Bestanden
Home > Bestanden


Brufen Bruis 600, bruisgranulaat in sachets 600 mg

Download: Bijsluiter PDF


BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
 
Brufen Bruis 600 
bruisgranulaat in sachets 600 mg 
ibuprofen 
 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. 
-  Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 
-  Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
-  Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. 
Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u 
het geneesmiddel heeft gekregen. 
-  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
In deze bijsluiter

1. Wat is Brufen Bruis en waarvoor wordt het gebruikt 
2. Wat u moet weten voordat u Brufen Bruis inneemt 
3. Hoe wordt Brufen Bruis ingenomen 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u Brufen Bruis 
6. Aanvullende informatie 
 
 
1. WAT IS BRUFEN BRUIS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 
 
De werkzame stof van Brufen Bruis is ibuprofen. Ibuprofen is een zogenaamde NSAID. Dit is een groep 
van pijnstillende middelen die ook een ontstekingsremmende en koortsverlagende werking hebben. 
 
Brufen Bruis kan worden gebruikt bij verschillende aandoeningen aan gewrichten en wervelkolom. 
Hieronder vallen gewrichtspijnen met ontstekingsverschijnselen, zoals: 
•  reumatoïde artritis; 
•  gewrichtsziekten als gevolg van slijtage (artrosen); 
•  de ziekte van Bechterew. 
 
Ook kan het gebruikt worden bij verschillende aandoeningen aan spieren, spieraanhechtingen en 
gewrichtsbanden. Hieronder vallen bijvoorbeeld: 
•  tenniselleboog; 
•  ontsteking van de slijmbeurzen. 
 
Tevens kan het gebruikt worden in situaties waarbij pijn, al dan niet vergezeld van een ontsteking, op de 
voorgrond staat. Hieronder vallen bijvoorbeeld: 
•  tandheelkundige of andere mondingrepen; 
•  operaties; 
•  pijnlijke menstruatie. 
 
Verder kan Brufen Bruis gebruikt worden bij: 
•  koorts en pijn bij griep en verkoudheid; 
•  koorts en pijn na vaccinatie; 
•  kiespijn; 
•  hoofdpijn; 
•  spierpijn; 
•  reumatische pijn. 

 
 
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BRUFEN BRUIS INNEEMT 
 
Neem Brufen Bruis niet in: 

•  als u allergisch bent voor ibuprofen of andere NSAID’s of een van de andere bestanddelen van het 
geneesmiddel. Deze bestanddelen vindt u in rubriek 6; 
•  als u in het verleden astma-aanvallen, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten 
of urticaria) of allergische reacties heeft gehad na gebruik van acetylsalicylzuur (Aspirine) of andere 
NSAID’s; 
•  als u in het verleden een bloeding of perforatie van het maagdarmkanaal heeft gehad na gebruik van 
NSAID’s; 
•  als u last heeft van een terugkerende maagzweer of bloeding van het maagdarmkanaal of als u hier in 
het verleden last van heeft gehad (twee of meer vastgestelde zweren of bloedingen); 
•  als u last heeft van colitis ulcerosa (terugkerende (ernstige) ontsteking van de dikke darm gepaard 
gaande met koorts en het afscheiden van slijm soms met bijmenging van etter en bloed) of als u hier 
in het verleden last van heeft gehad; 
•  als u last heeft van de ziekte van Crohn (terugkerende (ernstige) ontsteking van de darmen gepaard 
gaande met diarree, pijn in de onderbuik, wisselende koorts en vermagering) of als u hier in het 
verleden last van heeft gehad; 
•  als u last heeft van ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht 
van het hart); 
•  als u langer dan zes maanden zwanger bent. 
 
Wees extra voorzichtig met Brufen Bruis 

•  als u last heeft van een chronische ontstekingsachtige ziekte van huid en/of ingewanden (systemische 
lupus erythematosus) of gemengde bindweefselziekten, omdat u in dat geval een grotere kans heeft op 
het krijgen van aseptische meningitis (hersenvliesontsteking); 
•  als u op leeftijd bent; ouderen hebben een verhoogde kans op bijwerkingen als gevolg van NSAID’s, 
met name op bloedingen en perforatie van het maagdarmkanaal, die fataal kunnen zijn. Uw arts zal 
daarom de behandeling beginnen met de laagste dosis ibuprofen die beschikbaar is en u eventueel een 
maagbeschermer erbij voorschrijven; 
•  als u in het verleden last heeft gehad van een maagzweer. Uw arts zal dan de behandeling beginnen 
met de laagste dosis ibuprofen die beschikbaar is. Uw arts zal eventueel een maagbeschermer erbij 
voorschrijven; 
•  als u in het verleden last heeft gehad van klachten van het maagdarmkanaal en u krijgt tijdens het 
gebruik van Brufen Bruis last van uw maagdarmkanaal. Meldt deze klachten dan aan uw arts, vooral 
als deze optreden aan het begin van de behandeling; 
•  als u tijdens het gebruik van Brufen Bruis last krijgt van maagdarmbloedingen of maagzweren. Stop 
dan met het gebruik van Brufen Bruis; 
•  als u last heeft van astma, chronische ontsteking van het neusslijmvlies, ontsteking van de 
neusbijholten (sinusitis), neuspoliepen of allergische aandoeningen, omdat Brufen Bruis in dat geval 
benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) kan veroorzaken; 
•  als u net een zware operatie heeft ondergaan; uw arts zal uw toestand dan nauwlettend in de gaten 
houden; 
•  als u last heeft van hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart), onvoldoende functie van de 
nieren of de lever (nierinsufficiëntie of leverinsufficiëntie) of als u net een zware operatie heeft 
ondergaan waarbij u veel vocht verloren heeft; de functie van uw nieren zal dan nauwkeurig 
gecontroleerd worden; 
•  als u last krijgt van huidreacties, wondjes op de slijmvliezen of andere tekenen van overgevoeligheid; 
de kans hierop is het grootst aan het begin van de behandeling. Stop in dat geval met het gebruik van 
Brufen Bruis; 

•  als u zwanger wilt worden, omdat Brufen Bruis de vruchtbaarheid kan verminderen; als u moeite 
heeft om zwanger te worden of als u vruchtbaarheidsonderzoeken ondergaat zal uw arts bepalen of het 
beter is om te stoppen met het gebruik van Brufen Bruis; 
•  als u suikerziekte hebt; door het hoge suikergehalte is Brufen Bruis dan niet geschikt voor u; 
•  als u in het verleden last heeft gehad van hoge bloeddruk en/of een milde of gematigde vorm van 
congestief hartfalen (aandoening van het hart waarbij bloed ophoopt door onvoldoende pompfunctie 
van het hart), omdat u last kunt krijgen van vochtophoping tijdens het gebruik van NSAID’s; uw arts 
zal u dan nauwlettend in de gaten houden; 
•  als u last heeft van hoge bloeddruk die niet onder controle is, congestief hartfalen (aandoening van het 
hart waarbij bloed ophoopt door onvoldoende pompfunctie van het hart), vastgestelde ischemische 
hartziekte (aandoening die gepaard gaat met een tekort aan bloed door belemmering in de aanvoer 
ervan), ziekte van de arteriën in de uiteinden van uw lichaam en/of ziekte van de bloedvaten van de 
hersenen; uw arts zal dan bepalen of u Brufen Bruis kunt gebruiken; 
•  als u tot een risicogroep behoort voor het krijgen van hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld wanneer u een 
hoge bloeddruk, een hoge cholesterolspiegel of suikerziekte heeft of wanneer u rookt); uw arts zal dan 
bepalen of u Brufen Bruis kunt gebruiken. 
 
Inname met andere geneesmiddelen 
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit 
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 
 
Vertel het in elk geval aan uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt of kort geleden 
heeft gebruikt. Uw arts kan dan besluiten of het nodig is om uw dosering van Brufen Bruis of het andere 
geneesmiddel aan te passen of u een ander middel voor te schrijven: 
 
Gelijktijdig gebruik met de volgende geneesmiddelen wordt afgeraden: 
•  Aspirine (acetylsalicylzuur). Het is mogelijk dat ibuprofen het remmende effect van een lage dosis 
Aspirine op de vorming van bloedstolsels kan tegengaan. Als u ibuprofen af en toe gebruikt is een 
gelijktijdig gebruik waarschijnlijk geen probleem. 
•  NSAID’s. Deze kunnen het risico op bijwerkingen in het maagdarmkanaal verhogen. 
•  anticoagulantia (middelen die de bloedstolling tegengaan): ibuprofen kan het effect versterken van 
middelen die de bloedstolling tegengaan, zoals acenocoumarol en fenprocoumon. Als deze middelen 
toch gelijktijdig worden toegediend, zal uw bloedstolling gecontroleerd worden gedurende de eerste 
weken van de gecombineerde behandeling en zal de dosis van het middel dat de bloedstolling 
tegengaat eventueel moeten worden aangepast. 
•  corticosteroïden (bijnierschorshormonen, met o.a. een ontstekingsremmende werking). Deze geven 
een verhoogde kans op maagdarmzweren of bloeding. 
•  cyclo-oxygenase-2 selectieve remmers (middelen uit een bepaalde groep van NSAID’s). Hierdoor 
kunnen de werking en bijwerkingen van ibuprofen worden versterkt. 
•  selectieve serotonineheropnameremmers (bepaalde groep van middelen tegen neerslachtigheid). Deze 
geven een verhoogde kans op bloeding in het maagdarmkanaal. 
•  thrombocytenaggregatieremmers (middelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan). Deze geven 
een verhoogde kans op bloeding in het maagdarmkanaal. 
 
Voorzorgsmaatregelen zijn nodig gedurende gelijktijdig gebruik met de volgende geneesmiddelen: 
•  aminoglycosiden (bepaalde groep van middelen ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties). 
Ibuprofen kan ervoor zorgen dat de werking en de kans op bijwerkingen hiervan toenemen. 
•  antihypertensiva (bloeddrukverlagende middelen) en diuretica (plasmiddelen) omdat ibuprofen het 
effect van deze geneesmiddelen kan verminderen bij gelijktijdig gebruik. U moet daarom voldoende 
drinken. 
•  ciclosporine (een geneesmiddel dat de afweerreactie van het lichaam tegengaat, bijvoorbeeld gebruikt 
na orgaantransplantaties). Gelijktijdig gebruik kan mogelijk leiden tot vergiftiging van de nieren 
(nefrotoxiciteit). 

•  Ginkgo Biloba (plantextract, vooral gebruikt in de homeopathie). Ginkgo Biloba kan de kans op 
bloedingen tijdens het gebruik van ibuprofen verhogen. 
•  hartglycosiden (bepaalde middelen die gebruikt worden bij een verminderde pompkracht van het 
hart). Ibuprofen kan de verminderde pompkracht van het hart verergeren, de filterfunctie van de 
nieren verminderen en de hoeveelheid hartglycosiden in het bloed verhogen, waardoor de kans op 
bijwerkingen verhoogd wordt. 
•  lithium (een middel dat bijvoorbeeld wordt gebruikt bij depressie). Gelijktijdig gebruik kan mogelijk 
leiden tot een verhoging van de hoeveelheid lithium in het bloed, waardoor de kans op bijwerkingen 
verhoogd wordt. 
•  methotrexaat (een geneesmiddel dat het afweersysteem onderdrukt en ontstekingen remt, bijvoorbeeld 
gebruikt bij reumatoïde artritis).Gelijktijdig gebruik kan mogelijk leiden tot een verhoging van de 
hoeveelheid methotrexaat in het bloed, waardoor de kans op bijwerkingen verhoogd wordt. 
•  tacrolimus (een geneesmiddel dat de afweerreactie van het lichaam tegengaat, bijvoorbeeld gebruikt 
na orgaantransplantaties). Het risico op vergiftiging van de nieren (nefrotoxiciteit) is verhoogd als 
beide geneesmiddelen gelijktijdig worden gegeven. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
 
Vertel het uw arts als u zwanger bent, zwanger wilt worden, of als u borstvoeding geeft. Uw arts zal u 
vertellen of u Brufen Bruis mag gebruiken. 
 
Gebruik Brufen Bruis niet tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap tenzij dit duidelijk 
noodzakelijk is. Als u Brufen Bruis gebruikt terwijl u zwanger probeert te worden of tijdens de eerste zes 
maanden van de zwangerschap, gebruik dan een zo laag mogelijke dosering gedurende een zo kort 
mogelijke periode. 
 
Gebruik Brufen Bruis niet tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap. 
 
Wees extra voorzichtig met Brufen Bruis als u zwanger wilt worden, omdat Brufen Bruis de 
vruchtbaarheid kan verminderen. Als u moeite heeft om zwanger te worden of als u 
vruchtbaarheidsonderzoeken ondergaat zal uw arts bepalen of het beter is om te stoppen met het gebruik 
van Brufen Bruis. 
 
Raadpleeg uw arts als u borstvoeding wilt geven tijdens het gebruik van Brufen Bruis. Ibuprofen komt 
namelijk in kleine hoeveelheden terecht in de moedermelk. Het is echter niet waarschijnlijk dat deze 
hoeveelheden effect zullen hebben op de zuigeling, dus is het in het algemeen niet nodig om te stoppen 
met het geven van borstvoeding. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Vermijd deelname aan het verkeer en het bedienen van (gevaarlijke) machines als u last krijgt van een 
bijwerking als duizeligheid, omdat uw reactievermogen hierdoor kan worden beïnvloed. 
 
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden 
Indien uw arts heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts 
voordat u dit geneesmiddel inneemt. 
 
Door de hoeveelheid natrium die dit product bevat, is dit geneesmiddel niet geschikt voor patiënten met 
een natriumarm dieet. 
 
 
3. HOE WORDT BRUFEN BRUIS INGENOMEN 
 

Volg bij het innemen van Brufen Bruis nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of 
apotheker. 
 
De gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar is als volgt: 
 
Reumatoïde artritis, artrosen en ziekte van Bechterew: 
De gebruikelijke dosering is 1200 tot 1600 mg per dag. 
De dosering kan worden aangepast aan de ernst van uw aandoening en uw klachten. In ernstige gevallen 
kan de dosis tijdelijk verhoogd worden tot een maximum van 2400 mg per dag. 
Neem als u reuma heeft en last heeft van ochtendstijfheid de eerste dosis direct na het ontwaken in met 
wat thee of een andere drank. Op de nuchtere maag wordt het middel snel opgenomen, waardoor de pijn 
en stijfheid snel zullen verminderen. 
Neem de volgende doses na de maaltijd, zodat het middel geleidelijker wordt opgenomen. 
 
Aandoeningen aan spieren, spieraanhechtingen en gewrichtsbanden, tandheelkundige of andere 
mondingrepen, operaties en pijnlijke menstruatie: 
De gebruikelijke begindosering is 1200 mg per dag. In ernstige gevallen kan de dosis verhoogd worden 
tot 1600 mg per dag. 
Bij tandheelkundige ingrepen kan de eerste dosis het beste al voor de ingreep gegeven worden. 
 
Koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na vaccinatie, kiespijn, hoofdpijn, spierpijn en reumatische 
pijn: 
De gebruikelijke begindosering is 400 mg, zonodig gevolgd door 400 mg per keer; de maximale 
dagdosering bedraagt 1200 mg. 
 
Verdeel doseringen vanaf 1200 mg per dag in 3-4 keer verspreid over 24 uur; verdeel de dosering van 
2400 mg in 4 keer verspreid over 24 uur. 
 
Niet alle (begin)doseringen zijn uitvoerbaar met Brufen Bruis, gebruik hiervoor andere, ook in de handel 
zijnde, producten. 
 
Gebruik geen hogere dosering dan nodig en gebruik Brufen Bruis niet langer dan nodig om de kans op 
bijwerkingen zo klein mogelijk te laten zijn. 
 
Strooi de inhoud van een sachet Brufen Bruis eerst in een glas water. Er ontstaat een bruisende vloeistof 
met een lichte sinaasappelsmaak. Drink het mengsel na roeren helemaal op. 
 
Wat u moet doen als u meer van Brufen Bruis heeft ingenomen dan u zou mogen 
Neem onmiddellijk contact op met een arts als u denkt dat er teveel van Brufen Bruis is ingenomen. 
 
Probeer, terwijl u op een arts wacht, alvast braken op te wekken om de teveel ingenomen Brufen Bruis uit 
de maag te verwijderen. Vervolgens kunt u door het innemen van Norit de opname van ibuprofen 
proberen te verhinderen. 
 
Na een overdosering kunnen de volgende verschijnselen optreden: 
•  misselijkheid 
•  maagpijn 
•  braken (bloed) en diarree (bloed) 
•  duizeligheid 
•  heen en weer bewegen van de ogen 
•  dubbelzien 
•  hoofdpijn 
•  oorsuizen. 
 

Bij ernstige vergiftiging tevens: 
•  nierfunctiestoornis 
•  lage bloeddruk 
•  coma. 
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Brufen Bruis in te nemen 
Neem indien nodig de vergeten dosis alsnog in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Zorg er wel 
voor dat er minimaal 4 uur tussen de doseringen zit. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis 
Brufen Bruis in te halen. 
 
Als u stopt met het innemen van Brufen Bruis 
Als u plotseling stopt met Brufen Bruis kunnen de klachten terugkomen. Daarom zal uw arts - indien 
nodig - de dosering altijd gelijkmatig verminderen. 
 
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag het dan aan uw arts of apotheker. 
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Brufen Bruis bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 
bijwerkingen krijgt. 
De bijwerkingen kunnen voorkomen met de volgende frequenties: 
-  zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten); 
-  vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 100 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten); 
-  soms (komt voor bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten); 
-  zelden  (komt voor bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 1.000 
patiënten), 
-  zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten); 
-  frequentie onbekend (bijwerkingen die gemeld zijn na het in de handel komen van Brufen Bruis. 
Omdat deze bijwerkingen spontaan gemeld zijn en uit een onbekende populatie komen, is het niet 
mogelijk de frequentie vast te stellen). 
 
De meeste bijwerkingen hebben betrekking op het maagdarmstelsel. De meest gangbare van deze 
bijwerkingen zijn gestoorde spijsvertering (dyspepsie) en diarree, welke voorkomen bij ongeveer 10-30% 
van de behandelde patiënten. 
 
De volgende bijwerkingen zijn gemeld: 
 
Infecties 
Soms:  ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding 
(rhinitis). 
 
Bloed- en lymfestelsel 
Soms:  tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties 
(leukopenie), tekort aan bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging 
(thrombocytopenie), bloedarmoede als gevolg van een te lage aanmaak van bloedcellen (aplastische 
anemie). 
Frequentie onbekend: verlengde bloedingstijd, tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met 
verhoogde gevoeligheid voor infecties (granulocytopenie / neutropenie / agranulocytose), bloedarmoede 
als gevolg van een te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie). 
 
Afweersysteem 
Soms: overgevoeligheidsreacties die kunnen bestaan uit: 

(a) niet-specifieke allergische reacties, overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylaxie) of shock 
(sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd 
bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor 
bepaalde stoffen (anafylactische shock); 
(b) reacties op het ademhalingsstelsel waaronder astma, verergering van astma, benauwdheid door 
krampen van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) of benauwdheid (dyspnoe), of; 
(c) bepaalde huidreacties, waaronder huiduitslag van verscheidene types, jeuk (pruritus), huiduitslag met 
hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), bloeduitstortingen in de huid (purpura) of 
plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen van bijvoorbeeld keel of tong (angio-oedeem). 
 
Spijsvertering en stofwisseling 
Soms: vasthouden van natrium en vocht, vochtophoping (oedeem). 
Frequentie onbekend: gebrek aan eetlust (anorexie). 
 
Psychisch 
Soms: angst. 
Zelden: reacties lijkend op ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen 
gestoord is (psychotische reacties), (ernstige) neerslachtigheid (depressie) en verwardheid. Tekenen van 
prikkeling van de hersenvliezen (meningisme) en slaapzucht (lethargie). 
 
Zenuwstelsel 
Vaak: centrale effecten zoals hoofdpijn en duizeligheid. 
Soms: slapeloosheid. 
Zelden: hersenvliesontsteking (aseptische meningitis), slaperigheid. 
Frequentie onbekend: waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is 
(paresthesie). 
 
Oog 
Soms: stoornissen in het zien (visusstoornissen) zoals wazig zien en verandering in de kleurwaarneming. 
Zelden: ontsteking van de oogzenuw (optische neuritis), vermindering van de gezichtsscherpte ten 
gevolge van vergiftiging (toxische amblyopie). 
 
Evenwichtsorgaan en oor 
Soms: verminderd gehoor. 
Zelden: oorsuizen (tinnitus), draaiduizeligheid (vertigo). 
 
Hart 
Frequentie onbekend: vochtophoping (oedeem), hoge bloeddruk (hypertensie) en onvoldoende 
pompkracht van het hart (hartfalen). 
 
Bloedvaten 
Frequentie onbekend: vorming van bloedstolsels (trombose) in de slagaderen. 
 
Ademhaling 
Soms:  astma, benauwdheid door krampen van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen), 
benauwdheid (dyspnoe). 
 
Maagdarmstelsel 
Zeer vaak: diarree, gestoorde spijsvertering (dyspepsie). 
Vaak:  misselijkheid, braken, winderigheid (flatulentie), verstopping (obstipatie), buikpijn, bloeding van 
het maagdarmkanaal (soms fataal, met name bij ouderen), bloed in de ontlasting, bloed braken 
(haematemesis). 
Soms: ontsteking van de maag (gastritis), zweren van de twaalfvingerige darm (ulcus duodeni), 
maagzweren, mondzweren, activering van een maagzweer. 

Zelden: perforatie van het maagdarmkanaal. 
Zeer zelden: ontsteking van de mond (stomatitis). 
Frequentie onbekend: verergering van ontsteking van de dikke darm (colitis) en terugkerende (ernstige) 
ontsteking van de darmen (de ziekte van Crohn). 
 
Lever en gal 
Soms: ontsteking van de lever (hepatitis), geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) (icterus). 
Zelden: leverbeschadiging als gevolg van overgevoeligheidsreacties 
Zeer zelden: leverfunctiestoornissen (verhoging van bepaald leverenzym genaamd transaminase in het 
bloed). 
 
Huid en onderhuid 
Soms: overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensitiviteit), huiduitslag van uiteenlopende aard, zoals 
huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), bloeduitstortingen in de huid 
(purpura), al dan niet gepaard gaand met jeuk, huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema 
multiforme) en overgevoeligheidsreacties met als symptomen koorts met huiduitslag, plotselinge 
vochtophoping in de huid en slijmvliezen van bijvoorbeeld keel of tong (angio-oedeem), buikpijn, 
hoofdpijn, misselijkheid en braken, tekenen van leverbeschadiging en zelfs tekenen van prikkeling van de 
hersenvliezen zoals nekstijfheid (meningisme). 
Zelden: huidziekten (dermatosen) met blaarvorming (inclusief ernstige overgevoeligheidsreactie met 
(hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson 
syndroom), afsterven en loslaten van de opperhuid door vergiftiging (toxische epidermale necrolyse) en 
huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme)). 
Zeer zelden: kaalheid (alopecia). 
 
Nieren en urinewegen 
Soms: vergiftiging van de nieren (nefrotoxiciteit) in verschillende vormen, inclusief chronische ontsteking 
van de nier en het nierbekken (interstitiële nefritis), aandoening van de nieren waarbij de filterfunctie van 
de nieren verstoord is (nefrotisch syndroom) en nierfalen. 
Zelden: nierfunctievermindering met variërende ernst waaronder (acuut) nierfalen. 
 
Voortplantingsstelsel 
Zeer zelden: stoornissen in de menstruatiecyclus. 
 
Algemene aandoeningen 
Vaak: vermoeidheid. 
 
Onderzoeken 
Zeer zelden: verhoging van urinezuur in het bloed. 
 
Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
 
5. HOE BEWAART U BRUFEN BRUIS 
 
Bewaren beneden 25°C. 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
 
Gebruik Brufen Bruis niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket op het doosje na 
“houdbaar t/m:. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 
 

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag 
uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen 
bij de bescherming van het milieu. 
 
 
6. AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Wat bevat Brufen Bruis 

•  Het werkzaam bestanddeel is ibuprofen. 
•  De andere bestanddelen zijn appelzuur, natriumsacharine, sucrose, povidon, natriumbicarbonaat, 
natriumcarbonaat (watervrij), sinaasappelsmaakstof en natriumlaurylsulfaat. 
 
Hoe ziet Brufen Bruis er uit en wat is de inhoud van de verpakking 
Brufen Bruis 600 mg is bruisgranulaat en zit in sachets. 
De sachets zijn verkrijgbaar doosje met 30 of 40 sachets. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Registratiehouder / ompakker: 
Euro Registratie Collectief b.v. 
Van der Giessenweg 5 
2921 LP Krimpen a/d IJssel 
 
Fabrikant: 
Abbott S.r.l. 
S.S. 148 Pontina, KM 52 
04010 Campoverde di Aprilia (LT) 
Italië 
 
In het register ingeschreven onder: 
RVG 24629//13331 
Brufen Bruis 600, bruisgranulaat in sachets 600 mg 
(Italië) 
RVG 109566//13331  Brufen Bruis 600, bruisgranulaat in sachets 600 mg 
(Spanje) 
 
 
Dit geneesmiddel wordt op de markt gebracht onder de volgende namen: 
Italië: 
Brufen 600 mg Granulato effervescente 
Nederland:  Brufen Bruis 600 mg 
Spanje: 
Neobrufen 600 mg granulado efervescente 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2010. 
 
Euro Registratie Collectief b.v., 050810-0810 
 
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen, www.cbg-meb.nl 

« Vorige
[Brufen Bruis, bruisgranulaat in sachets 600 mg]
Volgende »
[Brufen 400 mg bruisgranulaat]