Bestanden
Home > Bestanden


Ibuprofen bruis 600 mg PCH, bruisgranulaat

RegistratienummerRVG 101715
Farmaceutische vormBruisgranulaat
ToedieningswegOraal gebruik
ATCM01AE01 - Ibuprofen
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum11 mei 2011
RegistratiehouderPharmachemie B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Werkzame stof(fen)IBUPROFEN
Hulpstof(fen)ARABISCHE GOM (E 414)
BUTYLHYDROXYANISOL (E 320)
CITROENZUUR 0-WATER (E 330)
GLUCOSE 0-WATER
LACTOSE 0-WATER
MALTODEXTRINE
NATRIUMCARBONAAT 0-WATER (E 500 (I))
NATRIUMLAURILSULFAAT (E 487)
NATRIUMWATERSTOFCARBONAAT (E 500 (II))
POVIDON K 25 (E 1201)
SACCHAROIDE NATRIUM 0-WATER (E 954)
SACCHAROSE
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
SINAASAPPELOLIE, TERPEENVRIJ
SINAASAPPELSMAAKSTOF
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


 
IBUPROFEN BRUIS 600 MG PCH 
bruisgranulaat 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 28 maart 2011 
1.3.1 
: Bijsluiter 
Bladzijde  : 1 
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS 
 
Ibuprofen bruis 600 mg PCH, bruisgranulaat 
ibuprofen 
 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken 
-  Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 
-  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
-  Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan 
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.  
-  Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die 
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
 
Inhoud van deze bijsluiter 
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn? 
3. Hoe gebruikt u dit middel? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u dit middel? 
6. Aanvullende informatie 
 
 
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? 
 
Geneesmiddelengroep 
Ibuprofen bruis 600 mg PCH is een pijnstiller die ook ontstekingsremmend en koortsverlagend werkt. 
Ibuprofen behoort tot de groep van geneesmiddelen die niet-steroïde anti-inflammatoire 
geneesmiddelen (NSAID´s) wordt genoemd. 
 
Gebruiken 
-  Verschillende aandoeningen aan gewrichten en wervelkolom. Hieronder vallen gewrichtspijnen met 
ontstekingsverschijnselen, zoals reumatoïde artritis; gewrichtsziekten als gevolg van slijtage 
(artrose) en de ziekte van Bechterew. 
-  Verschillende aandoeningen aan spieren, spieraanhechtingen en gewrichtsbanden. Hieronder 
vallen bijvoorbeeld tenniselleboog en ontsteking van slijmbeurzen. 
-  Situaties waarbij pijn, al dan niet vergezeld van een ontsteking, op de voorgrond staat. Hieronder 
vallen bijvoorbeeld tandheelkundige of andere mondingrepen, operaties en pijnlijke menstruatie. 
-  Verder kan Ibuprofen bruis 600 mg PCH worden gebruikt bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid 
of na vaccinatie, kiespijn, hoofdpijn, spierpijn en reumatische pijn. 
 
 
Rvg 101715 1.3.1 PIL0311.4v.HW 

 
IBUPROFEN BRUIS 600 MG PCH 
bruisgranulaat 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 28 maart 2011 
1.3.1 
: Bijsluiter 
Bladzijde  : 2 
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN? 
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 

-  als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u 
vinden onder punt 6; 
-   bij astma-aanvallen of overgevoeligheidsreacties na gebruik van soortgelijke middelen; 
-   bij een maagzweer, zweer aan de twaalfvingerige darm of zweerachtige ontsteking aan de dikke 
darm; 
-   bij maagdarmbloedingen of andere bloedingen (zoals hersenbloedingen); 
-   bij zeer slecht functionerende nieren en/of lever; 
-   bij ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart); 
-  als u in de laatste 3 maanden van de zwangerschap bent. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Raadpleeg uw arts als één van de onderstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het 
verleden is geweest. 
 
-  Door de ontstekingsremmende werking van Ibuprofen bruis 600 mg PCH kunnen typische 
infectieverschijnselen zoals pijn, zwelling, koorts en roodheid worden onderdrukt, zodat een infectie 
minder snel opvalt. Wees hierop attent. 
 
-  Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een 
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterolspiegel 
heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit 
geneesmiddel inneemt. 
 
-  Geneesmiddelen zoals Ibuprofen bruis 600 mg PCH kunnen in verband worden gebracht met een 
klein verhoogd risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte. Neem niet meer in dan de 
voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven 
behandeling. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel 
langer gebruikt wordt.  
 
-  Patiënten met hypertensie of hartaandoeningen moeten voorzichtig zijn in verband met het mogelijk 
optreden van vochtophopingen (zie ook  de rubriek ´Mogelijke bijwerkingen´). 
 
De volgende groepen moeten voorzichtig zijn met het gebruik van Ibuprofen bruis 600 mg PCH:  
-  ouderen 
-  patiënten met bloedstollingsstoornissen 
-  patiënten met  lever- of nierfunctiestoornissen 
-  patiënten, die eerder een maagdarmzweer hebben gehad.  
 
Rvg 101715 1.3.1 PIL0311.4v.HW 

 
IBUPROFEN BRUIS 600 MG PCH 
bruisgranulaat 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 28 maart 2011 
1.3.1 
: Bijsluiter 
Bladzijde  : 3 
Zweren, perforatie en bloeding in de maag of darm 
Als u eerder een maag- of darmzweer hebt gehad, vooral als hierbij ook perforatie en bloedingen 
optraden, moet u bedacht zijn op alle ongewone symptomen die met uw buik te maken hebben, en 
deze onmiddellijk aan uw arts melden, vooral als deze symptomen aan het begin van de behandeling 
optreden. De reden hiervoor is dat in een dergelijk geval de kans op bloeding en zweren in het 
spijsverteringskanaal groter is, vooral bij oudere patiënten. Als er bloedingen of zweren in het 
spijsverteringskanaal optreden moet de behandeling worden gestaakt.  
Bloedingen, zweervorming of perforatie in de maag of darmen kunnen zonder waarschuwing vooraf 
ontstaan, ook bij patiënten die hier nooit eerder last van hebben gehad. Ze kunnen ook fataal zijn.  
De kans op zweren, perforatie of bloedingen in de maag of darm neemt meestal toe naarmate de dosis 
ibuprofen hoger is. De kans neemt ook toe als tegelijk met ibuprofen nog andere geneesmiddelen 
worden gebruikt (zie “Gebruikt u nog andere middelen?”). 
 
Huidreacties  
U moet stoppen met het gebruik van ibuprofen bij de eerste tekenen van huiduitslag, aangetaste 
slijmvliezen of andere tekenen van een allergie, aangezien dit de eerste symptomen kunnen zijn van 
ernstige huidreacties (exfoliatieve dermatitis, erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom, 
syndroom van Lyell), die soms fataal zijn. De kans op deze reacties is het grootst tijdens de eerste 
behandelmaand. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Ibuprofen bruis 600 mg PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden 
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen 
voorschrift voor nodig heeft. 
 
De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak 
de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van 
werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de 
verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt. 
 
Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt? 
Bepaalde middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia) (bijvoorbeeld 
acetylsalicylzuur/Aspirine, warfarine en ticlopidine) en bepaalde middelen uit de groep 
bloeddrukverlagende middelen ( ß-blokkers), plasmiddelen, corticosteroïden (onstekingsremmende 
middelen). 
Selectieve serotonineheropnameremmers (bepaalde groep van middelen tegen neerslachtigheid). Deze 
geven een verhoogde kans op bloeding in het maagdarmkanaal. 
Plaatjesaggregatie-remmers (middelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan). Deze geven een 
verhoogde kans op bloeding in het maagdarmkanaal. 
Digoxine (voor het hart), fenytoïne (tegen epilepsie), lithium (tegen manie), methotrexaat (een middel bij 
ernstige reuma, tumoren of psoriasis), ontkroezende haarmiddelen en zelfs bepaalde andere middelen, 
kunnen een invloed op de behandeling van ibuprofen hebben, of hierdoor beïnvloed worden. Raadpleeg 
daarom altijd een arts voordat u ibuprofen gelijktijdig met andere middelen gebruikt. 
Rvg 101715 1.3.1 PIL0311.4v.HW 

 
IBUPROFEN BRUIS 600 MG PCH 
bruisgranulaat 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 28 maart 2011 
1.3.1 
: Bijsluiter 
Bladzijde  : 4 
 
Zwangerschap 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
 
Ibuprofen mag niet worden gebruikt tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap, omdat het bij 
het ongeboren kind ernstige hart-, long- en nieraandoeningen kan veroorzaken. Als het middel aan het 
eind van de zwangerschap wordt gebruikt kan het bloedingsneigingen veroorzaken bij moeder en kind, 
en de kracht van de weeën verminderen, waardoor de geboorte wordt vertraagd. 
Uw arts schrijft de behandeling tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap alleen voor als dit 
strikt noodzakelijk is. 
 
Het gebruik van ibuprofen kan het zwanger worden bemoeilijken. Vertel het uw arts als u van plan bent 
zwanger te worden of als u moeilijk zwanger kunt worden. 
 
Borstvoeding 
Ibuprofen gaat in zeer kleine hoeveelheden over in de moedermelk, en bij een kortdurende behandeling 
hoeft het geven van borstvoeding meestal niet gestopt te worden. Als echter een langere behandelduur 
wordt voorschreven dient tijdig staken van de borstvoeding overwogen te worden. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Het is onwaarschijnlijk dat Ibuprofen bruis 600 PCH invloed heeft op de rijvaardigheid. 
Bij het optreden van een bijwerking als duizeligheid is echter een beïnvloeding van het reactievermogen 
niet geheel uitgesloten. In dat geval wordt deelname aan het verkeer of het bedienen van (gevaarlijke) 
machines afgeraden. 
 
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden 
-   Ibuprofen bruis 600 mg PCH Bruis bevat 162,5 mg natrium per sachet. Daarom is deze vorm niet 
geschikt als u een strikt natrium-arm dieet moet volgen. 
-   Dit geneesmiddel bevat 1,0 g lactose per sachet. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde 
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 
 
 
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? 

 
Volg bij het gebruik van Ibuprofen bruis 600 mg PCH nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij 
twijfel uw arts of apotheker.  
 
Niet alle (aanvangs)doseringen zijn uitvoerbaar met Ibuprofen bruis 600 mg PCH, hiervoor dienen 
andere producten gebruikt te worden. 
 
Rvg 101715 1.3.1 PIL0311.4v.HW 

 
IBUPROFEN BRUIS 600 MG PCH 
bruisgranulaat 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 28 maart 2011 
1.3.1 
: Bijsluiter 
Bladzijde  : 5 
Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar 
 
Reumatoïde arthritis, arthrose en ziekte van Bechterew: 
De gebruikelijke dosering bedraagt 1200 tot 1600 mg per dag. In ernstige gevallen kan soms tijdelijk 
2400 mg gegeven worden. Al naar gelang de sterkte van de toedieningsvorm kan de dagdosering 
verdeeld worden over 3 of 4 innames. 
 
Aandoeningen aan spieren, spieraanhechtingen en gewrichtsbanden, tandheelkundige of andere 
mondingrepen, operaties en pijnlijke menstruatie: 

De aanbevolen aanvangsdosering bedraagt 1200 mg per dag. In ernstige gevallen kan de dosering 
worden verhoogd tot 1600 mg per dag. Bij tandheelkundige ingrepen verdient het aanbeveling om de 
eerste dosis vóór de ingreep te geven. 
 
Koorts en pijn bij griep en verkoudheid of na vaccinatie, kiespijn, hoofdpijn, spierpijn en 
reumatische pijn: 

De aanvangsdosering is 400 mg, zonodig gevolgd door 400 mg per keer, tot maximaal 1200 mg per 
dag.  
 
Als de dosering niet hoger is dan nodig en Ibuprofen bruis 600 mg PCH niet langer wordt gebruikt dan 
nodig om de symptomen te bestrijden, is de kans op bijwerkingen het kleinst. 
 
Als u merkt dat Ibuprofen bruis 600 mg PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of 
apotheker. 

 
Wijze van gebruik 
De inhoud van de sachet dient eerst in een glas water te worden gestrooid. Er ontstaat een bruisende 
vloeistof met een lichte sinaasappelsmaak. Na roeren het mengsel geheel opdrinken. 
 
Reumapatiënten die last hebben van ochtendstijfheid kunnen de eerste dosis direct na het ontwaken 
innemen met wat thee of een andere drank. De werkzame stof wordt dan snel opgenomen, waardoor 
pijn en stijfheid snel worden verlicht. De volgende doses moeten na de maaltijd worden ingenomen. 
 
Heeft u te veel van dit middel ingenomen? 
Wanneer u teveel van Ibuprofen bruis 600 mg PCH heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op 
met uw arts of apotheker.  
 
Bent u vergeten dit middel in te nemen? 

Wanneer u een dosis gemist heeft, gebruik dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog. Als het echter bijna 
tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale 
doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om zo een vergeten dosis in te halen. 
 
Rvg 101715 1.3.1 PIL0311.4v.HW 

 
IBUPROFEN BRUIS 600 MG PCH 
bruisgranulaat 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 28 maart 2011 
1.3.1 
: Bijsluiter 
Bladzijde  : 6 
Als u stopt met het innemen van dit middel 
Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Ibuprofen bruis 600 mg PCH 
kunnen de klachten verergeren. Daarom zal uw arts -indien nodig- de dosering altijd gelijkmatig 
verminderen. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker. 
 
 
4. MOGELIJKE 
BIJWERKINGEN 
 
Zoals elk geneesmiddel kan Ibuprofen bruis 600 mg PCH bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken. 
 
De kans op bijwerkingen is groter bij hogere doseringen en een langere behandelduur.  
 
Geneesmiddelen zoals ibuprofen kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico 
op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte. Bij gebruik van NSAID’s zijn vasthouden van vocht 
(oedeem), hoge bloeddruk en hartfalen gemeld. 
 
Bijwerkingen kunnen 


zeer vaak voorkomen: bij meer dan 1 op de 10 gebruikers 

vaak voorkomen: bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers 

soms voorkomen: bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers 

zelden voorkomen: bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers  

zeer zelden voorkomen: bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers 

niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) 
 
De onderstaande bijwerkingen zijn ernstig, en als u ze krijgt is onmiddellijk ingrijpen nodig. Stop 
met het gebruik van Ibuprofen bruis 600 mg PCH en raadpleeg onmiddellijk uw arts als de 
volgende bijwerkingen optreden:  

 
Vaak:  

zwarte, teerachtige ontlasting of braaksel met bloed (zweer in het maagdarmkanaal met bloeding)  
 
Zeer zelden: 

zwelling van het gezicht, de tong of de keel (larynx) die grote ademhalingsproblemen kan 
veroorzaken (angio-oedeem), en een snelle hartslag, snelle bloeddrukdaling of levensbedreigende 
shock 

een plotselinge allergische reactie met kortademigheid, piepende ademhaling en bloeddrukdaling 

ernstige huiduitslag met blaren op de huid, vooral op de benen, armen, handen en voeten, maar 
soms ook op het gezicht en de lippen (erythema multiforme, Stevens-Johnson-syndroom). Deze 
aandoening kan zelfs nog erger worden, waarbij de blaren groter worden en zich verspreiden, en 
Rvg 101715 1.3.1 PIL0311.4v.HW 

 
IBUPROFEN BRUIS 600 MG PCH 
bruisgranulaat 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 28 maart 2011 
1.3.1 
: Bijsluiter 
Bladzijde  : 7 
delen van de huid kunnen loslaten (syndroom van Lyell). Er kan ook een ernstige infectie optreden 
waarbij de huid, het onderhuids bindweefsel en het spierweefsel afsterven (necrose) 
 
Stop met het innemen van het geneesmiddel en raadpleeg zo snel mogelijk uw arts als u een van de 
volgende bijwerkingen krijgt: 

 
Zeer vaak: 


brandend maagzuur, buikpijn, indigestie 
 
Soms: 

wazig zien of andere oogproblemen, zoals overgevoeligheid voor licht  

overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, jeuk, astma-aanvallen (soms met lage bloeddruk) 
 
Zelden:  

verlies van gezichtsvermogen 
 
Zeer zelden: 

plotseling vollopen van de longen met vocht, waardoor ademhalingsproblemen, hoge bloeddruk, 
vasthouden van vocht en gewichtstoename ontstaan 
 
Andere mogelijke bijwerkingen van ibuprofen zijn:  
 
Zeer vaak:  

aandoeningen van het spijsverteringsstelsel, zoals diarree, misselijkheid, braken, winderigheid, 
obstipatie  
 
Vaak:  

zweren in het spijsverteringsstelsel met of zonder perforatie  

darmontsteking en verergering van een ontsteking van de dikke darm (colitis) en het 
spijsverteringsstelsel (ziekte van Crohn) en complicaties van uitstulpingen van de dikke darm 
(perforatie of fistel)  

microscopisch kleine bloeding van de ingewanden, die kan leiden tot bloedarmoede  

zweertjes en ontstekingen in de mond  

hoofdpijn, slaperigheid, draaierigheid, duizeligheid, vermoeidheid, opwinding, slapeloosheid en 
prikkelbaarheid  
 
Soms:  

ontsteking van de binnenbekleding van de maag  

nierproblemen, inclusief het ontstaan van oedeem, nierontsteking en nierfalen  
- loopneus 
 

moeite met ademen (bronchospasme) 
 
Rvg 101715 1.3.1 PIL0311.4v.HW 

 
IBUPROFEN BRUIS 600 MG PCH 
bruisgranulaat 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 28 maart 2011 
1.3.1 
: Bijsluiter 
Bladzijde  : 8 
Zelden:  

depressie, verwardheid, hallucinaties  

lupus erythematosus  

verhoging van bloedureumstikstof en andere leverenzymen, verlaging van hemoglobine- en 
hematocrietwaarden, remming van de samenklontering van de bloedplaatjes en verlengde 
bloedingstijd, verlaging van de hoeveelheid calcium in het serum en verhoging van de hoeveelheid 
urinezuur in het serum.  
 
Zeer zelden:  

onaangename bewustheid van de hartslag, hartfalen, hartaanval of hoge bloeddruk  

stoornissen van de bloedcelvorming (met symptomen zoals: koorts, keelpijn, mondzweertjes, op 
griep lijkende symptomen, ernstige vermoeidheid, neus- en huidbloeding)  

oorsuizen of zoemend geluid in de oren  

ontsteking van de slokdarm of alvleesklier  

vernauwing van de darm  

acute leverontsteking, gelige verkleuring van de huid of het oogwit, leverfunctiestoornis, 
leverbeschadiging of leverfalen  

hersenvliesontsteking (zonder bacteriële infectie)  

beschadiging van het nierweefsel  
- haaruitval 

stoornissen in de menstruatiecyclus. 
 
Ibuprofen kan een verlaging van het aantal witte bloedcellen veroorzaken, en uw weerstand tegen 
infecties kan verminderd zijn. Als u een infectie krijgt met symptomen zoals koorts en een ernstige 
verslechtering van uw algehele conditie, of koorts met plaatselijke infectiesymptomen zoals een zere 
keel/keelholte/mond of problemen met urineren, moet u onmiddellijk uw arts raadplegen. Men zal 
bloedonderzoek doen om te controleren of het aantal witte bloedcellen is verminderd (agranulocytose). 
Het is belangrijk dat u uw arts inlicht over uw medicijngebruik.  
 
Tijdens de behandeling met ibuprofen zijn enkele gevallen van hersenvliesontsteking gemeld (met 
symptomen zoals een stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of desoriëntatie) bij patiënten 
met bestaande auto-immuunstoornissen zoals systemische lupus erythematosus of gemengde 
bindweefselaandoening.  
 
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem 
dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
 
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL? 
 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
 
Bewaren beneden 30°C in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.  
Rvg 101715 1.3.1 PIL0311.4v.HW 

 
IBUPROFEN BRUIS 600 MG PCH 
bruisgranulaat 
 
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS 

Datum 
: 28 maart 2011 
1.3.1 
: Bijsluiter 
Bladzijde  : 9 
 
Gebruik Ibuprofen bruis 600 mg PCH niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking 
na “niet te gebruiken na” of "exp." De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar. De 
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 
 
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag 
uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen 
bij de bescherming van het milieu. 
 
 
6. AANVULLENDE 
INFORMATIE 
 
Wat bevat Ibuprofen bruis 600 mg PCH 

De werkzame stof in dit middel is ibuprofen, 600 mg per sachet 

De andere stoffen in dit middel zijn citroenzuur (E330), natriumlaurylsulfaat (E494), povidon 
(E1201), natriumsacharine (E954), natriumcarbonaat (E500), natriumbicarbonaat, colloïdaal 
siliciumdioxide (E551), lactose en sinaasappelsmaakstof (bevat o.a. dextrose, maltodextrine en 
arabische gom (E414)). 
 
Hoe ziet Ibuprofen bruis 600 mg PCH eruit en hoeveel zit er in een  verpakking? 
Het bruisgranulaat bestaat uit witte korreltjes met sinaasappelsmaak en is verpakt in sachets.  
Ibuprofen bruis 600 mg PCH is verkrijgbaar in verpakkingen van 20, 30, 40 of 50 sachets. 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Pharmachemie BV 
Swensweg 5 
2031 GA  Haarlem 
Nederland 
 
Fabrikant 
Pharmachemie BV 
Swensweg 5 
2031 GA  Haarlem 
Nederland 
 
 
In het register ingeschreven onder 

RVG 101715 
 
Deze bijsluiter is goedgekeurd in mei 2011. 
0311.4v.HW 
Rvg 101715 1.3.1 PIL0311.4v.HW 

« Vorige
[Ibuprofen bruis 600 mg PCH, bruisgranulaat]
Volgende »
[Ibuprofen Actavis 200 mg, filmomhulde tabletten]