Bestanden
Home > Bestanden


Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk, capsules, zacht

RegistratienummerRVG 112476
Farmaceutische vormCapsule, zacht
ToedieningswegOraal gebruik
ATCM01AE01 - Ibuprofen
AfleverstatusUitsluitend apotheek; Uitsluitend apotheek of drogist - UA meer dan 24 eenheden - UAD maximaal 24 eenheden
Registratiedatum24 oktober 2012
RegistratiehouderHealthypharm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC ETTEN-LEUR
Werkzame stof(fen)IBUPROFEN
Hulpstof(fen)GELATINE (E 441)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
KALIUMHYDROXIDE (E 525)
MACROGOL 600
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SORBITOL VLOEIBAAR, GEDEELTELIJK GEDEHYDRATEERD
WATER, GEZUIVERD
ZWARTE INKT
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk, capsules, zacht 
RVG 112476 
Administrative information 
ibuprofen 
and prescribing information 
1.3.1.3 Package Leaflet 
1.3.1.3 / 1 van 9 
 
 
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
 
Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk, capsules, zacht 
 
Voor gebruik bij volwassenen en adolescenten van 40 kg of zwaarder (12 jaar of ouder) 
 
Ibuprofen 
 
 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke  
informatie in voor u.  
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u 
dat heeft verteld.  
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste 
resultaat.  

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.  

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  

Wordt uw klacht na 4 dagen (in geval van pijn) of na 3 dagen (in geval van koorts en migraine) niet 
minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. 

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die 
niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
 
 
Inhoud van deze bijsluiter  
1.  
Waarvoor wordt dit middel ingenomen?  
2.  
Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?  
3.  
Hoe neemt u dit middel in?  
4.  
Mogelijke bijwerkingen  
5.  
Hoe bewaart u dit middel?  
6.  
Inhoud van de verpakking en overige informatie  
 
 
1.  
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL INGENOMEN?  
 
Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk bevat een medicijn genaamd ibuprofen. Ibuprofen behoort 
tot een groep geneesmiddelen die niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAID’s) worden genoemd. Deze 
geneesmiddelen bieden verlichting bij pijn en koorts. 
 
Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk wordt gebruikt bij volwassenen en adolescenten met een 
lichaamsgewicht van 40 kg of zwaarder (12 jaar of ouder) om: 

verschijnselen van lichte tot matige pijn zoals hoofdpijn, acute migraine met of zonder aura, 
spierpijn, menstruatiepijn te verlichten, en 

koorts en pijn bij verkoudheid te verminderen. 
 
 
 
Department of 
 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Rev. 2.0 
Regulatory Affairs 
Date: 2012-11 
JW/120320 
 
 

Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk, capsules, zacht 
RVG 112476 
Administrative information 
ibuprofen 
and prescribing information 
1.3.1.3 Package Leaflet 
1.3.1.3 / 2 van 9 
 
2.  
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET INNEMEN OF MOET U ER EXTRA 
VOORZICHTIG MEE ZIJN? 

 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 

U bent allergisch (overgevoelig) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen 
kunt u vinden onder rubriek 6. 

Als u ooit last heeft gehad van kortademigheid, astma, loopneus, zwelling of (jeukende) huiduitslag 
nadat u acetylsalicylzuur (aspirine) of andere vergelijkbare pijnstillers (NSAID’s) heeft gebruikt. 

Als u een voorgeschiedenis heeft van een maag-darmbloeding of -perforatie in samenhang met 
eerdere behandeling met NSAID’s. 

Als u een maagzweer of maagbloeding heeft (of twee of meer episoden van een maagzweer of 
maagbloeding heeft gehad). 

Als u een bloedstollingsstoornis heeft of als u een andere bloedingsstoornis heeft. 

Als u een ernstige lever- of nierziekte of hartfalen heeft. 

Als u een hersenbloeding of een andere actieve bloeding heeft. 

Als bij u sprake is van niet-opgehelderde stoornissen in de bloedaanmaak. 

Als u lijdt aan ernstige uitdroging (veroorzaakt door braken, diarree of onvoldoende vochtinname). 

Tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap. 

Als u al andere NSAID pijnstillers gebruikt (inclusief COX-2 remmers) of als u aspirine gebruikt in 
een dosering van meer dan 75 mg per dag. 
 
Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk, capsules, zacht mag niet worden gebruikt bij adolescenten 
met een lichaamsgewicht lager dan 40 kg en bij kinderen. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als u: 

Last heeft van systemische lupus erythematosus (SLE) (een auto-immuunziekte van het bindweefsel 
die zich uit in gewrichtspijn, huidveranderingen en stoornissen van andere organen) of gemengde 
bindweefselziekte. 

Last heeft van ernstige huidreacties zoals exfoliatieve dermatitis, Stevens-Johnson syndroom en 
toxische epidermale necrolyse. Inname van Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk moet bij 
de eerste verschijnselen van huiduitslag, slijmvliesbeschadigingen of andere tekenen van allergische 
reacties onmiddellijk worden gestaakt. 

Een erfelijke stoornis heeft in de aanmaak van bloed (acute intermitterende porfyrie). 

Een darmziekte (colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn) heeft of ooit heeft gehad. 

Astma of een allergische aandoening heeft of heeft gehad, aangezien er kortademigheid kan 
optreden. 

Last heeft van hooikoorts, neuspoliepen of chronische obstructieve ademhalingsaandoeningen. U 
heeft dan een verhoogd risico op allergische reacties. Deze allergische reacties kunnen zich 
voordoen als astma-aanvallen (zogeheten analgetisch astma), quincke-oedeem of huiduitslag met 
hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten) (urticaria). 

Op leeftijd bent, aangezien er bij u eerder bijwerkingen kunnen optreden. 

Een nier- of leverziekte heeft. 

Zojuist een zware operatieve ingreep heeft gehad. 

Zwelling (oedeem), hoge bloeddruk (hypertensie) of een hartziekte heeft. 
 
Department of 
 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Rev. 2.0 
Regulatory Affairs 
Date: 2012-11 
JW/120320 
 
 

Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk, capsules, zacht 
RVG 112476 
Administrative information 
ibuprofen 
and prescribing information 
1.3.1.3 Package Leaflet 
1.3.1.3 / 3 van 9 
 

Zwanger wilt worden (ibuprofen behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID’s) die de 
vruchtbaarheid van vrouwen nadelig kan beïnvloeden. Dit effect is omkeerbaar door te stoppen met 
het gebruik van het geneesmiddel). 

In de eerste zes maanden van de zwangerschap bent. 

Aspirine gebruikt in een lage dosering (tot 75 mg per dag). 
 
Bijwerkingen worden tot een minimum beperkt door de kleinste effectieve dosis zo kort mogelijk te 
gebruiken. 
 
Geneesmiddelen zoals Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk kunnen in verband worden gebracht 
met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate 
de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer wordt gebruikt. Neem niet meer in dan de 
aanbevolen dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de aanbevolen tijdsperiode (4 dagen voor 
pijn of 3 dagen voor koorts of migraine). Wanneer u hartproblemen heeft, een beroerte heeft gehad, of 
wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, 
diabetes of een hoge cholesterolspiegel heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of 
apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt. 
 
Tijdens waterpokken (varicella) wordt aangeraden het gebruik van Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP 
Huismerk te vermijden. 
 
Bij langdurige toediening van Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk moeten uw leverwaarden, 
nierfunctie en het bloedbeeld regelmatig worden gecontroleerd. 
 
Langdurig gebruik van elk type pijnstiller tegen hoofdpijn, kan de hoofdpijn verergeren. Als u dit ervaart 
of vermoedt, dan moet u stoppen met het innemen van dit geneesmiddel en uw arts raadplegen. 
 
In het algemeen kan frequent gebruik van (verschillende soorten) pijnstillers leiden tot blijvende, ernstige 
nierproblemen. Dit risico kan toenemen bij lichamelijke overbelasting in verband met vochtverlies. Neem 
dit geneesmiddel niet in als u merkt dat u vochtverlies heeft. 
 
Het gebruik van NSAID’s kan de symptomen van een infectie maskeren. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
 
Wat moet u vermijden als u andere geneesmiddelen gebruikt? 
Sommige geneesmiddelen die de bloedstolling tegengaan (bijvoorbeeld acetylsalicylzuur/aspirine, 
warfarine, ticlopidine), sommige geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (ACE-remmers zoals captopril, 
bètablokkers, angiotensine-II-antagonisten), en zelfs sommige andere geneesmiddelen kunnen de 
behandeling met ibuprofen beïnvloeden of hierdoor worden beïnvloedt. Raadpleeg daarom altijd een arts 
voordat u ibuprofen in combinatie met andere geneesmiddelen inneemt. 
  
Neem dit geneesmiddel niet in als u:  

andere NSAID pijnstillers gebruikt (inclusief COX-2 remmers); 

per dag meer dan 75 mg aspirine gebruikt. 
 
 
Department of 
 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Rev. 2.0 
Regulatory Affairs 
Date: 2012-11 
JW/120320 
 
 

Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk, capsules, zacht 
RVG 112476 
Administrative information 
ibuprofen 
and prescribing information 
1.3.1.3 Package Leaflet 
1.3.1.3 / 4 van 9 
 
Neemt u naast Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat 
kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat 
gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waarvoor u geen 
voorschrift nodig heeft.  
 
Informeer hen vooral als u de volgende geneesmiddelen gebruikt: 

een lage dosering van aspirine (tot 75 mg per dag) 

diuretica (geneesmiddelen die u helpen om te plassen) 

bloedverdunners zoals warfarine en heparine en middelen die de samenklontering van de 
bloedplaatjes remmen
 zoals clopidogrel en ticlopidine (middelen tegen bloedstolling) 

geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (zoals captopril of propranolol) 

lithium, digoxine, fenytoïne of selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s), zoals 
fluoxetine, een geneesmiddel tegen depressies 

methotrexaat (geneesmiddel tegen reuma, psoriasis en sommige kankersoorten) 

zidovudine (geneesmiddel voor de behandeling van HIV) 

corticosteroïden (ontstekingsremmende geneesmiddelen zoals prednison) 

ciclosporine of tacrolimus (geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken) 

chinolonantibiotica (geneesmiddelen voor de behandeling van verschillende soorten infecties, 
zoals ciprofloxacine) 

probenecide en sulfinpyrazon (geneesmiddelen tegen jicht) 

moclobemide (geneesmiddel tegen depressie) 

aminoglycosides (antibiotica) 

cholestyramine (geneesmiddel om het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen) 

sulfonylureumderivaten (geneesmiddelen tegen diabetes) 

elke ander geneesmiddel dat ibuprofen bevat of NSAID pijnstillers, inclusief de geneesmiddelen 
die u zonder recept kunt verkrijgen. 
 
Raadpleeg daarom altijd uw arts voordat u ibuprofen in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt. 
 
Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol? 
Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk kan op een lege maag worden ingenomen. Echter een klein 
aantal personen kunnen lichte maagklachten krijgen na inname van dit geneesmiddel. Als u lichte 
maagklachten heeft dan wordt het aangeraden om dit geneesmiddel met voedsel of melk in te nemen, om 
maagklachten te voorkomen. 
 
Sommige bijwerkingen, zoals bijwerkingen van het maagdarmstelsel, kunnen eerder optreden wanneer 
alcohol wordt gebruikt tijdens het gebruik van Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk. 
 
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 
Informeer uw arts als u zwanger wordt tijdens het gebruik van Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP 
Huismerk. 
Als u in de eerste zes maanden van de zwangerschap bent, raadpleeg dan eerst uw arts of apotheker 
voordat u Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk inneemt. 
Gebruik dit geneesmiddel niet als u in de laatste drie maanden van de zwangerschap bent, aangezien het 
mogelijk is dat het problemen met het ongeboren kind of complicaties tijdens de bevalling kan 
veroorzaken. 
 
 
Department of 
 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Rev. 2.0 
Regulatory Affairs 
Date: 2012-11 
JW/120320 
 
 

Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk, capsules, zacht 
RVG 112476 
Administrative information 
ibuprofen 
and prescribing information 
1.3.1.3 Package Leaflet 
1.3.1.3 / 5 van 9 
 
Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk wordt uitgescheiden in de moedermelk, maar mag tijdens de 
borstvoeding in de aanbevolen dosis worden gebruikt gedurende een zo kort mogelijke tijd. 
 
Dit product behoort tot een groep geneesmiddelen (NSAID’s) die de vruchtbaarheid bij vrouwen kan 
verminderen. Dit effect is omkeerbaar wanneer het gebruik van het geneesmiddel wordt gestopt. Het is 
niet waarschijnlijk dat dit geneesmiddel uw kansen om zwanger te worden beïnvloed als het af en toe 
wordt gebruikt, echter raadpleeg uw arts voordat u het gaat gebruiken als u problemen heeft om zwanger 
te worden. 
 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Bestuur geen voertuig en gebruik geen machines als de volgende verschijnselen bij u optreden: 
duizeligheid, sufheid, draaiduizeligheid of problemen met het zien. 
 
Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk, capsules, zacht bevatten sorbitol 
Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, neem dan contact op met uw arts 
voordat u dit geneesmiddel inneemt. 
 
 
3.  
HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN? 
 
Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals beschreven in deze bijsluiter. Twijfelt u over het juiste 
gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
Voor oraal gebruik en uitsluitend voor kortdurend gebruik. 
 
Gebruik de laagste effectieve dosis voor de kortst mogelijke tijd die nodig is om de symptomen te 
verlichten. 
Raadpleeg uw arts als u zich niet beter voelt of als u zich slechter voelt na 4 dagen voor pijn of na 3 dagen 
voor koorts en migraine. 
 
Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk moet zonder te kauwen met voldoende water worden 
ingenomen. 
Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk mag niet worden gebruikt door adolescenten met een 
lichaamsgewicht lager dan 40 kg en door kinderen. 
 
De gebruikelijke dosering voor volwassenen en adolescenten zwaarder dan 40 kg (12 jaar of ouder) is: 
1 capsule (400 mg ibuprofen) tot maximaal 3 capsules per dag, indien nodig. Neem alleen een zodanige 
hoeveelheid capsules om uw symptomen te verlichten en laat minstens 6 uur tussen elke inname. 
 
Neem niet meer dan 3 capsules (1200 mg ibuprofen) in binnen 24 uur. 
 
Heeft u te veel van dit middel ingenomen? 
Als u per ongeluk te veel capsules heeft ingenomen, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of het ziekenhuis. 
Breng de overgebleven capsules mee om aan de arts te laten zien. De volgende symptomen kunnen 
 
Department of 
 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Rev. 2.0 
Regulatory Affairs 
Date: 2012-11 
JW/120320 
 
 

Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk, capsules, zacht 
RVG 112476 
Administrative information 
ibuprofen 
and prescribing information 
1.3.1.3 Package Leaflet 
1.3.1.3 / 6 van 9 
 
optreden na inname van veel meer dan de aanbevolen dosis (overdosering): misselijkheid, buikpijn, 
braken met bloed of bruin gruis (zoals gemalen koffie), diarree, oorsuizen, hoofdpijn, duizeligheid, 
sufheid, verwardheid, desoriëntatie en zelden bewusteloosheid. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker. 
 
 
4.  
MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te 
maken. 
 
Als u van één van de volgende symptomen last heeft op enig moment gedurende de behandeling, STOP 
dan met de inname van dit geneesmiddel en zoek onmiddellijk medische hulp

bloed in uw ontlasting 

zwarte, teerachtige ontlasting 

braken van bloed of donkere deeltjes die op gemalen koffie lijken 

onverklaarbaar gehijg, kortademigheid, huiduitslag (wat ernstig kan zijn, inclusief blaren of 
huidschilfers), jeuk of blauwe plekken, licht in het hoofd, verhoogde hartslag of vochtretentie, 
bijvoorbeeld gezwollen enkels, niet genoeg plassen 

stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts en desoriëntatie 

zwelling in het gezicht. 
 
STOP met de inname van het geneesmiddel en vertel uw arts als u

maag-darmstoornissen of zuurbranden heeft 

buikpijn of andere maagdarmklachten heeft 

gelige ogen en/of een gelige huid heeft 

hevige zere keel heeft met hoge koorts of onverklaarbare bloeding, blauwe plekken en 
vermoeidheid. 
 
Bijwerkingen zijn gerangschikt naar frequentie waarmee ze optreden. Hierbij worden de volgende 
begrippen gebruikt: 
Zeer vaak: 
meer dan 1 op de 10 gebruikers 
Vaak: 
1 tot 10 op de 100 gebruikers 
Soms: 
1 tot 10 op de 1000 gebruikers 
Zelden: 
1 tot 10 op de 10.000 gebruikers 
Zeer zelden: 
minder dan 1 op de 10.000 gebruikers 
 
De volgende bijwerkingen kunnen optreden. 
 
Infecties 
Zeer zelden: verergering van infectiegerelateerde ontstekingen (bijvoorbeeld necrotiserende fasciitis), 
virale hersenvliesontsteking met nekstijfheid, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of 
bewustzijnsvermindering. Patiënten met auto-immuunziekten (lupus, gemengde bindweefselziekte) lijken 
hiervoor gevoelig te zijn. 
 
 
Department of 
 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Rev. 2.0 
Regulatory Affairs 
Date: 2012-11 
JW/120320 
 
 

Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk, capsules, zacht 
RVG 112476 
Administrative information 
ibuprofen 
and prescribing information 
1.3.1.3 Package Leaflet 
1.3.1.3 / 7 van 9 
 
Bloedaandoeningen 
Zeer zelden: problemen met de aanmaak van bloedcellen – de eerste tekenen hiervan zijn: koorts, keelpijn, 
oppervlakkige mondzweren, griepachtige symptomen, ernstige uitputting, neus- en huidbloeding. Als dit 
bij u optreedt, moet u onmiddellijk met de behandeling stoppen en een arts raadplegen. 
 
Problemen van het afweersysteem 
Soms: overgevoeligheidsreacties met galbulten en jeuk, evenals astma-aanvallen. Stop met de inname van 
Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk en waarschuw onmiddellijk uw arts. 
Zeer zelden: ernstige overgevoeligheidsreacties – tekenen hiervan kunnen zijn: zwelling van gezicht, tong 
en keel, kortademigheid, versnelde hartslag, ernstige shock. Als één van deze symptomen bij u optreedt, 
wat zelfs bij het eerste gebruik kan gebeuren, is onmiddellijke hulp van een arts noodzakelijk. 
 
Psychische stoornissen 
Zeer zelden: psychotische reacties, depressie, zenuwachtigheid. 
 
Zenuwstelselaandoeningen 
Soms: hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, onrust (agitatie), prikkelbaarheid en vermoeidheid. 
 
Oogaandoeningen 
Soms: problemen met het zien. 
 
Oor- en evenwichtsaandoeningen 
Zelden: oorsuizen (tinnitus). 
 
Hartaandoeningen 
Zeer zelden: hartkloppingen, hartfalen, hartinfarct. 
 
Bloedvataandoeningen 
Zeer zelden: hoge bloeddruk van de slagaders. 
 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen 
Zeer zelden: astma, kortademigheid en piepende ademhaling. 
 
Maag- en darmstoornissen 
Vaak: maagklachten, zoals brandend maagzuur, maagpijn en misselijkheid, diarree, braken, winderigheid 
en verstopping, en licht bloedverlies in maag en/of darmen dat in uitzonderlijke gevallen bloedarmoede 
kan veroorzaken. 
Soms: perforatie of maag-darmbloeding, zwarte ontlasting en bloedbraken, verergering van een bestaande 
darmziekte (colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn), gastritis. 
Zeer zelden: slokdarmontsteking, ontsteking van de alvleesklier, vorming van diafragma-achtige 
vernauwingen in de darm. 
 
Leverstoornissen 
Zeer zelden: leverbeschadiging (een eerste teken kan huidverkleuring zijn), acute leverontsteking. 
 
Huidaandoeningen 
Soms: verschillende soorten huiduitslag. 
 
Department of 
 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Rev. 2.0 
Regulatory Affairs 
Date: 2012-11 
JW/120320 
 
 

Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk, capsules, zacht 
RVG 112476 
Administrative information 
ibuprofen 
and prescribing information 
1.3.1.3 Package Leaflet 
1.3.1.3 / 8 van 9 
 
Zeer zelden: ernstige vormen van huidreacties waaronder huiduitslag met roodheid en blaarvorming, 
Stevens-Johnson syndroom en afsterven van weefsel. In uitzonderlijke gevallen kunnen ernstige 
huidinfectie en weefselcomplicaties optreden tijdens waterpokken (varicella). 
 
Nierstoornissen 
Zelden: pijn in de zij en/of buik, bloed in de urine en koorts kunnen tekenen zijn van nierbeschadiging 
(papilnecrose). Een verhoogde ureumconcentratie in het bloed kan zelden optreden. 
Zeer zelden: minder plassen dan normaal, zwelling (oedeem) en troebele urine (nefrotisch syndroom); 
inflammatoire nierziekte (interstitiële nefritis) die kan leiden tot acuut nierfalen. 
 
Onderzoeken 
Zeer zelden: lage hemoglobineconcentraties in het bloed (anemie). 
 
Geneesmiddelen als Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk kunnen worden geassocieerd met een 
klein verhoogd risico op hartaanval (“hartinfarct) of beroerte. 
 
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? 
Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
 
5.  
HOE BEWAART U DIT MIDDEL? 
 
Er zijn geen speciale bewaarcondities voor dit middel. 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking 
na “Niet te gebruiken na: of “Exp.. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is 
de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 
 
 
6.  
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE  
 
Welke stoffen zitten er in dit middel?  

De werkzame stof in dit middel is ibuprofen. Elke capsule bevat 400 mg ibuprofen.  

De andere stoffen in dit middel zijn macrogol 600, kaliumhydroxide, gezuiverd water.  
De andere stoffen in de capsulewand van dit middel zijn: gelatine, vloeibaar sorbitol, gedeeltelijk 
gedehydreerd (E420), inkt: opacode WB zwart NS-78-17821.*  
 
*De inkt bevat: zwart ijzeroxide, HPMC 2910/Hypromellose 6cP  
 
Hoe ziet Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk, capsules, zacht eruit en hoeveel zit er in een 
verpakking? 

 
Department of 
 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Rev. 2.0 
Regulatory Affairs 
Date: 2012-11 
JW/120320 
 
 

Healthypharm B.V., Etten-Leur, The Netherlands 
Module 1 
Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk, capsules, zacht 
RVG 112476 
Administrative information 
ibuprofen 
and prescribing information 
1.3.1.3 Package Leaflet 
1.3.1.3 / 9 van 9 
 
Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk, capsules, zacht zijn transparante, ovale, zachte gelatine 
capsules. 
 
Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk, capsules, zacht zijn beschikbaar in PVC/PE/PVdC/Al 
blisters (doordrukstrips). 
De verpakkingsgrootten zijn 4, 10, 12, 15, 16 of 20 capsules. 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
Healthypharm B.V. 
Nieuwe Donk 3 
4879 AC Etten-Leur 
Nederland 
 
Fabrikant 
Banner Pharmacaps Europe B.V. 
De Posthoornstraat 7 
5048 AS Tilburg 
Nederland 
 
Centrafarm Services B.V. 
Nieuwe Donk 9 
4879 AC Eten-Leur 
Nederland 
 
In het register ingeschreven onder RVG 112476. 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2012. 
 
Department of 
 
Authorisation 
Disk: 
Approved MEB 
Rev. 2.0 
Regulatory Affairs 
Date: 2012-11 
JW/120320 
 
 

Document Outline


« Vorige
[Ibuprofen liquid caps 400 mg HTP Huismerk, capsules, zacht]
Volgende »
[Ibuprofen HTP liquid caps 400 mg, capsules, zacht]