Bestanden
Home > Bestanden


Brufen Retard, tabletten met gereguleerde afgifte 800 mg

RegistratienummerRVG 13478
Farmaceutische vormTablet met verlengde afgifte
ToedieningswegOraal gebruik
ATCM01AE01 - Ibuprofen
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum13 juni 1991
RegistratiehouderAbbott B.V.
Wegalaan 9
2132 JD HOOFDDORP
Werkzame stof(fen)IBUPROFEN
Hulpstof(fen)HYPROMELLOSE (E 464)
POVIDON K 30 (E 1201)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
STEARINEZUUR (E 570)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
XANTHAANGOM (E 415)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


PATI╦NTENBIJSLUITER Brufen Retard
Lees de bijsluiter steeds vˇˇr gebruik van het geneesmiddel goed door, ook als u al
eerder Brufen Retard gebruikt hebt. De informatie in deze bijsluiter kan door nieuwe
bevindingen of veranderde inzichten zijn gewijzigd als u een volgende verpakking krijgt.
Uw arts is verantwoordelijk voor de keuze van dit geneesmiddel. Het is verstandig
zijn/haar aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. Mocht u iets niet geheel duidelijk zijn,
raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Laat uw geneesmiddel nooit door anderen gebruiken en gebruik zelf ook nooit het
geneesmiddel van een ander.
Zorg dat, indien nodig, aan anderen bekend is welk(e) geneesmiddel(en) u gebruikt. Het
kan, bijvoorbeeld bij ongevallen, van groot belang zijn dat u deze informatie bij u draagt.

Naam
Brufen Retard

Samenstelling en uiterlijk
Overtuig u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt. Brufen Retard is een tablet met
gereguleerde afgifte. De tabletten zijn wit en hebben de opdruk Brufen Retard. De tablet
bevat 800 mg ibuprofen.
Als hulpstoffen zijn gebruikt: xanthan gum, povidon, stearinezuur, collo´daal
siliciumdioxide, talk, hydroxypropylmethylcellulose, titaandioxide (E 171), ijzeroxide (E
172), schellak, sojalecithine en dimethylpolysiloxaan.

Verpakking
Brufen Retard is verkrijgbaar in doordrukstripverpakking van 30 en 60 stuks.

Geneesmiddelengroep
Brufen Retard is een pijnstiller die ook ontstekingsremmend en koortsverlagend werkt.

Inschrijving
Verantwoordelijk voor dit geneesmiddel is:
Abbott BV, Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Telefoonnummer: 023 55 44 400
Het geneesmiddel is in het register ingeschreven onder:
RVG 13478, Brufen Retard.

Toepassing
Verschillende aandoeningen aan gewrichten en wervelkolom. Hieronder vallen
gewrichtspijnen met ontstekingsverschijnselen, zoals reumato´de arthritis,
gewrichtsziekten als gevolg van slijtage (arthrosen) en de ziekte van Bechterew.
Verschillende aandoeningen aan spieren, spieraanhechtingen en gewrichtsbanden.
Hieronder vallen bijvoorbeeld tenniselleboog en ontsteking van slijmbeurzen.

Gevallen waarin het geneesmiddel niet moet worden gebruikt

-
overgevoeligheid voor ibuprofen of andere bestanddelen uit het geneesmiddel,
-
astma-aanvallen of overgevoeligheidsreacties na gebruik van soortgelijke
middelen;
-
maagzweer, zweer aan de twaalfvingerige darm of zweerachtige ontsteking aan
de dikke darm;
-
maagdarmbloeding of andere bloedingen (zoals hersenbloedingen);
-
zeer slecht functionerende nieren en/of lever;
-
ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart).

Nodige voorzorgen bij gebruik
Bij zwangerschap en borstvoeding

Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.
Wordt u tijdens de therapie met Brufen Retard zwanger, overleg dan met uw arts over
eventueel te nemen stappen.
Ibuprofen komt in kleine hoeveelheden terecht in de moedermelk. Het is niet
waarschijnlijk dat deze hoeveelheden effect zullen hebben op de zuigeling. Overleg toch
even met uw arts als u borstvoeding wilt geven tijdens het gebruik van Brufen Retard.

Kinderen
Brufen Retard is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar.

Speciale patiŰntengroepen
Bejaarde patiŰnten, patiŰnten met bloedstollingsstoornissen of lever- of
nierfunctiestoornissen en patiŰnten die eerder een maagdarmzweer hebben gehad
moeten voorzichtig zijn met het gebruik van Brufen. PatiŰnten met hypertensie of
hartaandoeningen moeten voorzichtig zijn in verband met het mogelijk optreden van
vochtophopingen (zie ook bijwerkingen).

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken
Bij het optreden van een bijwerking als duizeligheid is een be´nvloeding van het
reactievermogen niet geheel uitgesloten. In dat geval wordt deelname aan het verkeer
of het bedienen van (gevaarlijke) machines afgeraden.

Wisselwerkingen met andere (genees)middelen
Een combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben.
Vertel daarom altijd aan uw arts welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt.

Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt?
Bepaalde middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia) (bijvoorbeeld
acetylsalicylzuur/Aspirine, warfarine en ticlopidine) en bepaalde middelen uit de groep
bloeddrukverlagende middelen (bijv. -blokkers), bepaalde plaspillen (thiazidediuretica),
bepaalde hormonen (corticostero´den) en zelfs bepaalde andere middelen (zoals bijv.
digoxine, fenyto´ne, lithium, methotrexaat en ontkroesende haarmiddelen), kunnen een
invloed op de behandeling van ibuprofen hebben, of hierdoor be´nvloed worden.
Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u ibuprofen gelijktijdig met andere middelen
gebruikt.

Speciale waarschuwingen

Door de ontstekingsremmende werking van ibuprofen kunnen typische
infectieverschijnselen zoals pijn, zwelling, koorts en roodheid worden onderdrukt, zodat
een infectie minder snel opvalt. Wees hierop attent.

Geneesmiddelen zoals Brufen Retard kunnen in verband worden gebracht met een
klein verhoogd risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte. Neem niet meer in
dan de voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de
voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger
is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u
hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk,
diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken
met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Dosering
Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:

De gebruikelijke dosering bedraagt 2 tabletten, die direct na elkaar moeten worden
ingenomen, bij voorkeur in de vroege avond.
Bij plotselinge verslechteringen of in ernstige situaties kunnen 3 tabletten per dag
worden voorgeschreven: 's ochtends 1 tablet en 's avonds 2.
Deze dosering moet teruggebracht te worden tot 2 tabletten zodra de situatie weer
onder controle is gebracht.

Als de dosering niet hoger is dan nodig en Brufen Retard niet langer wordt gebruikt dan
nodig om de symptomen te bestrijden, is de kans op bijwerkingen het kleinst.

Wijze van gebruik
Brufen Retard tabletten moeten in hun geheel worden doorgeslikt, met een royale
hoeveelheid vloeistof.
Het wordt aanbevolen de tabletten in staande positie of in ieder geval rechtop zittend in
te nemen.

Wat te doen als meer is ingenomen dan is voorgeschreven
Wanneer u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen.

Wat te doen als een dosis vergeten is
Wanneer u vergeten bent om een tablet in te nemen, dan kunt u dit alsnog in de loop
van dezelfde dag doen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis.

Wanneer plotseling met Brufen Retard gestopt wordt, kunnen de klachten verergeren.
Daarom zal uw arts -indien nodig- de dosering altijd gelijkmatig verminderen.

Bijwerkingen
De meest voorkomende bijwerkingen zijn maagdarmklachten. Deze kunnen optreden in
de vorm van misselijkheid, braken, gewichtsverlies, zuurbranden, pijn in de maagstreek
of diarree. In ernstige gevallen kan een maagbloeding optreden.
Andere bijwerkingen zijn: hoofdpijn, oorsuizen, slapeloosheid, huiduitslag, wazig zien en
duizeligheid.
Een enkele keer zijn reacties gemeld als depressie, gestoord gedrag, ontsteking van het
mondslijmvlies of stoornis in de menstruatiecyclus. Haaruitval bij vrouwen van het
negro´de ras kan optreden (zie wisselwerkingen met andere (genees)middelen). Bij
langdurig gebruik van hoge doseringen kan de nierfunctie achteruit gaan. Een
aanpassing van de dosis kan dan nodig zijn.
In de volgende gevallen moet u het gebruik van Brufen stoppen en uw arts
waarschuwen: maagbloeding, overgevoeligheidsreacties (zoals ernstige huiduitslag,
ernstige vochtophoping bij de keel, koorts, astma-aanval, een algeheel beroerd gevoel),
leverfunctiestoornissen, bloedbeeldafwijkingen (te merken aan spontaan optredende
blauwe plekken op huid en slijmvliezen of hardnekkige keelpijn).
Oedeemvorming (vochtophoping), hypertensie (verhoogde bloeddruk) en hartfalen
(onvoldoende pompkracht van het hart) zijn gerapporteerd in associatie met
behandeling met een NSAID (de groep van geneesmiddelen waartoe Brufen Retard
behoort).
Geneesmiddelen zoals Brufen Retard kunnen in verband worden gebracht met een
klein verhoogd risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte.

Waarschuw uw arts of apotheker als bij u een bijwerking optreedt die door u als ernstig
wordt ervaren of als een bijwerking optreedt die niet vermeld wordt in deze bijsluiter.

Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruikstermijn
Houd geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen en huisdieren!

Bewaar geneesmiddelen zoveel mogelijk in de originele verpakking op een droge plaats
bij kamertemperatuur (15-25░C). Op deze manier bewaard kunt u de tabletten blijven
gebruiken tot en met de datum die aangegeven wordt op het doosje na "Niet te
gebruiken na". Op de strips staat deze aanduiding na "Exp" (=niet te gebruiken na)
gevolgd door enkele getallen. Deze geven de maand en het jaar aan.
Eventuele restanten kunt u naar de apotheek terugbrengen ter vernietiging!

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2010


« Vorige
[Brufen Retard, tabletten met gereguleerde afgifte 800 mg]
Volgende »
[Brufen Bruis 600, bruisgranulaat in sachets 600 mg]