Bestanden
Home > Bestanden


Ibuprofen Apotex 600 mg, tabletten

RegistratienummerRVG 23279
Farmaceutische vormFilmomhulde tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCM01AE01 - Ibuprofen
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum07 oktober 1998
RegistratiehouderApotex Europe B.V.
Darwinweg 20
2333 CR LEIDEN
Werkzame stof(fen)IBUPROFEN
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
ERYTHROSINE (E 127)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE (HYDRATE FORM UNKNOWN) (RI)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAISZETMEEL
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


IBUPROFEN APOTEX 600 mg
Module 1.3.1.3


RVG 23279
PIL


Version 2008_12
Page 1 of 4

1.3.1.3

PATIENT INFORMATION LEAFLET

Ibuprofen Apotex 600 mg
tabletten


Informatie voor de gebruiker

Lees deze informatie altijd eerst door voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Er staat belangrijke
informatie in over hoe u dit geneesmiddel op de juiste manier en veilig gebruikt. Ook als u al eerder
Ibuprofen tabletten heeft gebruikt, is het zinvol deze bijsluiter te lezen: de informatie kan namelijk zijn
gewijzigd door nieuwe bevindingen of veranderde inzichten.

Hoe ziet Ibuprofen Apotex 600 mg eruit en waaruit zijn ze samengesteld?
Ibuprofen Apotex 600 mg bevat als werkzaam bestanddeel 600 mg ibuprofen. De tabletten zijn roze
gekleurd en hebben aan een zijde de opdruk 'STERWIN' en aan de andere zijde de opdruk 'S60' (600
mg tabletten). De tabletten bevatten de volgende hulpstoffen: lactose, microkristallijn cellulose,
maiszetmeel, croscarmellose natrium, magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumdioxide,
hydroxypropylmethylcellulose, polyethyleen glycol 400 en de kleurstoffen titaandioxide (E171) en
erytrosine (E127).
De tabletten zijn verpakt in doosjes met elk 3 doordrukstrips van 10 tabletten.

Hoe werkt Ibuprofen Apotex 600 mg?
Ibuprofen behoort tot de groep van de niet steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's).
Het heeft een ontstekingsremmende, pijnstillende en koortsverlagende werking.

Ibuprofen Apotex 600 mg wordt in de handel gebracht door:
Apotex Europe BV
Darwinweg 20
2333 CR Leiden
Nederland

Ibuprofen Apotex 600 mg, tabletten is ingeschreven in het register onder RVG 23279.

Voor informatie:
Apotex Nederland
Postbus 408
2300 AK Leiden
Nederland
Tel. nr. 071 524 31 00

Wanneer schrijft uw arts Ibuprofen Apotex 600 mg voor?
Ibuprofen wordt gebruikt bij diverse soorten pijn zoals kiespijn, hoofdpijn, menstruatiepijn, spierpijn en
reumatische pijn. Verder bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid en na vaccinatie, bij pijn en
ontstekingen bij acute en chronische gewrichtsreuma; bij pijnlijke ontstekingen van het
bewegingsapparaat en bij pijn na tandheelkundige ingrepen en na operaties.

Wanneer mag u Ibuprofen Apotex 600 mg niet gebruiken?
Ibuprofen mag u niet gebruiken:
-
als u overgevoelig bent voor ibuprofen of voor één van de andere bestanddelen in Ibuprofen
Apotex 600 mg tabletten.
-
als u bij eerder gebruik van acetylsalicylzuur of van andere middelen die
ontstekingsremmend, pijnstillend en koortsverlagend werken, last heeft gekregen van
IBUPROFEN APOTEX 600 mg
Module 1.3.1.3


RVG 23279
PIL


Version 2008_12
Page 2 of 4
benauwdheid, een verstopte neus of huiduitslag samen met jeuk en bulten.
-
als u lijdt aan één van de volgende aandoeningen of hier ooit aan heeft geleden: een
maagzweer, een zweer van de twaalfvingerige darm, maagdarmbloedingen of een
hersenbloeding.
-
als de werking van uw nieren en/of lever sterk is verminderd.
-
als u neiging tot bloedingen heeft of met antistollingsmiddelen wordt behandeld.
-
als u onvoldoende pompkracht van het hart heeft (ernstig hartfalen).

Gebruik tijdens de zwangerschap en in de periode dat u borstvoeding geeft
Gebruik ibuprofen bij zwangerschap alleen na overleg met uw arts. Er wordt geadviseerd
terughoudend te zijn met het gebruik van ibuprofen tijdens de zwangerschap. Ibuprofen gaat over in
de moedermelk. Raadpleeg daarom eerst uw arts voordat u besluit om borstvoeding te geven.

Mag u deelnemen aan het verkeer of machines bedienen?
Bij gebruik van ibuprofen kunt u last krijgen van duizeligheid. Wanneer u duizelig wordt moet u
hiermee rekening houden en het kan nodig zijn niet deel te nemen aan het verkeer of geen machines
te bedienen.

Kunt u Ibuprofen Apotex 600 mg in combinatie met andere geneesmiddelen gebruiken?
Licht u arts altijd in wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt. Ibuprofen en enkele
geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werkzaamheid beïnvloeden.

Welke geneesmiddelen kunt u beter niet innemen als u dit geneesmiddel gebruikt?
Bepaalde middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia) (bijvoorbeeld
Acetylsalicylzuur/Aspirine, warfarine en ticlopidine) en bepaalde middelen uit de groep
bloeddrukverlagende middelen (ACE-remmers b.v. Captopril, ß-blokkers, angiotensine II-
antagonisten), en zelfs bepaalde andere middelen, kunnen een invloed op de behandeling van
ibuprofen hebben, of hierdoor beïnvloed worden. Raadpleeg daarom altijd een arts voordat u
ibuprofen gelijktijdig met andere middelen gebruikt.

Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van ibuprofen en:
- diuretica
(plaspillen)
- corticosteroïden
(ontstekingsremmers)
- digoxine
(hartmiddel)
-
fenytoine (bij epilepsie)
-
lithium (bij manische depressies)

Uw arts kan beoordelen of u ibuprofen kunt gebruiken samen met uw andere geneesmiddelen.

Waar moet u verder op letten?
*
Bejaarde patiënten die een maag- of darmzweer hebben of hebben gehad en patiënten met
stollingsstoornissen, lever- of nierfunctiestoornissen, verhoogde bloeddruk of
hartaandoeningen dienen extra voorzichtig te zijn met het gebruik van ibuprofen.
*
Bij het optreden van maagdarmbloedingen, te merken aan een zwarte, zeer wel onriekende
ontlasting, moet de behandeling met ibuprofen worden gestaakt.
*
Als de werking van uw nieren is verminderd kan uw arts minder ibuprofen voorschrijven dan
onder de rubriek 'Dosering' is vermeld.
*
Ibuprofen remt ontstekingsverschijnselen, eventuele infecties zouden hierdoor verborgen
kunnen blijven. Bij het vermoeden van een infectie dient u uw arts te raadplegen.

Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Apotex 600 mg kunnen in verband worden gebracht met een klein
verhoogd risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte. Neem niet meer in dan de
voorgeschreven dosis en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling.
IBUPROFEN APOTEX 600 mg
Module 1.3.1.3


RVG 23279
PIL


Version 2008_12
Page 3 of 4
Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt
wordt.

Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een
risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel
heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit
geneesmiddel inneemt.

Dosering
Volg altijd het gebruik dat uw arts heeft voorgeschreven. Hieronder is een aantal gebruikelijke
doseringen weergegeven. Het gebruik dat uw arts heeft voorgeschreven, kan hier echter van
afwijken. Probeer de doses iedere dag op dezelfde tijdstippen in te nemen. Gebruikelijke doseringen
zijn voor
Wanneer u een dosering van 400 mg moet gebruiken, kunt u Ibuprofen 400 mg gebruiken.

Reuma en andere gewrichtsaandoeningen
1200-1600 mg per dag verdeeld over 3-4 toedieningen. Bij ernstige gevallen kan gedurende 3-4
weken de dosering tijdelijk worden verhoogd tot maximaal 2400 mg per dag, verdeeld over 4
toedieningen, totdat de acute fase onder controle is.
Pijn na tandheelkundige ingrepen en na operaties en menstruatiepijn
Begindosering: 1200 mg per dag verdeeld over 3-4 toedieningen. Zo nodig kan de dosering verhoogd
worden tot 1600 mg per dag verdeeld over 3-4 toedieningen.
Koorts en pijn bij griep en verkoudheid en na vaccinatie, kiespijn, hoofdpijn, spierpijn en reumatische
pijn

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: begindosering 400 mg, zo nodig gevolgd door 200-400 mg
elke 4-6 uur. Maximaal 1200 mg per dag.

Hoe moet u Ibuprofen Apotex 600 mg innemen en wanneer?
Neem de tabletten in met een glas water, tijdens of vlak na een maaltijd.
Reumapatiënten die last hebben van ochtendstijfheid kunnen de eerste toediening direct na het
ontwaken op de nuchtere maag innemen om een snel effect te krijgen.

U heeft teveel ingenomen?
Als u meer dan de voorgeschreven hoeveelheid heeft ingenomen kunt u last krijgen van misselijkheid
en braken, hoofdpijn, oorsuizen, duizeligheid, gezichtsstoornissen en maagklachten. Over het
algemeen treden bijverschijnselen pas op als u grotere aantallen tabletten te veel heeft ingenomen.
Waarschuw uw arts als u teveel ibuprofen heeft ingenomen.

U bent een keer vergeten Ibuprofen Apotex 600 mg in te nemen?
Als u een keer vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dan alsnog in. Als het echter bijna
tijd is om de volgende dosis te nemen, sla dan de vergeten dosis over. Neem geen twee doses
tegelijk in.
Als u meer dan één dosis vergeten bent in te nemen, raadpleeg dan uw arts.

Stoppen met het gebruik van Ibuprofen Apotex 600 mg?
Neem altijd contact op met uw arts als u wilt stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel, omdat de
pijnstillende en ontstekingsremmende werking na enkele dagen minder zal worden en de
oorspronkelijke klachten weer kunnen terugkomen.

Bijwerkingen
Naast het beoogde effect heeft een geneesmiddel soms ook ongewenste effecten, zogenaamde
bijwerkingen. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen bij gebruik van ibuprofen:
-
maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid, diarree, buikpijn, maagpijn en bloedingen in het
IBUPROFEN APOTEX 600 mg
Module 1.3.1.3


RVG 23279
PIL


Version 2008_12
Page 4 of 4
maagdarmkanaal.
-
duizeligheid, hoofdpijn, oorsuizen, slaperigheid, slapeloosheid
- vochtophoping
(oedeemvorming)
-
gezwollen ogen, wazig zien en oog irritaties
-
huiduitslag en jeuk (door overgevoeligheid)
-
veranderingen in de samenstelling van het bloed
-
verhoogde bloeddruk (hypertensie)
-
onvoldoende pompkracht van het hart (ernstig hartfalen)

Geneesmiddelen zoals Ibuprofen Apotex 600 mg kunnen in verband worden gebracht met een klein
toegenomen risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte.
Als u last krijgt van keelpijn of blauwe plekken op de huid of slijmvliezen moet u uw arts raadplegen.
Bij bloedverlies uit het maag/darmkanaal of als bovengenoemde bijwerkingen in ernstige vorm
voorkomen of onverwachte bijwerkingen zich voordoen, moet u contact opnemen met uw arts of
apotheker.

Hoe moet u Ibuprofen Apotex 600 mg bewaren en hoe lang zijn ze houdbaar?
Bewaar Ibuprofen Apotex 600 mg tabletten in de originele verpakking op een droge plaats bij
kamertemperatuur (15-25 °C).
De uiterste gebruiksdatum (maand en jaar) is op de verpakking en op de doordrukstrips vermeld
achter 'Exp.' (=`Niet te gebruiken na'). Gebruik dit geneesmiddel niet na deze datum maar geeft het af
bij uw apotheek; daar zorgt men er dan voor dat het op de juiste wijze vernietigd zal worden.
Raadpleeg bij twijfel over de houdbaarheid uw apotheker.
Bewaar geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in: maart 2009

« Vorige
[Ibuprofen Apotex 600 mg, tabletten]
Volgende »
[Ibuprofen 200 mg, omhulde tabletten]