Bestanden
Home > Bestanden


Bupropion HCl Sandoz retard 300 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

RegistratienummerRVG 114388
ProcedurenummerNL/H/3041/002
Farmaceutische vormTablet met gereguleerde afgifte
ToedieningswegOraal gebruik
ATCN06AX12 - Bupropion
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum16 april 2015
RegistratiehouderSandoz B.V.
Veluwezoom 22
1327 AH ALMERE
Werkzame stof(fen)BUPROPIONHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
overeenkomend met
BUPROPION
Hulpstof(fen)AMMONIA (E 527)
COPOLYMEER VAN ETHYLACRYLAAT-METHACRYLZUUR (1:1)
ETHYLCELLULOSE (E 462)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
MACROGOL 1500
MACROGOL 400
MACROGOL 8000
NATRIUMSTEARYLFUMARAAT
POVIDON K 90 (E 1201)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SCHELLAK GLAZE, GEDEELTELIJK VERESTERD
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TRIETHYLCITRAAT (E 1505)
ZOUTZUUR (E 507)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Sandoz B.V. 
 
Page 1/10 
Bupropion HCl Sandoz 150/300 mg, tabletten met 
1313-v1 
gereguleerde afgifte 
RVG 114387/8 
1.3.1.3 Bijsluiter 
Maart 2015 
 
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
 
Bupropion HCl Sandoz® retard 150 mg, tabletten met gereguleerde afgifte 
Bupropion HCl Sandoz® retard 300 mg, tabletten met gereguleerde afgifte 

bupropionhydrochloride 
 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er 
staat belangrijke informatie in voor u.  
 
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.  
 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
 
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u 
voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde 
klachten als u.  
 
Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een 
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker.  
 
Inhoud van deze bijsluiter: 
 
1.  Wat is Bupropion HCl Sandoz retard en waarvoor wordt dit middel gebruikt?  
2.  Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
3.  Hoe gebruikt u dit middel? 
4.  Mogelijke bijwerkingen  
5.  Hoe bewaart u dit middel?  
6.  Inhoud van de verpakking en overige informatie  
 
1.  WAT IS BUPROPION HCL SANDOZ RETARD EN WAARVOOR WORDT DIT 
MIDDEL GEBRUIKT?  
 
Bupropion HCl Sandoz retard wordt gebruikt voor de behandeling van depressie. Het 
reageert met chemische stoffen in de hersenen, noradrenaline en dopamine genaamd, 
die in verband gebracht worden met depressie. 
 
2.  WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA 
VOORZICHTIG MEE ZIJN?  
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
 U 
bent 
allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u 
vinden in rubriek 6. 
  U gebruikt andere geneesmiddelen die bupropion bevatten. 
 U 
heeft 
epilepsie of u heeft een voorgeschiedenis van toevallen (stuip of convulsie: 
aanval van bewusteloosheid met spiertrekkingen). 
 U 
heeft een hersentumor. 
 U 
stopt plotseling met het gebruik van alcohol of u stopt met geneesmiddelen 
waarvan bekend is dat ze ontwenningsverschijnselen kunnen veroorzaken, met 
name: 
kalmerende middelen, middelen die slaap opwekken of spieren verslappen met 
een werkzame stof waarvan de naam eindigt op “azepam; 
- of vergelijkbare kalmerende middelen. 

Sandoz B.V. 
 
Page 2/10 
Bupropion HCl Sandoz 150/300 mg, tabletten met 
1313-v1 
gereguleerde afgifte 
RVG 114387/8 
1.3.1.3 Bijsluiter 
Maart 2015 
 
 U 
heeft ernstige, langdurige leverproblemen waarbij afbraak en verdikking van 
leverweefsel optreedt. 
  U lijdt aan een eetstoornis, of heeft hieraan geleden (bijvoorbeeld boulimia of 
anorexia nervosa). 
  U gebruikt andere geneesmiddelen voor depressie, die 
monoamineoxidaseremmers (MAOI’s) worden genoemd of u heeft deze gebruikt. 
Er dient een periode van ten minste 14 dagen te zitten tussen het stoppen van 
bepaalde monoamineoxidaseremmers (met de naam irreversibele 
monoamineoxidaseremmers) en het gebruik van Bupropion HCl Sandoz retard. Voor 
sommige andere monoamineoxidaseremmers (met de naam reversibele 
monoamineoxidaseremmers) is een periode van 24 uur mogelijk voldoende. Vraag 
uw arts om advies. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt als u: 
  regelmatig veel alcohol drinkt. 
Houd rekening met de informatie in de rubriek hierboven, "Wanneer mag u dit middel 
niet gebruiken?" wanneer u plotseling stopt met het gebruik van alcohol 
  suikerziekte (diabetes) heeft waarvoor u insuline of tabletten gebruikt 
  ooit een hoofdblessure heeft gehad 
  extreme stemmingswisselingen heeft of geestelijke (mentale) problemen. 
Voorafgaand aan de behandeling dienen patiënten te worden gecontroleerd op het 
risico op aandoeningen met perioden (episodes) van te opgewekte stemming of 
perioden van een opgewonden (geagiteerde) stemming 
  verminderde werking van de nieren of licht tot matig verminderde leverwerking heeft. 
Patiënten met een verminderde lever- of nierwerking zullen door de arts nauwlettend 
in de gaten gehouden worden op mogelijke bijwerkingen. Gebruik bupropion niet 
wanneer u de ernstige leveraandoening heeft die beschreven is onder punt 6 van de 
rubriek “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
  een urine-onderzoek moet ondergaan. 
Vertel uw arts dat u Bupropion HCl Sandoz retard gebruikt omdat dit middel een 
urineonderzoek naar de aanwezigheid van andere geneesmiddelen kan 
beïnvloeden.  
 
Van bupropion is aangetoond dat het toevallen (stuip of convulsie: aanval van 
bewusteloosheid met spiertrekkingen) veroorzaakt. Deze bijwerking komt vaker voor bij 
mensen: 
  met een aandoening vermeld onder de eerste drie punten van de rubriek "Wanneer 
moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?", of 
  die een geneesmiddel gebruiken dat staat vermeld bij punt twee tot twaalf van de 
rubriek "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?" 
Alle patiënten moeten worden beoordeeld op bestaande risicofactoren. Stop met het 
gebruik van dit middel en neem contact op met uw arts
 als toevallen optreden 
tijdens de behandeling. 
 
Gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord zijn in verband gebracht met 
depressie. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen 

Sandoz B.V. 
 
Page 3/10 
Bupropion HCl Sandoz 150/300 mg, tabletten met 
1313-v1 
gereguleerde afgifte 
RVG 114387/8 
1.3.1.3 Bijsluiter 
Maart 2015 
 
depressie gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben 
om te gaan werken. Dit is in het algemeen ongeveer 2 weken maar soms ook langer. 
U heeft een grotere kans om dit soort gedachten te krijgen: 
  als u al eerder dit soort gedachten heeft gehad 
  als u een jongvolwassene bent.  
Onderzoek heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij 
volwassenen jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische aandoeningen die 
behandeld werden met een antidepressivum. 
 
Als u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord heeft, neem dan 
direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis
. Het kan helpen als u 
een familielid of vriend vertelt dat u zich depressief voelt, en hun vraagt deze bijsluiter te 
lezen. U kunt hun vragen het u te vertellen als zij denken dat uw depressie erger wordt 
of als zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag. 
 
Kinderen en jongeren tot 18 jaar 
Dit middel wordt niet aanbevolen voor deze leeftijdsgroep. Er bestaat een verhoogd 
risico op zelfmoordgedachten en -gedrag bij kinderen die middelen tegen depressie 
gebruiken. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Bupropion HCl Sandoz retard nog andere geneesmiddelen, of heeft u 
dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere 
geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
 
De volgende geneesmiddelen kunnen het effect van Bupropion HCl Sandoz retard 
beïnvloeden of worden beïnvloed door Bupropion HCl Sandoz retard, maar het is geen 
volledig overzicht. Vertel het uw arts als u een van deze geneesmiddelen gebruikt, zodat 
uw behandeling indien nodig kan worden aangepast: 
  bepaalde middelen tegen depressie of de ziekte van Parkinson genaamd 
monoamineoxidaseremmers (MAOI’s) 
Lees nogmaals het laatste punt onder “Wanneer mag u dit middel niet 
gebruiken
? in rubriek 2 
  geneesmiddelen tegen depressie zoals amitriptyline, fluoxetine, paroxetine, 
dosulepine, desipramine, imipramine of citalopram 
  geneesmiddelen voor de behandeling van psychische aandoeningen zoals 
clozapine, risperidon, thioridazine of olanzapine 
  theofylline, voor de behandeling van astma en andere ziekten van het 
ademhalingsstelsel 
  tramadol, een sterke pijnstiller 
  kalmerende middelen  
Lees nogmaals het 5e punt onder “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? in 
rubriek 2 als u van plan bent te stoppen met het gebruik van kalmerende middelen 
  geneesmiddelen tegen malaria, zoals mefloquine of chloroquine 
  stimulerende middelen om uw gewicht of uw eetlust onder controle te houden 
  steroïden, toegediend via de mond of als injectie 

Sandoz B.V. 
 
Page 4/10 
Bupropion HCl Sandoz 150/300 mg, tabletten met 
1313-v1 
gereguleerde afgifte 
RVG 114387/8 
1.3.1.3 Bijsluiter 
Maart 2015 
 
  antibiotica (middelen gebruikt om bacteriële infecties te bestrijden) waarvan de 
naam van de werkzame stof eindigt op “oxacine 
  antihistaminica, die slaperigheid kunnen veroorzaken: gebruikt voor de behandeling 
van allergieën, slaapstoornissen en verkoudheid; of om misselijkheid en braken te 
voorkomen 
  geneesmiddelen tegen diabetes (suikerziekte) 
  levodopa, amantadine, geneesmiddelen gebruikt tegen de ziekte van Parkinson  
  orfenadrine, een geneesmiddel voor de behandeling van pijnlijke spierspanning 
  carbamazepine, fenytoïne, valproaat, geneesmiddelen voor de behandeling van 
epilepsie en bepaalde soorten pijn 
  bepaalde geneesmiddelen voor het behandelen van kanker, zoals cyclofosfamide, 
ifosfamide 
  ticlopidine, clopidogrel, middelen die de bloedstolling remmen 
  geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk, hart- of andere 
aandoeningen, waarvan de naam van de werkzame stof eindigt op “lol, zoals 
metoprolol 
  propafenon of flecaïnide, geneesmiddelen voor hartritmestoornissen 
  nicotinepleisters: om u te helpen stoppen met roken 
  ritonavir, efavirenz, geneesmiddelen voor de behandeling van een hiv-infectie (hiv: 
virus verantwoordelijk voor aids) 
  tamoxifen, voor de behandeling van borstkanker; 
Vertel het uw arts als u tamoxifen gebruikt, want het kan nodig zijn om uw depressie 
op een andere manier te behandelen. 
 
Waarop moet u letten met alcohol? 
Het drinken van alcohol wordt afgeraden tijdens het gebruik van dit middel. Maar als u 
nu veel drinkt, moet u niet plotseling stoppen: u loopt dan het risico dat u een toeval 
(stuip of convulsie: aanval van bewusteloosheid met spiertrekkingen) krijgt. 
 
Neem contact op met uw arts over uw drankgebruik en het stoppen met drinken van 
alcohol voordat u begint met het gebruik van dit middel. 
 
Zwangerschap en borstvoeding  
Gebruik dit middel niet 
als u zwanger bent, zwanger wilt worden of denkt zwanger te 
zijn, tenzij uw arts het aanbeveelt. Sommige onderzoeken hebben een stijging gemeld 
van het risico op geboorteafwijkingen, in het bijzonder hartafwijkingen, bij baby’s van wie 
de moeder dit middel had gebruikt. Het is niet bekend of deze te wijten zijn aan het 
gebruik van dit middel. 
 
De stoffen in dit middel kunnen in de moedermelk terechtkomen. Neem als u 
borstvoeding geeft contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel 
gebruikt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  
Rijd niet, gebruik geen gereedschap en bedien geen machines
 als u door het 
gebruik van dit middel last krijgt van duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd krijgt. 
 

Sandoz B.V. 
 
Page 5/10 
Bupropion HCl Sandoz 150/300 mg, tabletten met 
1313-v1 
gereguleerde afgifte 
RVG 114387/8 
1.3.1.3 Bijsluiter 
Maart 2015 
 
3.  HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?  
 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. 
Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
 
Bupropion HCl Sandoz retard 150 mg, tabletten met gereguleerde afgifte 
 
De aanbevolen dosering is 
1 tablet eenmaal daags 
 
Uw arts kan uw dosering verhogen tot 2 tabletten eenmaal daags als uw depressie 
na een aantal weken niet verbetert. 
 
Patiënten met een verminderde lever- of nierfunctie 
De aanbevolen dosering is 1 tablet eenmaal daags als u een verminderde nierfunctie of 
een licht tot matig verminderde leverfunctie heeft.  
Gebruik dit middel niet als u de ernstige leveraandoening heeft die beschreven is onder 
punt 6 in “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? “ in rubriek 2). 
 
Bupropion HCl Sandoz retard 300 mg, tabletten met gereguleerde afgifte 
 
De aanbevolen dosering is 
  eenmaal daags 1 150 mg tablet 
 
Uw arts kan uw dosering verhogen tot eenmaal daags 1 300 mg tablet als uw 
depressie na een aantal weken niet verbetert. 
 
Patiënten met een verminderde lever- of nierfunctie 
De gebruikelijke dosering is eenmaal daags 1 150 mg tablet als u een verminderde 
nierfunctie of een licht tot matig verminderde leverfunctie heeft.  
Gebruik dit middel niet als u de ernstige leveraandoening heeft die beschreven is onder 
punt 6 in “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?“ in rubriek 2). 
 
Wijze van gebruik 
Neem de tabletten heel in, in de ochtend met een glas water. De tabletten kunnen met of 
zonder voedsel worden ingenomen. 
 
De tablet heeft een omhulsel dat ervoor zorgt dat de werkzame stof langzaam in uw 
lichaam vrijkomt. Het kan zijn dat er in uw ontlasting iets zit dat eruit ziet als een tablet. 
Dit is het lege omhulsel dat uw lichaam verlaat. 
 
De tabletten niet kauwen, fijnmaken of breken - als u dit doet, bestaat er een risico op 
een overdosering, omdat het geneesmiddel te snel vrijkomt in uw lichaam. Dit verhoogt 
de kans op bijwerkingen, zoals toevallen (stuip of convulsie: aanval van 
bewusteloosheid met spiertrekkingen). 
 
Hoe lang moet u dit middel gebruiken? 
Uw arts beslist hoe lang u dit middel moet gebruiken.  

Sandoz B.V. 
 
Page 6/10 
Bupropion HCl Sandoz 150/300 mg, tabletten met 
1313-v1 
gereguleerde afgifte 
RVG 114387/8 
1.3.1.3 Bijsluiter 
Maart 2015 
 
 
Het kan een tijdje duren voordat u zich beter begint te voelen en het volledige effect van 
dit middel merkt, soms weken of maanden. Als u zich beter begint te voelen, kan uw arts 
u adviseren dit middel te blijven gebruiken om te voorkomen dat de depressie 
terugkomt. 
 
Heeft u te veel van dit middel gebruikt? 
Neem onmiddellijk contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis als er een 
overdosering heeft plaatsgevonden. Dit kan het risico op toevallen (stuip of convulsie: 
aanval van bewusteloosheid met spiertrekkingen) verhogen. 
 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 
Als u een dosis vergeten bent, moet u wachten en uw volgende tablet op de 
gebruikelijke tijd innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
 
Als u stopt met het gebruik van dit middel 
Stop niet met het innemen van dit middel en verlaag uw dosering niet zonder eerst uw 
arts te raadplegen. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact 
op met uw arts of apotheker. 
 
4. MOGELIJKE 
BIJWERKINGEN 
 
 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet 
iedereen daarmee te maken. 
 
Toevallen of stuipen 
Ongeveer 1 op de 1000 mensen die dit middel gebruiken, loopt risico op een toeval 
(stuip of convulsie: aanval van bewusteloosheid met spiertrekkingen). De kans hierop is 
groter als u te veel inneemt, als u bepaalde andere geneesmiddelen gebruikt of als u 
een verhoogd risico op stuipen heeft. Neem contact op met uw arts als u zich zorgen 
maakt. 
 
Als u een toeval krijgt, meld dit dan meteen daarna aan uw arts. Stop met het 
gebruik van deze tabletten.
 
 
Allergische reacties 
Sommige mensen krijgen allergische reacties op bupropion (de werkzame stof van dit 
middel). Dit kunnen onder andere zijn: 
-  rode huid of huiduitslag (als netelroos), blaren of jeukende bulten op de huid. 
Bij sommige vormen van huiduitslag is ziekenhuisopname noodzakelijk, met name 
als u ook een pijnlijke mond of ogen heeft 
-  ongebruikelijke, piepende ademhaling of ademhalingsmoeilijkheden 
-  gezwollen oogleden, lippen of tong 
-  spier- of gewrichtspijn 
-  flauwvallen of het bewustzijn verliezen. 
 

Sandoz B.V. 
 
Page 7/10 
Bupropion HCl Sandoz 150/300 mg, tabletten met 
1313-v1 
gereguleerde afgifte 
RVG 114387/8 
1.3.1.3 Bijsluiter 
Maart 2015 
 
Als u tekenen van een allergische reactie krijgt, neem dan meteen contact op met uw 
arts. Stop met het gebruik van deze tabletten. 
 
Andere bijwerkingen: 
 
Zeer vaak
 (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) 
  slapeloosheid. Zorg ervoor dat u dit middel in de ochtend inneemt 
 hoofdpijn 
 droge 
mond 
 misselijkheid, 
braken 
 
Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers) 
  koorts, duizeligheid, jeuk, zweten en huiduitslag (soms als gevolg van een 
allergische reactie) 
  beverigheid, trillen, zwakte, vermoeidheid, pijn op de borst 
 opgewondenheid, 
angst 
  buikpijn of andere ingewandsstoornissen (verstopping), smaakstoornissen, verlies 
van eetlust (anorexie) 
  verhoogde bloeddruk, soms ernstig, blozen 
 oorsuizen, 
zichtstoornissen. 
 
Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers) 
  depressie (zie ook rubriek 2, “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel, 
onder “Gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord)  
 verwardheid 
 concentratiestoornissen 
 versnelde 
hartslag 
 gewichtsverlies. 
 
Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers) 
  toevallen (stuip of convulsie: aanval van bewusteloosheid met spiertrekkingen). 
 
Zeer zelden
 (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) 
 hartkloppingen, 
flauwvallen 
  spiertrekkingen, spierstijfheid, onwillekeurige bewegingen, problemen met lopen of 
coördinatie 
  lusteloosheid, prikkelbaarheid, vijandigheid, agressiviteit, vreemde dromen, 
tintelingen of gevoelloosheid, geheugenverlies 
  geel worden van de huid of het oogwit (geelzucht), mogelijk veroorzaakt door een 
stijging van leverenzymen, hepatitis (leverontsteking) 
  ernstige allergische reacties; huiduitslag met gewrichts- en spierpijn 
  veranderingen in de bloedsuikerspiegels 
  vaker of minder vaak plassen 
  ernstige huiduitslag in de mond of op andere delen van het lichaam, mogelijk 
levensbedreigend 
  verergering van psoriasis (verdikte, rode huid) 

Sandoz B.V. 
 
Page 8/10 
Bupropion HCl Sandoz 150/300 mg, tabletten met 
1313-v1 
gereguleerde afgifte 
RVG 114387/8 
1.3.1.3 Bijsluiter 
Maart 2015 
 
  vervreemding van zichzelf of van het eigen gevoel (depersonalisatie), dingen zien of 
horen die er niet echt zijn (hallucinaties), dingen voelen of geloven die niet waar zijn 
(wanen), ernstige achterdochtigheid (paranoia). 
 
Andere bijwerkingen 
Bij een klein aantal mensen zijn andere bijwerkingen opgetreden, maar de exacte 
frequentie kan niet bepaald worden:  
  gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord tijdens of snel na de behandeling met 
dit middel (zie rubriek 2, “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra 
voorzichtig mee zijn). Als u dergelijke gedachten heeft, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts of ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis
 
  verlies van contact met de werkelijkheid en niet meer helder kunnen denken en 
oordelen (psychose); andere symptomen zijn onder andere dingen zien of horen die 
er niet echt zijn (hallucinaties) en/of dingen voelen of geloven die niet waar zijn 
(wanen) 
  verminderd aantal rode bloedcellen (bloedarmoede), verminderd aantal witte 
bloedcellen (leukopenie) en verminderd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). 
 
Het melden van bijwerkingen 
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt 
ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook 
rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: 
www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden kunt u ons helpen meer informatie te 
verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. 
 
5.  HOE BEWAART U DIT MIDDEL?  
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden 
op de fles na “Exp.:. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand 
is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Bewaren beneden 25ºC. 
 
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en licht. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC. Vraag uw apotheker wat u met 
geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 
 
6.  INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE  
 
Welke stoffen zitten er in dit middel? 
  De werkzame stof in dit middel is bupropionhydrochloride 
150 mg: elke tablet met gereguleerde afgifte bevat 150 mg bupropionhydrochloride 
300 mg: elke tablet met gereguleerde afgifte bevat 300 mg bupropionhydrochloride 

Sandoz B.V. 
 
Page 9/10 
Bupropion HCl Sandoz 150/300 mg, tabletten met 
1313-v1 
gereguleerde afgifte 
RVG 114387/8 
1.3.1.3 Bijsluiter 
Maart 2015 
 
  De andere stoffen in dit middel zijn povidon, zoutzuur, natriumstearylfumaraat, 
ethylcellulose, hydroxypropylcellulose, methacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer (1:1) 
type A, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, macrogol 1500, tri-ethylcitraat, 
hypromellose, macrogol 400, macrogol 8000, schellak glazuur, zwart ijzeroxide 
(E172), propyleenglycol en ammoniumhydroxide. 
 
Hoe ziet Bupropion HCl Sandoz retard eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
150 mg tablet: wit tot lichtgeel, rond, aan beide kanten bolvormig, aan één zijde bedrukt 
met “A 151 en onbedrukt aan de andere zijde. 
300 mg tablet: wit tot lichtgeel, rond, aan beide kanten bolvormig, aan één zijde bedrukt 
met “A 152 en onbedrukt aan de andere zijde. 
 
Verkrijgbaar in een witte, niet-lichtdoorlatende, plastic fles met 10, 30, 90 of 500 
tabletten. 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant  
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
 
Sandoz B.V., Veluwezoom 22, 1327 AH Almere, Nederland 
Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere 
 
Fabrikanten  
Lek Pharmaceuticals d.d. 
Verovškova ulica 57 
1526 Ljubljana 
Slovenië 
 
Lek Pharmaceuticals d.d. 
Trimlini 2D 
9220 Lendava 
Slovenië 
 
LEK S.A. 
ul. Domaniewska 50 C 
02-672 Warschau 
Polen 
 
Salutas Pharma GmbH 
Otto-von-Guericke Allee 1 
39179 Barleben 
Duitsland  
 
S.C. Sandoz, S.R.L. 
Str. Livezeni nr. 7A 
RO-540472 Targu-Mures 
Roemenië 

Sandoz B.V. 
 
Page 10/10 
Bupropion HCl Sandoz 150/300 mg, tabletten met 
1313-v1 
gereguleerde afgifte 
RVG 114387/8 
1.3.1.3 Bijsluiter 
Maart 2015 
 
 
In het register ingeschreven onder: 
 
Bupropion HCl Sandoz retard 150 mg, tabletten met gereguleerde afgifte     
RVG 114387. 
Bupropion HCl Sandoz retard 300 mg, tabletten met gereguleerde afgifte     
RVG 114388. 
 
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende 
namen: 
 
Nederland: 
Bupropion HCl Sandoz retard 150 mg, tabletten met gereguleerde afgifte 
Bupropion HCl Sandoz retard 300 mg, tabletten met gereguleerde afgifte 
Oostenrijk:   Bupropion Sandoz 150 mg - Tablette mit veränderter Wirkstofffreisetzung 
Bupropion Sandoz 300 mg - Tablette mit veränderter Wirkstofffreisetzung 
België:  
Bupropion Sandoz 150 mg tabletten met gereguleerde afgifte 
Bupropion Sandoz 300 mg tabletten met gereguleerde afgifte 
 
Duitsland:  
Bupropion – 1 A Pharma 150 mg Tabletten mit veränderter 
Wirkstofffreisetzung 
Bupropion – 1 A Pharma 300 mg Tabletten mit veränderter 
Wirkstofffreisetzung 
Spanje:  
Bupropion HCl 150 mg Sandoz comprimidos de liberación modificada 
EFG 
Bupropion HCl 300 mg Sandoz comprimidos de liberación modificada 
EFG 
Finland:  
Bupropion Sandoz 150 mg säädellysti vapauttava tabletti 
Bupropion Sandoz 300 mg säädellysti vapauttava tabletti 
Luxemburg:   Bupropion Sandoz 150 mg comprimés à libération modifiée 
Bupropion Sandoz 300 mg comprimés à libération modifiée 
Portugal: Bupropion 
Sandoz 
Bupropion Sandoz 
Zweden:  
Bupropion Sandoz 150 mg tablett med modifierad frisättning 
Bupropion Sandoz 300 mg tablett med modifierad frisättning 
Slovenie:  
Bupropion Sandoz 150 mg tablete s podaljšanim sprošanjem 
Bupropion Sandoz 300 mg tablete s podaljšanim sprošanjem 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2015 
 

« Vorige
[Bupropion HCl Sandoz retard 150 mg, tabletten met gereguleerde afgifte]
Volgende »
[Bupropion HCl Sandoz retard 300 mg, tabletten met gereguleerde afgifte]