Bestanden
Home > Bestanden


Celestone tabletten 0,5 mg

RegistratienummerRVG 01834
Farmaceutische vormTablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCH02AB01 - Betamethasone
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum11 juni 1969
RegistratiehouderMerck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN HAARLEM
Werkzame stof(fen)BETAMETHASON
Hulpstof(fen)GELATINE (E 441)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAISZETMEEL
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


PIL
- PIL 1/(6) -
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Celestone, tabletten 0,5 mg
Betamethason

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit
geneesmiddel.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet
door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de
verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
-
Wanneer ÚÚn van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking
optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter:
1. Wat is Celestone, tabletten en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Celestone, tabletten gebruikt
3. Hoe wordt Celestone, tabletten gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Celestone, tabletten
6. Aanvullende informatie

1.
WAT IS CELESTONE, TABLETTEN EN WAARVOOR WORDT HET
GEBRUIKT

Betamethason behoort tot een groep geneesmiddelen, die corticostero´den worden genoemd. Deze
cortison-achtige geneesmiddelen helpen om verlichting te geven aan ontstoken delen van het
lichaam. Ze verminderen zwellingen, roodheid, jeuk en allergische reacties en worden vaak
gebruikt als onderdeel van de behandeling voor een aantal verschillende aandoeningen.

Celestone« is een geneesmiddel dat alleen mag worden gebruikt onder supervisie van uw arts.

Celestone« kan worden gebruikt als onderdeel van de behandeling voor verschillende
ontstekingsaandoeningen, die reageren op cortison-achtige geneesmiddelen:

reumatologische aandoeningen
- bepaalde gevallen of bijzondere vormen van reumato´de artritis;
- acuut reuma;
- bindweefselziekten zoals lupus erythematodes disseminatus, spierziekten met
ontstekingsverschijnselen zoals polymyositis;
- ontstekingen van de slagaderwand.

longziekten
- chronische obstructieve longziekten (CARA);
- ernstige acute aanvallen van astma;
- allergische longziekten;
- ontstekingen van de longblaasjes door onbekende oorzaak.

darmziekten
Celestone, tabletten 20090206
Bottle packaging + LEC


PIL
- PIL 2/(6) -
- chronische darmziekten: verzwerende ontsteking van de dikke darm zoals colitis ulcerosa of een
terugkerende ontsteking van de dunne darm zoals de ziekte van Crohn;
- bepaalde vormen van geelzucht.

bloedziekten
- bloedziekten te wijten aan een slecht functionerend afweersysteem;
- bloeduitstortingen in de huid te wijten aan een tekort aan bloedplaatjes (bij volwassenen);
- bloedkankers.

nierziekten
- aandoeningen te wijten aan een gebrekkige doorlaatbaarheid van de nierkanaaltjes.

hormonale ziekten
- abnormale aangroei van de bijnierschors van erfelijke oorsprong;
- uitpuilende ogen door slecht werkende bijnierschors.

kankerziekten
- (acute) kanker van de witte bloedcellen;
- kanker door celvermeerdering in lymfeklieren, milt en lever zoals Hodgkin- en non-Hodgkin-
ziekten;
- uitgezaaide borsttumoren;
- teveel aan calcium door uitzaaiingen in het beenderstelsel of ten gevolge van de ziekte van
Kahler;
- kwaadaardige tumor van de beenmergcellen zoals de ziekte van Kahler.

zenuwziekten
- aanvallen van multipele sclerose;
- vochtophoping in de hersenen ten gevolge van hersentumoren.

oogheelkundige aandoeningen
- ontsteking van oogvaatvlies, iris, straalvormig lichaam, oogzenuw;
- schijngezwel van de oogbol.

huidziekten
- huidaandoeningen die gepaard gaan met blazen bij oudere mensen zoals pemphigus vulgaris;
- huidaandoeningen die gepaard gaan met rode verkleuring van de huid;
- blaasvormige vochtbevattende vlekken (syndroom van Stevens-Johnson);
- diepe schimmelinfecties;
- blaasjes ten gevolge van herpes.

diversen
- als bijkomende behandeling bij ernstige allergische reacties;
- als weerstandsverlagend middel bij orgaantransplantatie;
- als bijkomende behandeling om misselijkheid en braken te voorkomen tijdens de behandeling van
kanker met kankerbestrijdende middelen die een ernstig braakopwekkend effect hebben.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U CELESTONE, TABLETTEN
GEBRUIKT

Gebruik Celestone, tabletten niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor betamethason of voor ÚÚn van de andere bestanddelen
van Celestone, tabletten;
Celestone, tabletten 20090206
Bottle packaging + LEC


PIL
- PIL 3/(6) -
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor andere corticostero´den;
- als u een virusinfectie, een interne schimmelinfectie of een tropische worminfectie heeft. Vertel
het uw arts altijd als u een infectie heeft, zodat deze op de juiste manier behandeld kan worden.
- als u een maagzweer of dunne-darm-ontsteking heeft;
- als u werd ingeŰnt met een levend verzwakt virus.

Wees extra voorzichtig met Celestone, tabletten

U mag in principe alleen behandeld worden met corticostero´den bij bewezen diagnose en wanneer
eenvoudiger therapie niet mogelijk is of heeft gefaald.

Een aanpassing van de dosering kan nodig zijn vanwege verslechtering of verbetering van uw
ziekteverloop, uw eigen reactie op de behandeling en emotionele of fysieke stress. Het kan nodig
zijn dat u gedurende ÚÚn jaar na een corticostero´dbehandeling van lange duur of met hoge
dosissen gecontroleerd moet worden.

Corticostero´den kunnen sommige tekenen van infectie maskeren en nieuwe infecties kunnen
optreden tijdens het gebruik. Als u corticostero´den gebruikt, kan uw weerstand verminderen en
kan het onmogelijk worden om de infectie te lokaliseren.

Wanneer u langdurig corticostero´den gebruikt, kunt u verschillende vormen van staar, glaucoom
of ooginfecties ontwikkelen. Het is daarom belangrijk dat uw arts regelmatig uw ogen onderzoekt.

Bij gemiddelde en hoge doses van corticostero´den kan uw bloeddruk stijgen, kunt u meer zout en
vocht vasthouden en meer kalium uitscheiden. Deze effecten treden minder vaak op met de
synthetische derivaten, behalve als ze in grote doses worden gebruikt. Uw arts kan u een zoutarm
dieet en een kaliumsupplement voorschrijven. Alle corticostero´den verhogen de uitscheiding van
calcium.

Zolang u corticostero´den gebruikt, mag u niet ingeŰnt worden met verzwakte levende vaccins
(zoals BMR) of andere vaccins.

Vermijd ieder contact met iemand die de mazelen of waterpokken heeft, als u dit geneesmiddel
gebruikt. Als dit toch gebeurt, vertel dit dan aan uw arts.

U kunt alleen in geval van hevige en uitgebreide tuberculose een corticostero´dbehandeling
ondergaan waarbij een geschikte antituberculeuze strategie wordt toegepast.
Bij sluimerende tuberculose of als u positief reageert op de tuberculosetest en u tegelijkertijd
corticostero´den toegediend krijgt, zult u nauwkeurig geobserveerd worden omdat tuberculose zich
kan openbaren.

De laagst mogelijke dosis aan corticostero´den moet worden gebruikt om de situatie die onder
behandeling is te controleren.

Stop niet plotseling met het gebruik van dit geneesmiddel; blijf dit geneesmiddel gebruiken, tenzij
uw arts u anders heeft verteld. Als uw dosering moet worden aangepast, zal uw arts u specifieke
instructies geven.
U mag na langdurig gebruik van dit geneesmiddel niet plotseling stoppen: de dosis zal langzaam
afgebouwd worden door uw arts.

Vertel uw arts, voordat u dit geneesmiddel gebruikt, of u :
- zwanger bent of borstvoeding geeft,
- suikerziekte, schildklierproblemen, leverproblemen, stuipen, maag- of darmproblemen,
verminderde nierfunctie, oogproblemen, een infectie aan het oog door het herpesvirus,
Celestone, tabletten 20090206
Bottle packaging + LEC


PIL
- PIL 4/(6) -
spierzwakte, verhoogde bloeddruk, calciumverlies, osteoporose of een voorgeschiedenis van
psychiatrische problemen heeft,
- welke inenting dan ook nodig heeft.

Omdat complicaties van een glucocorticostero´dbehandeling afhankelijk zijn van de dosis, het
gewicht en de duur van de behandeling, zal uw arts het risico en de voordelen van de behandeling
tegen elkaar afwegen.

Bij gebruik van Celestone, tabletten door kinderen is een regelmatige medische controle
noodzakelijk omdat dit geneesmiddel bij langdurig gebruik de groei en ontwikkeling kan
be´nvloeden.

Corticostero´den kunnen de kwaliteit van het sperma aantasten bij sommige patiŰnten.

Dit geneesmiddel bevat per tablet 165 mg lactose. Niet geschikt bij lactase-insufficiŰntie,
galactosemie of glucose-galactose-malabsorptiesyndroom.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

De dosis van sommige geneesmiddelen moet aangepast worden als u Celestone, tabletten gebruikt.
Dit is het geval bij bepaalde anti-epileptica, antibiotica, hormonale geneesmiddelen, plaspillen
(diuretica), aspirine of geneesmiddelen voor hartaandoeningen en bloedziekten.

Maag of darmen kunnen van streek raken als corticostero´d-achtige geneesmiddelen worden
gebruikt met sommige andere ontstekingremmende geneesmiddelen of met alcoholische dranken.

Vertel het uw arts als u laboratoriumtesten zult ondergaan.

Zwangerschap en borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Overleg met uw arts over het gebruik van dit geneesmiddel als u zwanger bent of borstvoeding
geeft.
Geef geen borstvoeding wanneer u behandeld wordt met dit geneesmiddel.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van Celestone, tabletten op de rijvaardigheid en het
gebruik van machines. Het is mogelijk dat spierzwakte, spieratrofie en stemmingsveranderingen
(euforie, depressies) zich voordoen.

3.

HOE WORDT CELESTONE, TABLETTEN GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Celestone, tabletten nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij
twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke begindosering is 0,25 mg tot 8 mg per dag.

Wat u moet doen als u meer van Celestone, tabletten heeft gebruikt dan u zou mogen
Wanneer u meer van Celestone, tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen, vraag uw arts of
apotheker dan om advies.

Er wordt niet verwacht dat een acute overdosering met glucocorticostero´den, inclusief betamethason,
zal leiden tot levensbedreigende situaties. Behalve bij zeer hoge dosissen is het niet waarschijnlijk dat
Celestone, tabletten 20090206
Bottle packaging + LEC


PIL
- PIL 5/(6) -
een te hoge glucocortico´ddosering gedurende een paar dagen schadelijk is, tenzij u suikerziekte, staar
of een actieve maagzweer heeft of behandeld wordt met digitalis, coumarine-achtige geneesmiddelen
die de bloedstolling remmen of plasmiddelen die de kaliumuitscheiding verhogen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Celestone, tabletten te gebruiken
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Wanneer u vergeten bent Celestone op tijd in te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk nadat u dit
bemerkt en volg verder het door uw arts voorgeschreven gebruik.

Als u stopt met het gebruik van Celestone, tabletten
Overleg met uw arts of apotheker voordat u stopt met gebruik van dit middel.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Celestone, tabletten bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt.

In het algemeen zijn bijwerkingen, geassocieerd met cortison-achtige geneesmiddelen, inclusief
Celestone,, tabletten, gerelateerd aan de sterkte van de dosis en de duur dat u het geneesmiddel
gebruikt. Bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van deze geneesmiddelen zijn:
hartritmestoornissen, vasthouden van vocht, hoge bloeddruk, spierzwakte of -pijn, calciumverlies,
dunner worden van de huid, blauwe plekken, roodheid van het gezicht, langzame wondheling,
allergische huidreacties, maagzweer of andere maag-darmaandoeningen, hik, stuiptrekkingen,
versterkt gevoel van prettig voelen (euforie), slaapproblemen, duizeligheid, hoofdpijn,
gemoedsveranderingen, oogaandoeningen, inclusief glaucoom (verhoogde oogboldruk), zwelling
van het gezicht, acne en menstruatiestoornissen. Langdurig gebruik van cortison-achtige
geneesmiddelen kan de groei bij kinderen remmen.

Wanneer ÚÚn van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5.

HOE BEWAART U CELESTONE, TABLETTEN

Niet bewaren boven 25░C.
Beschermen tegen licht.
Bewaar de flacon in de kartonnen buitenverpakking.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Celestone, tabletten niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na {Exp.:}.
De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen
zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE
INFORMATIE

Wat bevat Celestone, tabletten
Het werkzame bestanddeel is 0,5 mg betamethason.
De andere bestanddelen zijn ma´szetmeel, lactose, gelatine en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Celestone, tabletten er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Celestone, tabletten 20090206
Bottle packaging + LEC


PIL
- PIL 6/(6) -
Celestone, tabletten zijn te verkrijgen in verpakkingen met 30 tabletten in een tablettenflacon met
drukdeksel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Schering-Plough Nederland B.V., Walmolen 1, 3994 DL Houten

Fabrikant: SP Labo NV, Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg.

Registratienummer
In het register ingeschreven onder RVG 01834.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2009.

Celestone, tabletten 20090206
Bottle packaging + LEC


« Vorige
[Celestone tabletten 0,5 mg]
Volgende »
[Celestone oplossing voor injectie 4 mg/ml]

Gevonden op deze pagina: