Bestanden
Home > Bestanden


Furosemide Actavis 40 mg, tabletten

RegistratienummerRVG 08705
Farmaceutische vormTablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCC03CA01 - Furosemide
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum12 december 1980
RegistratiehouderActavis B.V.
Baarnsche Dijk 1
3741 LN BAARN
Werkzame stof(fen)FUROSEMIDE
Hulpstof(fen)AARDAPPELZETMEEL, THERMISCH VOORBEHANDELD, KOUD ZWELBAAR
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAISZETMEEL
TALK (E 553 B)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Furosemide Actavis 40 mg, tabletten

Versie:RHa/01-2007
IB2: PatiŽntenbijsluiter

Pag. 1 van 8


Informatie voor de patiŽnt

Furosemide Actavis 40 mg, tabletten

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit
geneesmiddel.

∑ Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
∑ Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
∑ Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door
aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen
dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
∑ Wanneer ťťn van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Furosemide Actavis 40 mg en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Furosemide Actavis 40 mg inneemt
3. Hoe wordt Furosemide Actavis 40 mg ingenomen
4. Mogelijke
bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Furosemide Actavis 40 mg
6. Aanvullende
informatie

1. WAT IS FUROSEMIDE ACTAVIS 40 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Furosemide Actavis 40 mg behoort tot de geneesmiddelengroep van de lisdiuretica (bepaald
type plasmiddelen). Furosemide Actavis 40 mg bevordert de water- en zoutuitscheiding via
de urine.

Furosemide Actavis 40 mg wordt gebruikt bij:
∑ vochtophoping (oedeem) veroorzaakt door hart-, lever- of nieraandoeningen,
∑ vochtophoping in de longen (longoedeem),
∑ verhoogde bloeddruk (hypertensie), waarbij de bloeddruk licht of middelmatig verhoogd is;
bij ernstige verhoogde bloeddruk is een gecombineerde behandeling met andere
bloeddrukverlagende middelen aan te bevelen,
∑ plotseling teveel calcium in het bloed (acute hypercalciŽmie).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U FUROSEMIDE ACTAVIS 40 MG INNEEMT

Neem Furosemide Actavis 40 mg
niet in
∑ als u allergisch (overgevoelig) bent voor furosemide of voor ťťn van de andere
bestanddelen van Furosemide Actavis 40 mg. Wanneer u allergisch bent voor bepaalde
geneesmiddelen die de bacteriegroei remmen (sulfonamiden; bijv. sulfonamide antibiotica
of sulfonylurea) kunt u ook allergisch zijn voor furosemide.
∑ wanneer u onvoldoende bloedvolume heeft (hypovolemie) of lijdt aan uitdroging
(dehydratie).
∑ wanneer uw urine wegblijft (anurie) tengevolge van onvoldoende werking van de nieren
(nierinsufficiŽntie).
∑ wanneer u te weinig kalium in uw bloed heeft, in ernstige vorm te herkennen aan
spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliŽmie).
∑ wanneer u te weinig natrium in uw bloed heeft (hyponatriŽmie).Furosemide Actavis 40 mg, tabletten

Versie:RHa/01-2007
IB2: PatiŽntenbijsluiter

Pag. 2 van 8


∑ wanneer u een ernstige leveraandoening heeft (precomateuze en comateuze
leverencefalopathie).

Wees extra voorzichtig met Furosemide Actavis 40 mg
∑ als u een verhoogde bloeddruk heeft (hypotensie); uw arts zal u regelmatig controleren.
∑ als u lijdt aan een duidelijk bloeddrukverlies, bijv. door vernauwing van de kransaders of
van de bloedvaten die de hersenen voeden; uw arts zal u regelmatig controleren.
∑ als u latente (sluimerende) of manifesterende (duidelijk zichtbaar) diabetes mellitus
(suikerziekte) heeft; uw arts zal u regelmatig controleren.
∑ als u een ontsteking van de gewrichten veroorzaakt door afzetting van urinezuurkristallen
(jicht) heeft; uw arts zal u regelmatig controleren.
∑ als uw nieren minder goed werken ťn u een ernstige leverziekte heeft (lever-
niersyndroom); uw arts zal u regelmatig controleren.
∑ als u een te laag eiwitgehalte in uw bloed heeft (hypoprotŽinemie); uw arts zal u
regelmatig controleren.
∑ bij vroeggeborenen; de arts zal uw baby regelmatig controleren.
∑ als u lijdt aan een leverziekte (levercirrose) en gelijktijdig behandeld wordt met
bijnierschorshormonen (corticosteroÔden), eenzijdige voeding gebruikt of misbruik maakt
van laxeermiddelen; een tekort aan kalium in het bloed kan ontstaan (hypokaliŽmie). Uw
arts zal regelmatig uw bloed controleren. Bij langdurig gebruik van furosemide kan de arts
een kaliumrijk dieet voorschrijven (aardappelen, bananen, tomaten, citrusvruchten,
vruchtensappen, gedroogde vruchten, bloemkool en spinazie).
∑ als u lijdt aan een bestaande koolhydraatintolerantie of suikerziekte (diabetes mellitus);
deze aandoeningen kunnen verergeren; uw arts zal regelmatig uw bloedglucosegehalte
controleren.
∑ als u een verstoorde nierfunctie heeft met als gevolg veel plassen; u moet zorgen dat u
voldoende vocht (d.m.v. drinken) tot u neemt.
∑ als u lijdt aan mechanische afsluiting in de urinewegen, zoals waternier (hydronefrose),
vernauwing van de urineleider (ureterstrictuur), nierstenen (nefrolithiase) of prostaatlijden;
uw arts zal eventueel een lagere dosering van furosemide voorschrijven en zal u
nauwkeurig controleren.
∑ als u lijdt aan een bestaande verhoging van de zuurgraad (pH) in het bloed door
zuurverlies (metabole alkalose); dit kan verergerd worden door furosemide. Bij langdurig
gebruik zal de arts u regelmatig controleren.
∑ als u plotseling lijdt aan te veel calcium in het bloed (acute hypercalciŽmie) als gevolg van
braken en afscheiding van urine (diurese); uw arts zal u vaker controleren.

Raadpleeg uw arts indien ťťn van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest.

Inname met andere geneesmiddelen
Furosemide Actavis 40 mg en andere geneesmiddelen kunnen elkaars werking en
bijwerkingen beÔnvloeden. Dit geldt onder andere voor:
∑ bijnierschorshormonen met o.a. een ontstekingsremmende werking (corticosteroÔden),
carbenoxolon, verhoogd alcoholgebruik en misbruik van laxeermiddelen; hierdoor kan te
weinig kalium in het bloed (hypokaliŽmie) ontstaan.
∑ hartmiddelen (bijv. digoxine); de toxiciteit (giftigheid) van deze middelen kan verhoogd
worden door een verstoorde elektrolytenbalans (bijv. te weinig kalium en natrium in het
bloed).Furosemide Actavis 40 mg, tabletten

Versie:RHa/01-2007
IB2: PatiŽntenbijsluiter

Pag. 3 van 8


∑ middelen die suikerziekte behandelen (antidiabetica); de werking van deze middelen kan
verminderd worden .
∑ bloeddrukverhogende middelen (zgn. sympathicomimetica, zoals epinefrine en
norepinefrine); de werking van deze middelen kan verminderd worden.
∑ spierverslappende middelen (spierrelaxantia) en theofylline (middel bij astma); de effecten
van deze middelen kunnen versterkt worden.
∑ bepaalde antibiotica (middelen ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties); de
nieren en het gehoor kunnen beschadigd raken door deze middelen. De
gehoorstoornissen kunnen blijvend van aard zijn.
∑ cefalosporines; nierbeschadiging kan optreden, vooral wanneer uw nieren minder goed
weken.
ciclosporine A; er bestaat een verhoogd risico op het krijgen van ontstekingen aan de
gewrichten (jicht gelijkende artritis).
∑ middelen die via de nieren worden uitgescheiden, zoals probenecide (middel bij pijn) en
methotrexaat (middel die de natuurlijke afweer onderdrukt (immunosuppressiva); deze
middelen verminderen het effect van furosemide.
∑ lithiumpreparaten (middelen bij depressies); de kans op vergiftiging door lithium is
verhoogd (lithiumintoxicatie); uw arts zal regelmatig de lithiumconcentratie in uw bloed
controleren.
∑ orale bloedsuikerverlagende middelen en middelen die de bloeddruk verhogen
(pressoraminen); furosemide verzwakt de werking van deze middelen.
∑ bloeddrukverlagende middelen (antihypertensiva) en ACE-remmers (bepaalde groep
bloeddrukverlagende middelen); furosemide versterkt de werking van deze middelen.
∑ bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en
koortswerende werking (NSAIDs, zoals indometacine en acetylsalicylzuur); de
bloeddrukverlagende werking van furosemide wordt tegengegaan.
∑ fenytoÔne (middel bij epilepsie); het urine-vorming bevorderend (diuretisch) effect van
furosemide neemt af.
cisplatine (middel bij kanker); gelijktijdig gebruik met furosemide kan leiden tot
gehoorbeschadigingen.
sucralfaat (middel die het slijmvlies van de maag beschermt (mucosaprotectiva)); de
absorptie van furosemide via de darmen wordt tegengegaan, waardoor de werking van
furosemide afneemt; furosemide en sucralfaat mogen niet binnen 2 uur na elkaar worden
ingenomen.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding
Bij zwangerschap dient furosemide alleen te worden gebruikt op advies van de arts en
uitsluitend voor vochtophoping (oedeem) die niet direct of indirect met de zwangerschap
samenhangt.
Furosemide passeert de placenta, waardoor de foetus een verhoogde afscheiding van urine
(diurese) kan hebben. Uw arts zal de groei van de foetus nauwkeurig controleren.

Furosemide komt in de moedermelk terecht en kan de moedermelk remmen. U dient geen
borstvoeding te geven wanneer u behandeld wordt met furosemide.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Furosemide Actavis 40 mg, tabletten

Versie:RHa/01-2007
IB2: PatiŽntenbijsluiter

Pag. 4 van 8


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het vermogen om deel te nemen aan het verkeer of om machines te bedienen kan in
zeldzame gevallen nadelig worden beÔnvloed door het gebruik van furosemide. Dit gebeurt
vooral bij het begin van de behandeling, bij verandering van medicatie en in combinatie met
alcohol.

3. HOE WORDT FUROSEMIDE ACTAVIS 40 MG
INGENOMEN
De arts stelt vast hoeveel tabletten per dag moeten worden ingenomen en op welk tijdstip.
Deze aanwijzing dient strikt te worden opgevolgd.

De arts beslist hoe in ieder individueel geval moet worden gehandeld. De duur en de mate
van de uitscheiding van vocht zijn afhankelijk van de toestand van de patiŽnt. Veelal begint
deze binnen een uur en kan 4-8 uur duren. Over het algemeen is de uitscheiding het sterkst
bij het begin van de behandeling.

Oedeem veroorzaakt door hartaandoeningen
De startdosering is 20 tot 80 mg per dag verdeeld in 2 tot 3 doses. De dagelijkse
onderhoudsdosering is 40 mg om de dag. De maximale dagelijkse dosering is 1500 mg.

Oedeem veroorzaakt door lever- of nieraandoeningen
De startdosering is 40 tot 80 mg per dag, gegeven als enkelvoudige dosis of verdeeld in 2 tot
3 doses. De dagelijkse onderhoudsdosering is 40 mg om de dag.
De maximale dagelijkse dosering is 1500 mg.

Hypertensie
Furosemide Actavis 40 mg kan alleen gebruikt worden of in combinatie met andere
antihypertensieve middelen (middelen die de bloeddruk verlagen).
De arts stelt vast hoeveel tabletten per dag moeten worden ingenomen.

Longoedeem en acute hypercalciŽmie
De start- en onderhoudsdosering is 40 mg om de dag. In ernstige gevallen kan het
noodzakelijk zijn te beginnen met 40 mg per dag of 80-120 mg per dag.
De maximale dagelijkse dosering is 1500 mg.

Voor kinderen gelden bijzondere richtlijnen voor de dosering (richtlijn: 1-3 mg per kg
lichaamsgewicht met een maximum van 40 mg per dag).

De tabletten of tabletdelen met water innemen op een lege maag. De tabletten mogen niet
gekauwd worden.

Als u merkt dat Furosemide Actavis 40 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw
arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Furosemide Actavis 40 mg heeft ingenomen dan u zou
mogen
Wanneer u te veel van Furosemide Actavis 40 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts of apotheker. Symptomen van overdosering kunnen zijn: plotseling
verlaagde bloeddruk (acute hypertensie), uitdroging (dehydratie) en tekort aan bepaalde
stoffen in het lichaam (elektrolytentekort).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Furosemide Actavis 40 mg in te nemenFurosemide Actavis 40 mg, tabletten

Versie:RHa/01-2007
IB2: PatiŽntenbijsluiter

Pag. 5 van 8


Neem geen dubbele dosis van Furosemide Actavis 40 mg om een vergeten dosis in te
halen. Als u vergeten bent een dosering in te nemen, kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna
tijd is voor uw volgende dosering. Volg in dit geval het normale doseringsschema.

Als u stopt met het innemen van Furosemide Actavis 40 mg
Stoppen met de kuur alleen op indicatie van uw arts. Vroegere klachten kunnen terug
komen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Furosemide Actavis 40 mg
Furosemide Actavis 40 mg bevat lactosemonohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld
dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit
geneesmiddel inneemt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of
apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Furosemide Actavis 40 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel
niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen in de volgende frequenties voorkomen: zeer vaak (> 1/10), vaak (>
1/100, < 1/10), soms (> 1/1.000, < 1/100), zelden (> 1/10.000, < 1/1.000) en zeer zelden (<
1/10.000, met inbegrip van meldingen van geÔsoleerde gevallen).

De bijwerkingen die bij Furosemide Actavis 40 mg kunnen optreden, houden meestal
verband met de water- en zoutuitscheidende werking van furosemide.

Bijwerkingen die zouden kunnen optreden zijn:

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Soms:
∑ bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en
bloedingsneiging (trombocytopenie).
Zelden:
∑ bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde
gevoeligheid voor infecties (leukopenie).
∑ toename van bepaalde stoffen (eosinofiele cellen) in het bloed (eosinofilie).
Zeer zelden:
∑ bloedarmoede als gevolg van te kort aan rode bloedlichaampjes (aplastische anemie).
∑ bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie).
∑ zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met
plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose).

Endocriene aandoeningen
Het kan voorkomen dat u bepaalde suikers (glucose) niet meer kunt verdragen door het
gebruik van furosemide.
Indien u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft, kunt u bepaalde waarden in uw bloed niet
meer nauwkeurig meten.

Voedings- en stofwisselingsstoornissenFurosemide Actavis 40 mg, tabletten

Versie:RHa/01-2007
IB2: PatiŽntenbijsluiter

Pag. 6 van 8


Furosemide kan leiden tot overmatig verlies van lichaamsvocht (bijv. vaker plassen dan
normaal) en mineralen (natrium, kalium, magnesium, calcium). Symptomen die kunnen
optreden zijn: dorst, hoofdpijn, verwarring, spierkrampen, verhoogde prikkelbaarheid van de
spieren (tetanie), spierzwakte, hartritmestoornissen en maagdarmstoornissen. Tevens kan
furosemide leiden tot verhoging van de zuurgraad (pH) in het bloed door zuurverlies
(metabole alkalose); dit gebeurt meestal bij hoge doseringen en wordt beÔnvloed door een
onderliggende stoornis (bijv. ernstige leverziekte (levercirrose) gekenmerkt door een
blijvende aantasting van het leverweefsel of hartfalen (onvoldoende pompkracht van het
hart)), wanneer tegelijkertijd andere medicatie wordt gegeven en door voeding.

Bij tekort aan natrium (natriumdeficiŽntie):
∑ kuitkrampen
∑ gebrek aan eetlust
∑ lusteloosheid (apathie)
∑ gevoel van zwakte
∑ duizeligheid
∑ slaperigheid
∑ braken
∑ verwardheid.

Bij tekort aan kalium (kaliumdeficiŽntie):
∑ spierzwakte en het onvermogen om ťťn of meer spieren te doen samentrekken
(paralyse).
∑ maagdarmklachten (intestinale symptomen), zoals braken, verstopping (constipatie) en
winderigheid (meteorisme).
∑ verhoogde uitscheiding van urine (polyurie).
∑ hartklachten (cardiale symptomen).
∑ bij ernstig kaliumverlies: belemmering van de darmwerking (paralytische ileus) of
verwardheid, wat kan resulteren in coma.

Bij tekort aan magnesium en calcium (magnesium- en calciumdeficiŽntie):
∑ verhoogde prikkelbaarheid van de spieren (tetanie).
∑ hartritmestoornissen.

Zenuwstelselaandoeningen

Zelden:
∑ waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is
(paresthesieŽn).
∑ levensbedreigende vorm van bewusteloosheid (hyperosmolair coma).

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen

Zelden:
∑ gehooraandoeningen.
∑ oorsuizen (tinnitus).
Deze bijwerkingen zijn meestal van tijdelijke aard.

Hartaandoeningen
∑ verlaging van de bloeddruk, met als gevolg verminderde concentratie en reacties, licht
hoofd, gevoel van druk op het hoofd, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, gevoel vanFurosemide Actavis 40 mg, tabletten

Versie:RHa/01-2007
IB2: PatiŽntenbijsluiter

Pag. 7 van 8


zwakte, verstoord gezichtsvermogen, droge mond en niet kunnen rechtstaan
(orthostatische intolerantie).
∑ bij ouderen kan dit leiden tot een te gering bloedvolume (hypovolemie), uitdroging
(dehydratie) en verdikking van het bloed (hemoconcentratie); hierdoor kunnen zich
bloedproppen vormen in de bloedvaten (trombose).

Bloedvataandoeningen
Zelden:

ontsteking van een bloedvat (vasculitis).

Maagdarmstelselaandoeningen
Zelden:

maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken of diarree.

Lever- en galaandoeningen
Zeer zelden:

bepaalde leverfunctiestoornissen (intrahepatische cholestase).

verhoging van bepaalde leverenzymen (levertransaminasen).
∑ plotselinge ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de
bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (acute pancreatitis).

Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms:

gevoeligheid voor licht (fotosensitiviteit).
Zelden:
∑ overgevoeligheidsreacties zoals jeuk, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes
(galbulten of urticaria), koorts, overgevoeligheid voor licht, ernstige overgevoelig-
heidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of
oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), ernstige, acute (overgevoeligheids)reactie
gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (Lyell syndroom)
en puntvormige bloedingen in de huid (purpura).

Nier- en urinewegaandoeningen
Zelden:
∑ ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de
flanken (interstitiŽle nefritis).

Indien u een urinewegverstopping heeft, kan een verhoogde urineproductie ontstaan of
verergerd worden.
Indien u een blaasstoornis, vergroting van de prostaat (prostatische hyperplasie) of een
vernauwing van de urineleiders heeft, kan de urineproductie plotseling stoppen.

Zwangerschap, perinatale periode en puerperium
Vroeggeborenen:

kalkneerslag in de nieren (nefrocalcinose).
∑ nierstenen
(nefrolithiase).
∑ verhoogde kans op het niet sluiten van Botallo's kanaal (aorta in de foetus) na de
bevalling bij vroeggeborenen met bepaalde ademhalingsstoornissen ("respiratory
distress" syndroom).
Furosemide Actavis 40 mg, tabletten

Versie:RHa/01-2007
IB2: PatiŽntenbijsluiter

Pag. 8 van 8


Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Zelden:
∑ shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme
huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van
ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock).
∑ koorts.
Wanneer ťťn van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U FUROSEMIDE ACTAVIS 40 MG

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en licht. Er is geen
speciale bewaartemperatuur.

Gebruik Furosemide Actavis 40 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de
doos achter "Niet te gebruiken na" of na "Exp.". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag
van die maand.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Furosemide Actavis 40 mg
∑ Het werkzaam bestanddeel is furosemide. Elke tablet Furosemide Actavis 40 mg bevat
40 mg furosemide.
∑ De andere bestanddelen zijn maÔszetmeel, natriumcarboxymethylcellulose,
voorverstijfseld zetmeel, microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, magnesium-
stearaat, talk.

Hoe ziet Furosemide Actavis 40 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Furosemide Actavis 40 mg tabletten zijn rond, wit van kleur en hebben een doorsnede van
8 mm. De tabletten hebben aan ťťn zijde een breukstreep met aan weerszijden van deze
breukstreep de letters 'CJ' en 'J'.

De verpakking bestaat uit een doos met 30 (3x10) tabletten ŗ 40 mg in doordrukstrips.

Furosemide Actavis 40 mg, tabletten - RVG 08705.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Actavis B.V.
Postbus 313
3740 AH Baarn

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2007.


« Vorige
[Furosemide Actavis 40 mg, tabletten]
Volgende »
[Furosemide PCH, oplossing voor injectie 20 ml/2 ml]