Bestanden
Home > Bestanden


Ibuprofen Apotex 400 mg capsules, zacht

RegistratienummerRVG 111919
ProcedurenummerNL/H/2790/001
Farmaceutische vormCapsule, zacht
ToedieningswegOraal gebruik
ATCM01AE01 - Ibuprofen
AfleverstatusUitsluitend apotheek; Uitsluitend apotheek of drogist - UA meer dan 24 eenheden - UAD maximaal 24 eenheden
Registratiedatum12 juni 2012
RegistratiehouderApotex Europe B.V.
Darwinweg 20
2333 CR LEIDEN
Publieksvriendelijke samenvatting van het publieke beoordelingsrapport/Spars/h111919_spar.pdf
Werkzame stof(fen)IBUPROFEN
Hulpstof(fen)GELATINE (E 441)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
KALIUMHYDROXIDE (E 525)
MACROGOL 600
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SORBITOL VLOEIBAAR, GEDEELTELIJK GEDEHYDRATEERD
WATER, GEZUIVERD
ZWARTE INKT
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Ibuprofen Apotex 400 mg Soft Gelatin Capsules 
 
Module 1.3 
Product Information 
Version:  2012-05-02 
Module 1.3.1 
Package Leaflet 
Replaces : 2012-02-01 
 
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
 
Ibuprofen Apotex 400 mg capsules, zacht 
 
Voor gebruik bij volwassenen en adolescenten van 40 kg of zwaarder (12 jaar of ouder) 
 
Ibuprofen 
 
 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke 
informatie in voor u. 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter. 
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt 
u het beste resultaat. 

Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

Wordt uw klacht na 4 dagen (in geval van pijn) of na 3 dagen (in geval van koorts en migraine) niet 
minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.  
 
 
Inhoud van deze bijsluiter 
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
3. Hoe neemt u dit middel in? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u dit middel? 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
 
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? 
 
Ibuprofen Apotex bevat een medicijn genaamd ibuprofen. Ibuprofen behoort tot een groep 
geneesmiddelen die niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s) worden genoemd. Deze 
geneesmiddelen bieden verlichting bij pijn en koorts.  
 
Ibuprofen Apotex wordt gebruikt bij volwassenen en adolescenten met een lichaamsgewicht van 40 kg of 
zwaarder (12 jaar of ouder) om: 

verschijnselen van lichte tot matige pijn zoals hoofdpijn, acute migraine met of zonder aura, spierpijn, 
menstruatiepijn te verlichten, en  

koorts en pijn bij verkoudheid te verminderen. 
 
 
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA 
VOORZICHTIG MEE ZIJN? 
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
o  U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze 
stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. 
 
 1 


 

Ibuprofen Apotex 400 mg Soft Gelatin Capsules 
 
Module 1.3 
Product Information 
Version:  2012-05-02 
Module 1.3.1 
Package Leaflet 
Replaces : 2012-02-01 
 
o  Als u ooit last heeft gehad van kortademigheid, astma, loopneus, zwelling of (jeukende) 
huiduitslag nadat u acetylsalicylzuur (aspirine) of andere vergelijkbare pijnstillers (NSAID’s) 
heeft gebruikt.  
o  Als u een voorgeschiedenis heeft van een maag-darmbloeding of -perforatie in samenhang met 
eerdere behandeling met NSAID’s. 
o  Als u een maagzweer of maagbloeding heeft (of twee of meer episoden van een maagzweer of 
maagbloeding heeft gehad). 
o  Als u een bloedstollingsstoornis heeft of als u een andere bloedingsstoornis heeft. 
o  Als u een ernstige lever- of nierziekte of hartfalen heeft.  
o  Als u een hersenbloeding of een andere actieve bloeding heeft.  
o  Als bij u sprake is van niet-opgehelderde stoornissen in de bloedaanmaak. 
o  Als u lijdt aan ernstige uitdroging (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende 
vochtinname).  
o  Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.  
o  Als u al andere NSAID pijnstillers gebruikt (inclusief COX 2 remmers) of als u aspirine gebruikt 
in een dosering van meer dan 75 mg per dag.  
 
Ibuprofen Apotex 400 mg capsules, zacht mag niet worden gebruikt bij adolescenten met een 
lichaamsgewicht lager dan 40 kg en bij kinderen.  
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als u: 
o  Last heeft van systemische lupus erythematosus (SLE) (een auto-immuunziekte van het 
bindweefsel die zich uit in gewrichtspijn, huidveranderingen en stoornissen van andere organen) 
of gemengde bindweefselziekte.  
o  Last heeft van ernstige huidreacties zoals exfoliatieve dermatitis, Stevens-Johnson syndroom en 
toxische epidermale necrolyse heeft. Inname van Ibuprofen Apotex moet bij de eerste 
verschijnselen van huiduitslag, slijmvliesbeschadigingen of andere tekenen van allergische 
reacties onmiddellijk worden gestaakt.  
o  Een erfelijke stoornis heeft in de aanmaak van bloed (acute intermitterende porfyrie). 
o  Een darmziekte (colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn) heeft of ooit heeft gehad.  
o  Astma of een allergische aandoening heeft of heeft gehad, aangezien er kortademigheid kan 
optreden. 
o  Last heeft van hooikoorts, neuspoliepen of chronische obstructieve ademhalingsaandoeningen. U 
heeft dan een verhoogd risico op allergische reacties. Deze allergische reacties kunnen zich 
voordoen als astma-aanvallen (zogeheten analgetisch astma), quincke-oedeem of huiduitslag met 
hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten) (urticaria).  
o  Op leeftijd bent, aangezien er bij u eerder bijwerkingen kunnen optreden.  
o  Een nier- of leverziekte heeft. 
o  Zojuist een zware operatieve ingreep heeft gehad.  
o  Zwelling (oedeem), hoge bloeddruk (hypertensie) of een hartziekte heeft.  
o  Zwanger wilt worden (ibuprofen behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID’s) die de 
vruchtbaarheid van vrouwen nadelig kan beïnvloeden. Dit effect is omkeerbaar door te stoppen 
met het gebruik van het geneesmiddel).  
o  In de eerste zes maanden van de zwangerschap bent. 
o  Aspirine gebruikt in een lage dosering (tot 75 mg per dag).  
 
Bijwerkingen worden tot een minimum beperkt door de kleinste effectieve dosis zo kort mogelijk te 
gebruiken.  
 
 
 2 


 

Ibuprofen Apotex 400 mg Soft Gelatin Capsules 
 
Module 1.3 
Product Information 
Version:  2012-05-02 
Module 1.3.1 
Package Leaflet 
Replaces : 2012-02-01 
 
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Apotex kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd 
risico op een hartaanval (“hartinfarct) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis 
hoger is en het geneesmiddel langer wordt gebruikt. Neem niet meer in dan de aanbevolen dosis en 
gebruik het geneesmiddel niet langer dan de aanbevolen tijdsperiode (4 dagen voor pijn of 3 dagen voor 
koorts of migraine). Wanneer u hartproblemen heeft, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u 
hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of een hoge 
cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u 
dit geneesmiddel inneemt.  
 
Tijdens waterpokken (varicella) wordt aangeraden het gebruik van Ibuprofen Apotex te vermijden.  
 
Bij langdurige toediening van Ibuprofen Apotex moeten uw leverwaarden, nierfunctie en het bloedbeeld 
regelmatig worden gecontroleerd.  
 
Langdurig gebruik van elk type pijnstiller tegen hoofdpijn, kan de hoofdpijn verergeren. Als u dit ervaart 
of vermoedt, dan moet u stoppen met het innemen van dit geneesmiddel en uw arts raadplegen. 
 
In het algemeen kan frequent gebruik van (verschillende soorten) pijnstillers leiden tot blijvende, ernstige 
nierproblemen. Dit risico kan toenemen bij lichamelijke overbelasting in verband met vochtverlies. Neem 
dit geneesmiddel niet in als u merkt dat u vochtverlies heeft.  
 
Het gebruik van NSAID’s kan de symptomen van een infectie maskeren. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Wat moet u vermijden als u andere geneesmiddelen gebruikt? 
Sommige geneesmiddelen die de bloedstolling tegengaan (bijv. acetylsalicylzuur/aspirine, warfarine, 
ticlopidine), sommige geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers zoals captopril, 
bètablokkers, angiotensine-II-antagonisten), en zelfs sommige andere geneesmiddelen kunnen de 
behandeling met ibuprofen beïnvloeden of hierdoor worden beïnvloedt. Raadpleeg daarom altijd een arts 
voordat u ibuprofen in combinatie met anderen geneesmiddelen inneemt.  
 
Neem dit geneesmiddel niet in als u: 
o  andere NSAID pijnstillers gebruikt (inclusief COX-2 remmers); 
o  per dag meer dan 75 mg aspirine gebruikt. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan aan uw 
arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waarvoor u geen voorschrift nodig heeft. 
Informeer hen vooral als u de volgende geneesmiddelen gebruikt: 
o  een lage dosering van aspirine (tot 75 mg per dag) 
o  diuretica (geneesmiddelen die u helpen om te plassen) 
o  bloedverdunners zoals warfarine en heparine en middelen die de samenklontering van de 
bloedplaatjes remmen zoals clopidogrel en ticlopidine (middelen tegen bloedstolling) 
o  geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (zoals captopril of propranolol) 
o  lithium, digoxine, fenytoïne of selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s), zoals 
fluoxetine, een geneesmiddel tegen depressies 
o  methotrexaat (geneesmiddel tegen reuma, psoriasis en sommige kankersoorten) 
o  zidovudine (geneesmiddel voor de behandeling van HIV) 
o  corticosteroïden (ontstekingsremmende geneesmiddelen zoals prednison) 
o  ciclosporine of tacrolimus (geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken) 
 
 3 


 

Ibuprofen Apotex 400 mg Soft Gelatin Capsules 
 
Module 1.3 
Product Information 
Version:  2012-05-02 
Module 1.3.1 
Package Leaflet 
Replaces : 2012-02-01 
 
o  chinolonantibiotica (geneesmiddelen voor de behandeling van verschillende soorten infecties, 
zoals ciprofloxacine) 
o  probenecide en sulfinpyrazon (geneesmiddelen tegen jicht) 
o  moclobemide (geneesmiddel tegen depressie) 
o  aminoglycosides (een antibioticum) 
o  cholestyramine (geneesmiddel om het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen) 
o  sulfonylureumderivaten (geneesmiddelen tegen diabetes) 
o  elke ander geneesmiddel dat ibuprofen bevat of NSAID pijnstillers, inclusief de 
geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. 
 
Raadpleeg daarom altijd uw arts voordat u ibuprofen in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt.  
 
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol? 
Ibuprofen Apotex kan op een lege maag worden ingenomen. Echter een klein aantal personen kunnen 
lichte maagklachten krijgen na inname van dit geneesmiddel. Als u lichte maagklachten heeft dan wordt 
het aangeraden om dit geneesmiddel met voedsel of melk in te nemen, om maagklachten te voorkomen.  
 
Sommige bijwerkingen, zoals bijwerkingen van het maagdarmstelsel, kunnen eerder optreden wanneer 
alcohol wordt gebruikt tijdens het gebruik van Ibuprofen Apotex. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 
Informeer uw arts als u zwanger wordt tijdens het gebruik van Ibuprofen Apotex. 
Als u in de eerste zes maanden van de zwangerschap bent, raadpleeg dan eerst uw arts of apotheker 
voordat u Ibuprofen Apotex inneemt.  
Ibuprofen Apotex wordt uitgescheiden in de moedermelk, maar mag tijdens de borstvoeding in de 
aanbevolen dosis worden gebruikt gedurende een zo kort mogelijke tijd.  
Gebruik dit geneesmiddel niet als u in de laatste drie maanden van de zwangerschap bent, aangezien het 
mogelijk is dat het problemen met het ongeboren kind of complicaties tijdens de bevalling kan 
veroorzaken.  
Dit product behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID’s) die de vruchtbaarheid bij vrouwen kan 
verminderen. Dit effect is omkeerbaar wanneer het gebruik van het geneesmiddel wordt gestopt. Het is 
niet waarschijnlijk dat dit geneesmiddel uw kansen om zwanger te worden beïnvloed als het af en toe 
wordt gebruikt, echter raadpleeg uw arts voordat u het gaat gebruiken als u problemen heeft om zwanger 
te worden.  
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.  
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  
Bestuur geen voertuig en gebruik geen machines als de volgende verschijnselen bij u optreden: 
duizeligheid, sufheid, draaiduizeligheid of problemen met het zien.  
 
Belangrijke informatie over enkele stoffen in Ibuprofen Apotex 400 mg capsules, zacht 
Dit geneesmiddel bevat sorbitol. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, 
neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.  
 
 
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN? 
 
Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter. Twijfelt u over het juiste 
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
 4 


 

Ibuprofen Apotex 400 mg Soft Gelatin Capsules 
 
Module 1.3 
Product Information 
Version:  2012-05-02 
Module 1.3.1 
Package Leaflet 
Replaces : 2012-02-01 
 
 
Voor oraal gebruik en uitsluitend voor kortdurend gebruik.   
 
Gebruik de laagste effectieve dosis voor de kortst mogelijke tijd die nodig is om de symptomen te 
verlichten.  
Raadpleeg uw arts als u zich niet beter voelt of als u zich slechter voelt na 4 dagen voor pijn of na 3 dagen 
voor koorts en migraine.  
 
Ibuprofen Apotex moet zonder te kauwen met voldoende water worden ingenomen.  
Ibuprofen Apotex mag niet worden gebruikt door adolescenten met een lichaamsgewicht lager dan 40 kg 
en door kinderen.  
 
De aanbevolen dosis voor volwassenen en adolescenten zwaarder dan 40 kg (12 jaar of ouder) is:  
1 capsule (400 mg ibuprofen) tot maximaal drie capsules per dag, indien nodig. Neem alleen een zodanige 
hoeveelheid capsules om uw symptomen te verlichten en laat minstens 6 uur tussen elke inname.  
 
Neem niet meer dan drie capsules (1200 mg ibuprofen) in binnen 24 uur.   
 
Heeft u te veel van dit middel ingenomen? 
Als u per ongeluk te veel capsules heeft ingenomen, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of het ziekenhuis. 
Breng de overgebleven capsules mee om aan de arts te laten zien. De volgende symptomen kunnen 
optreden na inname van veel meer dan de aanbevolen dosis (overdosering): misselijkheid, buikpijn, 
braken met bloed of bruin gruis (zoals gemalen koffie), diarree, oorsuizen, hoofdpijn, duizeligheid, 
sufheid, verwardheid, desoriëntatie en zelden bewusteloosheid.  
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker. 
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 
maken. 
 
Als u van één van de volgende symptomen last heeft op enig moment gedurende de behandeling, STOP 
dan met de inname van dit geneesmiddel en zoek onmiddellijk medische hulp
o  bloed in uw ontlasting 
o  zwarte, teerachtige ontlasting 
o  braken van bloed of donkere deeltjes die op gemalen koffie lijken 
o  onverklaarbaar gehijg, kortademigheid, huiduitslag (wat ernstig kan zijn, inclusief blaren of 
huidschilfers), jeuk of blauwe plekken, licht in het hoofd, verhoogde hartslag of vochtretentie 
bijv. gezwollen enkels, niet genoeg plassen 
o  stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts en desoriëntatie 
o  zwelling in het gezicht 
 
STOP met de inname van het geneesmiddel en vertel uw arts als u: 
o  maag-darmstoornissen of zuurbranden heeft 
o  buikpijn of andere maagdarmklachten heeft 
o  gelige ogen en/of een gelige huid heeft 
 
 5 


 

Ibuprofen Apotex 400 mg Soft Gelatin Capsules 
 
Module 1.3 
Product Information 
Version:  2012-05-02 
Module 1.3.1 
Package Leaflet 
Replaces : 2012-02-01 
 
o  hevige zere keel heeft met hoge koorts of onverklaarbare bloeding, blauwe plekken en 
vermoeidheid.  
 
Bijwerkingen zijn gerangschikt naar frequentie waarmee ze optreden. Hierbij worden de volgende 
begrippen gebruikt: 
zeer vaak 
Meer dan 1 op de 10 gebruikers 
vaak 
1 tot 10 op de 100 gebruikers 
soms 
1 tot 10 op de 1000 gebruikers 
zelden 
1 tot 10 op de 10.000 gebruikers 
zeer zelden 
minder dan 1 op de 10.000 gebruikers 
 
De volgende bijwerkingen kunnen optreden. 
 
Infecties 
Zeer zelden: verergering van infectiegerelateerde ontstekingen (bijv. necrotiserende fasciitis), virale 
hersenvliesontsteking met nekstijfheid, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of bewustzijns-
vermindering. Patiënten met auto-immuunziekten (lupus, gemengde bindweefselziekte) lijken hiervoor 
gevoelig te zijn.  
 
Bloedaandoeningen 
Zeer zelden: problemen met de aanmaak van bloedcellen – de eerste tekenen hiervan zijn: koorts, 
keelpijn, oppervlakkige mondzweren, griepachtige symptomen, ernstige uitputting, neus- en 
huidbloeding. Als dit bij u optreedt moet u onmiddellijk met de behandeling stoppen en een arts 
raadplegen.  
 
Problemen van het afweersysteem 
Soms: overgevoeligheidsreacties met galbulten en jeuk, evenals astma-aanvallen. Stop met de inname van 
Ibuprofen Apotex en waarschuw onmiddellijk uw arts. 
Zeer zelden: ernstige overgevoeligheidsreacties - tekenen hiervan kunnen zijn: zwelling van gezicht, tong 
en keel, kortademigheid, versnelde hartslag, ernstige shock. Als één van deze symptomen bij u optreedt, 
wat zelfs bij het eerste gebruik kan gebeuren, is onmiddellijke hulp van een arts noodzakelijk.  
 
Psychische stoornissen 
Zeer zelden: psychotische reacties, depressie, zenuwachtigheid. 
 
Zenuwstelselaandoeningen 
Soms: hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, onrust (agitatie), prikkelbaarheid en vermoeidheid. 
 
Oogaandoeningen 
Soms: problemen met het zien. 
 
Oor- en evenwichtsaandoeningen 
Zelden: oorsuizen (tinnitus). 
 
Hartaandoeningen  
Zeer zelden: hartkloppingen, hartfalen, hartinfarct.  
 
Bloedvataandoeningen  
Zeer zelden: hoge bloeddruk van de slagaders.  
 
 
 6 


 

Ibuprofen Apotex 400 mg Soft Gelatin Capsules 
 
Module 1.3 
Product Information 
Version:  2012-05-02 
Module 1.3.1 
Package Leaflet 
Replaces : 2012-02-01 
 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen 
Zeer zelden: astma, kortademigheid en piepende ademhaling.  
 
Maag- en darmstoornissen 
Vaak: maagklachten, zoals brandend maagzuur, maagpijn en misselijkheid, diarree, braken, winderigheid 
en verstopping, en licht bloedverlies in maag en/of darmen dat in uitzonderlijke gevallen bloedarmoede 
kan veroorzaken.  
Soms: perforatie of maag-darmbloeding, zwarte ontlasting en bloedbraken, verergering van een bestaande 
darmziekte (colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn), gastritis.  
Zeer zelden: slokdarmontsteking, ontsteking van de alvleesklier, vorming van diafragma-achtige 
vernauwingen in de darm.  
 
Leverstoornissen 
Zeer zelden: leverbeschadiging (de eerste tekenen kan huidverkleuring zijn), acute leverontsteking.  
 
Huidaandoeningen 
Soms: verschillende soorten huiduitslag. 
Zeer zelden: ernstige vormen van huidreacties waaronder huiduitslag met roodheid en blaarvorming, 
Stevens-Johnson syndroom en afsterven van weefsel. In uitzonderlijke gevallen kunnen ernstige 
huidinfectie en weefsel complicaties optreden tijdens waterpokken (varicella).  
 
Nierstoornissen 
Zelden: pijn in de zij en/of buik, bloed in de urine, en koorts kunnen tekenen zijn van nierbeschadiging 
(papilnecrose). Een verhoogde ureumconcentratie in het bloed kan zelden optreden.  
Zeer zelden: minder plassen dan normaal, zwelling (oedeem) en troebele urine (nefrotisch syndroom); 
inflammatoire nierziekte (interstitiële nefritis) die kan leiden tot acuut nierfalen.  
 
Onderzoeken 
Zeer zelden: lage hemoglobine concentraties in het bloed (anemie).  
 
Geneesmiddelen als Ibuprofen Apotex kunnen worden geassocieerd met een klein verhoogd risico op 
hartaanval (“hartinfarct) of beroerte.  
 
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? 
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
 
 
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL? 
 
Er zijn geen speciale bewaarcondities voor dit middel.  
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje.  
Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met 
geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier 
vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 
 
 
 7 


 

Ibuprofen Apotex 400 mg Soft Gelatin Capsules 
 
Module 1.3 
Product Information 
Version:  2012-05-02 
Module 1.3.1 
Package Leaflet 
Replaces : 2012-02-01 
 
 
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE 
 
Welke stoffen zitten er in dit middel? 
De werkzame stof in dit middel is ibuprofen.  
Elke capsule bevat 400 mg ibuprofen. 
 
De andere stoffen in dit middel zijn: 
Macrogol 600 
Kaliumhydroxide  
Gezuiverd water 
 
Capsule wand 
Gelatine 
Vloeibaar sorbitol, gedeeltelijk gedehydreerd (E420) 
 
Inkt 
Opacode WB zwart NS-78-17821 * 
 
*De inkt bevat: zwart ijzeroxide, HPMC 2910/Hypromellose 6cP 
 
Hoe ziet Ibuprofen Apotex 400 mg capsules, zacht eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Ibuprofen Apotex 400 mg capsules, zacht zijn transparante, ovale zachte gelatine capsules.  
 
Ibuprofen Apotex 400 mg capsules, zacht zijn beschikbaar in PVC/PE/PVdC/Al blisters.  
De verpakkingsgroottes zijn of 4, 10, 20 capsules.  
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
Apotex Europe B.V. 
Darwinweg 20, 2333 CR Leiden, 
Nederland 
 
Fabrikant 
 
Banner Pharmacaps Europe B.V. 
De Posthoornstraat 7 
5048 AS Tilburg 
Nederland 
 
En 
 
Apotex Nederland BV,  
Archimedesweg 2,  
2333 CN Leiden 
Nederland 
 
Voor informatie:  
Apotex Nederland BV,  
Postbus 408, 2300 AK Leiden,  
 
 8 


 

Ibuprofen Apotex 400 mg Soft Gelatin Capsules 
 
Module 1.3 
Product Information 
Version:  2012-05-02 
Module 1.3.1 
Package Leaflet 
Replaces : 2012-02-01 
 
Nederland, 
tel.nr.: 071 524 3100 
 
In het register ingeschreven onder RVG 111919. 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2012
 
 
 9 


 

« Vorige
[Ibuprofen Apotex 400 mg capsules, zacht]
Volgende »
[Ibuprofen 200 mg Sameko, omhulde tabletten]