Bestanden
Home > Bestanden


Brufen 600 mg bruisgranulaat, bruisgranulaat in sachets

RegistratienummerRVG 33294//13331
Farmaceutische vormBruisgranulaat
ToedieningswegOraal gebruik
ATCM01AE01 - Ibuprofen
Land van herkomstItaliŽ
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum24 november 2005
RegistratiehouderDr. Fisher Farma B.V.
Schutweg 23
8243 PC LELYSTAD
Omdat een parallelimportproduct geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van
het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het
referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct, zie
ook de disclaimer in het zoekscherm. Voor de productkenmerken van het parallelproduct
zie de patientenbijsluiter hieronder.
Werkzame stof(fen)IBUPROFEN
Hulpstof(fen)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Brufen Bruis 600 mg, bruisgranulaat

Ibuprofen


Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit
geneesmiddel.

-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet
door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de
verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
-
Wanneer ťťn van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt
die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1.
Wat is Brufen Bruis en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wat u moet weten voordat u Brufen Bruis inneemt
3.
Hoe wordt Brufen Bruis ingenomen
4. Mogelijke
bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u Brufen Bruis
6.
Aanvullende
informatie


1.
WAT IS BRUFEN BRUIS EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

De werkzame stof van Brufen Bruis is ibuprofen. Ibuprofen is een zogenaamde NSAID. Dit is
een groep van pijnstillende middelen die ook een ontstekingsremmende en koortsverlagende
werking hebben.

Brufen Bruis kan worden gebruikt bij verschillende aandoeningen aan gewrichten en
wervelkolom. Hieronder vallen gewrichtspijnen met ontstekingsverschijnselen, zoals:

reumatoÔde artritis;

gewrichtsziekten als gevolg van slijtage (artrosen);

de ziekte van Bechterew.

Ook kan het gebruikt worden bij verschillende aandoeningen aan spieren,
spieraanhechtingen en gewrichtsbanden. Hieronder vallen bijvoorbeeld:
∑ tenniselleboog;

ontsteking van de slijmbeurzen.

Tevens kan het gebruikt worden in situaties waarbij pijn, al dan niet vergezeld van een
ontsteking, op de voorgrond staat. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

tandheelkundige of andere mondingrepen;
∑ operaties;
∑ pijnlijke
menstruatie.

Verder kan Brufen Bruis gebruikt worden bij:

koorts en pijn bij griep en verkoudheid;

koorts en pijn na vaccinatie;
∑ kiespijn;

CCDS juli 2007

1
SmPC juni 2010

Bijsluiter juni 2010

∑ hoofdpijn;

∑ spierpijn;


reumatische pijn.


2.
WAT U MOET WETEN VOORDAT U BRUFEN BRUIS INNEEMT

Neem Brufen Bruis niet in:

als u allergisch bent voor ibuprofen of andere NSAID's of een van de andere
bestanddelen van het geneesmiddel. Deze bestanddelen vindt u in rubriek 6;

als u in het verleden astma-aanvallen, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van
bultjes (galbulten of urticaria) of allergische reacties heeft gehad na gebruik van
acetylsalicylzuur (Aspirine) of andere NSAID's;

als u in het verleden een bloeding of perforatie van het maagdarmkanaal heeft gehad
na gebruik van NSAID's;

als u last heeft van een terugkerende maagzweer of bloeding van het maagdarmkanaal
of als u hier in het verleden last van heeft gehad (twee of meer vastgestelde zweren of
bloedingen);

als u last heeft van colitis ulcerosa (terugkerende (ernstige) ontsteking van de dikke
darm gepaard gaande met koorts en het afscheiden van slijm soms met bijmenging
van etter en bloed) of als u hier in het verleden last van heeft gehad;

als u last heeft van de ziekte van Crohn (terugkerende (ernstige) ontsteking van de
darmen gepaard gaande met diarree, pijn in de onderbuik, wisselende koorts en
vermagering) of als u hier in het verleden last van heeft gehad;

als u last heeft van ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen
(onvoldoende pompkracht van het hart);

als u langer dan zes maanden zwanger bent.

Wees extra voorzichtig met Brufen Bruis

als u last heeft van een chronische ontstekingsachtige ziekte van huid en/of
ingewanden (systemische lupus erythematosus) of gemengde bindweefselziekten,
omdat u in dat geval een grotere kans heeft op het krijgen van aseptische meningitis
(hersenvliesontsteking);

als u op leeftijd bent; ouderen hebben een verhoogde kans op bijwerkingen als gevolg
van NSAID's, met name op bloedingen en perforatie van het maagdarmkanaal, die
fataal kunnen zijn. Uw arts zal daarom de behandeling beginnen met de laagste dosis
ibuprofen die beschikbaar is en u eventueel een maagbeschermer erbij voorschrijven;

als u in het verleden last heeft gehad van een maagzweer. Uw arts zal dan de
behandeling beginnen met de laagste dosis ibuprofen die beschikbaar is. Uw arts zal
eventueel een maagbeschermer erbij voorschrijven;

als u in het verleden last heeft gehad van klachten van het maagdarmkanaal en u krijgt
tijdens het gebruik van Brufen Bruis last van uw maagdarmkanaal. Meldt deze klachten
dan aan uw arts, vooral als deze optreden aan het begin van de behandeling;

als u tijdens het gebruik van Brufen Bruis last krijgt van maagdarmbloedingen of
maagzweren. Stop dan met het gebruik van Brufen Bruis;

als u last heeft van astma, chronische ontsteking van het neusslijmvlies, ontsteking van
de neusbijholten (sinusitis), neuspoliepen of allergische aandoeningen, omdat Brufen
Bruis in dat geval benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen
(bronchospasmen) kan veroorzaken;

als u net een zware operatie heeft ondergaan; uw arts zal uw toestand dan
nauwlettend in de gaten houden;

als u last heeft van hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart), onvoldoende
functie van de nieren of de lever (nierinsufficiŽntie of leverinsufficiŽntie) of als u net een
CCDS juli 2007

2
SmPC juni 2010

Bijsluiter juni 2010

zware operatie heeft ondergaan waarbij u veel vocht verloren heeft; de functie van uw
nieren zal dan nauwkeurig gecontroleerd worden;

als u last krijgt van huidreacties, wondjes op de slijmvliezen of andere tekenen van
overgevoeligheid; de kans hierop is het grootst aan het begin van de behandeling.
Stop in dat geval met het gebruik van Brufen Bruis;

als u zwanger wilt worden, omdat Brufen Bruis de vruchtbaarheid kan verminderen; als
u moeite heeft om zwanger te worden of als u vruchtbaarheidsonderzoeken ondergaat
zal uw arts bepalen of het beter is om te stoppen met het gebruik van Brufen Bruis;

als u suikerziekte hebt; door het hoge suikergehalte is Brufen Bruis dan niet geschikt
voor u;

als u in het verleden last heeft gehad van hoge bloeddruk en/of een milde of gematigde
vorm van congestief hartfalen (aandoening van het hart waarbij bloed ophoopt door
onvoldoende pompfunctie van het hart), omdat u last kunt krijgen van vochtophoping
tijdens het gebruik van NSAID's; uw arts zal u dan nauwlettend in de gaten houden;

als u last heeft van hoge bloeddruk die niet onder controle is, congestief hartfalen
(aandoening van het hart waarbij bloed ophoopt door onvoldoende pompfunctie van
het hart), vastgestelde ischemische hartziekte (aandoening die gepaard gaat met een
tekort aan bloed door belemmering in de aanvoer ervan), ziekte van de arteriŽn in de
uiteinden van uw lichaam en/of ziekte van de bloedvaten van de hersenen; uw arts zal
dan bepalen of u Brufen Bruis kunt gebruiken;

als u tot een risicogroep behoort voor het krijgen van hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld
wanneer u een hoge bloeddruk, een hoge cholesterolspiegel of suikerziekte heeft of
wanneer u rookt); uw arts zal dan bepalen of u Brufen Bruis kunt gebruiken.

Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Vertel het in elk geval aan uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt of
kort geleden heeft gebruikt. Uw arts kan dan besluiten of het nodig is om uw dosering van
Brufen Bruis of het andere geneesmiddel aan te passen of u een ander middel voor te
schrijven:

Gelijktijdig gebruik met de volgende geneesmiddelen wordt afgeraden:


Aspirine (acetylsalicylzuur). Het is mogelijk dat ibuprofen het remmende effect van een
lage dosis Aspirine op de vorming van bloedstolsels kan tegengaan. Als u ibuprofen af
en toe gebruikt is een gelijktijdig gebruik waarschijnlijk geen probleem.

NSAID's. Deze kunnen het risico op bijwerkingen in het maagdarmkanaal verhogen.

anti-coagulantia (middelen die de bloedstolling tegengaan): ibuprofen kan het effect
versterken van middelen die de bloedstolling tegengaan, zoals acenocoumarol en
fenprocoumon. Als deze middelen toch gelijktijdig worden toegediend, zal uw
bloedstolling gecontroleerd worden gedurende de eerste weken van de gecombineerde
behandeling en zal de dosis van het middel dat de bloedstolling tegengaat eventueel
moeten worden aangepast.
∑ corticosteroÔden
(bijnierschorshormonen,
met o.a. een ontstekingsremmende werking)
Deze geven een verhoogde kans op maagdarmzweren of bloeding.

cyclo-oxygenase-2 selectieve remmers (middelen uit een bepaalde groep van
NSAID's). Hierdoor kunnen de werking en bijwerkingen van ibuprofen worden versterkt.

selectieve serotonineheropnameremmers (bepaalde groep van middelen tegen
neerslachtigheid). Deze geven een verhoogde kans op bloeding in het
maagdarmkanaal.
∑ thrombocytenaggregatieremmers
(middelen die het vormen van bloedstolsels
tegengaan). Deze geven een verhoogde kans op bloeding in het maagdarmkanaal.
CCDS juli 2007

3
SmPC juni 2010

Bijsluiter juni 2010


Voorzorgsmaatregelen zijn nodig gedurende gelijktijdig gebruik met de volgende
geneesmiddelen:


aminoglygosiden (bepaalde groep van middelen ter voorkoming/bestrijding van
bepaalde infecties). Ibuprofen kan ervoor zorgen dat de werking en de kans op
bijwerkingen hiervan toenemen.

antihypertensiva (bloeddrukverlagende middelen) en diuretica (plasmiddelen) omdat
ibuprofen het effect van deze geneesmiddelen kan verminderen bij gelijktijdig gebruik.
U moet daarom voldoende drinken.

ciclosporine (een geneesmiddel dat de afweerrreactie van het lichaam tegen gaat,
bijvoorbeeld gebruikt na orgaantransplantaties). Gelijktijdig gebruik kan mogelijk leiden
tot vergiftiging van de nieren (nefrotoxiciteit).

Ginkgo Biloba (plantextract, vooral gebruikt in de homeopathie). Ginkgo Biloba kan de
kans op bloedingen tijdens het gebruik van ibuprofen verhogen.

hartglycosiden (bepaalde middelen die gebruikt worden bij een verminderde
pompkracht van het hart). Ibuprofen kande verminderde pompkracht van het hart
verergeren, de filterfunctie van de nierenverminderen en de hoeveelheid hartglycosiden
in het bloed verhogen, waardoor de kans op bijwerkingen verhoogd wordt.

lithium (een middel dat bijvoorbeeld wordt gebruikt bij depressie). Gelijktijdig gebruik
kan mogelijk leiden tot een verhoging van de hoeveelheid lithium in het bloed,
waardoor de kans op bijwerkingen verhoogd wordt.

methotrexaat (een geneesmiddel dat het afweersysteem onderdrukt en ontstekingen
remt, bijvoorbeeld gebruikt bij reumatoÔde artritis).Gelijktijdig gebruik kan mogelijk
leiden tot een verhoging van de hoeveelheid methotrexaat in het bloed, waardoor de
kans op bijwerkingen verhoogd wordt.

tacrolimus (een geneesmiddel dat de afweerreactie van het lichaam tegengaat,
bijvoorbeeld gebruikt na orgaantransplantaties). Het risico op vergiftiging van de nieren
(nefrotoxiciteit) is verhoogd als beide geneesmiddelen gelijktijdig worden gegeven.

Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Vertel het uw arts als u zwanger bent, zwanger wilt worden, of als u borstvoeding geeft. Uw
arts zal u vertellen of u Brufen Bruis mag gebruiken.

Gebruik Brufen Bruis niet tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap tenzij dit
duidelijk noodzakelijk is. Als u Brufen Bruis gebruikt terwijl u zwanger probeert te worden of
tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap, gebruik dan een zo laag mogelijke
dosering gedurende een zo kort mogelijke periode.

Gebruik Brufen Bruis niet tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.

Wees extra voorzichtig met Brufen Bruis als u zwanger wilt worden, omdat Brufen Bruis de
vruchtbaarheid kan verminderen. Als u moeite heeft om zwanger te worden of als u
vruchtbaarheidsonderzoeken ondergaat zal uw arts bepalen of het beter is om te stoppen
met het gebruik van Brufen Bruis.

Raadpleeg uw arts als u borstvoeding wilt geven tijdens het gebruik van Brufen Bruis.
Ibuprofen komt namelijk in kleine hoeveelheden terecht in de moedermelk. Het is echter niet
waarschijnlijk dat deze hoeveelheden effect zullen hebben op de zuigeling, dus is het in het
algemeen niet nodig om te stoppen met het geven van borstvoeding.

CCDS juli 2007

4
SmPC juni 2010

Bijsluiter juni 2010

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vermijd deelname aan het verkeer en het bedienen van (gevaarlijke) machines als u last
krijgt van een bijwerking als duizeligheid, omdat uw reactievermogen hierdoor kan worden
beÔnvloed.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Indien uw arts heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op
met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Dit geneesmiddel bevat 197 mg natrium per sachet. Daarom is dit geneesmiddel niet
geschikt voor patiŽnten met een natriumarm dieet.


3.
HOE WORDT BRUFEN BRUIS INGENOMEN

Volg bij het innemen van Brufen Bruis nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij
twijfel uw arts of apotheker.


De gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar is als volgt:

ReumatoÔde artritis, artrosen en ziekte van Bechterew:
De gebruikelijke dosering is 1200 tot 1600 mg per dag.
De dosering kan worden aangepast aan de ernst van uw aandoening en uw klachten. In
ernstige gevallen kan de dosis tijdelijk verhoogd worden tot een maximum van 2400 mg per
dag.
Neem als u reuma heeft en last heeft van ochtendstijfheid de eerste dosis direct na het
ontwaken in met wat thee of een andere drank. Op de nuchtere maag wordt het middel snel
opgenomen, waardoor de pijn en stijfheid snel zullen verminderen.
Neem de volgende doses na de maaltijd, zodat het middel geleidelijker wordt opgenomen.

Aandoeningen aan spieren, spieraanhechtingen en gewrichtsbanden, tandheelkundige of
andere mondingrepen, operaties en pijnlijke menstruatie:
De gebruikelijke begindosering is 1200 mg per dag. In ernstige gevallen kan de dosis
verhoogd worden tot 1600 mg per dag.
Bij tandheelkundige ingrepen kan de eerste dosis het beste al voor de ingreep gegeven
worden.

Koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na vaccinatie, kiespijn, hoofdpijn, spierpijn en
reumatische pijn:
De gebruikelijke begindosering is 400 mg, zonodig gevolgd door 400 mg per keer; de
maximale dagdosering bedraagt 1200 mg.


Verdeel doseringen vanaf 1200 mg per dag in 3-4 keer verspreid over 24 uur; verdeel de
dosering van 2400 mg in 4 keer verspreid over 24 uur.

Niet alle (begin)doseringen zijn uitvoerbaar met Brufen Bruis, gebruik hiervoor andere
producten.

Gebruik geen hogere dosering dan nodig en gebruik Brufen Bruis niet langer dan nodig om
de kans op bijwerkingen zo klein mogelijk te laten zijn.

Strooi de inhoud van een sachet Brufen Bruis eerst in een glas water. Er ontstaat een
bruisende vloeistof met een lichte sinaasappelsmaak. Drink het mengsel na roeren helemaal
op.

CCDS juli 2007

5
SmPC juni 2010

Bijsluiter juni 2010

Wat u moet doen als u meer van Brufen Bruis heeft ingenomen dan u zou mogen
Neem onmiddellijk contact op met een arts als u denkt dat er teveel van Brufen Bruis is
ingenomen.

Probeer, terwijl u op een arts wacht, alvast braken op te wekken om de teveel ingenomen
Brufen Bruis uit de maag te verwijderen. Vervolgens kunt u door het innemen van Norit de
opname van ibuprofen proberen te verhinderen.

∑ Na een overdosering kunnen de volgende verschijnselen optreden:misselijkheid
∑ maagpijn
∑ braken (bloed) en diarree (bloed)
∑ duizeligheid

∑ heen en weer bewegen van de ogen
∑ dubbelzien

∑ hoofdpijn
∑ oorsuizen.


Bij ernstige vergiftiging tevens:
∑ nierfunctiestoornis
∑ lage bloeddruk
∑ coma.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Brufen Bruis in te nemen
Neem indien nodig de vergeten dosis alsnog in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.
Zorg er wel voor dat er minimaal 4 uur tussen de doseringen zit.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis Brufen Bruis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Brufen Bruis
Als u plotseling stopt met Brufen Bruis kunnen de klachten terugkomen. Daarom zal uw arts -
indien nodig - de dosering altijd gelijkmatig verminderen.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag het dan aan uw arts of
apotheker.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Brufen Bruis bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt.

De bijwerkingen kunnen voorkomen met de volgende frequenties:
- zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiŽnten);
- vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 100 patiŽnten, maar bij minder dan 1 op de 10
patiŽnten);
- soms (komt voor bij meer dan 1 op de 1.000 patiŽnten, maar bij minder dan 1 op de
100 patiŽnten);
- zelden (komt voor bij meer dan 1 op de 10.000 patiŽnten, maar bij minder dan 1 op
de 1.000 patiŽnten),
- zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiŽnten);
- frequentie onbekend (bijwerkingen die gemeld zijn na het in de handel komen van
Brufen Bruis. Omdat deze bijwerkingen spontaan gemeld zijn en uit een onbekende
populatie komen, is het niet mogelijk de frequentie vast te stellen).

CCDS juli 2007

6
SmPC juni 2010

Bijsluiter juni 2010

De meeste bijwerkingen hebben betrekking op het maagdarmstelsel. De meest gangbare
van deze bijwerkingen zijn gestoorde spijsvertering (dyspepsie) en diarree, welke voorkomen
bij ongeveer 10-30% van de behandelde patiŽnten.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Infecties
Soms: ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en
afscheiding (rhinitis).

Bloed- en lymfestelsel
Soms: tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor
infecties (leukopenie), tekort aan bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en
bloedingsneiging (thrombocytopenie), bloedarmoede als gevolg van een te lage aanmaak
van bloedcellen (aplastische anemie).
Frequentie onbekend: verlengde bloedingstijd, tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard
gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (granulocytopenie / neutropenie /
agranulocytose), bloedarmoede als gevolg van een te grote afbraak van het bloed
(hemolytische anemie).

Afweersysteem
Soms: overgevoeligheidsreacties die kunnen bestaan uit:
(a) niet-specifieke allergische reacties, overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylaxie)
of shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme
huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van
ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock);
(b) reacties op het ademhalingsstelsel waaronder astma, verergering van astma,
benauwdheid door krampen van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) of
benauwdheid (dyspnoe), of;
(c) bepaalde huidreacties, waaronder huiduitslag van verscheidene types, jeuk (pruritus),
huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), bloeduitstortingen
in de huid (purpura) of plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen van bijvoorbeeld
keel of tong (angio-oedeem).

Spijsvertering en stofwisseling
Soms: vasthouden van natrium en vocht, vochtophoping (oedeem).
Frequentie onbekend: gebrek aan eetlust (anorexie).

Psychisch
Soms: angst.
Zelden: reacties lijkend op ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag
en handelen gestoord is (psychotische reacties), (ernstige) neerslachtigheid (depressie) en
verwardheid. Tekenen van prikkeling van de hersenvliezen (meningisme) en slaapzucht
(lethargie).

Zenuwstelsel
Vaak: centrale effecten zoals hoofdpijn en duizeligheid.
Soms: slapeloosheid.
Zelden: hersenvliesontsteking (aseptische meningitis), slaperigheid.
Frequentie onbekend: waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar
aanleiding voor is (paresthesie).

Oog
Soms: stoornissen in het zien (visusstoornissen) zoals wazig zien en verandering in de
kleurwaarneming.
CCDS juli 2007

7
SmPC juni 2010

Bijsluiter juni 2010

Zelden: ontsteking van de oogzenuw (optische neuritis), vermindering van de
gezichtsscherpte ten gevolge van vergiftiging (toxische amblyopie).

Evenwichtsorgaan en oor
Soms: verminderd gehoor.
Zelden:
oorsuizen (tinnitus), draaiduizeligheid (vertigo).

Hart
Frequentie onbekend: vochtophoping (oedeem), hoge bloeddruk (hypertensie) en onvoldoende
pompkracht van het hart (hartfalen).

Bloedvaten
Frequentie onbekend: vorming van bloedstolsels (trombose) in de slagaderen.


Ademhaling
Soms: astma, benauwdheid door krampen van de spieren van de luchtwegen
(bronchospasmen), benauwdheid (dyspnoe).

Maagdarmstelsel
Zeer vaak: diarree, gestoorde spijsvertering (dyspepsie).
Vaak: misselijkheid, braken, winderigheid (flatulentie), verstopping (obstipatie), buikpijn,
bloeding van het maagdarmkanaal (soms fataal, met name bij ouderen), bloed in de
ontlasting, bloed braken (haematemesis).
Soms: ontsteking van de maag (gastritis), zweren van de twaalfvingerige darm (ulcus
duodeni), maagzweren, mondzweren, activering van een maagzweer.
Zelden: perforatie van het maagdarmkanaal.
Zeer zelden: ontsteking van de mond (stomatitis).
Frequentie onbekend: verergering van ontsteking van de dikke darm (colitis) en
terugkerende (ernstige) ontsteking van de darmen (de ziekte van Crohn).Lever en gal
Soms: ontsteking van de lever (hepatitis), geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen)
(icterus).
Zelden: leverbeschadiging als gevolg van overgevoeligheidsreacties
Zeer zelden: leverfunctiestoornissen (verhoging van bepaald leverenzym genaamd
transaminase in het bloed).


Huid en onderhuid
Soms: overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensitiviteit), huiduitslag van uiteenlopende
aard, zoals huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria),
bloeduitstortingen in de huid (purpura), al dan niet gepaard gaand met jeuk, huiduitslag met
rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme) en overgevoeligheidsreacties met als
symptomen koorts met huiduitslag, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen van
bijvoorbeeld keel of tong (angio-oedeem), buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid en braken,
tekenen van leverbeschadiging en zelfs tekenen van prikkeling van de hersenvliezen zoals
nekstijfheid (meningisme).

Zelden: huidziekten (dermatosen) met blaarvorming (inclusief ernstige
overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of
oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), afsterven en loslaten van de opperhuid door
vergiftiging (toxische epidermale necrolyse) en huiduitslag met rode onregelmatige vlekken
(erythema multiforme)).
Zeer zelden: kaalheid (alopecia).


Nieren en urinewegen

CCDS juli 2007

8
SmPC juni 2010

Bijsluiter juni 2010

Soms: vergiftiging van de nieren (nefrotoxiciteit) in verschillende vormen, inclusief chronische
ontsteking van de nier en het nierbekken (interstitiŽle nefritis), aandoening van de nieren
waarbij de filterfunctie van de nieren verstoord is (nefrotisch syndroom) en nierfalen.
Zelden: nierfunctievermindering met variŽrende ernst waaronder (acuut) nierfalen.

Voortplantingsstelsel
Zeer zelden: stoornissen in de menstruatiecyclus.

Algemene aandoeningen
Vaak: vermoeidheid.

Onderzoeken
Zeer zelden: verhoging van urinezuur in het bloed.

Wanneer ťťn van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5.

HOE BEWAART U BRUFEN BRUIS

Bewaren beneden 25įC.
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Brufen Bruis niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het doosje na "Niet
te gebruiken na". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk
afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Brufen Bruis

∑ Het werkzaam bestanddeel is ibuprofen.
∑ De andere bestanddelen zijn microkristallijne cellulose, croscarmellose natrium,
appelzuur, natriumsacharine, sucrose, povidon, natriumbicarbonaat,
natriumcarbonaat, sinaasappelsmaakstof en natriumlaurylsulfaat.

Hoe ziet Brufen Bruis er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Brufen Bruis 600 mg is bruisgranulaat en zit in sachets.

De sachets zijn verkrijgbaar in de volgende hoeveelheden:
∑ doosje met 20 sachets
∑ doosje met 50 sachets

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:
Abbott B.V.
Wegalaan 9
2132 JD Hoofddorp
Telefoon: 0888 222 688
CCDS juli 2007

9
SmPC juni 2010

Bijsluiter juni 2010


Fabrikant:
Abbott S.r.l.
S.S. 148 Pontina, KM 52
04010 Campoverde di Aprilia (LT)
ItaliŽ

Brufen Bruis 600 mg is ingeschreven in het register onder RVG 13331.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2010.

CCDS juli 2007

10
SmPC juni 2010

Bijsluiter juni 2010

« Vorige
[Brufen 600 mg bruisgranulaat, bruisgranulaat in sachets]
Volgende »
[Brufen 600 mg bruisgranulaat, bruisgranulaat in sachets]