofd) en coma.  
Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen. 
 
Wat te doen als u vergeten bent een dosis in te nemen 
Als u vergeten bent een dosis in te nemen, dan kunt u deze gewoon overslaan. 
 
Mogelijke bijwerkingen bij gebruik van Ibuprofen 
Het gebruik van ibuprofen kan aanleiding geven tot de volgende bijwerkingen: 
Frequent komen voor: irritatie van maag en/of darmen, gebrek aan eetlust, misselijkheid, braken, 
zuurbranden, onprettig gevoel in de buik, diarree en maagdarmbloedingen. 
Minder frequent komen voor: hoofdpijn, duizeligheid, oorsuizen, slapeloosheid, waanbeelden, 
ernstige neerslachtigheid, overgevoeligheidreacties (huiduitslag, jeuk, koorts, buikpijn, hoofdpijn, 
misselijkheid, braken, slaapzucht, beschadiging van de lever of het hersenvlies), verzwakt 
gezichtsvermogen, wazig zien, verandering in het waarnemen van kleuren, vasthouden van vocht 
(oedeemvorming), geelkleuring van huid en slijmvliezen, pijn en moeilijkheden met plassen, lever- en 
nierfunctiestoornissen, verhoogde bloeddruk (hypertensie) en onvoldoende pompkracht van het hart 
(ernstig hartfalen). 

 
 
KATWIJK FARMA BV 
UPDATE 
 
 
 
IBUPROFEN 400 MG KATWIJK 
Version: 2007_03 
 
coated tablet 
 
400 mg ibuprofen per tablet                                                          RVG 20880   
 
 
 
 
Module 1 - ADMINISTRATIVE INFORMATION . . . 
Part: 1.3.3 - 4 of 4 
 
 
 
 
Een enkele keer kunnen voorkomen: astma-aanvallen bij hiervoor gevoelige personen, haaruitval bij 
vrouwen van het negroïde ras, ontsteking van het mondslijmvlies en stoornissen in de 
menstruatiecyclus. 
Bij gebruik van meer dan 1000 mg ibuprofen per dag kan de bloedingstijd verlengd worden. 
Met name na langdurig gebruik van hoge doses kunnen bloedbeeldafwijkingen optreden (bijvoorbeeld 
te herkennen aan spontaan optredende blauwe plekken op de huid en slijmvliezen of hardnekkige 
keelpijn of bloedarmoede). 
 
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen 400 mg Katwijk kunnen in verband worden gebracht met een klein 
toegenomen risico op een hartaanval (“hartinfarct) of beroerte. 
 
Wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet vermeld wordt in de bijsluiter of als u een bijwerking als 
ernstig ervaart, moet u uw arts of apotheker waarschuwen. 
 
Hoe moet Ibuprofen bewaard worden 
Houd geneesmiddelen altijd buiten bereik en zicht van kinderen. 
Bewaren beneden 25°C. Bewaar de tabletten in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming 
tegen vocht. 
 
 
Hoe lang kan  Ibuprofen bewaard worden? 
Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de tabletten gebruikt kunnen worden (maand en 
jaar). 
Op de blisterverpakking staat de vervaldatum na de afkorting "Exp" (= niet te gebruiken na). 
U kunt eventueel niet gebruikte geneesmiddelen bij uw apotheek inleveren ter vernietiging 
 
Maart 2007 

« Vorige
[Advil dragees 200 mg]
Volgende »
[Advil Liquid-Caps 200, zachte capsules 200 mg]