Bestanden
Home > Bestanden


Biphozyl oplossing voor hemofiltratie / hemodialyse

RegistratienummerRVG 114252
ProcedurenummerNL/H/3002/001
Farmaceutische vormOplossing voor hemodialyse, Oplossing voor hemofiltratie
ToedieningswegIntraveneus gebruik
ATCB05ZB - Hemofiltrates
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum23 april 2015
RegistratiehouderGambro Lundia AB
Magistratsvagen 16
SE-226 43 LUND (ZWEDEN)
Publieksvriendelijke samenvatting van het publieke beoordelingsrapport/Spars/h114252_spar.pdf
Werkzame stof(fen)DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
KALIUMCHLORIDE
MAGNESIUMCHLORIDE 6-WATER (E 511)
SAMENSTELLING
overeenkomend met
MAGNESIUMCHLORIDE 0-WATER (E 511)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMWATERSTOFCARBONAAT (E 500 (II))
SAMENSTELLING
overeenkomend met
CHLORIDE (CL-)
KALIUM (K+)
MAGNESIUM (MG2+)
NATRIUM (NA+)
WATERSTOFCARBONAAT (HCO3-)
WATERSTOFFOSFAAT (HPO4 2-)
Hulpstof(fen)KOOLSTOFDIOXIDE (E 290)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Master text Biphozyl package leaflet w pin 2014-10 
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
 
Biphozyl, oplossing voor hemodialyse / hemofiltratie  
Magnesiumchloridehexahydraat, natriumchloride, natriumwaterstofcarbonaat, kaliumchloride, 
dinatriumfosfaatdihydraat 
 
 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke 
informatie in voor u.
 

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.  

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. 

Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in 
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. 
 
Inhoud van deze bijsluiter 
1. 
Wat is Biphozyl en waarvoor wordt dit middel gebruikt?  
2. 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
3. 
Hoe gebruikt u dit middel?  
4. Mogelijke 
bijwerkingen 
 
5. 
Hoe bewaart u dit middel?  
6. 
Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
 
1. 
WAT IS BIPHOZYL EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? 
Dit geneesmiddel is een oplossing voor dialysebehandeling (hemofiltratie, hemodialyse en hemodiafiltratie) 
die wordt gebruikt voor het verwijderen van afvalstoffen uit het bloed wanneer de nieren niet werken. Dit 
geneesmiddel wordt gebruikt in ziekenhuizen bij intensieve zorg met continue nierfunctievervangende 
therapie (CVVH - Continuous Renal Replacement Therapy). Dit geneesmiddel wordt met name gebruikt 
voor de behandeling van ernstig zieke patiënten met acute nierschade, bij wie sprake is van: 
  een normale concentratie kalium in het bloed (normale kaliëmie); 
  een normale zuurgraad (pH) in het bloed; 
  een normale of lage concentratie fosfaat in het bloed (normale hypofosfatemie); 
  een hoge concentratie calcium in het bloed (hypercalciëmie). 
 
2. 
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA 
VOORZICHTIG MEE ZIJN?  
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
  U bent allergisch voor één van de stoffen   in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in 
rubriek 6. 
  U heeft een lage concentratie calcium in het bloed (hypocalciëmie); 
  U heeft een hoge concentratie kalium in het bloed (hyperkaliëmie); 
  U heeft een hoge concentratie fosfaat in het bloed (hyperfosfatemie). 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
 
Waarschuwingen 
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Biphozyl gebruikt. 
Gebruik het product alleen als de oplossing helder is en er geen zichtbare deeltjes aanwezig zijn. 
De gebruiksaanwijzing moet strikt worden gevolgd. 
De oplossingen in de twee compartimenten moeten vóór gebruik worden gemengd. 
Alleen gebruiken met een dialyseapparaat voor CVVH.  
Uitsluitend gebruiken indien de buitenverpakking en de zak met de oplossing niet beschadigd zijn. Alle 
verzegelingen moeten intact zijn. Gebruik van een verontreinigde oplossing kan bloedvergiftiging  (sepsis) 
1/7 

Master text Biphozyl package leaflet w pin 2014-10 
en een verstoorde bloedcirculatie met als kenmerken sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, 
zwakke snelle hartslag, klamme huid en verminderd bewustzijn (shock) veroorzaken. 
Onjuist gebruik van de aanvoerpoorten of andere beperkingen van de vloeistofstroom kunnen leiden tot 
onjuist gewichtsverlies bij de patiënt en kunnen apparatuuralarmen veroorzaken. Het voortzetten van een 
behandeling zonder de oorzaak op te lossen kan leiden tot letsel bij of de dood van de patiënt. 
 
Voorzorgsmaatregelen  
Dit geneesmiddel is calciumvrij en kan hypocalciëmie veroorzaken. Calciuminfusie kan nodig zijn. 
Als het noodzakelijk is om de oplossing te verhitten tot op lichaamstemperatuur (+37 °C), moet de procedure 
zorgvuldig worden gecontroleerd. Controleer vóór toediening of de oplossing helder is en geen deeltjes 
bevat. Als dit niet het geval is, moet de oplossing worden weggegooid. 
Tijdens de behandeling zal uw arts zorgvuldig uw hemodynamische status (beweging van het bloed), de 
vochtbalans, het zout (elektrolyt)- en het zuur-base-evenwicht in de hele procedure controleren. 
Dit geneesmiddel heeft een waterstofcarbonaatgehalte op de ondergrens van het normale concentratiebereik 
in het bloed. Dit is aangewezen bij gebruik van antistolling met citraat, omdat citraat wordt omgezet in 
waterstofcarbonaat, of wanneer de normale pH-waarden zijn hersteld. Beoordeling van de bufferbehoeften 
(behoefte aan zouten die de zuurgraad binnen bepaalde grenzen houdt), door herhaalde meting van de pH 
van het bloed en beoordeling van de totale therapie, is vereist. Een oplossing met een hoger 
waterstofcarbonaatgehalte kan nodig zijn. 
In het geval van abnormaal hoog vochtvolume in het lichaam (hypervolemie), kan de netto-
ultrafiltratiesnelheid voorgeschreven voor het CVVH -apparaat worden verhoogd en/of kan de 
toedieningssnelheid van andere oplossingen dan substitutievloeistof (vervangingsvloeistof) en/of dialysaat 
(een oplossing van zouten waarvan de samenstelling lijkt op die van bloedplasma) worden verlaagd. 
In het geval van abnormaal laag vochtvolume in het lichaam (hypovolemie), kan de netto-
ultrafiltratiesnelheid voorgeschreven voor het CVVH -apparaat worden verlaagd en/of kan de 
toedieningssnelheid van andere oplossingen dan substitutievloeistof en/of dialysaat worden verhoogd. 
 
Kinderen 
Bij gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen wordt geen specifiek negatief effect verwacht. 
 
Ouderen 
Bij gebruik van dit geneesmiddel bij ouderen wordt geen specifiek negatief effect verwacht. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
 
Gebruikt u naast Biphozyl nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de 
mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts, 
apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Dit is 
omdat de concentratie van andere geneesmiddelen tijdens dialyse kan worden verlaagd. Uw arts zal bepalen 
of er aanpassingen in de dosering van uw geneesmiddelen moeten worden aangebracht.  
 
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 
Zwangerschap en borstvoeding: 
Er zijn geen gedocumenteerde klinische gegevens over het gebruik van dit middel tijdens zwangerschap of 
borstvoeding. Dit middel mag alleen worden toegediend bij zwangere vrouwen of bij vrouwen die 
borstvoeding geven als dit strikt noodzakelijk is. 
 
Vruchtbaarheid: 
Er worden geen effecten op de vruchtbaarheid verwacht, want natrium, kalium, magnesium, chloride, 
waterstoffosfaat en waterstofcarbonaat zijn normale bestanddelen van het lichaam. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Dit middel heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. 
 
2/7 

Master text Biphozyl package leaflet w pin 2014-10 
 
3. 

HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?  
 
Voor intraveneus (in een ader)  gebruik en gebruik bij hemodialyse. Dit middel is bedoeld voor gebruik in 
ziekenhuizen en mag alleen worden toegediend door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Het 
gebruikte volume, en dus van de dosis van dit middel, is afhankelijk van uw conditie. Het dosisvolume wordt 
bepaald door uw arts.  
 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts, apotheker of verpleegkundige u dat heeft verteld. 
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. 
 
Het is de verantwoordelijkheid van de arts om te controleren of dit geneesmiddel verenigbaar is met 
eventuele aanvullende geneesmiddelen door te letten op mogelijke kleurverandering en/of mogelijke 
zichtbare deeltjes. De arts controleert voordat een geneesmiddel wordt toegevoegd of dit oplosbaar en stabiel 
is in dit geneesmiddel. 
Dosering 
 
Het bereik in stroomsnelheid indien gebruikt als substitutievloeistof in hemofiltratie en hemodiafiltratie is: 
Volwassenen en adolescenten:  500 - 3000 ml/uur 
Kinderen: 15 
- 35 ml/kg/uur 
 
Het bereik in stroomsnelheid indien gebruikt als dialysevloeistof (dialysaat) in continue hemodialyse en 
continue hemodiafiltratie is: 
Volwassenen en adolescenten:  500 - 2500 ml/uur 
Kinderen: 15 

30 ml/kg/uur 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
Dit geneesmiddel wordt u toegediend in een ziekenhuis. Uw arts weet hoe het moet worden gebruikt. 
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing aan het eind van deze bijsluiter. 
 
Heeft u te veel van dit middel gebruikt? 
Neem onmiddellijk contact op met uw arts of verpleegkundige als u meer geneesmiddel hebt gebruikt dan in 
deze bijsluiter wordt aanbevolen of door uw arts is voorgeschreven, en u zich niet goed voelt. 
De symptomen van een overdosis zijn vermoeidheid, oedeem of kortademigheid. 
 
4. MOGELIJKE 
BIJWERKINGEN 
 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 
maken. Uw arts of verpleegkundige zal regelmatig uw bloedtests en klinische conditie controleren om 
eventuele bijwerkingen tijdig op te sporen. Het gebruik van deze oplossing kan het volgende veroorzaken: 
• Veranderingen in het zoutgehalte van uw bloed (verstoring van het elektrolytevenwicht) zoals: laag 
calciumniveau (hypocalciëmie), hoog kaliumniveau (hyperkaliëmie) en hoog fosfaatniveau 
(hyperfosfatemie). 
 
Er zijn ook enkele bijwerkingen die kunnen worden veroorzaakt door de dialysebehandeling, zoals: 
• abnormaal hoog (hypervolemie) of laag (hypovolemie) vochtvolume in het lichaam;  
• verlaagde bloeddruk;  
• misselijkheid, braken; 
• krampen.  
 
Het melden van bijwerkingen 
3/7 

Master text Biphozyl package leaflet w pin 2014-10 
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt 
ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks 
melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb - Website: www.lareb.nl. 
Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit 
geneesmiddel. 
 
 
5. 
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?  
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en op 
de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste 
houdbaarheidsdatum. 
Voor dit geneesmiddel zijn er  geen speciale bewaarcondities. 
Niet in de vriezer bewaren. 
Chemische en fysische stabiliteit van de gereconstitueerde oplossing is aangetoond gedurende 24 uur bij 
+22 °C. Als de oplossing niet onmiddellijk na reconstitutie wordt gebruikt is de bewaartermijn en de 
bewaarconditie vóór gebruik de verantwoordelijkheid van de gebruiker en mogen inclusief de 
behandelingsduur niet meer dan 24 uur bedragen. 
Dit geneesmiddel is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Eventueel ongebruikte oplossing moet 
worden weggegooid. 
De oplossing kan via het riool worden afgevoerd zonder schade aan het milieu te veroorzaken. 
Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat het product is beschadigd of de oplossing zichtbare deeltjes 
bevat. Alle verzegelingen moeten intact zijn. 
 
6. 
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE 
 
Welke stoffen zitten er in dit middel? 
Vóór reconstitutie 
In het kleine compartiment, A (250 ml): 
Magnesiumchloridehexahydraat 3,05 
g/l 
 
In het grote compartiment, B (4750 ml): 
Natriumchloride   7,01 
g/l 
Natriumwaterstofcarbonaat  
2,12 
g/l 
Kaliumchloride   0,314 
g/l 
Dinatriumfosfaatdihydraat  
0,187 
g/l 
 
Na reconstitutie 
De gerestitueerde oplossing, A+B: 
Werkzame stoffen 
Natrium, Na+ 
  140 
mmol/l 
 140 
mEq/l 
Kalium, K+ 
 
 
    4 mmol/l 
 
    4 mEq/l 
Magnesium, Mg2+ 
 
    0,75 mmol/l    
    1,5 mEq/l 
Chloride, Cl- 
   
122 
mmol/l 
 122 
mEq/l 
Waterstoffosfaat, HPO 2-
4  
 
    1 mmol/l 
 
    2 mEq/l 
Waterstofcarbonaat, HCO -
3  
 
  22 mmol/l 
 
  22 mEq/l 
 
 
Theoretische osmolariteit: 290 mOsm/l 
pH = 7,0 - 8,0 
 
De andere stoffen in dit middel zijn: 
4/7 

Master text Biphozyl package leaflet w pin 2014-10 
Verdund zoutzuur (voor pH-aanpassing) E 507 
Water voor injecties 
Kooldioxide (voor pH-aanpassing) E 290 
 
Hoe ziet Biphozyl eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Dit geneesmiddel is een oplossing voor hemodialyse / hemofiltratie en is verpakt in een zak met twee 
compartimenten vervaardigd uit een meerlagige folie van polyolefine en elastomeer. De eindoplossing wordt 
verkregen na het openen van het afpelbare zegel en het mengen van de oplossingen in het kleine en grote 
compartiment. De oplossing is helder en kleurloos.  
Elke zak bevat 5000 ml oplossing en de zak heeft een buitenverpakking van transparante folie.  
Elke doos bevat twee zakken en een bijsluiter. 
 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Gambro Lundia AB 
Magistratsvägen 16 
226 43 Lund 
Zweden 
 
Fabrikant 
Gambro Dasco S.p.A.  
Via Stelvio, 94 
23035 Sondalo (SO) 
Italië 
 
Lokale vertegenwoordiger 
Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger 
van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen: 
 
NL: Gambro Lundia AB NL Branch 
Lijndonk 4 
4825 BG Breda 
Nederland 
Tel: 088 1426200 
 
 
 
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen:  
RVG 114252 
 
 
 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2015 
5/7 

Master text Biphozyl package leaflet w pin 2014-10 
De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg:
 
 
Dosering 
Het juiste Biphozyl-volume is afhankelijk van de klinische conditie van de patiënt, de gewenste elektrolyt- 
en vochtbalans, de bufferbehoefte en andere oplossingen die mogelijk gelijktijdig moeten worden 
toegediend. 
De dosis is daarom ter beoordeling van de verantwoordelijk arts. 
 
De range in flowsnelheid indien gebruikt als substitutievloeistof in hemofiltratie en hemodiafiltratie is: 
Volwassenen en adolescenten: 
500 - 3000 ml/uur 
Kinderen: 
  15 

35 
ml/kg/uur 
 
De range in flowsnelheid indien gebruikt als dialysevloeistof (dialysaat) in continue hemodialyse en continue 
hemodiafiltratie is: 
Volwassenen en adolescenten: 
500 - 2500 ml/uur 
Kinderen: 
  15 

30 ml/kg/uur 
 
Een veelgebruikte flowsnelheid bij volwassenen is ongeveer 2000 ml/uur wat overeenkomt met een dagelijks 
substitutievloeistofvolume van ongeveer 20-25 ml/kg/uur. 
 
Pediatrische patiënten 
Kinderen in de leeftijd van < 16 jaar: gegevens uit klinisch onderzoek en ervaring duiden niet op verschillen 
in veiligheid of werkzaamheid bij de pediatrische populatie. 
 
Ouderen 
Volwassenen in de leeftijd van < 65 jaar: gegevens uit klinisch onderzoek en ervaring duiden niet op 
verschillen in veiligheid of werkzaamheid bij de populatie ouderen. 
 
 
Overdosering 
Symptomen van overdosering 
Een overdosis Biphozyl kan leiden tot een ernstige klinische toestand van de patiënt, zoals congestief 
hartfalen, verstoringen van het elektrolyt- of zuur-base-evenwicht. 
 
Behandeling van overdosering 
  Hypervolemie 
Overdosering die leidt tot hypervolemie met longoedeem en andere tekenen van congestief hartfalen bij 
patiënten met acuut of chronisch nierfalen. Voortzetting van de behandeling met hemodialyse, hemofiltratie 
of hemodiafiltratie kan worden aangewend om het volume van vochtverwijdering via ultrafiltratie te 
verhogen, teneinde de normale vochtbalans te herstellen en daarmee de overdosering te corrigeren. 
In het geval van hypervolemie kan daarom de netto-ultrafiltratiesnelheid voorgeschreven voor het CRRT-
apparaat worden verhoogd en/of kan de toedieningssnelheid van andere oplossingen dan substitutievloeistof 
en/of dialysaat worden verlaagd. 
  Hypovolemie 
In gevallen van ernstige hypovolemie tijdens hemofiltratie of hemodiafiltratie, kan de netto-
ultrafiltratiesnelheid voorgeschreven voor het CRRT-apparaat worden verlaagd en/of kan de 
toedieningssnelheid van andere oplossingen dan substitutievloeistof en/of dialysaat worden verhoogd. 
 
Voorbereiding en/of gebruik 
 
Verwijder vlak voor gebruik de buitenverpakking van de zak. Tijdens het toedienen aan de patiënt dient 
voortdurend steriel te worden gewerkt. De oplossing moet onmiddellijk na het openen worden gebruikt om 
microbiologische besmetting te vermijden. 
 
6/7 

Master text Biphozyl package leaflet w pin 2014-10 
I 
Open het zegel door het kleine compartiment met beide handen vast te houden en druk totdat er een 
opening ontstaat in het te verwijderen zegel tussen de twee compartimenten. (Zie figuur I. hieronder.) 
II 
Druk met beide handen op het grote compartiment totdat het afpelbare zegel tussen de twee 
compartimenten volledig open is. (Zie figuur II. hieronder.) 
III 
Zorg ervoor dat de oplossing volledig wordt gemengd door zachtjes met de zak te schudden. De 
oplossing is nu klaar voor gebruik, en kan aan de apparatuur worden gehangen. (Zie figuur III. 
hieronder) 
IV 
De dialyse of de substitutielijn kan op een van de twee aanvoerpoorten worden aangesloten. 
IVa  Als de luerconnector wordt gebruikt, verwijdert u de dop en sluit u de mannelijke luerlock op de dialyse 
of de substitutielijn aan op de vrouwelijke luerconnector op de zak, en draait u deze vast. Breek met 
beide handen de blauwe afbreekbare pen aan de basis, en beweeg deze heen en weer. Gebruik geen 
gereedschap. Controleer of de pen volledig losgekomen is en of de vloeistof vrij stroomt. Tijdens de 
behandeling blijft de pen in de luerpoort. (Zie figuur IV.a hieronder) 
IVb  Als de pinconnector (injectieconnector) wordt gebruikt, verwijdert u eerst de afbreekdop. Steek de pin 
door het rubberen septum. Verifieer of de vloeistof vrij stroomt. (Zie figuur IV.b hieronder) 
 
 
 
 
 
 
7/7 

Master text Biphozyl package leaflet w pin 2014-10 
De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de 
gezondheidszorg:
 
 
Dosering 
Het juiste Biphozyl-volume is afhankelijk van de klinische conditie van de patiënt, de gewenste elektrolyt- 
en vochtbalans, de bufferbehoefte en andere oplossingen die mogelijk gelijktijdig moeten worden 
toegediend. 
De dosis is daarom ter beoordeling van de verantwoordelijk arts. 
 
De range in flowsnelheid indien gebruikt als substitutievloeistof in hemofiltratie en hemodiafiltratie is: 
Volwassenen en adolescenten: 
500 - 3000 ml/uur 
Kinderen: 
  15 

35 
ml/kg/uur 
 
De range in flowsnelheid indien gebruikt als dialysevloeistof (dialysaat) in continue hemodialyse en continue 
hemodiafiltratie is: 
Volwassenen en adolescenten: 
500 - 2500 ml/uur 
Kinderen: 
  15 

30 ml/kg/uur 
 
Een veelgebruikte flowsnelheid bij volwassenen is ongeveer 2000 ml/uur wat overeenkomt met een dagelijks 
substitutievloeistofvolume van ongeveer 20-25 ml/kg/uur. 
 
Pediatrische patiënten 
Kinderen in de leeftijd van < 16 jaar: gegevens uit klinisch onderzoek en ervaring duiden niet op verschillen 
in veiligheid of werkzaamheid bij de pediatrische populatie. 
 
Ouderen 
Volwassenen in de leeftijd van < 65 jaar: gegevens uit klinisch onderzoek en ervaring duiden niet op 
verschillen in veiligheid of werkzaamheid bij de populatie ouderen. 
 
 
 
Overdosering 
Symptomen van overdosering 
Een overdosis Biphozyl kan leiden tot een ernstige klinische toestand van de patiënt, zoals congestief 
hartfalen, verstoringen van het elektrolyt- of zuur-base-evenwicht. 
 
Behandeling van overdosering 
  Hypervolemie 
Overdosering die leidt tot hypervolemie met longoedeem en andere tekenen van congestief hartfalen bij 
patiënten met acuut of chronisch nierfalen. Voortzetting van de behandeling met hemodialyse, hemofiltratie 
of hemodiafiltratie kan worden aangewend om het volume van vochtverwijdering via ultrafiltratie te 
verhogen, teneinde de normale vochtbalans te herstellen en daarmee de overdosering te corrigeren. 
In het geval van hypervolemie kan daarom de netto-ultrafiltratiesnelheid voorgeschreven voor het CRRT-
apparaat worden verhoogd en/of kan de toedieningssnelheid van andere oplossingen dan substitutievloeistof 
en/of dialysaat worden verlaagd. 
  Hypovolemie 
In gevallen van ernstige hypovolemie tijdens hemofiltratie of hemodiafiltratie, kan de netto-
ultrafiltratiesnelheid voorgeschreven voor het CRRT-apparaat worden verlaagd en/of kan de 
toedieningssnelheid van andere oplossingen dan substitutievloeistof en/of dialysaat worden verhoogd. 
 
 
Voorbereiding en/of gebruik 
 
Verwijder vlak voor gebruik de buitenverpakking van de zak. Tijdens het toedienen aan de patiënt dient 
voortdurend steriel te worden gewerkt. De oplossing moet onmiddellijk na het openen worden gebruikt om 
microbiologische besmetting te vermijden. 
8/7 

Master text Biphozyl package leaflet w pin 2014-10 
 
I  
Open het zegel door het kleine compartiment met beide handen vast te houden en druk totdat er een 
opening ontstaat in het te verwijderen zegel tussen de twee compartimenten. (Zie figuur I. hieronder.) 
II  
Druk met beide handen op het grote compartiment totdat het afpelbare zegel tussen de twee 
compartimenten volledig open is. (Zie figuur II. hieronder.) 
III 
Zorg ervoor dat de oplossing volledig wordt gemengd door zachtjes met de zak te schudden. De 
oplossing is nu klaar voor gebruik, en kan aan de apparatuur worden gehangen. (Zie figuur III. 
hieronder) 
IV 
De dialyse of de substitutielijn kan op een van de twee aanvoerpoorten worden aangesloten. 
IVa  Als de luerconnector wordt gebruikt, trekt u eerst met een draaiende beweging de dop los en sluit u de 
mannelijke luerlock aan op de dialyse of de substitutielijn van de vrouwelijke luerconnector op de zak, 
en draait u deze vast. Zorg ervoor dat de aansluiting goed op de plaats vast zit. De connector is nu open. 
Verifieer of de vloeistof vrij stroomt. (Zie figuur IV.a hieronder) 
Wanneer de dialyse of de substitutielijn van de luerconnector wordt losgekoppeld, sluit de connector en 
stopt de oplossingflow. De luerpoort is een uitstrijkbare poort zonder naald. 
IVb  Als de pinconnector (injectieconnector) wordt gebruikt, verwijdert u eerst de afbreekdop. Steek de pin 
door het rubberen septum. Verifieer of de vloeistof vrij stroomt. (Zie figuur IV.b hieronder) 
 
 
 
9/7 

Master text Biphozyl package leaflet w pin 2014-10 
 
10/7 

« Vorige
[Biphozyl oplossing voor hemofiltratie / hemodialyse]
Volgende »
[Biproeye 0,3 mg/ml oogdruppels, oplossing]