Bestanden
Home > Bestanden


Brufen Bruis, bruisgranulaat in sachets 600 mg

RegistratienummerRVG 109374//13331
Farmaceutische vormBruisgranulaat
ToedieningswegOraal gebruik
ATCM01AE01 - Ibuprofen
Land van herkomstSpanje
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum03 maart 2011
RegistratiehouderEureco-Pharma B.V.
Boelewerf 2
2987 VD RIDDERKERK
Omdat een parallelimportproduct geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van
het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het
referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct, zie
ook de disclaimer in het zoekscherm. Voor de productkenmerken van het parallelproduct
zie de patientenbijsluiter hieronder.
Werkzame stof(fen)IBUPROFEN
NATRIUMCARBONAAT 0-WATER (E 500 (I))
Hulpstof(fen)APPELZUUR, (DL)(+-)(E 296)
NATRIUMLAURILSULFAAT (E 487)
NATRIUMWATERSTOFCARBONAAT (E 500 (II))
ORANGE ESSENCE 6030 (RI)
POVIDON (E 1201)
SACCHAROIDE NATRIUM 0-WATER (E 954)
SACCHAROSE
Download: Bijsluiter PDF


BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
Brufen Bruis 600 mg, bruisgranulaat 
Ibuprofen 
 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit  
geneesmiddel

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.  
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel  
  kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.  
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is  
  vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
  
In deze bijsluiter:  
1. Wat is Brufen Bruis en waarvoor wordt het gebruikt  
2. Wat u moet weten voordat u Brufen Bruis inneemt  
3. Hoe wordt Brufen Bruis ingenomen  
4. Mogelijke bijwerkingen  
5. Hoe bewaart u Brufen Bruis  
6.  Aanvullende informatie  
 
1. WAT IS BRUFEN BRUIS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT  
 
De werkzame stof van Brufen Bruis is ibuprofen. Ibuprofen is een zogenaamde NSAID. Dit is een groep van pijnstillende 
middelen die ook een ontstekingsremmende en koortsverlagende werking hebben. 
   
Brufen Bruis kan worden gebruikt bij verschillende aandoeningen aan gewrichten en wervelkolom. Hieronder vallen 
gewrichtspijnen met ontstekingsverschijnselen, zoals:  
• reumatoïde artritis;   
• gewrichtsziekten als gevolg van slijtage (artrosen);   
• de ziekte van Bechterew. 
  
Ook kan het gebruikt worden bij verschillende aandoeningen aan spieren, spieraanhechtingen en gewrichtsbanden. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld:   
• tenniselleboog;  
• ontsteking van de slijmbeurzen. 
  
Tevens kan het gebruikt worden in situaties waarbij pijn, al dan niet vergezeld van een ontsteking, op de voorgrond staat. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld:   
• tandheelkundige of andere mondingrepen;   
• operaties;  
• pijnlijke menstruatie. 
  
Verder kan Brufen Bruis gebruikt worden bij:   
• koorts en pijn bij griep en verkoudheid;  
• koorts en pijn na vaccinatie;   
• kiespijn; 
• hoofdpijn;   
• spierpijn;   
• reumatische pijn. 
   
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BRUFEN BRUIS INNEEMT 
 
Neem Brufen Bruis niet in:  
• als u allergisch bent voor ibuprofen of andere NSAID’s of een van de andere bestanddelen van het geneesmiddel. Deze  
  bestanddelen vindt u in rubriek 6;  
• als u in het verleden astma-aanvallen, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria) of  
  allergische reacties heeft gehad na gebruik van acetylsalicylzuur (Aspirine) of andere NSAID’s;  
• als u in het verleden een bloeding of perforatie van het maagdarmkanaal heeft gehad na gebruik van NSAID’s;  
• als u last heeft van een terugkerende maagzweer of bloeding van het maagdarmkanaal of als u hier in het verleden last  
  van heeft gehad (twee of meer vastgestelde zweren of bloedingen);  
• als u last heeft van colitis ulcerosa (terugkerende (ernstige) ontsteking van de dikke darm gepaard gaande met koorts  
  en het afscheiden van slijm soms met bijmenging van etter en bloed) of als u hier in het verleden last van heeft gehad;  
• als u last heeft van de ziekte van Crohn (terugkerende (ernstige) ontsteking van de darmen gepaard gaande met  
  diarree, pijn in de onderbuik, wisselende koorts en vermagering) of als u hier in het verleden last van heeft gehad;  
• als u last heeft van ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart);  
• als u langer dan zes maanden zwanger bent. 
  

Wees extra voorzichtig met Brufen Bruis  
• als u last heeft van een chronische ontstekingsachtige ziekte van huid en/of ingewanden (systemische lupus  
  erythematosus) of gemengde bindweefselziekten, omdat u in dat geval een grotere kans heeft op het krijgen van  
  aseptische meningitis (hersenvliesontsteking);  
• als u op leeftijd bent; ouderen hebben een verhoogde kans op bijwerkingen als gevolg van NSAID’s, met name op  
  bloedingen en perforatie van het maagdarmkanaal, die fataal kunnen zijn. Uw arts zal daarom de behandeling beginnen  
  met de laagste dosis ibuprofen die beschikbaar is en u eventueel een maagbeschermer erbij voorschrijven;  
• als u in het verleden last heeft gehad van een maagzweer. Uw arts zal dan de behandeling beginnen met de laagste  
  dosis ibuprofen die beschikbaar is. Uw arts zal eventueel een maagbeschermer erbij voorschrijven;  
• als u in het verleden last heeft gehad van klachten van het maagdarmkanaal en u krijgt tijdens het gebruik van  
  Brufen Bruis last van uw maagdarmkanaal. Meldt deze klachten dan aan uw arts, vooral als deze optreden aan het  
  begin van de behandeling;   
• als u tijdens het gebruik van Brufen Bruis last krijgt van maagdarmbloedingen of maagzweren. Stop dan met het gebruik  
  van Brufen Bruis;  
• als u last heeft van astma, chronische ontsteking van het neusslijmvlies, ontsteking van de neusbijholten (sinusitis),  
  neuspoliepen of allergische aandoeningen, omdat Brufen Bruis in dat geval benauwdheid door kramp van de spieren  
  van de luchtwegen (bronchospasmen) kan veroorzaken;  
• als u net een zware operatie heeft ondergaan; uw arts zal uw toestand dan nauwlettend in de gaten houden;  
• als u last heeft van hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart), onvoldoende functie van de nieren of de lever  
  (nierinsufficiëntie of leverinsufficiëntie) of als u net een zware operatie heeft ondergaan waarbij u veel vocht verloren  
  heeft; de functie van uw nieren zal dan nauwkeurig gecontroleerd worden;  
• als u last krijgt van huidreacties, wondjes op de slijmvliezen of andere tekenen van overgevoeligheid; de kans hierop is  
  het grootst aan het begin van de behandeling. Stop in dat geval met het gebruik van Brufen Bruis;  
• als u zwanger wilt worden, omdat Brufen Bruis de vruchtbaarheid kan verminderen; als u moeite heeft om zwanger te  
  worden of als u vruchtbaarheidsonderzoeken ondergaat zal uw arts bepalen of het beter is om te stoppen met het  
  gebruik van Brufen Bruis;  
• als u suikerziekte hebt; door het hoge suikergehalte is Brufen Bruis dan niet geschikt voor u;  
• als u in het verleden last heeft gehad van hoge bloeddruk en/of een milde of gematigde vorm van congestief hartfalen  
  (aandoening van het hart waarbij bloed ophoopt door onvoldoende pompfunctie van het hart), omdat u last kunt krijgen  
  van vochtophoping tijdens het gebruik van NSAID’s; uw arts zal u dan nauwlettend in de gaten houden;  
• als u last heeft van hoge bloeddruk die niet onder controle is, congestief hartfalen (aandoening van het hart waarbij  
  bloed ophoopt door onvoldoende pompfunctie van het hart), vastgestelde ischemische hartziekte (aandoening die  
  gepaard gaat met een tekort aan bloed door belemmering in de aanvoer ervan), ziekte van de arteriën in de  
  uiteinden van uw lichaam en/of ziekte van de bloedvaten van de hersenen; uw arts zal dan bepalen of u Brufen Bruis  
  kunt gebruiken;  
• als u tot een risicogroep behoort voor het krijgen van hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk,  
  een hoge cholesterolspiegel of suikerziekte heeft of wanneer u rookt); uw arts zal dan bepalen of u Brufen Bruis kunt  
  gebruiken. 
  
Inname met andere geneesmiddelen  
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor 
geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 
  
Vertel het in elk geval aan uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Uw 
arts kan dan besluiten of het nodig is om uw dosering van Brufen Bruis of het andere geneesmiddel aan te passen of u 
een ander middel voor te schrijven: 
  
Gelijktijdig gebruik met de volgende geneesmiddelen wordt afgeraden: 
 
• Aspirine (acetylsalicylzuur). Het is mogelijk dat ibuprofen het remmende effect van een lage dosis Aspirine op de  
  vorming van bloedstolsels kan tegengaan. Als u ibuprofen af en toe gebruikt is een gelijktijdig gebruik waarschijnlijk  
  geen probleem.  
• NSAID’s. Deze kunnen het risico op bijwerkingen in het maagdarmkanaal verhogen.  
• anti-coagulantia (middelen die de bloedstolling tegengaan): ibuprofen kan het effect versterken van middelen die de  
  bloedstolling tegengaan, zoals acenocoumarol en fenprocoumon. Als deze middelen toch gelijktijdig worden toegediend,  
  zal uw bloedstolling gecontroleerd worden gedurende de eerste weken van de gecombineerde behandeling en zal de  
  dosis van het middel dat de bloedstolling tegengaat eventueel moeten worden aangepast.  
• corticosteroïden (bijnierschorshormonen, met o.a. een ontstekingsremmende werking) Deze geven een verhoogde kans  
  op maagdarmzweren of bloeding.  
• cyclo-oxygenase-2 selectieve remmers (middelen uit een bepaalde groep van NSAID’s). Hierdoor kunnen de werking en  
  bijwerkingen van ibuprofen worden versterkt.  
• selectieve serotonineheropnameremmers (bepaalde groep van middelen tegen neerslachtigheid). Deze geven een  
  verhoogde kans op bloeding in het maagdarmkanaal.  
• thrombocytenaggregatieremmers (middelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan). Deze geven een verhoogde  
  kans op bloeding in het maagdarmkanaal.  
 
Voorzorgsmaatregelen zijn nodig gedurende gelijktijdig gebruik met de volgende geneesmiddelen: 
 

• aminoglygosiden (bepaalde groep van middelen ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties). Ibuprofen kan  
  ervoor zorgen dat de werking en de kans op bijwerkingen hiervan toenemen.   
• antihypertensiva (bloeddrukverlagende middelen) en diuretica (plasmiddelen) omdat ibuprofen het effect van deze  
  geneesmiddelen kan verminderen bij gelijktijdig gebruik. U moet daarom voldoende drinken.    
• ciclosporine (een geneesmiddel dat de afweerrreactie van het lichaam tegen gaat, bijvoorbeeld gebruikt na  
  orgaantransplantaties). Gelijktijdig gebruik kan mogelijk leiden tot vergiftiging van de nieren (nefrotoxiciteit).  
• Ginkgo Biloba (plantextract, vooral gebruikt in de homeopathie). Ginkgo Biloba kan de kans op bloedingen tijdens het  
  gebruik van ibuprofen verhogen.  
• hartglycosiden (bepaalde middelen die gebruikt worden bij een verminderde pompkracht van het hart). Ibuprofen kan de  
  verminderde pompkracht van het hart verergeren, de filterfunctie van de nierenverminderen en de hoeveelheid  
  hartglycosiden in het bloed verhogen, waardoor de kans op bijwerkingen verhoogd wordt.  
• lithium (een middel dat bijvoorbeeld wordt gebruikt bij depressie). Gelijktijdig gebruik kan mogelijk leiden tot een  
  verhoging van de hoeveelheid lithium in het bloed, waardoor de kans op bijwerkingen verhoogd wordt.  
• methotrexaat (een geneesmiddel dat het afweersysteem onderdrukt en ontstekingen remt, bijvoorbeeld gebruikt bij  
  reumatoïde artritis).Gelijktijdig gebruik kan mogelijk leiden tot een verhoging van de hoeveelheid methotrexaat in het  
  bloed, waardoor de kans op bijwerkingen verhoogd wordt.  
• tacrolimus (een geneesmiddel dat de afweerreactie van het lichaam tegengaat, bijvoorbeeld gebruikt na  
  orgaantransplantaties). Het risico op vergiftiging van de nieren (nefrotoxiciteit) is verhoogd als beide geneesmiddelen  
  gelijktijdig worden gegeven. 
  
Zwangerschap en borstvoeding  
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
  
Vertel het uw arts als u zwanger bent, zwanger wilt worden, of als u borstvoeding geeft. Uw arts zal u vertellen of u 
Brufen Bruis mag gebruiken. 
  
Gebruik Brufen Bruis niet tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap tenzij dit duidelijk noodzakelijk is. Als u 
Brufen Bruis gebruikt terwijl u zwanger probeert te worden of tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap, 
gebruik dan een zo laag mogelijke dosering gedurende een zo kort mogelijke periode. 
  
Gebruik Brufen Bruis niet tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap. 
  
Wees extra voorzichtig met Brufen Bruis als u zwanger wilt worden, omdat Brufen Bruis de vruchtbaarheid kan 
verminderen. Als u moeite heeft om zwanger te worden of als u vruchtbaarheidsonderzoeken ondergaat zal uw arts 
bepalen of het beter is om te stoppen met het gebruik van Brufen Bruis. 
  
Raadpleeg uw arts als u borstvoeding wilt geven tijdens het gebruik van Brufen Bruis. Ibuprofen komt namelijk in kleine 
hoeveelheden terecht in de moedermelk. Het is echter niet waarschijnlijk dat deze hoeveelheden effect zullen hebben op 
de zuigeling, dus is het in het algemeen niet nodig om te stoppen met het geven van borstvoeding. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  
Vermijd deelname aan het verkeer en het bedienen van (gevaarlijke) machines als u last krijgt van een bijwerking als 
duizeligheid, omdat uw reactievermogen hierdoor kan worden beïnvloed. 
   
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden  
Indien uw arts heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit 
geneesmiddel inneemt. 
 
Dit geneesmiddel bevat 197 mg natrium per sachet. Daarom is dit geneesmiddel niet  
geschikt voor patiënten met een natriumarm dieet. 
  
3.  HOE WORDT BRUFEN BRUIS INGENOMEN  
Volg bij het innemen van Brufen Bruis nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij  
twijfel uw arts of apotheker.  
    
De gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar is als volgt: 
  
Reumatoïde artritis, artrosen en ziekte van Bechterew: 
De gebruikelijke dosering is 1200 tot 1600 mg per dag.  
De dosering kan worden aangepast aan de ernst van uw aandoening en uw klachten. In ernstige gevallen kan de dosis 
tijdelijk verhoogd worden tot een maximum van 2400 mg per dag.  
Neem als u reuma heeft en last heeft van ochtendstijfheid de eerste dosis direct na het ontwaken in met wat thee of een 
andere drank. Op de nuchtere maag wordt het middel snel opgenomen, waardoor de pijn en stijfheid snel zullen 
verminderen.  
Neem de volgende doses na de maaltijd, zodat het middel geleidelijker wordt opgenomen. 
  
Aandoeningen aan spieren, spieraanhechtingen en gewrichtsbanden, tandheelkundige of andere mondingrepen, 
operaties en pijnlijke menstruatie: 

De gebruikelijke begindosering is 1200 mg per dag. In ernstige gevallen kan de dosis  
verhoogd worden tot 1600 mg per dag.  
Bij tandheelkundige ingrepen kan de eerste dosis het beste al voor de ingreep gegeven worden. 
  
Koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na vaccinatie, kiespijn, hoofdpijn, spierpijn en reumatische pijn: 
De gebruikelijke begindosering is 400 mg, zonodig gevolgd door 400 mg per keer; de maximale dagdosering bedraagt 
1200 mg.  
 
Verdeel doseringen vanaf 1200 mg per dag in 3-4 keer verspreid over 24 uur; verdeel de dosering van 2400 mg in 4 keer 
verspreid over 24 uur. 
   
Niet alle (begin)doseringen zijn uitvoerbaar met Brufen Bruis, gebruik hiervoor andere producten. 
  
Gebruik geen hogere dosering dan nodig en gebruik Brufen Bruis niet langer dan nodig om de kans op bijwerkingen zo 
klein mogelijk te laten zijn. 
  
Strooi de inhoud van een sachet Brufen Bruis eerst in een glas water. Er ontstaat een bruisende vloeistof met een lichte 
sinaasappelsmaak. Drink het mengsel na roeren helemaal op. 
 
Wat u moet doen als u meer van Brufen Bruis heeft ingenomen dan u zou mogen 
Neem onmiddellijk contact op met een arts als u denkt dat er teveel van Brufen Bruis is ingenomen. 
 
Probeer, terwijl u op een arts wacht, alvast braken op te wekken om de teveel ingenomen Brufen Bruis uit de maag te 
verwijderen. Vervolgens kunt u door het innemen van Norit de opname van ibuprofen proberen te verhinderen. 
  
Na een overdosering kunnen de volgende verschijnselen optreden: 
• misselijkheid  
• maagpijn  
• braken (bloed) en diarree (bloed)  
• duizeligheid   
• heen en weer bewegen van de ogen  
• dubbelzien   
• hoofdpijn  
• oorsuizen. 
   
Bij ernstige vergiftiging tevens:   
• nierfunctiestoornis   
• lage bloeddruk  
• coma 

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Brufen Bruis in te nemen  
Neem indien nodig de vergeten dosis alsnog in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.  
Zorg er wel voor dat er minimaal 4 uur tussen de doseringen zit.   
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis Brufen Bruis in te halen. 
 
Als u stopt met het innemen van Brufen Bruis  
Als u plotseling stopt met Brufen Bruis kunnen de klachten terugkomen. Daarom zal uw arts - indien nodig - de dosering 
altijd gelijkmatig verminderen. 
  
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag het dan aan uw arts of apotheker. 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN  
Zoals alle geneesmiddelen kan Brufen Bruis bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. 
   
De bijwerkingen kunnen voorkomen met de volgende frequenties:   
-  zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten);  
-  vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 100 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);  
-  soms (komt voor bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten);  
-  zelden (komt voor bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten),   
-  zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten);  
-  frequentie onbekend (bijwerkingen die gemeld zijn na het in de handel komen van Brufen Bruis. Omdat deze 
bijwerkingen spontaan gemeld zijn en uit een onbekende populatie komen, is het niet mogelijk de frequentie vast te 
stellen). 
 
De meeste bijwerkingen hebben betrekking op het maagdarmstelsel. De meest gangbare van deze bijwerkingen zijn 
gestoorde spijsvertering (dyspepsie) en diarree, welke voorkomen bij ongeveer 10-30% van de behandelde patiënten. 
  
De volgende bijwerkingen zijn gemeld: 

  
Infecties  
Soms: ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitis). 
  
Bloed- en lymfestelsel  
Soms: tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), tekort 
aan bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (thrombocytopenie), bloedarmoede als 
gevolg van een te lage aanmaak van bloedcellen (aplastische anemie).  
Frequentie onbekend: verlengde bloedingstijd, tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde 
gevoeligheid voor infecties (granulocytopenie / neutropenie / agranulocytose), bloedarmoede als gevolg van een te grote 
afbraak van het bloed (hemolytische anemie). 
   
Afweersysteem  
Soms: overgevoeligheidsreacties die kunnen bestaan uit:   
(a) niet-specifieke allergische reacties, overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylaxie) of shock (sterke daling van de 
bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke 
vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock);  
(b) reacties op het ademhalingsstelsel waaronder astma, verergering van astma, benauwdheid door krampen van de 
spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) of benauwdheid (dyspnoe), of;   
(c) bepaalde huidreacties, waaronder huiduitslag van verscheidene types, jeuk (pruritus), huiduitslag met hevige jeuk en 
vorming van bultjes (galbulten of urticaria), bloeduitstortingen in de huid (purpura) of plotselinge vochtophoping in de huid 
en slijmvliezen van bijvoorbeeld keel of tong (angio-oedeem). 
  
Spijsvertering en stofwisseling  
Soms: vasthouden van natrium en vocht, vochtophoping (oedeem).   
Frequentie onbekend: gebrek aan eetlust (anorexie). 
  
Psychisch  
Soms: angst.  
Zelden: reacties lijkend op ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is 
(psychotische reacties), (ernstige) neerslachtigheid (depressie) en verwardheid. Tekenen van prikkeling van de 
hersenvliezen (meningisme) en slaapzucht (lethargie).  
    
Zenuwstelsel  
Vaak: centrale effecten zoals hoofdpijn en duizeligheid.  
Soms: slapeloosheid.   
Zelden: hersenvliesontsteking (aseptische meningitis), slaperigheid.  
Frequentie onbekend: waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie). 
  
Oog  
Soms: stoornissen in het zien (visusstoornissen) zoals wazig zien en verandering in de kleurwaarneming. 
Zelden: ontsteking van de oogzenuw (optische neuritis), vermindering van de gezichtsscherpte ten gevolge van 
vergiftiging (toxische amblyopie). 
   
Evenwichtsorgaan en oor  
Soms: verminderd gehoor. 
Zelden: oorsuizen (tinnitus), draaiduizeligheid (vertigo). 
  
Hart  
Frequentie onbekend: vochtophoping (oedeem), hoge bloeddruk (hypertensie) en onvoldoende pompkracht van het hart 
(hartfalen). 
  
Bloedvaten  
Frequentie onbekend: vorming van bloedstolsels (trombose) in de slagaderen.  
    
Ademhaling  
Soms: astma, benauwdheid door krampen van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen), benauwdheid 
(dyspnoe). 
  
Maagdarmstelsel  
Zeer vaak: diarree, gestoorde spijsvertering (dyspepsie).  
Vaak: misselijkheid, braken, winderigheid (flatulentie), verstopping (obstipatie), buikpijn, bloeding van het 
maagdarmkanaal (soms fataal, met name bij ouderen), bloed in de ontlasting, bloed braken (haematemesis).  
Soms: ontsteking van de maag (gastritis), zweren van de twaalfvingerige darm (ulcus duodeni), maagzweren, 
mondzweren, activering van een maagzweer.  
Zelden: perforatie van het maagdarmkanaal.   
Zeer zelden: ontsteking van de mond (stomatitis).  

Frequentie onbekend: verergering van ontsteking van de dikke darm (colitis) en terugkerende (ernstige) ontsteking van 
de darmen (de ziekte van Crohn).  
      
Lever en gal  
Soms: ontsteking van de lever (hepatitis), geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) (icterus).  
Zelden: leverbeschadiging als gevolg van overgevoeligheidsreacties  
Zeer zelden: leverfunctiestoornissen (verhoging van bepaald leverenzym genaamd transaminase in het bloed). 
  
Huid en onderhuid  
Soms: overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensitiviteit), huiduitslag van uiteenlopende aard, zoals huiduitslag met 
hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), bloeduitstortingen in de huid (purpura), al dan niet gepaard 
gaand met jeuk, huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme) en overgevoeligheidsreacties met als  
symptomen koorts met huiduitslag, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen van bijvoorbeeld keel of tong 
(angio-oedeem), buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid en braken, tekenen van leverbeschadiging en zelfs tekenen van 
prikkeling van de hersenvliezen zoals nekstijfheid (meningisme).   
Zelden: huidziekten (dermatosen) met blaarvorming (inclusief ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode 
vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), afsterven en loslaten van de 
opperhuid door vergiftiging (toxische epidermale necrolyse) en huiduitslag met rode onregelmatige vlekken  
(erythema multiforme)).  
Zeer zelden: kaalheid (alopecia). 
    
Nieren en urinewegen  
Soms: vergiftiging van de nieren (nefrotoxiciteit) in verschillende vormen, inclusief chronische ontsteking van de nier en 
het nierbekken (interstitiële nefritis), aandoening van de nieren waarbij de filterfunctie van de nieren verstoord is 
(nefrotisch syndroom) en nierfalen.  
Zelden: nierfunctievermindering met variërende ernst waaronder (acuut) nierfalen. 
  
Voortplantingsstelsel  
Zeer zelden: stoornissen in de menstruatiecyclus. 
  
Algemene aandoeningen  
Vaak: vermoeidheid. 
  
Onderzoeken  
Zeer zelden: verhoging van urinezuur in het bloed. 
 
Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is 
vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
5. HOE BEWAART U BRUFEN BRUIS 
Bewaren beneden 25°C.   
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
  
Gebruik Brufen Bruis niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het doosje na “Niet te gebruiken na. De 
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 
  
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker 
wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het 
milieu. 
  
6. AANVULLENDE INFORMATIE  
Wat bevat Brufen Bruis  
• Het werkzaam bestanddeel is ibuprofen.  
• De andere bestanddelen zijn appelzuur, natriumsacharine, sucrose, povidon, natriumbicarbonaat, natriumcarbonaat,  
  sinaasappelsmaakstof en natriumlaurylsulfaat.  
   
Hoe ziet Brufen Bruis er uit en wat is de inhoud van de verpakking  
 
Brufen Bruis 600 mg is bruisgranulaat en zit in sachets. 
  
De sachets zijn verkrijgbaar in de volgende hoeveelheden:  
• doosje met 20 sachets  
• doosje met 40 sachets 
• doosje met 50 sachets 
 
Registratiehouder/Ompakker 
Eureco-Pharma B.V.  
Boelewerf 2 

2987 VD Ridderkerk 
 
Fabrikant:  
Abbott S.r.l.  
S.S. 148 Pontina, KM 52  
04010 Campoverde di Aprilia (LT)   
Italië 
 
Brufen Bruis 600 mg is ingeschreven in het register onder 
RVG 26429//13331     L.v.H.: Italië 
RVG 109374//13331   L.v.H.: Spanje 
  
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2011. 

« Vorige
[Brufen 600 mg bruisgranulaat, in sachets]
Volgende »
[Brufen Bruis 600, bruisgranulaat in sachets 600 mg]