Bestanden
Home > Bestanden


Diltiazem HCl Retard Mylan 90 mg, tabletten met gereguleerde afgifte

RegistratienummerRVG 27985=17462
Farmaceutische vormTablet met verlengde afgifte
ToedieningswegOraal gebruik
ATCC08DB01 - Diltiazem
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum08 juli 2002
RegistratiehouderMylan B.V.
Dieselweg 25
3752 LB BUNSCHOTEN
Werkzame stof(fen)DILTIAZEMHYDROCHLORIDE
Hulpstof(fen)
Download: Bijsluiter PDF


Pagina 1 van 3 
Versie juni 2009 
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
 
 
Dilitazem HCl Retard Mylan 90 mg en 120 mg, tabletten met gereguleerde afgifte 
 
Lees deze informatie goed door, ook als u dit middel al eerder heeft gebruikt. Zo blijft u steeds op de 
hoogte van de eigenschappen en de juiste wijze van gebruik. Soms is er namelijk een reden om de 
informatie in deze bijsluiter te wijzigen. Als u na het lezen van deze bijsluiter nog vragen heeft, kunt u 
zich wenden tot uw arts of apotheker. 
 
Uiterlijk 
Overtuig u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt. 
De tabletten zijn wit, langwerpig en hebben een breukstreep. De 90 mg tabletten hebben de inscriptie 
"DL 90", de 120 mg tabletten hebben een inscriptie "DL 120". 
 
Verpakkingsvorm 
De tabletten met gereguleerde afgifte zijn verkrijgbaar in doordrukstripverpakking of in tablettenflacon. 
 
Samenstelling 
De werkzame stof is diltiazemhydrochloride. Iedere tablet bevat 90 mg resp. 120 mg 
diltiazemhydrochloride. 
Als hulpstoffen zijn gebruikt: lactose, ricinusolie, colloïdaal aluminiumhydroxide, polyacrylaathars, 
talk, magnesiumstearaat, methylhydroxypropylcellulose, sucrose, glycerol 85%, titaandioxide (E171), 
polysorbaat 80. 
 
Hoe werkt Diltiazem HCl Retard Mylan 
Diltiazem behoort tot de groep van de zogenaamde calcium-antagonisten. Het zorgt ervoor dat de 
hartdoorbloeding toeneemt en dat de weerstand in de bloedvaten afneemt. Hierdoor hoeft het hart 
minder hard te werken, waardoor het minder zuurstof nodig heeft. Bovendien wordt de 
zuurstoftoevoer naar het hart ook verbeterd. 
 
Inschrijving 
De registratiehouder van dit geneesmiddel is Mylan B.V., Dieselweg 25, 3752 LB Bunschoten. 
Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder: 
RVG 27985=17462 Diltiazem HCl Retard Mylan 90 mg, tabletten met gereguleerde afgifte; 
RVG 27986=17463 Diltiazem HCl Retard Mylan 120 mg, tabletten met gereguleerde afgifte. 
 
Voor wie is Diltiazem HCl Retard Mylan bestemd 
Dit geneesmiddel is bestemd voor de onderhoudsbehandeling van patiënten met: 
•  stabiele angina pectoris (hartkramp). 
 
Wanneer mag u Diltiazem HCl Retard Mylan niet gebruiken
 
Dit geneesmiddel mag u niet gebruiken wanneer u last heeft van bepaalde aandoeningen. Deze 
aandoeningen, die door uw arts kunnen worden herkend, zijn: 
•  bepaalde stoornissen in de geleiding in het hart (Sick sinus syndroom, 2e of 3e graads 
atrioventriculair block, linkerventrikelfalen met pulmonale stuwing); 
•  een hartslag lager dan 40 slagen per minuut. 
Ook mag diltiazem niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap. 
 
Diltiazem HCl Retard Mylan bij zwangerschap en borstvoeding
 
Over het gebruik van deze stof tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding bestaan 
onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. In dierproeven is het middel 
schadelijk gebleken.  
Dit geneesmiddel mag daarom niet tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding worden 
gebruikt. 
 
Beïnvloedt Diltiazem HCl Retard Mylan de rijvaardigheid en het reactievermogen 
Diltiazem kan als bijwerking duizeligheid, vermoeidheid en hoofdpijn veroorzaken. Hiermee moet u 

Pagina 2 van 3 
Versie juni 2009 
rekening houden bij deelname aan het verkeer of het bedienen van (gevaarlijke) machines. 
 
Gelijktijdig gebruik met andere medicijnen 
Licht altijd uw arts in wanneer u naast dit geneesmiddel nog andere medicijnen gebruikt.  
Sommige medicijnen kunnen namelijk elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om 
andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden. 
 
Medicijnen waarvan bekend is dat zij de werking van diltiazem kunnen beïnvloeden of waarvan 
diltiazem de werking kan beïnvloeden, zijn: 
bepaalde hartmiddelen (digoxine), bepaalde middelen tegen hoge bloeddruk (bèta-blokkers), 
carbamazepine (middel tegen epilepsie), ciclosporine (middel om afstotingsreacties te voorkomen na 
transplantaties), theophylline (middel bij longaandoeningen), bepaalde maagmiddelen (bijv. 
cimetidine). 
 
Waarschuwingen en voorzorgen 
Laat uw arts altijd weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.  
 
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met hart- of nierfunctiestoornissen, te lage hartslag, 
bepaalde hartaandoeningen (eerstegraads atrioventriculair block) alsmede bij oudere patiënten. In 
deze gevallen dient men vooraf onderzocht te worden en een hartfilmpje (ECG) te laten maken. 
Aanbevolen wordt te beginnen met een lage dosering, die dan daarna eventueel geleidelijk verhoogd 
kan worden. 
De bloeddruk moet regelmatig gecontroleerd worden. 
Dit geneesmiddel bevat glycerol. Glycerol is schadelijk in hoge doses. Glycerol kan hoofdpijn, 
maagklachten en diarree veroorzaken. 
Indien u voor een operatie narcose moet ondergaan, dient u uw behandelend arts op de hoogte te 
brengen dat u diltiazem gebruikt. 
 
Aanwijzingen voor het gebruik 
De tabletten moeten in hun geheel (dus niet kauwen) met een ruime hoeveelheid water (half glas) 
ingenomen worden. De tabletten kunnen tijdens of na de maaltijd ingenomen worden. 
 
Dosering  
Uw arts heeft een dosering vastgesteld. In het algemeen geven de onderstaande doseringen 
voldoende resultaat: 
2 maal daags 1 tablet van 120 mg (240 mg per dag). 
 
Bij oudere patiënten, patiënten met nier-, lever- of hartfunctiestoornissen en patiënten met bepaalde 
hartaandoeningen (zie onder "Waarschuwingen en voorzorgen") wordt aanbevolen met 2 maal daags 
1 tablet van 90 mg (180 mg per dag) te beginnen en eventueel daarna de dosering te verhogen. 
 
Verschijnselen en behandeling van overdosering 
Als er teveel is ingenomen kan als symptoom optreden: ernstige vertraging van de hartslag. 
Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen. 
 
Wat te doen als u vergeten bent een dosis in te nemen 
Als u vergeten bent een dosis in te nemen, moet u dit zo snel mogelijk alsnog doen.  
Wanneer de tijd tot de volgende dosis korter is dan de tijd tot aan de vergeten dosis, hoeft u niets te 
doen. U kunt dan beter 1 dosering overslaan. 
 
Wijzig nooit zelf de dosering en stop nooit zelf de behandeling ook niet als u klachten heeft. Overleg 
eerst met uw arts
. Hij/zij kan u vertellen of u kunt stoppen en hoe u dat het beste kunt doen. 
 
Mogelijke bijwerkingen bij gebruik van Diltiazem HCl Retard Mylan 
Het gebruik van diltiazem kan aanleiding geven tot de volgende bijwerkingen: 
duizeligheid, algehele zwakte, hoofdpijn, moe en pijnlijk gevoel in de benen, huiduitslag en 
maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid, buikpijn en obstipatie en huidreacties. 
Deze bijwerkingen zijn zeldzaam en van voorbijgaande aard, waardoor staken van de behandeling in 

Pagina 3 van 3 
Versie juni 2009 
het algemeen niet nodig is. Een enkele keer zijn ernstige huidreacties gemeld. 
Bij het optreden van vochtophoping, vooral in de benen en vertraging van de hartslag kan meestal 
een verlaging van de dosering de klachten verminderen of laten verdwijnen. 
 
Wanneer bij u een bijwerking optreedt, die niet vermeld wordt in de bijsluiter of wanneer u een 
bijwerking als ernstig ervaart, moet u uw arts of apotheker waarschuwen. 
 
Hoe moet Diltiazem HCl Retard Mylan bewaard worden 
Houd geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen. 
Bewaar de tabletten in de originele verpakking op een droge plaats (badkamer en keuken zijn dus 
ongeschikt) beneden 25°C. 
 
Hoe lang kan Diltiazem HCl Retard Mylan bewaard worden 
Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de tabletten gebruikt kunnen worden (maand en 
jaar). 
Op de doordrukstrips staat de vervaldatum na de afkorting "Exp.:" (= Niet te gebruiken na:).  
U kunt eventueel niet gebruikte tabletten bij uw apotheek inleveren ter vernietiging. 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in 06-2009. 
 

« Vorige
[Diltiazem HCl Retard Mylan 90 mg, tabletten met gereguleerde afgifte]
Volgende »
[Diltiazem HCl Retard Mylan 120 mg, tabletten met gereguleerde afgifte]