Bestanden
Home > Bestanden


Glucose 2,5% en Natriumchloride 0,45% DIRINCO, oplossing voor infusie

RegistratienummerRVG 21710
Farmaceutische vormOplossing voor infusie
ToedieningswegIntraveneus gebruik
ATCB05BB02 - Electrolytes With Carbohydrates
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum19 mei 1998
RegistratiehouderDirinco BV
Ketelmeer 1
5347 JX OSS
Werkzame stof(fen)GLUCOSE 1-WATER
overeenkomend met
GLUCOSE 0-WATER
NATRIUMCHLORIDE
Hulpstof(fen)WATER, GEZUIVERD
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Bijsluiter voor het publiek

1
ALGEMENE KENMERKEN

1.1
Benaming
Glucose 2,5% en natriumchloride 0,45% DIRINCO

1.2
Samenstelling
werkzame stof:
1000 ml bevat:
Glucose monohydraat
27,5 g (= 25 g glucose watervrij)
Natriumchloride

4,5 g
hulpstof:
water voor injecties

1.3
Farmaceutische vorm en inhoud
Oplossing voor infusie
50 - 100 - 250 - 500 en 1000 ml

1.4
Geneesmiddelengroep
Oplossing voor parenterale voeding

1.5
Naam van degeen die verantwoordelijk is voor het in de handel
brengen

Dirinco
BV
Saffierborch
14
5241
LN
Rosmalen

1.6
In het register in geschreven
RVG 21710

2.
TOEPASSING VAN HET GENEESMIDDEL
infusievloeistof die gebruikt wordt om het tekort aan water of zout aan te
vullen, dit kan ontstaan door plasmaverlies, braken, diarree of overmatig
zweten.

3.
VOORDAT HET GENEESMIDDEL WORDT GEBRUIKT

Gevallen waarin het geneesmiddel niet moet worden gebruikt
In die gevallen waarin het lichaam te veel natrium of een overmaat water
bevat dient dit geneesmiddel niet gebruikt te worden. Dit zelfde geldt voor
patiŽnten waarbij de pompfunctie van het hart verminderd is en patiŽnten die
lijden aan suikerziekte. Ook bij slecht werkende nieren en bij slechte opname
en verwerking van glucose door het lichaam dient dit geneesmiddel niet
gebruikt te worden. Bij ernstige bloedvergiftiging mag dit geneesmiddel niet
toegediend worden.

Bij zwangerschap en borstvoeding
De infusievloeistof kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht
overeenkomstig het voorschrift in de zwangerschap en tijdens het geven van
borstvoeding worden gebruikt.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid machine te gebruiken
Er zijn geen gegevens bekend, een effect is echter niet waarschijnlijk


Wisselwerking met andere geneesmiddelen
De overige gebruikte geneesmiddelen moeten bij de arts bekend zijn, omdat
er sommige geneesmiddelen zijn die in combinatie met deze infuusvloeistof
voor te veel natrium in het lichaam zorgen, zoals NSAID's (pijnstillers),
androgenen (mannelijk geslachtshormoon), anabole steroÔden, oestrogenen
(vrouwelijk geslachtshormonen), mineralcorticoÔden en corticotrofine
(ontstekingsremmende middelen), succus liquiritiae (droppoeder) en
carbenoxolon (middelen tegen maagzweren), vaatverwijders of alfa
adrenerge blokkerende antihypertensiva (bloeddrukverlagende middelen).
Als te veel van dit infuus toegediend wordt kan de hoeveelheid lithium in het
bloedplasma verminderd worden
Bij patiŽnten, die hoge doses catecholaminen (adrenaline-achtige stoffen) of
steroÔden (zoals geslachts- en bijnierschorshormonen) krijgen, moet
rekening gehouden worden met een verminderde glucose opname. Bij
toediening van dit geneesmiddel kan hypokaliŽmie (verlaagd kalium gehalte
in het bloed) ontstaan, waardoor bij gelijktijdig gebruik van hartmiddelen een
digitalis vergiftiging kan ontstaan.

Waarschuwingen voor bepaalde patientengroepen
Bij ouderen en kinderen verdienen de dosering en de toediening extra
voorzichtigheid. Ook is voorzichtigheid geboden bij een slechte nierfunctie,
slechte hartfunctie, hoge bloeddruk, vochtophoping,
zwangerschapsvergiftiging en een te hoog gehalte aan eiwitten.

Speciale waarschuwingen
∑ Toediening aan patiŽnten met postoperatieve, posttraumatische of andere
storingen in de glucosetolerantie dient uitsluitend plaats te vinden onder
controle van het bloedsuikergehalte.
∑ In geval van hypokaliŽmie en hyponatriŽmie (te laag kalium of natrium
gehalte in het bloed) dient voorzichtigheid in acht genomen te worden.
∑ De oplossing mag niet langer dan 24 uur achtereen toegediend worden
zonder controle van de vochtbalans en de zouten balans.
∑ Uitsluitend gebruiken indien de oplossing helder en de verpakking
onbeschadigd is.

4.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

Dosering

Dosering afhankelijk van de toestand van de patiŽnt. Dit wordt door de arts
per persoon afzonderlijk ingesteld. Bij ouderen en kinderen is meer
voorzichtigheid geboden.

Wijze van gebruik
Voorafgaand aan de aansluiting van de infuuszak dient de buiten folie
verwijdert te worden.
Het infuus dient uitsluitend gebruikt te worden indien de vloeistof geheel
helder is en deeltjesvrij.


Symptomen en behandeling van overdosering
Bij overdosering kan hyperhydratie en/of hyperglykemie en glucosurie
optreden. Dit wordt gekenmerkt door de volgende symptomen:
rusteloosheid, zwakte, dorst, verminderde speeksel en tranenvloed,
gezwollen tong, duizeligheid, hoofdpijn, lage bloeddruk, hartkloppingen,
verminderde urine uitscheiding, verwardheid, hyperventilatie en

ademhalingsstilstand .Wanneer dit optreedt dient de toevoer van het infuus
gestaakt te worden en de glucosehuishouding te worden genormaliseerd.

5. Bijwerkingen
Toediening van Glucose 2,5% en natriumchloride 0,45% DIRINCO kan in
voorkomende gevallen leiden tot stoornissen in de water- en
elektrolytenhuishouding. Overdosering of te snel infunderen kan leiden tot
hyperglykemie en glucosurie (te hoog glucose gehalte in het bloed en
glucose in de urine), een overschot aan natrium in het lichaam en bij
excessief gebruik mogelijk tot vochtstuwing in de longen.
Op de plaats waar het infuus wordt toegediend kan een vaatontsteking
ontstaan.
Waarschuw Uw arts indien bij U een bijwerking optreedt die niet wordt
vermeld in de bijsluiter.

6.
Bewaring en houdbaarheid
Glucose 2,5% en natriumchloride 0,45% DIRINCO dient bewaard te worden
bij kamertemperatuur (15 - 25įC).
De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld.

7.

Datum laatste herziening
September 2008


« Vorige
[Glucose 2,5% en Natriumchloride 0,45% DIRINCO, oplossing voor infusie]
Volgende »
[Glucose 5%, oplossing voor intraveneuze infusie 50 g/l]

Gevonden op deze pagina: