Bestanden
Home > Bestanden


Claritromycine retard 500 mg Teva, tabletten met gereguleerde afgifte

RegistratienummerRVG 108985
ProcedurenummerUK/H/3629/001
Farmaceutische vormTablet met gereguleerde afgifte
ToedieningswegOraal gebruik
ATCJ01FA09 - Clarithromycin
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum26 september 2012
Registratiehouder
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Werkzame stof(fen)
Hulpstof(fen)CITROENZUUR 0-WATER (E 330)

IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
LACTOSE 1-WATER

MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMALGINAAT (E 401)
NATRIUMCALCIUMALGINAAT
POVIDON K 30 (E 1201)
STEARINEZUUR (E 570)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
VANILLINE
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


   
  

tabletten met gereguleerde afgifte 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 06 december 2012 
1.3.1 : 
Bijsluiter 
Bladzijde 


BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
 
Claritromycine retard 500 mg Teva, tabletten met gereguleerde afgifte 
claritromycine 
 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke 

informatie in voor u. 
-  Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 
-  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
-  Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan 
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.  
-  Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die 
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
 
Inhoud van deze bijsluiter 
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
3. Hoe gebruikt u dit middel? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u dit middel? 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
 
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? 
 
Claritromycine retard Teva behoort tot een bepaalde groep antibiotica, de zogenaamde macroliden. 
 Antibiotica stoppen de groei van bepaalde bacteriën die infecties veroorzaken. De toepassing hiervan 
wordt hieronder beschreven.  
 
Claritromycine retard Teva is een tablet met gereguleerde afgifte, dat wil zeggen dat de werkzame stof 
langzaam uit de tablet vrijkomt. Hierdoor hoeft u Claritromycine retard Teva maar Ã©Ã©nmaal per dag in te 
nemen.  
 
Claritromycine retard Teva tabletten worden gebruikt bij de behandeling van infecties zoals:  
-  Infecties van de luchtwegen zoals bronchitis en longontsteking  
-  Infectie van de keel- en neusbijholten  
-  Milde tot matige infectie van de huid en weke delen.  
 
Claritromycine retard Teva tabletten worden gebruikt bij volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder. 
 
 
rvg 108985 PIL 1212.3v.AV 

   
  
CLARITROMYCINE RETARD 500 MG TEVA 
tabletten met gereguleerde afgifte 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 06 december 2012 
1.3.1 : 
Bijsluiter 
Bladzijde 


2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG  MEE 
ZIJN? 
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
-  Als u allergisch bent voor claritromycine, andere antibiotica van de macrolidesoort (zoals 

u vinden onder punt 6. 
-  Als u een ernstige nieraandoening heeft. Uw arts kan een andere vorm claritromycine voorschrijven. 
-  Als uw arts  u heeft verteld dat u lage kaliumwaarden in het bloed heeft. 
-  Als u ergotamine-achtige geneesmiddelen gebruikt (gewoonlijk gebruikt bij migraine). 
-  Als u cisapride gebruikt (bij maagaandoeningen). 
-  Als u pimozide gebruikt (bij psychische stoornissen). 

-  Als u simvastatine of lovastatine gebruikt (om cholesterol te verlagen). 
-  Als u een ernstige leveraandoening met een nieraandoening heeft. 
-  Als u een onregelmatige hartslag heeft. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Raadpleeg uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken als: 
-  u een nieraandoening of leveraandoening heeft 
-  u bekende hartproblemen heeft, vooral hartritmestoornissen (zoals verlengd QT-syndroom) 
-  u myasthenia gravis heeft, een aandoening waarbij spierzwakte en vermoeidheid voorkomt 
-  u ernstige een lang aanhoudende diarree krijgt tijdens of na het innemen van Claritromycine Teva, 
raadpleeg dan uw arts onmiddellijk 

-  u kaliumbloed- en magnesiumbloedwaarden laag zijn 
-  u colchicines inneemt (gebruikt bij jicht) omdat dit ernstige bijwerkingen kan veroorzaken 
 
Claritromycine retard 500 mg Teva bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde 
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.  
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Claritromycine Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan 
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel 
dat dan uw arts of apotheker. 
 
Gelijktijdig gebruik van Claritromycine Teva met onderstaande geneesmiddelen kan het effect van deze 
geneesmiddelen versterken: 

-  warfarine (bloedverdunner) 
-  carbamazepine, valproaat of fenytoïne (gebruikt bij epilepsie) 
-  theofylline (gebruikt bij astma) 
rvg 108985 PIL 1212.3v.AV 

   
  
CLARITROMYCINE RETARD 500 MG TEVA 
tabletten met gereguleerde afgifte 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 06 december 2012 
1.3.1 : 
Bijsluiter 
Bladzijde gebruikt als Claritromycine retard Teva wordt gebruikt. 
-  triazolam, alprazolam of midazolam (kalmeringsmiddelen) 
-  geneesmiddelen die het cholesterol verlagen zoals atorvastatine of cerivastatine. Deze 
geneesmiddelen moeten niet worden gebruikt als Claritromycine retard Teva wordt gebruikt.  
-  omeprazol (bij maagaandoeningen). 
 
Claritromycine retard Teva kan invloed hebben op anti-virale (HIV) geneesmiddelen: 
-  zidovudinde, Claritromycine retard Teva kan de zidovudine concentratie doen verhogen 
-  ritonavir kan de concentratie van Claritromycine retard Teva doen verhogen 
-  atazinavir en saquinavir: Gelijktijdig gebruik met Claritromycine retard Teva kan de concentratie van 
atazinavir en saquinavir doen verhogen. 

 
Andere interacties zijn: 
-  rifabutine (een antibioticum effectief tegen bepaalde infecties) kan de concentratie van 
Claritromycine retard Teva doen verlagen 
-  itraconazol (een antischimmel middel) waarbij een gelijktijdig gebruik met Claritromycine retard 
Teva de concentratie van beide middelen kan verhogen 
-  fluconazol, een ander antischimmel middel, kan de concentratie van Claritromycine retard Teva 
doen verhogen 

met Claritromycine retard Teva kan de concentratie van beide middelen doen verhogen. 
-  tolterodine (om symptomen van een overactieve blaas te behandelen. Bij bepaalde patiënten kan 
de tolterodineconcentratie verhogen als Claritromycine retard Teva gelijktijdig wordt gebruikt. 
-  methylprednisolon (een corticosteroïd om ontstekingen mee te behandelen) 
-  vinblastine (een chemotherapeutisch middel om kanker te behandelen) 
-  ziprasidon (een antipsychotica) 
-  eletriptan (gebruikt bij migraine) 
-  halofrantine (gebruikt om malaria te behandelen) 
-  aprepitant (gebruik om braken te voorkomen tijdens de chemotherapie) 
-  cilostazol (gebruikt om de circulatie in de benen te verbeteren) 
-  rifampicine (om tuberculose te behandelen) 

-  Sint Janskruid (kruidenpreparaat om depressie te behandelen) 
-  fenobarbital (geneesmiddel voor epilepsie) 
-  ergotamine of dihydroergotamine (om migraine te behandelen). Deze geneesmiddelen moeten niet 
gelijktijdig gebruikt worden met Claritromycine retard Teva. 
-  pimozide (gebruikt bij psychische stoornissen): Pimozide moet niet gelijktijdig gebruikt worden met 
Claritromycine retard Teva. 
-  Cisapride (gebruikt bij maagaandoeningen). Cisapride moet niet gelijktijdig gebruikt worden met 
Claritromycine retard Teva. 
 
rvg 108985 PIL 1212.3v.AV 

   
  
CLARITROMYCINE RETARD 500 MG TEVA 
tabletten met gereguleerde afgifte 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 06 december 2012 
1.3.1 : 
Bijsluiter 
Bladzijde 


Waarop moet u letten met eten en drinken? 
Dit geneesmiddel moet met voedsel worden ingenomen. 
 
Zwangerschap,  borstvoeding en vruchtbaarheid  
 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
 
Claritromycine moet niet toegediend worden aan zwangere vrouwen of moeders die borstvoeding geven 
behalve als de voordelen voor de moeder meer opwegen dan de risico’s voor de baby. Raadpleeg uw 
arts of apotheker voordat u een geneesmiddel inneemt. 
 
Kleine hoeveelheden claritromycine kunnen worden uitgescheiden in de moedermelk. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  
 
Dit geneesmiddel kan slaperigheid, duizeligheid of verwardheid veroorzaken. Als u last heeft van deze 
bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen. 
 
Claritromycine retard 500 mg Teva lactose 
Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet 
verdraagt, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt. 
 
 
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? 
 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste 
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
Uw arts zal u vertellen hoe en hoe lang u Claritromycine retard Teva moet innemen. Stop de 
behandeling met Claritromycine retard Teva niet, ook niet als de klachten verbeteren. Het is belangrijk 
om de tabletten net zo lang in te nemen zoals uw arts heeft voorgeschreven, anders is het mogelijk dat 
de infectie terugkomt. 
 
-  De tabletten dienen heel te worden doorgeslikt met wat water. 
-  De tabletten dienen niet gekauwd of gehalveerd te worden. 
-  De tabletten dienen eenmaal daags bij voorkeur op hetzelfde tijdstip te worden ingenomen 
gedurende de gehele behandeling. 
-  De tabletten dienen met voedsel te worden ingenomen. 
 
Dosering 
 
De gebruikelijke dosering 
 
rvg 108985 PIL 1212.3v.AV 

   
  
CLARITROMYCINE RETARD 500 MG TEVA 
tabletten met gereguleerde afgifte 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 06 december 2012 
1.3.1 : 
Bijsluiter 
Bladzijde 


Volwassenen waaronder ouderen en kinderen vanaf 12 jaar 
De gebruikelijke dosis is 500 mg eenmaal daags gedurende 7 tot 14 dagen. Uw arts zal de duur van uw 
behandeling bepalen. Uw arts kan uw dosering verhogen naar twee keer 500 mg tabletten bij ernstige 
infecties. U moet deze tabletten dan tegelijk innemen. 
 
Kinderen jonger dan 12 jaar 
Dien dit geneesmiddel niet toe aan kinderen jonger dan 12 jaar. Uw arts zal een ander geschikt 
geneesmiddel voor uw kind voorschrijven. 
 
Patiënten met een ernstige nier- en leveraandoening 
Patiënten met ernstige nier- en leveraandoeningen moeten Claritromycine retard Teva niet innemen. 
 
Heeft u te veel van dit middel gebruikt? 
Raadpleeg onmiddellijk uw arts of de dichtstbijzijnde eerste hulp afdeling in het ziekenhuis. Neem de 
verpakking en overgebleven tabletten met u mee. Symptomen van een overdosis bevatten 
misselijkheid, diarree, spijsverteringsproblemen of pijn in de maag en er is een kans op 
overgevoeligheidsreacties. 
 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 
Neem de vergeten dosis in zodra u hier aan denkt, behalve als het bijna tijd is voor de volgende dosis.  
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
 
Als u stopt met het gebruik van dit middel 
Stop inname van Claritromycine retard Teva  niet zodra u zich beter voelt. Het is belangrijk dat u de 
tabletten blijft innemen voor zolang de arts deze heeft voorgeschreven, anders kunnen de klachten 
terugkomen. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker. 
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee 
te maken. 
 
Als u tijdens de behandeling de volgende bijwerkingen krijgt, stop dan de inname van de tabletten en 
raadpleeg onmiddellijk uw arts: 
-  ernstige of aanhoudende diarree, welke bloed of slijm bevat. Diarree kan nog twee maanden na het 
gebruik van claritromycine voorkomen, in deze gevallen moet u ook uw arts raadplegen. 
-  huiduitslag, moeite met ademen, flauwvallen of zwelling van het gezicht en keel. Dit is een teken dat 
u mogelijk een overgevoeligheidsreactie op het middel heeft. 
rvg 108985 PIL 1212.3v.AV 

   
  
CLARITROMYCINE RETARD 500 MG TEVA 
tabletten met gereguleerde afgifte 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 06 december 2012 
1.3.1 : 
Bijsluiter 
Bladzijde 


-  gele verkleuring van de huid (geelzucht), huidirritatie, bleke ontlasting, donkere urine, gevoelige 
onderbuik of verlies van eetlust. Dit kunnen tekenen zijn dat uw lever niet goed functioneert. 
-  ernstige huidreactie zoals blaren op de huid, mond, lippen, ogen en geslachtsorganen (symptomen 
van een zeldzame overgevoeligheidsreactie genaamd Stevens-Johnsonsyndroom/toxische 
epidermale necrolyse) 
-  torsades de pointes, een levensbedreigende, onregelmatige hartslag. 
 
Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot  10 op de 100 patiënten) 
-  hoofdpijn 
-  moeite met slapen 
-  veranderingen in smaak 
-  maagproblemen zoals misselijkheid, braken, buikpijn, spijsverteringsproblemen, diarree 
-  abnormale leverfunctie (ontdekt door bloedtesten uit te voeren) 
-  huiduitslag 
-  meer transpireren. 
 
Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten) 
-  orale of vaginale spruw (schimmelinfectie) 
-  verlaging van bepaalde bloedcellen in het bloed (wat ervoor kan zorgen dat infecties vaker 
voorkomen of de kans op blauwe plekken of bloedingen verhogen) 
-  verlies van eetlust, brandend maagzuur, opgeblazen gevoel, verstopping (obstipatie), winderigheid 
-  angst, nervositeit, slaperigheid, vermoeidheid, zwakte, duizeligheid, trillen of rillen, een algemeen 
gevoel van onwel zijn 
-  oorsuizen of gehoorverlies 
-  draaiduizeligheid (vertigo) 
-  ontsteking in de mond of tong 
-  droge mond 
-  gewrichtspijn 
-  pijn op de borst of veranderingen in het hartritme zoals palpitaties 
-  een veranderingen in de concentraties van producten die in de lever worden aangemaakt, 
ontsteking van de lever, verminderde leverfunctie of leverfalen (u kan gele verkleuring van de huid 
zien, donkere urine, bleke ontlasting of een jeukende huid hebben) 
-  abnormale bloedtestresultaten. 
 
Andere bijwerkingen die zijn voorgekomen (frequentie kan niet worden bepaald uit de beschikbare 
gegevens) 
-  zwelling, roodheid of jeukende huid. Soms kan een bruine vervelling voorkomen. 
-  acne 
-  ontsteking van de alvleesklier 
-  verwardheid, verlies van coördinatie, hallucinaties (dingen zien die er niet zijn), verandering in 
realiteitszin of paniekaanvallen, depressie, abnormaal dromen of nachtmerries 
-  toevallen (convulsies) 
-  bloedingen 
rvg 108985 PIL 1212.3v.AV 

   
  
CLARITROMYCINE RETARD 500 MG TEVA 
tabletten met gereguleerde afgifte 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 06 december 2012 
1.3.1 : 
Bijsluiter 
Bladzijde 


-  verkleuring van de tong of tanden 
-  verlies van smaak of reuk of minder kunnen ruiken 
-  doofheid 
-  spierpijn of verlies van spierweefsel. Als u de aandoening myasthenia gravis heeft (een aandoening 
waarbij de spieren zwak worden en vermoeidheid sneller optreedt) kan claritromycine deze 
symptomen verergeren. 
-  lage bloedsuikerwaarden 
-  ontsteking van de nieren, een verminderde nierfunctie (u kan vermoeidheid, zwelling van het 
gezicht, de buik, dijbeen en enkels of problemen met plassen) of nierfalen. 
 
Krijgt u veel last van Ã©Ã©n van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? 
Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
 
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL? 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 

Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. 
 
OPA/Al/PVC/Al blisterverpakking: 
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities 
 
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na 
`EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste 
houdbaarheidsdatum. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 
 
 
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE 
 
Welke stoffen zitten er in dit middel? 
-  De werkzame stof in dit middel is claritromycine. Elke tablet bevat 500 mg claritromycine. 
-  De andere stoffen in dit middel zijn watervrij citroenzuur, natriumcalciumalginaat, natriumalginaat, 
lactosemonohydraat, povidon, talk, stearinezuur, magnesiumstearaat, vanilline, opadry II 31F32870 
Geel (bevat: lactosemonohydraat, hypromellose (E464), titaniumdioxide (E171), polyethyleenglycol, 
geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172). 
 
Hoe ziet Claritromycine retard 500 mg Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
rvg 108985 PIL 1212.3v.AV 

   
  
CLARITROMYCINE RETARD 500 MG TEVA 
tabletten met gereguleerde afgifte 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 06 december 2012 
1.3.1 : 
Bijsluiter 
Bladzijde 


Claritromycine retard 500 mg Teva, tabletten met gereguleerde afgifte zijn licht geel tot gele, 
filmomhulde, ovaalvormige tabletten met gereguleerde afgifte.  
 
Claritromycine retard 500 mg Teva, tabletten met gereguleerde afgifte zijn verpakt in 
blisterverpakkingen à 5, 6, 7, 10, 14 en 20 tabletten met gereguleerde afgifte en in 
eenheidsafleververpakkingen Ã  1 (1x1) tabletten met gereguleerde afgifte 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
 
Teva Nederland B.V. 
Swensweg 5 
2031 GA  Haarlem 
Nederland 
 
Fabrikanten 
 
Merckle GmbH 
Ludwig-Merckle Strasse 3 
89143 Blaubeuren-Weiler 
Duitsland 
 
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company 
Pallagi út 13  
4042 Debrecen 
Hongarije 
 
TEVA UK Ltd 
Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne,  
East sussex BN22 9AG 
Verenigd Koninkrijk 
 

Swensweg 5 
2031 GA Haarlem 
Nederland 
 

ul.  Mogilska 80. 
31-546 Krakow 
rvg 108985 PIL 1212.3v.AV 

   
  
CLARITROMYCINE RETARD 500 MG TEVA 
tabletten met gereguleerde afgifte 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 06 december 2012 
1.3.1 : 
Bijsluiter 
Bladzijde 


Polen 
 
TEVA PHARMA S.L.U. 
C/C, n. 4, Poligono Industrial Malpica 
 50016 Zaragoza 
Spanje 
 
 
Teva Kutno S.A. 
Ul.  Sienkiewicza 25 
99-300 Kutno 
Polen 
 
 
In het register ingeschreven onder 
RVG 108985 
 
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen: 


UNO 
Teva 
Bulgarije Kaplon 
XL 
Griekenland Klatex 
Estland Claritromicina 
Teva 
Hongarije Clarithromycin-Teva 
Ierland Minatev 
Italië Claritromicina 
Teva 
Italia 
Litouwen 
Klatex 500 mg pailginto atpalaidavimo tabletÄ—s 
Letland 
Klatex 500 mg ilgstoÅ¡Äs darbÄ«bas tabletes 
Luxemburg Clarithromycine 
UNO 
Teva 
Nederland 
Claritromycine retard 500 mg Teva, tabletten met 
gereguleerde afgifte 
Polen Clarithromycin Teva 
Portugal Claritromicina 
Teva 
Roemenië CLARITHROMINÄ‚ TEVA 
Slowakije 
Klaritromycin Teva ER 
Verenigd Koninkrijk 
Zachte XL 
rvg 108985 PIL 1212.3v.AV 

   
  
CLARITROMYCINE RETARD 500 MG TEVA 
tabletten met gereguleerde afgifte 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 06 december 2012 
1.3.1 : 
Bijsluiter 
Bladzijde 

10 
 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012 
 
 
1212.3v.AV 
 
rvg 108985 PIL 1212.3v.AV 

« Vorige
[Claritromycine Actavis SR 500 mg, tabletten met verlengde afgifte]
Volgende »
[Claritromycine retard 500 mg Teva, tabletten met gereguleerde afgifte]