Bestanden
Home > Bestanden


Diltiazem HCl retard 300 mg Teva, capsules met gereguleerde afgifte

RegistratienummerRVG 109448
ProcedurenummerUK/H/4669/002
Farmaceutische vormCapsule met gereguleerde afgifte, hard
ToedieningswegOraal gebruik
ATCC08DB01 - Diltiazem
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum06 november 2012
RegistratiehouderTeva Nederland B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Werkzame stof(fen)DILTIAZEMHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
overeenkomend met
DILTIAZEM
Hulpstof(fen)CHINOLINEGEEL (E 104)
ETHYLCELLULOSE (E 462)
GELATINE (E 441)
INDIGOKARMIJN (E 132)
POVIDON K 30 (E 1201)
STEARINEZUUR (E 570)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


        
 
 
  
DILTIAZEM HCL RETARD 200 MG TEVA 
DILTIAZEM HCL RETARD 300 MG TEVA 
capsules met gereguleerde afgifte 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 20 oktober 2012 
1.3.1 
: Bijsluiter 
Bladzijde  : 1 
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
 
Diltiazem HCl retard 200 mg Teva, capsules met gereguleerde afgifte 
Diltiazem HCl retard 300 mg Teva, capsules met gereguleerde afgifte 

diltiazemhydrochloride 
 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke 
informatie in voor u. 
-  Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 
-  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
-  Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan 
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.  
-  Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die 
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
 
Inhoud van deze bijsluiter 
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
3. Hoe gebruikt u dit middel? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u dit middel? 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
 
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? 
 
Diltiazem HCl retard Teva bevat de werkzame stof diltiazem. Deze hoort tot de groep geneesmiddelen 
genaamd â€œcalciumkanaalblokkersâ€.  
 
Diltiazem HCl retard Teva wordt gebruikt bij: 
-  milde tot matige verhoogde bloeddruk (hypertensie) 
-  angina (pijn op de borst). 
 
Het werkt door de bloedvaten wijder te maken. Hierdoor wordt de bloeddruk lager. Het is voor het hart 
zo makkelijker om het bloed rond te pompen in het lichaam. Hierdoor voorkomt het een tekort aan 
zuurstof in de hartspier en vermindert het pijn op de borst. 
 
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG  MEE 
ZIJN? 
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
rvg 109446_8  PIL 1012.2v.JK 

        
 
 
  
DILTIAZEM HCL RETARD 200 MG TEVA 
DILTIAZEM HCL RETARD 300 MG TEVA 
capsules met gereguleerde afgifte 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 20 oktober 2012 
1.3.1 
: Bijsluiter 
Bladzijde  : 2 
-  U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden 
onder rubriek 6. 
-  U heeft een trage hartslag (minder dan 50 slagen per minuut). 
-  U heeft hartfalen en problemen met de bloedstroom naar de longen. 
-  U gebruikt het middel dantroleen (zie â€œGebruikt u nog andere geneesmiddelen?â€)  
-  U lijdt aan tweedegraads of derdegraads hartblok of â€˜sick sinus syndroom’ (dit zijn problemen met 
elektrische geleiding in het hart) wat een trage of onregelmatige hartslag kan veroorzaken, behalve 
als u een goed functionerende pacemaker heeft. 
 
Gebruik dit middel niet als bovenstaande op u van toepassing is. Bij twijfel, raadpleeg altijd uw arts of 
apotheker voordat u dit middel inneemt. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Raadpleeg uw arts of apotheker voor de inname van dit middel: 
-  als u hartproblemen heeft zoals verminderde functie van de linker hartkamer, een trage hartslag 
(bradycardie) heeft of eerstegraads hartblok (een probleem met de elektrische geleiding van het 
hart wat kan leiden tot hartritmestoornissen) heeft 
-  als u onder narcose gaat (bijvoorbeeld bij een operatie). Vertel uw arts dat u diltiazem gebruikt. 
-  als u gevoelig bent voor stemmingswisselingen, inclusief depressie. Als deze symptomen 
voorkomen tijdens de behandeling, raadpleeg dan uw arts. 
-  als u problemen heeft met uw maag 
-  als u een oudere patiënt bent 
-  als u nieraandoeningen heeft 
-  als u leveraandoeningen heeft. 
 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Diltiazem HCl retard Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden 
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? 
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddel zonder recept, zoals 
kruidenpreparaten. Diltiazem HCl retard Teva kan de werking van deze middelen beïnvloeden. Andere 
middelen kunnen ook de werking van Diltiazem HCl retard Teva beïnvloeden. 
 
Gebruik dit middel niet als u de volgende geneesmiddelen gebruikt: 
-  dantroleen (als infuus) gebruikt bij ernstige spierspasmen of ernstige koorts (genaamd maligne 
hyperthermie) 
-  nifedipine 
-  ergotderivaten (ergotamine, dihydroergotamine) 
-  cisapride 
-  sertindol 
-  pimozide. 
 
rvg 109446_8  PIL 1012.2v.JK 

        
 
 
  
DILTIAZEM HCL RETARD 200 MG TEVA 
DILTIAZEM HCL RETARD 300 MG TEVA 
capsules met gereguleerde afgifte 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 20 oktober 2012 
1.3.1 
: Bijsluiter 
Bladzijde  : 3 
Het gebruik van Diltiazem HCl retard Teva gelijktijdig met onderstaande middelen is niet aanbevolen: 
-  ivabradine gebruikt voor pijn op de borst 
-  nifedipine gebruikt voor pijn op de borst, hoge bloeddruk en onregelmatige hartslag. 
 
Diltiazem HCl retard Teva kan het effect van de onderstaande middelen vergroten: 
-  geneemiddelen voor hoge bloeddruk zoals doxazosine, tamsulosine, atenolol, propranolol of 
acebutalol 
-  geneesmiddelen gebruikt voor een onregelmatige hartslag zoals amiodaron, digoxine en 
dronedaron 
-  geneesmiddelen gebruikt bij angina zoals glyceryltrinitraat of isosorbidetrinitraat 
-  geneesmiddelen gebruikt bij hoge cholesterolwaarden zoals simvastatine, fluvastatine en 
atorvastatine 
-  geneesmiddelen gebruikt bij slapeloosheid en angst, zoals triazolam en midazolam 
-  carbamazepine, gebruikt bij epilepsie 
-  theofylline, gebruikt bij problemen met de ademhaling 
-  lithium, gebruikt bij sommige psychische stoornissen 
-  methylprednisolon, gebruikt bij ontstekingen en allergische reacties 
-  immunosuppresiva (ciclosporine, tacrolimus, sirolimus), gebruikt om het afstoten van organen na 
transplantatie tegen te gaan. 
 
Diltiazem HCl retard Teva kan de volgende middelen minder doen laten werken: 
-  rifampicine, gebruikt bij tuberculose. 
 
De volgende geneesmiddelen kunnen de werking van Diltiazem HCl retard Teva vergroten: 
-  geneesmiddelen tegen maagzweren, zoals cimetidine en ranitidine. 
 
Als bovenstaande op u van toepassing is (of als u het niet zeker weet), raadpleeg dan uw arts of 
apotheker voordat u Diltiazem HCl retard Teva gebruikt. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
 
Neem Diltiazem HCl retard Teva niet in als u zwanger bent, zwanger wilt worden of denkt dat u zwanger 
bent. Diltiazem HCl retard Teva kan problemen bij uw baby veroorzaken. Raadpleeg uw arts als u denkt 
dat u zwanger bent. 
 
Kleine hoeveelheden Diltiazem HCl retard Teva wordt uitgescheiden in de moedermelk. Daarom is 
borstvoeding tijdens het gebruik van dit middel niet aanbevolen. Als u borstvoeding geeft, of 
borstvoeding wilt geven raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gaat gebruiken. 
 
Diltiazem HCl retard Teva kan de bevruchting verminderen en foetale abnormaliteiten veroorzaken. 
 
rvg 109446_8  PIL 1012.2v.JK 

        
 
 
  
DILTIAZEM HCL RETARD 200 MG TEVA 
DILTIAZEM HCL RETARD 300 MG TEVA 
capsules met gereguleerde afgifte 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 20 oktober 2012 
1.3.1 
: Bijsluiter 
Bladzijde  : 4 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  
 
Dit geneesmiddel kan duizeligheid veroorzaken. Als u last heeft van deze bijwerking, bestuur dan geen 
voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen. 
 
 
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? 
 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het 
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Raadpleeg uw arts als u denkt dat de 
werking van dit middel te zwak of te sterk is.  Verander de dosis niet zelf. 
 
Gebruik van dit middel: 
-  Neem dit middel oraal in. 
-  Breek, kauw of maal dit middel niet fijn. 
-  Slik de capsule heel door met wat water. 
-  Neem de capsule in voor of tijdens de maaltijd. 
 
Hoeveel moet u innemen 
Volwassenen 
-  De gebruikelijke dosis is één capsule Diltiazem HCl retard 200 mg Teva per dag. 
Indien nodig kan uw arts de dosis verhogen naar: 
-  Ã‰Ã©n capsule Diltiazem HCl retard 300 mg Teva per dag. 
-  Twee capsules Diltiazem HCl retard 200 mg Teva per dag. 
-  Ã‰Ã©n capsule Diltiazem HCl retard 300 mg Teva en Ã©Ã©n capsule Diltiazem HCl retard 200 mg Teva 
per dag. 
 
Patiënten ouder dan 65 jaar of volwassenen met lever- of nieraandoeningen 
-  Uw arts zal u regelmatig controleren voornamelijk wanneer u begint met de behandeling. 
-  De gebruikelijke startdosis is één capsule Diltiazem HCl retard 200 mg per dag. 
Indien nodig kan uw arts de dosis verhogen naar: 
-  Ã‰Ã©n capsule Diltiazem HCl retard 300 mg Teva per dag. 
 
Gebruik bij kinderen: 
Diltiazem HCl retard Teva moet niet gebruikt worden bij kinderen. 
 
Heeft u te veel van dit middel gebruikt? 
Als u meer capsules heeft ingenomen, raadpleeg uw arts of ga meteen naar de eerste hulp afdeling van 
het ziekenhuis. Neem de verpakking van dit middel met u mee. Zo weet de arts welk middel u heeft 
ingenomen. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: duizeligheid of zwakte, wazig zicht, pijn op 
de borst, kortademigheid, flauwvallen, een abnormale snelle of langzame hartslag, coma, slissende 
spraak en verwardheid. 
 
rvg 109446_8  PIL 1012.2v.JK 

        
 
 
  
DILTIAZEM HCL RETARD 200 MG TEVA 
DILTIAZEM HCL RETARD 300 MG TEVA 
capsules met gereguleerde afgifte 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 20 oktober 2012 
1.3.1 
: Bijsluiter 
Bladzijde  : 5 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 
Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan zo snel mogelijk in als u er aan denkt. Als het bijna tijd is 
voor de volgende dosis, neem dan de vergeten dosis niet in. Neem geen dubbele dosis om een 
vergeten dosis in te halen. 
 
Als u stopt met het gebruik van dit middel 
Blijf Diltiazem HCl retard Teva gebruiken totdat uw arts vertelt dat u mag stoppen. Stop niet zelf met de 
behandeling Diltiazem HCl retard Teva omdat u zich beter voelt. Als u stopt, kan de aandoening erger 
worden. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker. 
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee 
te maken. 
 
Stop het gebruik van Diltiazem HCl retard Teva en raadpleeg onmiddellijk een arts of ga naar het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis: 
-  Als u een allergische reactie heeft. De symptomen zijn een rode of opgezwollen uitslag, moeite met 
slikken of ademen, zwelling van de lippen, gezicht, oogleden, keel of tong. 
-  Als u blaren krijgt of vervelling van de huid rondom de lippen, ogen, mond, neus of 
geslachtsorganen, koortsachtige symptomen of koorts. Dit kan een aandoening zijn genaamd: 
Stevens-Johnsonsyndroom. 
-  Als u een ernstige uitslag met blaren krijgt welke in lagen van de huid kunnen loskomen, waardoor 
er grote plekken van stukkende huid ontstaat. U kan zich onwel voelen, koorts hebben, rillen of 
spierpijn hebben. Dit kan een aandoening zijn genaamd toxische epidermale necrolyse. 
-  Als u huiduitslag of huidproblemen heeft waarbij een roze of rode ring ontstaat met in het midden 
een wit centrum welke jeukerig, schilferig of gevuld kan zijn met vocht. De uitslag komt vaak voor op 
de handpalmen en voetzolen. Dit kunnen symptomen zijn van een ernstige aandoening genaamd 
erythema multiforme. 
Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerkingen voorkomen. 
 
Stop het gebruik van Diltiazem HCl retard Teva en raadpleeg een arts of ga naar het dichtstbijzijnde 
ziekenhuid als u last krijgt van de bovenstaande bijwerkingen. 
 
Raadpleeg uw arts onmiddellijk als de volgende bijwerkingen bij u voorkomen. U kunt urgente medische 
hulp nodig hebben: 
 
Vaak:  bij 1 tot  10 op de 100 patiënten 
-  Trage of onregelmatige hartslag 
rvg 109446_8  PIL 1012.2v.JK 

        
 
 
  
DILTIAZEM HCL RETARD 200 MG TEVA 
DILTIAZEM HCL RETARD 300 MG TEVA 
capsules met gereguleerde afgifte 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 20 oktober 2012 
1.3.1 
: Bijsluiter 
Bladzijde  : 6 
-  Zeer snelle, onregelmatige of krachrige hartslag (palpitaties) 
 
Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald 
-  Huiduitslag veroorzaakt door nauwe of verstopte bloedvaten (genaamd â€˜vasculitis’) 
-  Kortademigheid, vermoeidheid gepaard met gezwollen enkels of benen. Dit kunnen symptomen zijn 
van hartfalen. 
-  Ongewoonlijke bewegingen van de tong, spierspasmen in het gezicht, rollende ogen of trillen. 
-  Hoge temperatuur, vermoeidheid, verlies van eetlust, pijn in de maag, misselijkheid. Dit kunnen 
symptomen zijn van een leverontsteking (hepatitis). 
-  Sneller en ernstiger verbranden van zonlicht dan iemand die geen Dilitazen HCl retard Teva 
gebruikt. U moet zich beschermen tegen de zon tijdens het gebruik van dit middel. 
-  Vergroting van de borsten bij mannen. 
 
Vertel het uw arts onmiddellijk als bovengenoemde bijwerkingen voorkomen. 
 
Vertel het uw arts zo snel mogelijk als de volgende bijwerkingen bij u voorkomen 
Zeer vaak: bij meer dan 1 op 10 patiënten 
-  Zwelling van de onderste ledematen. 
 
Vaak:  bij 1 tot  10 op de 100 patiënten 
-  Spijsverteringsproblemen, pijn in de maag, verstopping (obstipatie) of diarree. 
 
Soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten 
-  Duizeligheid, licht in het hoofd voelen of flauwvallen wanneer u te snel gaat staan of rechtop gaat 
zitten (lage bloeddruk). 
 
Zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten 
-  Droge mond 
-  Jeukende, opgezwollen uitslag (genaamd urticaria). 
 
Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald 
-  Zwelling van het tandvlees. 
 
Vertel het uw arts zo snel mogelijk als de bovengenoemde bijwerkingen bij u voorkomen. 
 
Raadpleeg uw arts of apotheker als de volgende bijwerkingen erger worden of langer dan een 
paar dagen duren 
 
Vaak:  bij 1 tot  10 op de 100 patiënten 
-  Hoofdpijn 
-  Blozen 
-  Misselijkheid of braken 
-  Algemeen gevoel van onwel zijn 
rvg 109446_8  PIL 1012.2v.JK 

        
 
 
  
DILTIAZEM HCL RETARD 200 MG TEVA 
DILTIAZEM HCL RETARD 300 MG TEVA 
capsules met gereguleerde afgifte 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 20 oktober 2012 
1.3.1 
: Bijsluiter 
Bladzijde  : 7 
-  Zich zwak of moe voelen 
-  Duizeligheid 
-  Rode huid hebben 
 
Soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten 
-  Moeite hebben met slapen 
 
Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald. 
-  Stemmingswisselingen waaronder depressie 
-  Bloedingen of blauwe plekken onder de huid 
 
Raadpleeg uw arts of apotheker als de bovengenoemde bijwerkingen erger worden of langer dan een 
paar dagen duren. 
 
Bloedtesten 
Dilitazem HCl retard Teva kan het resultaat van een bloedtest waarbij de hoeveelheid leverenzymen is 
getest veranderen. Dit kan betekenen dat uw lever niet goed werkt. 
 
Krijgt u veel last van Ã©Ã©n van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? 
Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
 
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL? 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Bewaren in de oorpsronkelijke verpakking. 
 
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na 
`EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste 
houdbaarheidsdatum. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 
 
 
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE 
 
Welke stoffen zitten er in dit middel? 
-  Elke capsule Diltiazem HCl retard 200 mg Teva bevat 200 mg werkzame stof 
diltiazemhydrochloride. Andere stoffen in dit middel zijn povidon, talk, ethylcellulose, stearinezuur, 
gelatine en titaandioxide (E171). 
rvg 109446_8  PIL 1012.2v.JK 

        
 
 
  
DILTIAZEM HCL RETARD 200 MG TEVA 
DILTIAZEM HCL RETARD 300 MG TEVA 
capsules met gereguleerde afgifte 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 20 oktober 2012 
1.3.1 
: Bijsluiter 
Bladzijde  : 8 
-  Elke capsule Diltiazem HCl retard 300 mg Teva bevat 300 mg werkzame stof 
diltiazemhydrochloride. Andere stoffen in dit middel zijn povidon, talk, ethylcellulose, stearinezuur, 
gelatine, titaandioxide (E171), chinolinegeel (E104) en indigotine carmine (E132). 
 
Hoe ziet Diltiazem HCl retard Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
-  Diltiazem HCl retard 200 mg Teva capsules met gereguleerde afgifte zijn ondoorzichtige capsules 
met een witte body en cap welke witte tot gebroken witte pellets met gereguleerde afgifte bevatten. 
-  Diltiazem HCl retard 300 mg Teva capsules met gereguleerde afgifte zijn ondoorzichtige capsules 
met een witte body en groene cap welke witte tot gebroken witte pellets met gereguleerde afgifte 
bevat en. 
 
Diltiazem HCl retard Teva is verpakt in transparante blisterverpakkingen Ã  28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 en 
100 capsules met gereguleerde afgifte en in eenheidsafleververpakkingen Ã  50 (50x1) capsules met 
gereguleerde afgifte. 
 
 Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Teva Nederland B.V. 
Swensweg 5 
2031 GA  Haarlem 
Nederland 
 
Fabrikant 
Pharmachemie BV 
Swensweg 5 
2031 GA  Haarlem 
Nederland 
 
Teva Pharma BV 
Swensweg 5 
2031 GA  Haarlem 
  
Nederland 
 
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company 
Pallagi ùt 13 
4042 Debrecen 
Hongarije 
 
TEVA UK Ltd. 
Brampton Road, Hampden Park 
Eastbourne 
rvg 109446_8  PIL 1012.2v.JK 

        
 
 
  
DILTIAZEM HCL RETARD 200 MG TEVA 
DILTIAZEM HCL RETARD 300 MG TEVA 
capsules met gereguleerde afgifte 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 20 oktober 2012 
1.3.1 
: Bijsluiter 
Bladzijde  : 9 
East Sussex, BN22 9AG 
Verenigd Koninkrijk 
 
TEVA Santé 
Rue Bellocier 
89100 Sens 
Frankrijk 
 
Merckle GmbH 
Ludwig-Merckle Strasse 3 
89143 Blaubeuren 
Duitsland 
 
In het register ingeschreven onder 
RVG 109446, 200 mg 
RVG 109448, 300 mg 
 
 
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen: 
Naam van de lidstaat 
Naam van het geneesmiddel 
Verenigd Koninkrijk 
Lofamil XL 200 mg Prolonged-release Capsules 
Lofamil XL 300 mg Prolonged-release Capsules 
 
België 
Diltiazem Teva 200mg capsules met verlengde afgifte, hard 
Diltiazem Teva 300mg capsules met verlengde afgifte, hard 
 
Frankrijk 
Diltiazem Teva Santé LP 200mg, gélules Ã  libération prolongée 
Diltiazem Teva Santé LP 300mg, gélules Ã  libération prolongée 
 
Nederland 
Diltiazem HCl retard 200 mg Teva, capsules met gereguleerde afgifte 
Diltiazem HCl retard 300 mg Teva, capsules met gereguleerde afgifte 
 
 
 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2012. 
 
 
 
1012.2v.JK 
rvg 109446_8  PIL 1012.2v.JK 

« Vorige
[Diltiazem HCl retard 300 mg Teva, capsules met gereguleerde afgifte]
Volgende »
[Diltiazem HCl retard CF 200 mg, capsules met verlengde afgifte, hard]