Bestanden
Home > Bestanden


Brufen Bruis 600, bruisgranulaat in sachets 600 mg

Download: Bijsluiter PDF


BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
 
Brufen Bruis 600 
bruisgranulaat in sachets 600 mg 
ibuprofen 
 
Lees de bijsluiter steeds vóór gebruik van het geneesmiddel goed door, ook als u al eerder Brufen 
gebruikt hebt. De informatie in deze bijsluiter kan door nieuwe bevindingen of veranderde inzichten zijn 
gewijzigd als u een volgende verpakking krijgt. 
Uw arts is verantwoordelijk voor de keuze van dit geneesmiddel. Het is verstandig zijn/haar aanwijzingen 
nauwkeurig op te volgen. Mocht iets u niet geheel duidelijk zijn, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
Laat uw geneesmiddel nooit door anderen gebruiken en gebruik zelf ook nooit het geneesmiddel van een 
ander. 
Zorg dat, indien nodig, aan anderen bekend is welk(e) geneesmiddel(en) u gebruikt. Het kan, bijvoorbeeld 
bij ongevallen, van groot belang zijn dat u deze informatie bij u draagt. 
 
Samenstelling en uiterlijk
 
Overtuig u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt. 
Brufen Bruis is een bruisgranulaat met sinaasappelsmaak. 
Het bruisgranulaat bevat 600 mg ibuprofen. Als hulpstoffen zijn gebruikt: microkristallijne cellulose, 
croscarmellosenatrium, malinezuur, natriumsaccharine, sucrose, povidon, natriumbicarbonaat, 
natriumcarbonaat, sinaasappelessence en natriumlaurylsulfaat. 
 
Verpakking
 
Brufen Bruis is verkrijgbaar in verpakkingen van 20 en 30 sachets. 
 
Geneesmiddelengroep 
Brufen is een pijnstiller die ook ontstekingsremmend en koortsverlagend werkt. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
 
Registratiehouder/ompakker 
Euro Registratie Collectief b.v. 
Van der Giessenweg 5 
2921 LP Krimpen a/d IJssel 
 
Fabrikant 
Abbott S.p.A./S.r.l. 
Strada Statale Pontina – KM 52 
I-04010 – Campoverde di Aprilia – Latina 
Italië 
 
In het register ingeschreven onder 
RVG 24629//13331 
Brufen Bruis 600, bruisgranulaat in sachets 600 mg  (Italië) 
RVG 102375//13331 
Brufen Bruis 600, bruisgranulaat in sachets 600 mg  (Portugal) 
 
Toepassing
 
Verschillende aandoeningen aan gewrichten en wervelkolom. Hieronder vallen gewrichtspijnen met 
ontstekingsverschijnselen, zoals reumatoïde arthritis; gewrichtsziekten als gevolg van slijtage (arthrosen) 
en de ziekte van Bechterew. 
Verschillende aandoeningen aan spieren, spieraanhechtingen en gewrichtsbanden. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld tenniselleboog en ontsteking van slijmbeurzen. 
Situaties waarbij pijn, al dan niet vergezeld van een ontsteking, op de voorgrond staat. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld tandheelkundige of andere mondingrepen, operaties en pijnlijke menstruatie. 

Verder kan Brufen worden gebruikt bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na vaccinatie, kiespijn, 
hoofdpijn, spierpijn en reumatische pijn. 
 
Gevallen waarin het geneesmiddel niet moet worden gebruikt 
-  overgevoeligheid voor ibuprofen of andere bestanddelen uit het geneesmiddel; 
-  astmaaanvallen of overgevoeligheidsreacties na gebruik van soortgelijke middelen; 
-  maagzweer, zweer aan de twaalfvingerige darm of zweerachtige ontsteking aan de dikke darm; 
-  maagdarmbloeding of andere bloedingen (zoals hersenbloedingen); 
-  zeer slecht functionerende nieren en/of lever; 
-  ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart). 
 
Nodige voorzorgen bij gebruik 
Bij zwangerschap en borstvoeding
Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts. 
Wordt u tijdens de therapie met Brufen zwanger, overleg dan met uw arts over eventueel te nemen 
stappen. 
Ibuprofen komt in kleine hoeveelheden terecht in de moedermelk. Het is niet waarschijnlijk dat deze 
hoeveelheden effect zullen hebben op de zuigeling. Overleg toch even met uw arts als u borstvoeding wilt 
geven tijdens het gebruik van Brufen. 
 
Kinderen
Dit Brufen product is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar. 
 
Speciale patiëntengroepen
Bejaarde patiënten, patiënten met bloedstollingsstoornissen of lever- of nierfunctiestoornissen en 
patiënten die eerder een maagdarmzweer hebben gehad moeten voorzichtig zijn met het gebruik van 
Brufen. Patiënten met hypertensie of hartaandoeningen moeten voorzichtig zijn in verband met het 
mogelijk optreden van vochtophopingen (zie ook bijwerkingen). 
 
Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken
Bij het optreden van een bijwerking als duizeligheid is een beïnvloeding van het reactievermogen niet 
geheel uitgesloten. In dat geval wordt deelname aan het verkeer of het bedienen van (gevaarlijke) 
machines afgeraden. 
 
Wisselwerkingen met andere (genees)middelen 
Een combinatie van verschillende geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben. Vertel daarom altijd 
aan uw arts welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. 
 
Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt? 
Bepaalde middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia) (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur/ 
Aspirine, warfarine en ticlopidine) en bepaalde middelen uit de groep bloeddrukverlagende middelen, 
waaronder bètablokkers, bepaalde plaspillen (thiazidediuretica), bepaalde hormonen (corticosteroïden) en 
zelfs bepaalde andere middelen (zoals bijv. digoxine, fenytoïne, lithium, methotrexaat en ontkroesende 
haarmiddelen), kunnen een invloed op de behandeling van ibuprofen hebben, of hierdoor beïnvloed 
worden. Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u ibuprofen gelijktijdig met andere middelen gebruikt. 
 
Speciale waarschuwingen
 
Door de ontstekingsremmende werking van Brufen kunnen typische infectieverschijnselen zoals pijn, 
zwelling, koorts en roodheid worden onderdrukt, zodat een infectie minder snel opvalt. Wees hierop 
attent. 
Door het hoge suikergehalte is Brufen Bruis niet geschikt voor diabetici. Brufen Bruis bevat bovendien 
natrium. Daarom is deze vorm niet geschikt als u een strikt natriumarm dieet moet volgen. 
 

Geneesmiddelen zoals Brufen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een 
hartaanval ("hartinfarct") of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis en gebruik het 
geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe naarmate de 
ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. 
 
Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een 
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel heeft 
of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel 
inneemt. 
 
Dosering 
Niet alle (aanvangs)doseringen zijn uitvoerbaar met Brufen Bruis 600, hiervoor dienen andere producten 
gebruikt te worden. 
 
Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar,
Reumatoïde arthritis, arthrose en ziekte van Bechterew:
De gebruikelijke dosering bedraagt 1200 tot 1600 mg per dag. In ernstige gevallen kan soms tijdelijk 
2400 mg gegeven worden. Al naar gelang de sterkte van de toedieningsvorm kan de dagdosering verdeeld 
worden over 3 of 4 innamen. 
 
Aandoeningen aan spieren, spieraanhechtingen en gewrichtsbanden, tandheelkundige of andere 
mondingrepen, operaties en pijnlijke menstruatie:
De aanbevolen aanvangsdosering bedraagt 1200 mg per dag. 
In ernstige gevallen kan de dosering worden verhoogd tot 1600 mg per dag. Bij tandheelkundige ingrepen 
verdient het aanbeveling om de eerste dosis vóór de ingreep te geven. 
 
Koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na vaccinatie, kiespijn, hoofdpijn, spierpijn en reumatische 
pijn:
De aanvangsdosering is 400 mg, zonodig gevolgd door 400 mg per keer, tot maximaal 1200 mg per dag. 
 
Als de dosering niet hoger is dan nodig en Brufen niet langer wordt gebruikt dan nodig om de symptomen 
te bestrijden, is de kans op bijwerkingen het kleinst. 
 
Wijze van gebruik 
Reumapatiënten die last hebben van ochtendstijfheid kunnen de eerste dosis direct na het ontwaken 
innemen met wat thee of een andere drank. De werkzame stof wordt dan snel opgenomen, waardoor pijn 
en stijfheid snel worden verlicht. 
De volgende doses moeten na de maaltijd te worden ingenomen. 
Brufen sachet: van een Brufen Bruis sachet dient de inhoud eerst in een glas water te worden gestrooid. 
Er ontstaat een bruisende vloeistof met een lichte sinaasappelsmaak. Na roeren het mengsel geheel 
opdrinken. 
 
Wat te doen als meer is gebruikt dan is voorgeschreven 
Wanneer u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen. 
 
Wat te doen als een dosis vergeten is 
Wanneer u vergeten bent om Brufen in te nemen, dan kunt u dit alsnog in de loop van dezelfde dag doen, 
tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. 
Wanneer plotseling met Brufen gestopt wordt, kunnen de klachten verergeren. Daarom zal uw arts -indien 
nodig- de dosering altijd gelijkmatig verminderen. 
 
Bijwerkingen 

De meest voorkomende bijwerkingen zijn maagdarmklachten. Deze kunnen optreden in de vorm van 
misselijkheid, braken, gewichtsverlies, zuurbranden, pijn in de maagstreek of diarree. In ernstige gevallen 
kan een maagbloeding optreden. 
Andere bijwerkingen zijn: hoofdpijn, oorsuizen, slapeloosheid, huiduitslag, wazig zien en duizeligheid. 
Een enkele keer zijn reacties gemeld als depressie, gestoord gedrag, ontsteking van het mondslijmvlies of 
stoornis in de menstruatiecyclus. Haaruitval bij vrouwen van het negroïde ras kan optreden (zie 
wisselwerkingen met andere (genees)middelen). Bij langdurig gebruik van hoge doseringen kan de 
nierfunctie achteruit gaan. Een aanpassing van de dosis kan dan nodig zijn. 
In de volgende gevallen moet u het gebruik van Brufen stoppen en uw arts waarschuwen: maagbloeding, 
overgevoeligheidsreacties (zoals ernstige huiduitslag, ernstige vochtophoping bij de keel, koorts, astma-
aanval, een algeheel beroerd gevoel), leverfunctiestoornissen, bloedbeeldafwijkingen (te merken aan 
spontaan optredende blauwe plekken op huid en slijmvliezen of hardnekkige keelpijn). 
Oedeemvorming (vochtophoping), hypertensie (verhoogde bloeddruk) en hartfalen (onvoldoende 
pompkracht van het hart) zijn gerapporteerd in associatie met behandeling met een NSAID (de groep van 
geneesmiddelen waartoe Brufen behoort). 
Geneesmiddelen zoals Brufen kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een 
hartaanval ("hartinfarct") of beroerte. 
 
Waarschuw uw arts of apotheker als bij u een bijwerking optreedt die door u als ernstig wordt ervaren of 
als een bijwerking optreedt die niet vermeld wordt in deze bijsluiter. 
 
Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruikstermijn 
Houd geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen en huisdieren! Brufen Bruis moet droog en niet 
boven 25°C bewaard worden, in de originele verpakking. Op deze manier bewaard kunt u Brufen blijven 
gebruiken tot en met de datum die aangegeven wordt op het etiket op het doosje na "houdbaar tot:". De 
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 
Eventuele restanten kunt u naar de apotheek terugbrengen ter vernietiging! 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 24 februari 2009. 
 
Euro Registratie Collectief b.v., 031208-240209 

« Vorige
[Brufen Retard, tabletten met gereguleerde afgifte 800 mg]
Volgende »
[Brufen Bruis, bruisgranulaat in sachets 600 mg]