Bestanden
Home > Bestanden


Ibuprofen Apotex 200 mg, tabletten

RegistratienummerRVG 23277
Farmaceutische vormFilmomhulde tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCM01AE01 - Ibuprofen
AfleverstatusUitsluitend apotheek; Uitsluitend apotheek of drogist; Algemene verkoop - UA meer dan 48 eenheden - UAD maximaal 48 eenheden - AV maximaal 12 eenheden
Registratiedatum07 oktober 1998
RegistratiehouderApotex Europe B.V.
Darwinweg 20
2333 CR LEIDEN
Werkzame stof(fen)IBUPROFEN
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
ERYTHROSINE (E 127)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE (HYDRATE FORM UNKNOWN) (RI)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAISZETMEEL
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


IBUPROFEN APOTEX 200/400 mg
Module 1.3.1.3


RVG 23277 / 23278
PIL


Version 2008_12
Page 1 of 4

1.3.1.3
PATIENT INFORMATION LEAFLET


Ibuprofen Apotex 200 mg / Ibuprofen Apotex 400 mg
tabletten


Informatie voor de gebruiker

Lees deze informatie altijd eerst door voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Er staat belangrijke
informatie in over hoe u dit geneesmiddel op de juiste manier en veilig gebruikt. Ook als u al eerder
Ibuprofen tabletten heeft gebruikt, is het zinvol deze bijsluiter te lezen: de informatie kan namelijk zijn
gewijzigd door nieuwe bevindingen of veranderde inzichten.

Hoe ziet Ibuprofen Apotex eruit en wat is de samenstelling?
Ibuprofen Apotex 200 mg en 400 mg tabletten bevatten als werkzaam bestanddeel 200 mg
respectievelijk 400 mg ibuprofen. De tabletten zijn roze gekleurd en hebben aan een zijde de opdruk
'STERWIN' en aan de andere zijde de opdruk 'S58' (200) respectievelijk `S59' (400). De tabletten
bevatten de volgende hulpstoffen: lactose, microkristallijn cellulose, maiszetmeel, croscarmellose
natrium, magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumdioxide, hydroxypropylmethylcellulose,
glyceryltriacetaat (200 mg tablet), polyethyleen glycol 400 (400 mg tablet) en de kleurstoffen
titaandioxide (E171) en erytrosine (E127).
De tabletten zijn verpakt in doosjes met elk 3 doordrukstrips van 10 tabletten.

Hoe werkt Ibuprofen Apotex?
Ibuprofen behoort tot de groep van de niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's).
Het heeft een ontstekingsremmende, pijnstillende en koortsverlagende werking.

Ibuprofen Apotex wordt in de handel gebracht door:
Apotex Europe BV
Darwinweg 20
2333 CR Leiden
Nederland

Ibuprofen Apotex 200 mg, tabletten zijn ingeschreven in het register onder RVG 23277.
Ibuprofen Apotex 400 mg, tabletten zijn ingeschreven in het register onder RVG 23278.

Voor informatie:
Apotex Nederland BV
Postbus 408
2300 AK Leiden
Nederland
Tel. nr.: 071 524 3100

Wanneer gebruikt u Ibuprofen Apotex?
Ibuprofen wordt gebruikt bij diverse soorten pijn zoals kiespijn, hoofdpijn, menstruatiepijn, spierpijn en
reumatische pijn.

Wanneer mag u Ibuprofen Apotex niet gebruiken?
Ibuprofen mag u niet gebruiken:
-
als u overgevoelig bent voor ibuprofen of voor één van de andere bestanddelen in Ibuprofen
Apotex tabletten.
-
als u bij eerder gebruik van acetylsalicylzuur of van andere middelen die
IBUPROFEN APOTEX 200/400 mg
Module 1.3.1.3


RVG 23277 / 23278
PIL


Version 2008_12
Page 2 of 4

ontstekingsremmend, pijnstillend en koortsverlagend werken, last heeft gekregen van
benauwdheid, een verstopte neus of huiduitslag samen met jeuk en bulten.
-
als u lijdt aan één van de volgende aandoeningen of hier ooit aan heeft geleden: een
maagzweer, een zweer van de twaalfvingerige darm, maagdarmbloedingen of een
hersenbloeding.
-
als de werking van uw nieren en/of lever sterk is verminderd.
-
als u neiging tot bloedingen heeft of met antistollingsmiddelen wordt behandeld.
-
als uw hart onvoldoende pompkracht heeft (ernstig hartfalen).

Gebruik tijdens de zwangerschap en in de periode dat u borstvoeding geeft
Gebruik ibuprofen bij zwangerschap alleen na overleg met uw arts. Er wordt geadviseerd
terughoudend te zijn met het gebruik van ibuprofen tijdens de zwangerschap. Ibuprofen gaat over in
de moedermelk. Raadpleeg daarom eerst uw arts voordat u besluit om borstvoeding te geven.

Mag u deelnemen aan het verkeer of machines bedienen?
Bij gebruik van ibuprofen kunt u last krijgen van duizeligheid. Wanneer u duizelig wordt moet u
hiermee rekening houden en het kan nodig zijn niet deel te nemen aan het verkeer of geen machines
te bedienen.

Kunt u Ibuprofen Apotex in combinatie met andere geneesmiddelen gebruiken?
Ibuprofen en enkele geneesmiddelen kunnen elkaars werkzaamheid beïnvloeden. Een wisselwerking
kan optreden bij gelijktijdig gebruik van ibuprofen en:
- diuretica
(plaspillen)
- corticosteroïden
(ontstekingsremmers)
- digoxine
(hartmiddel)
-
fenytoine (bij epilepsie)
-
lithium (bij manische depressies)

Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt?
Bepaalde middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia) (bijvoorbeeld
Acetylsalicylzuur/Aspirine, warfarine en ticlopidine) en bepaalde middelen uit de groep
bloeddrukverlagende middelen (ACE-remmers b.v. Captopril, ß-blokkers, angiotensine II-
antagonisten), en zelfs bepaalde andere middelen, kunnen een invloed op de behandeling van
ibuprofen hebben, of hierdoor beïnvloed worden. Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u
ibuprofen gelijktijdig met andere middelen gebruikt.

Raadpleeg bij twijfel uw arts. Hij/zij kan beoordelen of u ibuprofen kunt gebruiken samen met uw
andere geneesmiddelen.

Waar moet u verder op letten?
*
Als de klachten langer aanhouden dan 14 dagen moet u een arts raadplegen.
*
Bejaarde patiënten die een maag- of darmzweer hebben of hebben gehad en patiënten met
stollingsstoornissen, lever- of nierfunctiestoornissen, verhoogde bloeddruk of
hartaandoeningen dienen extra voorzichtig te zijn met het gebruik van ibuprofen.
*
Bij het optreden van maagdarmbloedingen, te merken aan een zwarte, zeer wel onriekende
ontlasting, moet de behandeling met ibuprofen worden gestaakt.
*
Als de werking van uw nieren is verminderd kan het nodig zijn minder ibuprofen te gebruiken
dan onder de rubriek 'Dosering' is vermeld.
*
Ibuprofen remt ontstekingsverschijnselen, eventuele infecties zouden hierdoor verborgen
kunnen blijven. Bij het vermoeden van een infectie dient u uw arts te raadplegen.

Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Apotex kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd
IBUPROFEN APOTEX 200/400 mg
Module 1.3.1.3


RVG 23277 / 23278
PIL


Version 2008_12
Page 3 of 4

risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis
hoger is en het geneesmiddel langer gebuikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven
aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling. Het risico neemt toe
naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel
heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel
inneemt.

Dosering
Hieronder is een aantal gebruikelijke doseringen weergegeven. Probeer de doses iedere dag op
dezelfde tijdstippen in te nemen. Gebruikelijke doseringen zijn voor
menstruatiepijn
Begindosering: 1200 mg per dag verdeeld over 3-4 toedieningen. Zo nodig kan de dosering verhoogd
worden tot 1600 mg per dag verdeeld over 3-4 toedieningen.
Koorts en pijn bij griep en verkoudheid en na vaccinatie, kiespijn, hoofdpijn, spierpijn en reumatische
pijn

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: begindosering 400 mg, zo nodig gevolgd door 200-400 mg
elke 4-6 uur. Maximaal 1200 mg per dag.

Hoe moet u Ibuprofen Apotex innemen en wanneer?
Neem de tabletten in met een glas water, tijdens of vlak na een maaltijd.
Reumapatiënten die last hebben van ochtendstijfheid kunnen de eerste toediening direct na het
ontwaken op de nuchtere maag innemen om een snel effect te krijgen.

U heeft teveel ingenomen?
Als u meer dan de voorgeschreven hoeveelheid heeft ingenomen kunt u last krijgen van misselijkheid
en braken, hoofdpijn, oorsuizen, duizeligheid, gezichtsstoornissen en maagklachten. Over het
algemeen treden bijverschijnselen pas op als u grotere aantallen tabletten te veel heeft ingenomen.
Waarschuw uw arts als u teveel ibuprofen heeft ingenomen.

U bent een keer vergeten Ibuprofen Apotex in te nemen?
Als u een keer vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan alsnog in. Als het echter bijna
tijd is om de volgende dosis te nemen, sla dan de vergeten dosis over. Neem geen twee doses
tegelijk in.
Als u meer dan één dosis vergeten bent in te nemen, raadpleeg dan uw arts.

Bijwerkingen
Naast het beoogde effect heeft een geneesmiddel soms ook ongewenste effecten, zogenaamde
bijwerkingen. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen bij gebruik van ibuprofen:
-
maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid, diarree, buikpijn, maagpijn en bloedingen in het
maagdarmkanaal.
-
duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen, slaperigheid, slapeloosheid
- vochtophoping
(oedeem)
-
gezwollen ogen, wazig zien en oog irritaties
-
huiduitslag en jeuk (door overgevoeligheid)
-
veranderingen in de samenstelling van het bloed
-
verhoogde bloeddruk (hypertensie)
-
onvoldoende pompkracht van het hart (ernstig hartfalen)

Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Apotex kunnen in verband worden gebracht met een klein
IBUPROFEN APOTEX 200/400 mg
Module 1.3.1.3


RVG 23277 / 23278
PIL


Version 2008_12
Page 4 of 4

toegenomen risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte.

Als u last krijgt van keelpijn of blauwe plekken op de huid of slijmvliezen moet u uw arts raadplegen.
Bij bloedverlies uit het maag/darmkanaal of als bovengenoemde bijwerkingen in ernstige vorm
voorkomen of onverwachte bijwerkingen zich voordoen, moet u contact opnemen met uw arts of
apotheker.

Hoe moet u Ibuprofen Apotex bewaren en hoe lang zijn ze houdbaar?
Bewaar Ibuprofen Apotex tabletten in de originele verpakking op een droge plaats bij
kamertemperatuur (15-25 °C).
De uiterste gebruiksdatum (maand en jaar) is op de verpakking en op de doordrukstrips vermeld na
'Exp.' (='Niet te gebruiken na' ). Gebruik dit geneesmiddel niet na deze datum maar geeft het af bij uw
apotheek; daar zorgt men er dan voor dat het op de juiste wijze vernietigd zal worden. Raadpleeg bij
twijfel over de houdbaarheid uw apotheker.
Bewaar geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in: maart 2009

« Vorige
[Ibuprofen Apotex 200 mg, tabletten]
Volgende »
[Ibuprofen Apotex 400 mg, tabletten]