Bestanden
Home > Bestanden


Brufen 600 mg bruisgranulaat, bruisgranulaat in sachets

Download: Bijsluiter PDF


BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
•  als u last heeft van hoge bloeddruk die niet onder controle is, congestief hartfalen 
 
(aandoening van het hart waarbij bloed ophoopt door onvoldoende pompfunctie van het hart), 
Brufen 600 mg, bruisgranulaat 
vastgestelde ischemische hartziekte (aandoening die gepaard gaat met een tekort aan bloed 
Ibuprofen 
door belemmering in de aanvoer ervan), ziekte van de arteriën in de uiteinden van uw 
 
lichaam en/of ziekte van de bloedvaten van de hersenen; uw arts zal dan bepalen of u Brufen 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit 
kunt gebruiken; 
geneesmiddel. 
•  als u tot een risicogroep behoort voor het krijgen van hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld 
•  Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 
wanneer u een hoge bloeddruk, een hoge cholesterolspiegel of suikerziekte heeft of wanneer 
•  Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
u rookt); uw arts zal dan bepalen of u Brufen kunt gebruiken. 
•  Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan 
 
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde 
Inname met andere geneesmiddelen 
zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. 
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft 
•  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet 
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 
 
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
Vertel het in elk geval aan uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt of kort 
 
In deze bijsluiter

geleden heeft gebruikt. Uw arts kan dan besluiten of het nodig is om uw dosering van Brufen of 
1.  Wat is Brufen en waarvoor wordt het gebruikt 
het andere geneesmiddel aan te passen of u een ander middel voor te schrijven: 
 
2.  Wat u moet weten voordat u Brufen inneemt 
Gelijktijdig gebruik met de volgende geneesmiddelen wordt afgeraden: 
3.  Hoe wordt Brufen ingenomen 
•  Aspirine (acetylsalicylzuur). Het is mogelijk dat ibuprofen het remmende effect van een lage 
4. Mogelijke 
bijwerkingen 
dosis Aspirine op de vorming van bloedstolsels kan tegengaan. Als u ibuprofen af en toe 
5.  Hoe bewaart u Brufen  
gebruikt is een gelijktijdig gebruik waarschijnlijk geen probleem. 
6. Aanvullende 
informatie 
•  NSAID’s. Deze kunnen het risico op bijwerkingen in het maagdarmkanaal verhogen. 
 
1.  WAT IS BRUFEN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 

•  anti-coagulantia (middelen die de bloedstolling tegengaan): ibuprofen kan het effect 
De werkzame stof van Brufen is ibuprofen. Ibuprofen is een zogenaamde NSAID. Dit is een groep 
versterken van middelen die de bloedstolling tegengaan, zoals acenocoumarol en 
van pijnstillende middelen die ook een ontstekingsremmende en koortsverlagende werking 
fenprocoumon. Als deze middelen toch gelijktijdig worden toegediend, zal uw bloedstolling 
hebben. 
gecontroleerd worden gedurende de eerste weken van de gecombineerde behandeling en 
 
zal de dosis van het middel dat de bloedstolling tegengaat eventueel moeten worden 
Brufen kan worden gebruikt bij verschillende aandoeningen aan gewrichten en wervelkolom. 
aangepast. 
Hieronder vallen gewrichtspijnen met ontstekingsverschijnselen, zoals: 
•  corticosteroïden (bijnierschorshormonen, met o.a. een ontstekingsremmende werking). 
• reumatoïde 
artritis; 
Deze geven een verhoogde kans op maagdarmzweren of bloeding. 
•  gewrichtsziekten als gevolg van slijtage (artrosen); 
•  cyclo-oxygenase-2 selectieve remmers (middelen uit een bepaalde groep van NSAID’s). 
•  de ziekte van Bechterew. 
Hierdoor kunnen de werking en bijwerkingen van ibuprofen worden versterkt. 
 
•  selectieve serotonineheropnameremmers (bepaalde groep van middelen tegen 
Ook kan het gebruikt worden bij verschillende aandoeningen aan spieren, 
neerslachtigheid). Deze geven een verhoogde kans op bloeding in hetmaagdarmkanaal. 
spieraanhechtingen en gewrichtsbanden. Hieronder vallen bijvoorbeeld: 

•  thrombocytenaggregatieremmers (middelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan). 
 tenniselleboog; 

Deze geven een verhoogde kans op bloeding in het maagdarmkanaal. 
 
ontsteking van de slijmbeurzen. 
 
 
Voorzorgsmaatregelen zijn nodig gedurende gelijktijdig gebruik met de volgende 
Tevens kan het gebruikt worden in situaties waarbij pijn, al dan niet vergezeld van een ontsteking, 
geneesmiddelen: 
op de voorgrond staat. Hieronder vallen bijvoorbeeld: 

•  aminoglygosiden (bepaalde groep van middelen ter voorkoming/bestrijding van bepaalde 
 
tandheelkundige of andere mondingrepen; 

infecties). Ibuprofen kan ervoor zorgen dat de werking en de kans op bijwerkingen hiervan 
 operaties; 

toenemen. 
 pijnlijke 
menstruatie. 
•  antihypertensiva (bloeddrukverlagende middelen) en diuretica (plasmiddelen) omdat 
 
Verder kan Brufen gebruikt worden bij: 
ibuprofen het effect van deze geneesmiddelen kan verminderen bij gelijktijdig gebruik.  
•  koorts en pijn bij griep en verkoudheid; 
U moet daarom voldoende drinken. 


 
koorts en pijn na vaccinatie; 
 
ciclosporine (een geneesmiddel dat de afweerrreactie van het lichaam tegen gaat, 
• kiespijn; 
bijvoorbeeld gebruikt na orgaantransplantaties). Gelijktijdig gebruik kan mogelijk leiden tot 
• hoofdpijn; 
vergiftiging van de nieren (nefrotoxiciteit). 


 spierpijn; 
 
Ginkgo Biloba (plantextract, vooral gebruikt in de homeopathie). Ginkgo Biloba kan de kans 

op bloedingen tijdens het gebruik van ibuprofen verhogen. 
 reumatische 
pijn. 

 
 
hartglycosiden (bepaalde middelen die gebruikt worden bij een verminderde pompkracht van 
2.  WAT U MOET WETEN VOORDAT U BRUFEN INNEEMT 
het hart). Ibuprofen kande verminderde pompkracht van het hart verergeren, de filterfunctie 
Neem Brufen niet in: 
van de nierenverminderen en de hoeveelheid hartglycosiden in het bloed verhogen, waardoor 
•  als u allergisch bent voor ibuprofen of andere NSAID’s of een van de andere bestanddelen 
de kans op bijwerkingen verhoogd wordt. 
van het geneesmiddel. Deze bestanddelen vindt u in rubriek 6; 
•  lithium (een middel dat bijvoorbeeld wordt gebruikt bij depressie). Gelijktijdig gebruik kan 
•  als u in het verleden astma-aanvallen, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes 
mogelijk leiden tot een verhoging van de hoeveelheid lithium in het bloed, waardoor de kans 
(galbulten of urticaria) of allergische reacties heeft gehad na gebruik van acetylsalicylzuur 
op bijwerkingen verhoogd wordt. 
(Aspirine) of andere NSAID’s; 
•  methotrexaat (een geneesmiddel dat het afweersysteem onderdrukt en ontstekingen remt, 
•  als u in het verleden een bloeding of perforatie van het maagdarmkanaal heeft gehad na 
bijvoorbeeld gebruikt bij reumatoïde artritis).Gelijktijdig gebruik kan mogelijk leiden tot een 
gebruik van NSAID’s; 
verhoging van de hoeveelheid methotrexaat in het bloed, waardoor de kans op bijwerkingen 
•  als u last heeft van een terugkerende maagzweer of bloeding van het maagdarmkanaal of als 
verhoogd wordt. 
u hier in het verleden last van heeft gehad (twee of meer vastgestelde zweren of bloedingen); 
•  tacrolimus (een geneesmiddel dat de afweerreactie van het lichaam tegengaat, bijvoorbeeld 
•  als u last heeft van colitis ulcerosa (terugkerende (ernstige) ontsteking van de dikke darm 
gebruikt na orgaantransplantaties). Het risico op vergiftiging van de nieren (nefrotoxiciteit) is 
gepaard gaande met koorts en het afscheiden van slijm soms met bijmenging van etter en 
verhoogd als beide geneesmiddelen gelijktijdig worden gegeven. 
bloed) of als u hier in het verleden last van heeft gehad; 
 

Zwangerschap en borstvoeding 
 
als u last heeft van de ziekte van Crohn (terugkerende (ernstige) ontsteking van de darmen 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
gepaard gaande met diarree, pijn in de onderbuik, wisselende koorts en vermagering) of als u 
Vertel het uw arts als u zwanger bent, zwanger wilt worden, of als u borstvoeding geeft. Uw arts 
hier in het verleden last van heeft gehad; 

zal u vertellen of u Brufen mag gebruiken. 
 
als u last heeft van ernstig leverfalen, ernstig nierfalen of ernstig hartfalen (onvoldoende 
 
pompkracht van het hart); 
Gebruik Brufen niet tijdens de eerste zes maanden van de zwangerschap tenzij dit duidelijk 
•  als u langer dan zes maanden zwanger bent. 
noodzakelijk is. Als u Brufen gebruikt terwijl u zwanger probeert te worden of tijdens de eerste zes 
 
maanden van de zwangerschap, gebruik dan een zo laag mogelijke dosering gedurende een zo 
Wees extra voorzichtig met Brufen  
kort mogelijke periode. 
•  als u last heeft van een chronische ontstekingsachtige ziekte van huid en/of ingewanden 
 
(systemische lupus erythematosus) of gemengde bindweefselziekten, omdat u in dat geval 
Gebruik Brufen niet tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap. 
een grotere kans heeft op het krijgen van aseptische meningitis (hersenvliesontsteking); 
 

Wees extra voorzichtig met Brufen als u zwanger wilt worden, omdat Brufen de vruchtbaarheid 
 
als u op leeftijd bent; ouderen hebben een verhoogde kans op bijwerkingen als gevolg van 
kan verminderen. Als u moeite heeft om zwanger te worden of als u vruchtbaarheidsonderzoeken 
NSAID’s, met name op bloedingen en perforatie van het maagdarmkanaal, die fataal kunnen 
ondergaat zal uw arts bepalen of het beter is om te stoppen met het gebruik van Brufen. 
zijn. Uw arts zal daarom de behandeling beginnen met de laagste dosis ibuprofen die 
 
beschikbaar is en u eventueel een maagbeschermer erbij voorschrijven; 
Raadpleeg uw arts als u borstvoeding wilt geven tijdens het gebruik van Brufen. Ibuprofen komt 
•  als u in het verleden last heeft gehad van een maagzweer. Uw arts zal dan de behandeling 
namelijk in kleine hoeveelheden terecht in de moedermelk. Het is echter niet waarschijnlijk dat 
beginnen met de laagste dosis ibuprofen die beschikbaar is. Uw arts zal eventueel een 
deze hoeveelheden effect zullen hebben op de zuigeling, dus is het in het algemeen niet nodig 
maagbeschermer erbij voorschrijven; 
om te stoppen met het geven van borstvoeding. 
•  als u in het verleden last heeft gehad van klachten van het maagdarmkanaal en u krijgt 
 
tijdens het gebruik van Brufen last van uw maagdarmkanaal. Meldt deze klachten dan aan uw 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
arts, vooral als deze optreden aan het begin van de behandeling; 
Vermijd deelname aan het verkeer en het bedienen van (gevaarlijke) machines als u last krijgt 
•  als u tijdens het gebruik van Brufen last krijgt van maagdarmbloedingen of maagzweren. Stop 
van een bijwerking als duizeligheid, omdat uw reactievermogen hierdoor kan worden beïnvloed. 
 
dan met het gebruik van Brufen; 
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden 
•  als u last heeft van astma, chronische ontsteking van het neusslijmvlies, ontsteking van de 
Indien uw arts heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met 
neusbijholten (sinusitis), neuspoliepen of allergische aandoeningen, omdat Brufen in dat 
uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 
geval benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) kan 
 
veroorzaken; 
Dit geneesmiddel bevat 197 mg natrium per sachet. Daarom is dit geneesmiddel niet geschikt 
•  als u net een zware operatie heeft ondergaan; uw arts zal uw toestand dan nauwlettend in de 
voor patiënten met een natriumarm dieet. 
gaten houden; 
 

3.  HOE WORDT BRUFEN INGENOMEN 
 
als u last heeft van hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart), onvoldoende functie 
Volg bij het innemen van Brufen nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts 
van de nieren of de lever (nierinsufficiëntie of leverinsufficiëntie) of als u net een zware 
of apotheker. 
operatie heeft ondergaan waarbij u veel vocht verloren heeft; de functie van uw nieren zal 
 
dan nauwkeurig gecontroleerd worden; 
De gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar is als volgt: 
•  als u last krijgt van huidreacties, wondjes op de slijmvliezen of andere tekenen van 
 
overgevoeligheid; de kans hierop is het grootst aan het begin van de behandeling. Stop in dat 
Reumatoïde artritis, artrosen en ziekte van Bechterew: 
geval met het gebruik van Brufen; 
De gebruikelijke dosering is 1200 tot 1600 mg per dag. 
•  als u zwanger wilt worden, omdat Brufen de vruchtbaarheid kan verminderen; als u moeite 
De dosering kan worden aangepast aan de ernst van uw aandoening en uw klachten. In ernstige 
heeft om zwanger te worden of als u vruchtbaarheidsonderzoeken ondergaat zal uw arts 
gevallen kan de dosis tijdelijk verhoogd worden tot een maximum van 2400 mg per dag. 
bepalen of het beter is om te stoppen met het gebruik van Brufen; 
Neem als u reuma heeft en last heeft van ochtendstijfheid de eerste dosis direct na het ontwaken 
•  als u suikerziekte hebt; door het hoge suikergehalte is Brufen dan niet geschikt voor u; 
in met wat thee of een andere drank. Op de nuchtere maag wordt het middel snel opgenomen, 
•  als u in het verleden last heeft gehad van hoge bloeddruk en/of een milde of gematigde vorm 
waardoor de pijn en stijfheid snel zullen verminderen. 
van congestief hartfalen (aandoening van het hart waarbij bloed ophoopt door onvoldoende 
Neem de volgende doses na de maaltijd, zodat het middel geleidelijker wordt opgenomen. 
 
pompfunctie van het hart), omdat u last kunt krijgen van vochtophoping tijdens het gebruik 
Aandoeningen aan spieren, spieraanhechtingen en gewrichtsbanden, tandheelkundige of andere 
van NSAID’s; uw arts zal u dan nauwlettend in de gaten houden; 
mondingrepen, operaties en pijnlijke menstruatie: 
 
De gebruikelijke begindosering is 1200 mg per dag. In ernstige gevallen kan de dosis verhoogd 
 
worden tot 1600 mg per dag. 
 
Bij tandheelkundige ingrepen kan de eerste dosis het beste al voor de ingreep gegeven worden. 
 
 

Koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na vaccinatie, kiespijn, hoofdpijn, spierpijn en 
Oog 
reumatische pijn: 
Soms: stoornissen in het zien (visusstoornissen) zoals wazig zien en verandering in de 
De gebruikelijke begindosering is 400 mg, zonodig gevolgd door 400 mg per keer; de maximale 
kleurwaarneming. 
dagdosering bedraagt 1200 mg. 
Zelden: ontsteking van de oogzenuw (optische neuritis), vermindering van de gezichtsscherpte 
 
ten gevolge van vergiftiging (toxische amblyopie). 
Verdeel doseringen vanaf 1200 mg per dag in 3-4 keer verspreid over 24 uur; verdeel de dosering 
 
van 2400 mg in 4 keer verspreid over 24 uur. 
Evenwichtsorgaan en oor 
 
Soms: verminderd gehoor. 
Niet alle (begin)doseringen zijn uitvoerbaar met Brufen, gebruik hiervoor andere producten. 
Zelden: oorsuizen (tinnitus), draaiduizeligheid (vertigo).  
 
 
Gebruik geen hogere dosering dan nodig en gebruik Brufen niet langer dan nodig om de kans op 
Hart 
bijwerkingen zo klein mogelijk te laten zijn. 
Frequentie onbekend: vochtophoping (oedeem), hoge bloeddruk (hypertensie) en onvoldoende 
 
Strooi de inhoud van een sachet Brufen eerst in een glas water. Er ontstaat een bruisende 
pompkracht van het hart (hartfalen). 
 
vloeistof met een lichte sinaasappelsmaak. Drink het mengsel na roeren helemaal op. 
Bloedvaten 
 
Wat u moet doen als u meer van Brufen heeft ingenomen dan u zou mogen 

Frequentie onbekend: vorming van bloedstolsels (trombose) in de slagaderen. 
 
Neem onmiddellijk contact op met een arts als u denkt dat er teveel van Brufen is ingenomen. 
Ademhaling 
 
Probeer, terwijl u op een arts wacht, alvast braken op te wekken om de teveel ingenomen Brufen 
Soms: astma, benauwdheid door krampen van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen), 
uit de maag te verwijderen. Vervolgens kunt u door het innemen van Norit de opname van 
benauwdheid (dyspnoe). 
 
ibuprofen proberen te verhinderen. 
Maagdarmstelsel 
 
Na een overdosering kunnen de volgende verschijnselen optreden: 
Zeer vaak: diarree, gestoorde spijsvertering (dyspepsie). 
• misselijkheid 
Vaak: misselijkheid, braken, winderigheid (flatulentie), verstopping (obstipatie), buikpijn, bloeding 

van het maagdarmkanaal (soms fataal, met name bij ouderen), bloed in de ontlasting, bloed 
 maagpijn 

braken (haematemesis). 
 
braken (bloed) en diarree (bloed) 

Soms: ontsteking van de maag (gastritis), zweren van de twaalfvingerige darm (ulcus duodeni), 
 duizeligheid 

maagzweren, mondzweren, activering van een maagzweer. 
 
heen en weer bewegen van de ogen 
Zelden: perforatie van het maagdarmkanaal. 
• dubbelzien 
Zeer zelden: ontsteking van de mond (stomatitis). 
• hoofdpijn 
Frequentie onbekend: verergering van ontsteking van de dikke darm (colitis) en terugkerende 
• oorsuizen. 
(ernstige) ontsteking van de darmen (de ziekte van Crohn). 
 
 
Bij ernstige vergiftiging tevens: 
Lever en gal 
• nierfunctiestoornis 
Soms: ontsteking van de lever (hepatitis), geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) 
• lage 
bloeddruk 
(icterus). 
• coma. 
Zelden: leverbeschadiging als gevolg van overgevoeligheidsreacties 
 
Zeer zelden: leverfunctiestoornissen (verhoging van bepaald leverenzym genaamd transaminase 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Brufen in te nemen 
in het bloed). 
Neem indien nodig de vergeten dosis alsnog in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. 
 
Zorg er wel voor dat er minimaal 4 uur tussen de doseringen zit. 
Huid en onderhuid 
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis Brufen in te halen. 
Soms: overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensitiviteit), huiduitslag van uiteenlopende 
 
aard, zoals huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), 
Als u stopt met het innemen van Brufen  
bloeduitstortingen in de huid (purpura), al dan niet gepaard gaand met jeuk, huiduitslag met rode 
Als u plotseling stopt met Brufen kunnen de klachten terugkomen. Daarom zal uw arts  
onregelmatige vlekken (erythema multiforme) en overgevoeligheidsreacties met als symptomen 
- indien nodig - de dosering altijd gelijkmatig verminderen. 
koorts met huiduitslag, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen van bijvoorbeeld keel 
 
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag het dan aan uw arts of 
of tong (angio-oedeem), buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid en braken, tekenen van 
apotheker. 
leverbeschadiging en zelfs tekenen van prikkeling van de hersenvliezen zoals nekstijfheid 
 
(meningisme). 
4. MOGELIJKE 
BIJWERKINGEN 
Zelden: huidziekten (dermatosen) met blaarvorming (inclusief ernstige overgevoeligheidsreactie 
Zoals alle geneesmiddelen kan Brufen bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 
met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking  
bijwerkingen krijgt. 
(Stevens-Johnson syndroom), afsterven en loslaten van de opperhuid door vergiftiging (toxische 
 
epidermale necrolyse) en huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme)). 
De bijwerkingen kunnen voorkomen met de volgende frequenties: 
Zeer zelden: kaalheid (alopecia). 
•  zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten); 
 
•  vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 100 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 
Nieren en urinewegen 
10 patiënten); 
Soms: vergiftiging van de nieren (nefrotoxiciteit) in verschillende vormen, inclusief chronische 
•  soms (komt voor bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 
ontsteking van de nier en het nierbekken (interstitiële nefritis), aandoening van de nieren waarbij 
100 patiënten); 
de filterfunctie van de nieren verstoord is (nefrotisch syndroom) en nierfalen. 
•  zelden (komt voor bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 
Zelden: nierfunctievermindering met variërende ernst waaronder (acuut) nierfalen. 
 
1.000 patiënten), 

Voortplantingsstelsel 
 
zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten); 
Zeer zelden: stoornissen in de menstruatiecyclus. 
•  frequentie onbekend (bijwerkingen die gemeld zijn na het in de handel komen van Brufen. 
 
Omdat deze bijwerkingen spontaan gemeld zijn en uit een onbekende populatie komen, is 
Algemene aandoeningen 
het niet mogelijk de frequentie vast te stellen). 
Vaak: vermoeidheid. 
 
 
De meeste bijwerkingen hebben betrekking op het maagdarmstelsel. De meest gangbare van 
Onderzoeken 
deze bijwerkingen zijn gestoorde spijsvertering (dyspepsie) en diarree, welke voorkomen bij 
Zeer zelden: verhoging van urinezuur in het bloed.  
ongeveer 10-30% van de behandelde patiënten. 
 
 
Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in 
De volgende bijwerkingen zijn gemeld: 
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
 
Infecties 
5.  HOE BEWAART U BRUFEN  
Soms: ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en 
Bewaren beneden 25°C. 
afscheiding (rhinitis). 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
 
 
Bloed- en lymfestelsel 
Gebruik Brufen niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het doosje na “Niet te 
Soms: tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor 
gebruiken na. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 
infecties (leukopenie), tekort aan bloedplaatjes gepaard gaande met blauwe plekken en 
 
bloedingsneiging (thrombocytopenie), bloedarmoede als gevolg van een te lage aanmaak van 
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. 
bloedcellen (aplastische anemie). 
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen 
Frequentie onbekend: verlengde bloedingstijd, tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande 
zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 
 
met verhoogde gevoeligheid voor infecties (granulocytopenie / neutropenie / agranulocytose), 
6. AANVULLENDE 
INFORMATIE 
bloedarmoede als gevolg van een te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie). 
Wat bevat Brufen  
 
Afweersysteem 

•  Het werkzaam bestanddeel is ibuprofen. 
Soms: overgevoeligheidsreacties die kunnen bestaan uit: 
•  De andere bestanddelen zijn: microkristallijne cellulose, croscarmellose natrium, malinezuur, 
(a) niet-specifieke allergische reacties, overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylaxie) of 
natriumsaccharine, sucrose, povidon, natriumbicarbonaat, natriumcarbonaat, sinaasappelessence 
shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, 
en natriumlaurylsulfaat. 
 
verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige 
Hoe ziet Brufen er uit en wat is de inhoud van de verpakking 
overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock); 
Brufen 600 mg is bruisgranulaat en zit in sachets. 
(b) reacties op het ademhalingsstelsel waaronder astma, verergering van astma, benauwdheid 
De sachets zijn verkrijgbaar in een doosje met 30 stuks. 
door krampen van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) of benauwdheid (dyspnoe), 
 
of; 
Registratiehouder / ompakker 
(c) bepaalde huidreacties, waaronder huiduitslag van verscheidene types, jeuk (pruritus), 
Dr. Fisher Farma B.V., Schutweg 23, 8243 PC  Lelystad 
huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), bloeduitstortingen in de 
Brufen 600 mg bruisgranulaat, in sachets  
huid (purpura) of plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen van bijvoorbeeld keel of 
RVG 33294 // 13331  
 
       L.v.h.: Italië 
tong (angio-oedeem). 
 
 
Fabrikant 
Spijsvertering en stofwisseling 
Abbott S.r.l., S.S. 148 Pontina, KM 52, 04010 Campoverde di Aprilia (LT), Italië 
Soms: vasthouden van natrium en vocht, vochtophoping (oedeem). 
 
Frequentie onbekend: gebrek aan eetlust (anorexie). 
 
 
 
Psychisch 
 
Soms: angst. 
 
Zelden: reacties lijkend op ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en 
 
handelen gestoord is (psychotische reacties), (ernstige) neerslachtigheid (depressie) en 
 
verwardheid. Tekenen van prikkeling van de hersenvliezen (meningisme) en slaapzucht 
 
(lethargie). 
 
 
Zenuwstelsel 

 
Vaak: centrale effecten zoals hoofdpijn en duizeligheid. 
 
Soms: slapeloosheid. 
 
Zelden: hersenvliesontsteking (aseptische meningitis), slaperigheid. 
 
Frequentie onbekend: waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding 
 
voor is (paresthesie). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BS02006 / 03 / 19 december 2010 (Herziening: augustus 2010) suspensie 

« Vorige
[Brufen 600 mg bruisgranulaat, bruisgranulaat in sachets]
Volgende »
[Bruistabletten Acetylcystene 600 mg HTP Huismerk, bruistabletten]