Bestanden
Home > Bestanden


Foliumzuur Apotex 5 mg, tabletten

RegistratienummerRVG 21766=50392
Farmaceutische vormTablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCB03BB01 - Folic Acid
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum11 augustus 1997
RegistratiehouderApotex Europe B.V.
Darwinweg 20
2333 CR LEIDEN
Werkzame stof(fen)FOLIUMZUUR
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT (E468)
TARWEZETMEEL
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD
Download: Bijsluiter PDF


 
 
 
FOLIUMZUUR APOTEX 5 MG, TABLETTEN 
Module  1.3.1.3 
 
 
RVG 21766=50392 
PIL 
 
 
Version 2012_03 
Page 1 of 6 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIE VOOR DE PATIËNT 
 
SAMENSTELLING
 
Per tablet: 5 mg foliumzuur. 
 
LIJST VAN HULPSTOFFEN 
Natriumzetmeelglycollaat, cellulose, lactose, magnesiumstearaat, tarwezetmeel, voorverstijfseld zetmeel. 
 
GEBRUIKEN BIJ 
-  vermindering van het herhalingsrisico op aanlegstoornissen van het zenuwstelsel (o.a. open ruggetje). 
 
NIET GEBRUIKEN BIJ 
-  bloedarmoede ten gevolge van een tekort aan vitamine B12. 
 
BIJWERKINGEN 
Overgevoeligheidsreacties worden zelden opgemerkt. 
 
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN 
Bij een tekort aan vitamine B12 kan foliumzuur wel de bloedarmoede verbeteren, maar niet de symptomen 
van aandoeningen van het zenuwstelsel. Deze kunnen zelfs verergeren of worden geprovoceerd. 
 
GEBRUIK IN DE ZWANGERSCHAP EN TIJDENS DE BORSTVOEDING 
Dit geneesmiddel kan voorzover bekend in de aanbevolen doseringen zonder gevaar voor de vrucht worden 
gebruikt in de zwangerschap. 
Uitscheiding in de moedermelk vindt plaats; foliumzuur kan echter in de aanbevolen dosering tijdens de 
borstvoeding worden gebruikt. 
 
INVLOED OP DE RIJVAARDIGHEID EN DE BEKWAAMHEID OM MACHINES TE GEBRUIKEN 
Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van dit product op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om 
machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk. 
 
WISSELWERKING MET ANDERE GENEESMIDDELEN 
De werking van fenytoïne en fenobarbital (middelen tegen epilepsie) kan bij langdurig gebruik van 5 mg 
foliumzuur verminderen. 
 
DOSERING EN WIJZE VAN GEBRUIK 
Vanaf het moment van daadwerkelijke zwangerschapswens tot en met de twaalfde week van de 
zwangerschap: 5 mg (= 1 tablet) per dag (=24 uur). 
 
 
 RVG21766=50392/PIL/20120301/version 2012_03/NV/FP 
 

 
 
 
FOLIUMZUUR APOTEX 5 MG, TABLETTEN 
Module  1.3.1.3 
 
 
RVG 21766=50392 
PIL 
 
 
Version 2012_03 
Page 2 of 6 
 
 
 
 
 
 
SYMPTOMEN BIJ EN BEHANDELING VAN OVERDOSERING 
Overdosering leidt niet tot vergiftiging. Bij hoge doseringen zijn wel maagklachten gemeld. 
 
BEWARING EN HOUDBAARHEID 
Droog en bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaren in de goed gesloten verpakking. Op deze wijze bewaard 
is dit geneesmiddel te gebruiken tot de op de verpakking vermelde datum. De aanduiding "exp." op de 
verpakking betekent: "niet te gebruiken na". 
 
AARD EN INHOUD VAN DE VERPAKKING 
 
Pot met 30, 100 of 1000 tabletten. 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen bewaren. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Apotex Europe BV 
Darwinweg 20 
2333 CR Leiden 
 
Fabrikant 
Pharmachemie B.V 
Swensweg 5  
2031 GA Haarlem 
The Netherlands 
 
Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Company 
Pallagi ùt 13,  
4042 Debrecen 
Hungary 
 
Apotex Nederland BV 
Archimedesweg 2 
2333 CN Leiden 
 
 
In het register ingeschreven onder RVG 21766=50392 
Foliumzuur Apotex 5 mg, tabletten. 
 
Deze bijsluiter is goedgekeurd in april 2012. 
 RVG21766=50392/PIL/20120301/version 2012_03/NV/FP 
 

« Vorige
[Foliumzuur 0,5 mg tabletten Samenwerkende Apothekers]
Volgende »
[Foliumzuur Apotex 0,5 mg, tabletten]

Gevonden op deze pagina: