Bestanden
Home > Bestanden


Claritromycine retard CF 500 mg, filmomhulde tabletten met verlengde afgifte

RegistratienummerRVG 107530
ProcedurenummerNL/H/2042/001
Farmaceutische vormTablet met verlengde afgifte
ToedieningswegOraal gebruik
ATCJ01FA09 - Clarithromycin
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum05 september 2011
Registratiehouder
Nieuwe Donk 3
4879 AC ETTEN LEUR
Werkzame stof(fen)
SAMENSTELLING
overeenkomend met
Hulpstof(fen)CHINOLINEGEEL ALUMINIUMLAK (E 104)

HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464)
HYPROMELLOSEFTALAAT


MACROGOL 4000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
 filmomhulde tabletten met 
RVG 107530 
Administrative information 
verlengde afgifte 
and prescribing information 
Claritromycin citrate 
1.3.1.3 Package leaflet 
1.3.1.3-1 
 
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS 
 
Claritromycine retard CF 500 mg, filmomhulde tabletten met verlengde afgifte 
 
Claritromycine 
 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken 
•  Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 
•  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
•  Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan 
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. 
•  Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die 
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
Inhoud van deze bijsluiter 
1.  Waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
2.  Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
3.  Hoe gebruikt u dit middel? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5.  Hoe bewaart u dit middel? 
6. Aanvullende informatie 
 
1. 
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? 
Claritromycine retard CF is een antibioticum dat behoort tot een groep geneesmiddelen die macroliden 
wordt genoemd. Antibiotica stoppen de groei van bacteriën die infecties veroorzaken. 
 
Claritromycine retard CF tabletten zijn tabletten met verlengde afgifte, wat betekent dat de werkzame 
stof langzaam uit het tablet vrijkomt zodat u het slechts eens per dag hoeft in te nemen. 
 
Claritromycine retard CF wordt gebruikt voor de behandeling van infecties als: 
-  luchtweginfecties zoals bronchitis en longontsteking 
-  keel- en bijholte-infecties 
-  lichte tot matig-ernstige infecties van huid en weke delen, zoals folliculitis, cellulitis en erysipelas. 
 
2.  WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA 
VOORZICHTIG MEE ZIJN? 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
•  Als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u 
vinden onder punt 6. 

•  Als u tabletten ergotamine of dihydro-ergotamine gebruikt of als u een ergotamine-inhalator 
gebruikt voor migraine. 

cisapride (gebruikt bij zuurbranden) of pimozidetabletten (voor het behandelen van ziekten die de 
 
 
Department of 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Date: 09-2011 
Rev. 1.2 
Regulatory Affairs 
JW110384 
 
 
 

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
Claritromycine retard CF 500 mg, filmomhulde tabletten met 
RVG 107530 
Administrative information 
verlengde afgifte 
and prescribing information 
Claritromycin citrate 
1.3.1.3 Package leaflet 
1.3.1.3-2 
 
manier waarop u denkt, zich voelt of gedraagt beïnvloeden). Het gebruik van deze geneesmiddelen 
kan soms ernstige verstoringen van het hartritme veroorzaken. Raadpleeg uw arts voor advies over 
andere geneesmiddelen. 
•  Als u colchicines gebruikt (gewoonlijk voor jicht) omdat dit ernstige bijwerkingen kan 
veroorzaken. 
•  Als u ernstige nierproblemen hebt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Uw 
arts schrijft mogelijk een andere vorm van claritromycine voor. 
•  Als u bepaalde geneesmiddelen gebruikt voor het verlagen van uw cholesterolspiegel (lovastatine 

•  Als uw kind jonger is dan 12 jaar. Uw arts kan mogelijk een andere vorm van claritromycine 
voorschrijven. 
•  Als bekend is dat u hartproblemen hebt, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 
•  Als van u of van iemand in uw familie bekend is dat hij of zij een afwijking in het 
elektrocardiogram (ECG) heeft met de naam 'lange-QT-syndroom'. 
•  Als u ernstige leverproblemen hebt. 
•  Als u een abnormaal lage kaliumspiegel in uw bloed hebt. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?  
U moet het aan uw arts vertellen voordat u dit geneesmiddel gebruikt: 
•  Als u hart, lever- of nierproblemen hebt. 
•  Als u al eerder verschillende keren of voor langere tijd claritromycine hebt gebruikt. 
•  Als u lijdt aan myasthenia gravis, een aandoening waardoor uw spieren zwak zijn en snel moe 
worden. Claritromycine kan de symptomen van myasthenia gravis verergeren bij patiënten die al 
aan deze aandoening lijden. 
•  Als u ernstige of langdurige diarree ontwikkelt (pseudo-membraneuze colitis) tijdens of na het 
innemen van Claritromycine retard CF, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Ontsteking van de 
dikke darm (pseudo-membraneuze colitis) is gemeld bij gebruik van bijna alle antibiotica, inclusief 
claritromycine. 

•  Als u in het verleden een lage kaliumspiegel in uw bloed hebt gehad. 
•  Als u in het verleden een lage magnesiumspiegel in uw bloed hebt gehad. 
 
Als bij u bloedonderzoek wordt gedaan terwijl u Claritromycine retard CF gebruikt, dan kan het zijn 
dat de leverenzymwaarden verhoogd zijn. Meestal keren deze waarden weer terug naar normaal en het 
is onwaarschijnlijk dat u hier verschijnselen van bemerkt. Claritromycine retard CF kan echter in 
zeldzame gevallen geelzucht en andere leverstoornissen veroorzaken, die in uiterst zeldzame 
omstandigheden ernstig of zelfs fataal kunnen zijn. Als u zich in het algemeen niet goed voelt of een 
gele huid en/of ogen krijgt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Er zijn ook nierproblemen, inclusief 
verhoogde waarden van eiwitten die gewoonlijk door de nieren worden uitgescheiden en in zeldzame 
gevallen nierfalen gemeld. Incidenteel kan bij bloedonderzoek ook blijken dat het aantal witte 
bloedcellen laag is. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?  
Gebruikt u naast Claritromycine retard CF nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? 
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor 
nodig heeft. 
 
 
 
Department of 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Date: 09-2011 
Rev. 1.2 
Regulatory Affairs 
JW110384 
 
 
 

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
Claritromycine retard CF 500 mg, filmomhulde tabletten met 
RVG 107530 
Administrative information 
verlengde afgifte 
and prescribing information 
Claritromycin citrate 
1.3.1.3 Package leaflet 
1.3.1.3-3 
 
Vertel het met name aan uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt. Dit is omdat uw kans 
op bijwerkingen groter kan worden wanneer u ook Claritromycine retard CF inneemt: 
 
Wanneer de volgende hieronder vermelde geneesmiddelen samen met Claritromycine retard CF worden 
ingenomen, dan kunnen de effecten hiervan worden versterkt: 

•  warfarine (bloedverdunner) 
•  ergotamine of dihydro-ergotamine (gebruikt bij migraine) 
•  carbamazepine, valproaat of fenytoïne (geneesmiddelen bij epilepsie) 
•  colchicine (voor jicht) 
•  theofylline (ondersteunt de ademhaling) 

•  triazolam, alprazolam of midazolam (kalmerende middelen) 


•  pimozide (een antipsychoticum). 
 
Claritromycine retard CF kan op de volgende wijze inwerken op anti-virale (HIV) geneesmiddelen: 


•  ritonavir kan de waarden van Claritromycine retard CF verhogen 
 
 verhogen. 
 
Andere interacties zijn onder meer: 
•  rifabutine (een antibioticum dat effectief is tegen sommige infecties) kan de waarden van 
Claritromycine retard CF verlagen 
 
wordt ingenomen, kan dit de waarden van beide geneesmiddelen verhogen 
•  fluconazol, een ander schimmeldodend geneesmiddel, kan de waarden van Claritromycine retard CF 
verhogen 

geneesmiddelen samen met Claritromycine retard CF kan de waarden van beide geneesmiddelen 
verhogen 


Claritromycine retard CF 
•  methylprednisolon (een corticosteroïd voor de behandeling van een ontsteking) 
•  vinblastine (een chemotherapeuticum voor de behandeling van kanker) 
•  ziprasidon (een antipsychoticum) 
•  eletriptan (gebruikt bij migraine) 
•  halofantrine (gebruikt voor de behandeling van malaria) 

•  cilostazol (gebruikt voor het verbeteren van de circulatie in de benen) 
•  rifampicine (voor de behandeling van tuberculose) 
•  elk bètalactam-antibioticum en 
 
 
Department of 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Date: 09-2011 
Rev. 1.2 
Regulatory Affairs 
JW110384 
 
 
 

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
Claritromycine retard CF 500 mg, filmomhulde tabletten met 
RVG 107530 
Administrative information 
verlengde afgifte 
and prescribing information 
Claritromycin citrate 
1.3.1.3 Package leaflet 
1.3.1.3-4 
 
•  tacrolimus of cyclosporine (bij orgaantransplantaties) 
•  sintjanskruid (kruidenmiddel voor behandeling van depressie) 
•  fenobarbital (geneesmiddel bij epilepsie) 
•  verapamil, wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en een onregelmatige hartslag. 
 
Waarop moet u letten met eten en drinken? 
Claritromycine retard CF moet met voedsel worden ingenomen, moet in zijn geheel worden doorgeslikt 
en er mag niet op worden gekauwd. 
 
Zwangerschap en borstvoeding  
Gebruik Claritromycine retard CF niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft, omdat de veiligheid 
van Claritromycine retard CF tabletten tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding niet 
bekend is. 
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  
Rijd niet of gebruik geen machines als u zich slaperig, duizelig of verward voelt terwijl u dit 
geneesmiddel gebruikt. 
 
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden  
Dit geneesmiddel bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u overgevoelig bent voor sommige 
suikers moet u voordat u dit geneesmiddel gebruikt contact opnemen met uw arts. 
 
3. 
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over 
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Uw arts vertelt u hoe u 
Claritromycine retard CF moet gebruiken en voor hoe lang. Stop niet voortijdig met inname van 
Claritromycine retard CF, ook niet als uw verschijnselen afnemen. Het is belangrijk dat u net zo lang 
doorgaat met het gebruik van de tabletten als uw arts u heeft verteld, omdat de infectie anders terug 
kan komen. 
•  De tabletten moeten in hun geheel met wat vloeistof worden ingenomen. 
•  Op de tabletten mag niet worden gekauwd, ze mogen niet doormidden worden gebroken 
•  De tabletten moeten gedurende de gehele behandelingskuur eenmaal daags bij voorkeur steeds op 
hetzelfde tijdstip worden ingenomen. 
•  De tabletten moeten met voedsel worden ingenomen. 
•  De tabletten mogen niet doormidden worden gebroken. 
 
Volwassenen en adolescenten 
De gebruikelijke aanbevolen dosering Claritromycine retard CF is bij volwassenen eenmaal daags één 
tablet van 500 mg met verlengde afgifte gedurende 7 tot 14 dagen. Uw arts beslist echter hoelang u 
moet worden behandeld. 
Bij ernstigere infecties kan uw arts de dosis verhogen naar twee tabletten van 500 mg. U moet beide 
tabletten tegelijkertijd innemen. 
 
Kinderen jonger dan 12 jaar 
 
 
Department of 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Date: 09-2011 
Rev. 1.2 
Regulatory Affairs 
JW110384 
 
 
 

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
Claritromycine retard CF 500 mg, filmomhulde tabletten met 
RVG 107530 
Administrative information 
verlengde afgifte 
and prescribing information 
Claritromycin citrate 
1.3.1.3 Package leaflet 
1.3.1.3-5 
 
Deze tabletten zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar omdat vloeibare geneesmiddelen 
gewoonlijk de voorkeur verdienen. Uw arts schrijft een ander geschikt geneesmiddel voor uw kind 
voor. 
 
Patiënten met ernstige nier- en leverproblemen: 
Patiënten met ernstige nier- en leverproblemen mogen Claritromycine retard CF niet innemen 
 
Heeft u te veel van dit middel ingenomen? 
Als u per ongeluk teveel Claritromycine retard CF heeft ingenomen, raadpleeg dan onmiddellijk uw 
arts of de afdeling spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem de verpakking en 
eventuele resterende tabletten met u mee. Verschijnselen van een overdosis zijn onder meer zich ziek 
voelen of ziekzijn, diarree, spijsverteringsproblemen of buikpijn en er bestaat een kans op een 
allergische reactie. 
 
Bent u vergeten dit middel in te nemen? 
Als u bent vergeten om een tablet Claritromycine retard CF in te nemen, neem dit dan in zodra u eraan 
denkt. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
 
Als u stopt met het innemen van dit middel 
Stop niet met inname van Claritromycine retard CF omdat u zich beter voelt. Het is belangrijk dat u net 
zo lang doorgaat met het gebruik van dit geneesmiddel als uw arts u heeft verteld, omdat het probleem 
anders terug kan komen. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts 
of apotheker. 
 
4. MOGELIJKE 
BIJWERKINGEN 
Zoals elk geneesmiddel kan Claritromycine retard CF bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken. Over het algemeen wordt Claritromycine retard CF goed verdragen en de volgende 
bijwerkingen die werden waargenomen bij patiënten die met Claritromycine retard CF werden 
behandeld zijn voornamelijk licht tot matig-ernstig van aard. De meeste bijwerkingen zijn maag-
darmaandoeningen (misselijkheid, diarree, buikpijn, braken). 
 
Zeer vaak: 
komt voor bij meer dan 1 van de 10 gebruikers 
Vaak:   
komt voor bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers 
Soms:   
komt voor bij 1 tot 10 van de 1.000 gebruikers 
Zelden:  
komt voor bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers 
Zeer zelden: 
komt voor bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers 
Niet bekend: 
de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald 
 
Als u een van de volgende symptomen ervaart, stop dan met het innemen van Claritromycine retard CF 
en vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts of ga naar de afdeling spoedeisende hulp van het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis: 
•  ernstige pijn in de buik en rug veroorzaakt door een ontsteking van de alvleesklier 
 
 
Department of 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Date: 09-2011 
Rev. 1.2 
Regulatory Affairs 
JW110384 
 
 
 

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
Claritromycine retard CF 500 mg, filmomhulde tabletten met 
RVG 107530 
Administrative information 
verlengde afgifte 
and prescribing information 
Claritromycin citrate 
1.3.1.3 Package leaflet 
1.3.1.3-6 
 
•  ernstige diarree met bloed in de ontlasting tijdens of na het innemen van tabletten Claritromycine 
retard CF. Gedurende twee maanden na de behandeling met Claritromycine retard CF kan diarree 
optreden 
•  donkere urine, lichtgele ontlasting, geelkleuring van de huid en/of de ogen (geelzucht), 
misselijkheid, koorts 
•  bij gebruik van Claritromycine retard CF zijn allergische reacties inclusief huiduitslag gemeld. In 
zeer zeldzame gevallen kunnen ademhalingsproblemen, flauwvallen en zwelling van het gezicht en 
de keel optreden, waarvoor met spoed behandeling noodzakelijk kan zijn. Allergische reacties 
kunnen in ernst variëren van een lichte jeukende huiduitslag tot een zeldzame, ernstige conditie met 
de naam Stevens-Johnson-syndroom (wat zweervorming van de mond, lippen en huid kan 
veroorzaken) of toxische epidermale necrolyse (wat ernstige ziekte en vervellen van de huid 
veroorzaakt). 
 
In het onwaarschijnlijke geval dat uw infectie wordt veroorzaakt door een bacil die niet door 
Claritromycine retard CF kan worden behandeld, kunnen uw verschijnselen erger worden. Als dit 
gebeurt, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen. 
 
Vaak voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers): 
•  slaapproblemen (slapeloosheid) 
•  smaakverandering (dysgeusie) 
•  buikpijn 
•  diarree 
•  spijsverteringsproblemen (dyspepsie) 
•  misselijkheid 
•  hoofdpijn 
•  braken 
•  afwijkende leveruitslagen 
•  huiduitslag 
•  overmatig zweten 
 
Soms voorkomende bijwerkingen (komt voor bij 1 tot 10 van de 1.000 gebruikers): 

•  ontsteking van maag en darmen, slijmvliesontsteking in de mond, huiduitslag, ontsteking van het 
vaginale slijmvlies en vaginale infecties 
•  een laag aantal van een bepaalde soort witte bloedcellen (leukopenie) 
•  overgevoeligheid 
•  verlies van eetlust (anorexie), verminderde eetlust 
•  angst 
•  slaperigheid (somnolentie) 
•  duizeligheid 
•  hoofdpijn 
•  beven (tremor) 
•  oorsuizen (tinnitus), gevoel van duizeligheid of draaierig gevoel (vertigo) en gehoorstoornis 
•  abnormaal ECG (snelle hartslag), uw hartslag voelen (hartkloppingen) 
•  neusbloeding 
•  obstipatie 
•  droge mond 
 
 
Department of 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Date: 09-2011 
Rev. 1.2 
Regulatory Affairs 
JW110384 
 
 
 

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
Claritromycine retard CF 500 mg, filmomhulde tabletten met 
RVG 107530 
Administrative information 
verlengde afgifte 
and prescribing information 
Claritromycin citrate 
1.3.1.3 Package leaflet 
1.3.1.3-7 
 
•  oprispingen 
•  rectale pijn 
•  winderigheid 
•  maagdarmstoornissen, inclusief bloedingen 
•  ontsteking aan de binnenkant van de mond 
•  tongverkleuring 
•  veranderingen in bloedtests die laten zien hoe de lever werkt 
•  jeukende huid, huiduitslag, galbulten, spierpijn 
•  zwakte (asthenie) 
 
Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): 

•  infectie van de dikke darm (pseudo-membraneuze colitis) 
•  bacteriële huidinfecties (erysipelas en erythrasma) 
•  daling van bepaalde bloedcellen inclusief bloedplaatjes die voor de bloedstolling zorgen 
•  ernstige allergische reactie die ademhalingsproblemen of duizeligheid kan veroorzaken 
•  lage bloedsuikerwaarden (hypoglykemie) 
•  psychische aandoeningen zoals een depressie, abnormale dromen 
•  toestand van verwarring 
•  zelfbewustzijn (depersonalisatie) 
•  desoriëntatie 
•  dingen zien (hallucinaties) en andere psychotische aandoeningen 
•  aanvallen (convulsies) 
•  smaakverlies en veranderingen in de reukzin 
•  doofheid 
•  abnormale registratie van de elektrische activiteit van het hart (ECG), veranderingen in het 
hartritme 
•  bloeding 
•  verkleuring van tong, tanden en kiezen 
•  ontsteking van de pancreas (acute pancreatitis) 
•  leverfalen 
•  geelkleuring van de huid of het oogwit van de ogen, wat wordt veroorzaakt door problemen met uw 
lever of uw bloed (geelzucht) 
•  Stevens-Johnson-syndroom (ernstige huidaandoening) 
•  toxische epidermale necrolyse (ernstige huidaandoening) 
•  huiduitslag gepaard met koorts en ontsteking van de organen (DRESS) 
•  acne 
•  abnormale spierafbraak wat tot nierproblemen kan leiden 
•  pijn of zwakte in de spieren 
•  nierfalen 
•  ontsteking van de nieren 
•  veranderingen in de kleur van uw urine 
•  het duurt langer voordat uw bloed stolt 
 
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die 
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
 
 
Department of 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Date: 09-2011 
Rev. 1.2 
Regulatory Affairs 
JW110384 
 
 
 

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
Claritromycine retard CF 500 mg, filmomhulde tabletten met 
RVG 107530 
Administrative information 
verlengde afgifte 
and prescribing information 
Claritromycin citrate 
1.3.1.3 Package leaflet 
1.3.1.3-8 
 
5. 
HOE BEWAART U DIT MIDDEL? 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
 
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of de 
blisterverpakking na â€œNiet te gebruiken na†of "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste 
dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu. 
 
6. AANVULLENDE 
INFORMATIE 
Welke stoffen zitten er in dit middel? 
De werkzame stof in dit middel is claritromycinecitraat. Elke filmomhulde tablet met verlengde afgifte 
bevat 500 mg claritromycine. 
De andere stoffen in dit middel zijn: 
 
Tabletkern: 
Lactosemonohydraat 
Hydroxypropylmethylcellulose (E464) 
Hydroxypropylmethylcelluloseftalaat 
Magnesiumstearaat (E572) 
Talkpoeder (E553b) 
 
Filmomhulling: 
Hypromellose15cP (HPMC 2910)(E464) 
Lactosemonohydraat 
Chinolinegeel aluminiumlak (E104) 
Titaandioxide (E171) 
Macrogol/PEG 4000 
Macrogol/PEG 400 
Talkpoeder (E553b) 
 
Hoe ziet Claritromycine retard CF eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Geelgekleurde, langwerpige, dubbelbolle tablet met verlengde afgifte. 
 
Claritromycine retard CF is verkrijgbaar in blisterverpakkingen van: 
 
5, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30 filmomhulde tabletten met verlengde afgifte 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
 
Department of 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Date: 09-2011 
Rev. 1.2 
Regulatory Affairs 
JW110384 
 
 
 

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
Claritromycine retard CF 500 mg, filmomhulde tabletten met 
RVG 107530 
Administrative information 
verlengde afgifte 
and prescribing information 
Claritromycin citrate 
1.3.1.3 Package leaflet 
1.3.1.3-9 
 
Vergunninghouder 
Centrafarm B.V. 
Nieuwe Donk 3 
4879 AC Etten-Leur 
Nederland 
 
Fabrikant 

Horná 36 
900 01 Modra 
Slowakije 
 

Otto-Hahn-Strasse 
68723 Plankstadt 
Duitsland 
 

Stadastrasse 2-18 
61118 Bad Vilbel 
Duitsland 
 

Muthgasse 36 
1190 Wenen 
Oostenrijk 
 

Heizel Esplanada B22 
1020 Brussel 
België 
 
Sanico N.V. 
Industriezone 4, Veedijk 59 
2300 Turnhout 
België 
 
In het register ingeschreven onder: 
RVG 107530  Claritromycine retard CF 500 mg, filmlomhulde tabletten met verlengde afgifte 
 
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen: 
 
België: 
Clarithromycin UNO EG 500mg filmomhulde tabletten met gereguleerde 
afgifte 
Italië: CLARITROMICINA 
EUROGENERICI 
Luxemburg: 

Nederland: 
Claritromycine retard CF 500 mg, filmomhulde tabletten met verlengde afgifte 
 
 
Department of 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Date: 09-2011 
Rev. 1.2 
Regulatory Affairs 
JW110384 
 
 
 

Centrafarm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
Claritromycine retard CF 500 mg, filmomhulde tabletten met 
RVG 107530 
Administrative information 
verlengde afgifte 
and prescribing information 
Claritromycin citrate 
1.3.1.3 Package leaflet 
1.3.1.3-10 
 
Oostenrijk: Clarithromycin 
STADA 
Uno 
500mg Filmtabletten mit veränderter 
Wirkstofffreisetzung 
 
 
Deze bijsluiter is goedgekeurd in september 2011. 
 
 
Department of 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Date: 09-2011 
Rev. 1.2 
Regulatory Affairs 
JW110384 
 
 
 

« Vorige
[Claritromycine retard CF 500 mg, filmomhulde tabletten met verlengde afgifte]
Volgende »
[Claritromycine Sandoz 250 mg, filmomhulde tabletten]