Bestanden
Home > Bestanden


Indapamide Sandoz 2,5, tabletten 2,5 mg

RegistratienummerRVG 21025
Farmaceutische vormTablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCC03BA11 - Indapamide
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum12 december 1997
RegistratiehouderSandoz B.V.
Veluwezoom 22
1327 AH ALMERE
Werkzame stof(fen)INDAPAMIDE 0-WATER
Hulpstof(fen)LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT (E468)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Sandoz B.V.

Page 1/5
Indapamide Sandoz® 2,5, tabletten 2,5 mg
1313-V5
1.3.1.3 Package Leaflet
oktober 2008

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Indapamide Sandoz® 2,5, tabletten 2,5 mg
indapamide

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit
geneesmiddel.
· Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
· Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
· Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door
aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen
dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
· Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt
die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter
1. Wat is Indapamide Sandoz 2,5 en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Indapamide Sandoz 2,5 inneemt.
3. Hoe wordt Indapamide Sandoz 2,5 ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Indapamide Sandoz 2,5?
6. Aanvullende informatie.

1. WAT IS INDAPAMIDE SANDOZ 2,5 EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Indapamide Sandoz 2,5 behoort tot de groep van diuretica (plasmiddelen). Het bevordert
de uitscheiding van water door de nieren en heeft een direct effect op de bloedvaten, dit
zorgt voor een verlaging van de bloeddruk.

Indapamide Sandoz 2,5 wordt gebruikt:
bij de behandeling van een verhoogde bloeddruk.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U INDAPAMIDE SANDOZ 2,5 INNEEMT.

Gebruik Indapamide Sandoz 2,5 niet
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor indapamide, voor sulfonamiden-derivaten
(groep middelen ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties (antibiotica)) of voor
één van de overige bestanddelen van de tablet;
- wanneer u een ernstig verminderde werking van uw nieren heeft;
- wanneer u een ernstige leverziekte heeft;
- wanneer u te weinig kalium in uw bloed heeft (ernstige hypokaliëmie, te herkennen aan
spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid).

Wees extra voorzichtig met Indapamide Sandoz 2,5
Gebruik dit geneesmiddel in de volgende situaties voorzichtig: bij stoornissen in de water-
en zouthuishouding, suikerziekte (diabetes mellitus), jicht of nierklachten.

Bij leverfunctiestoornissen kunnen plaspillen ernstige leverfunctiestoornissen (hepatische
encefalopathie) veroorzaken. Als dit gebeurt, moet het gebruik van het plasmiddel meteen
gestopt worden.


Sandoz B.V.

Page 2/5
Indapamide Sandoz® 2,5, tabletten 2,5 mg
1313-V5
1.3.1.3 Package Leaflet
oktober 2008

Net als bij andere diuretica kan tijdens de behandeling met Indapamide Sandoz 2,5 een
verlaging van natrium en kalium en een verhoging van calcium in het bloed ontstaan, maar
dit gaat niet met symptomen gepaard.

Een verlaagd kaliumgehalte in het bloed moet worden voorkomen bij bepaalde
risicogroepen, bijvoorbeeld ouderen, mensen in een slechte voedingstoestand en/of
mensen die veel geneesmiddelen gebruiken, bij mensen met een leverziekte (cirrose) met
overmatige ophoping van vocht leidend tot zwelling en ophoping van vocht in de buikholte
en bij mensen met hart- en vaatziekten of hartfalen. Een verlaagd kaliumgehalte in het
bloed doet de giftigheid van bepaalde hartmiddelen (digitalis preparaten) toenemen, en ook
de kans op een onregelmatige hartslag.
Ook mensen met een bepaalde hartaandoening (verlengd QT-interval) lopen risico,
ongeacht de reden van de verlenging (aangeboren of door medisch ingrijpen). Een
verlaagd kaliumgehalte in het bloed is dan, evenals een abnormaal laag hartritme zorgen
er voor dat u gevoeliger bent voor het ontstaan van ernstige ritmestoornissen, in het
bijzonder mogelijk bepaalde fatale ritmestoornissen (torsades de pointes).

Uw arts kan het nodig vinden om voor of tijdens de behandeling door middel van
laboratoriumtesten uw bloed te onderzoeken.

Als u een onderzoek naar de functie van uw bijschildklier moet ondergaan, stel dan uw arts
op de hoogte zodat hij/zij de behandeling eventueel kan stoppen.

Dit geneesmiddel bevat een actief bestanddeel dat voor een positieve reactie in
dopingtesten kan zorgen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovengenoemde waarschuwingen voor u van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Het gelijktijdig gebruik van lithium (geneesmiddel dat gebruikt wordt bij neerslachtigheid)
wordt afgeraden.

Oplettendheid is geboden bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen voor de behandeling
van:
- hartritmestoornissen (quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiodaron, sotalol,
ibutilide, dofetilide);
- psychose (fenothiazines (chloorpromazine, cyamemazine, levomepromazine,
thioridazine, trifluoperazine), benzamides (amisulpride, sulpiride, sultopride, tiapride),
butyrophenones (droperidol, haloperidol));
- infecties (sparfloxacine, moxifloxacine, erytromycine);
- parasieten (halofantrine, pentamidine);
- pijn of artritis (bepaalde pijnstillers of artritismiddelen, zoals NSAID's en hoge
doseringen aspirine);
- hoge bloeddruk en hartfalen (bepaalde groep bloeddrukverlagende middelen (RAS
antagonisten));
- spasmen
(baclofen);
- hartfalen en bepaalde hartritmestoornissen (digitalis);
- beklemmend gevoel op de borst (angina pectoris) (bepidril);
- maagdarmkanaalstoornissen
(cisapride);
- overgevoeligheidsreacties
(mizolastine).

Sandoz B.V.

Page 3/5
Indapamide Sandoz® 2,5, tabletten 2,5 mg
1313-V5
1.3.1.3 Package Leaflet
oktober 2008

Ook is oplettendheid geboden bij gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen die het
kalium in het bloed kunnen verlagen, zoals amphotericine B (een geneesmiddel voor de
behandeling van schimmelinfecties), gluco- en mineraalcorticoïden (ontstekingsremmende
middelen) en bepaalde laxerende middelen.

Het gelijktijdig gebruik van de volgende geneesmiddelen moet ook in acht genomen te
worden.
-
amiloride, spironolacton, triamtereen (geneesmiddelen die invloed hebben op het
kaliumgehalte in het bloed);
-
metformine (een bloedsuikerverlagend middel);
-
contrastvloeistof met jodium;
-
antidepressiva en sterk kalmerende middelen;
-
geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken, zoals ciclosporine en
tacrolimus;
-
calciumbevattende zouten;
-
bijnierschorshormonen (corticosteroïden) (met o.a. een ontstekingsremmende werking)
voor de behandeling van ernstig astma en reumatische artritis.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Net als bij andere plasmiddelen is het niet aanbevolen dit geneesmiddel tijdens de
zwangerschap te gebruiken. Vertel het uw arts als u zwanger bent of wilt worden.

Borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Het actieve bestanddeel wordt uitgescheiden in de moedermelk, daarom wordt het geven
van borstvoeding afgeraden tijdens de behandeling met Indapamide Sandoz 2,5.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Indapamide heeft geen invloed op de waakzaamheid. Verschillende reacties die verband
houden met de bloeddrukdaling, zoals duizeligheid kunnen voorkomen bij sommige
mensen. Deze kunnen met name optreden aan het begin van de behandeling of als
Indapamide Sandoz 2,5 gecombineerd wordt met andere bloeddrukverlagende middelen.
Hierdoor kan de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen worden
verminderd.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Indapamide Sandoz 2,5
Indapamide Sandoz 2,5 bevat lactose. Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel
inneemt.

3. HOE WORDT INDAPAMIDE SANDOZ 2,5 INGENOMEN?

Volg bij het gebruik van Indapamide Sandoz 2,5 nauwgezet het advies van uw arts.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is
Eén tablet (2,5 mg) per dag. Bij onvoldoende bloeddrukdaling na twee maanden wordt
combinatie met andere middelen tegen een verhoogde bloeddruk aanbevolen.


Wijze van gebruik

Sandoz B.V.

Page 4/5
Indapamide Sandoz® 2,5, tabletten 2,5 mg
1313-V5
1.3.1.3 Package Leaflet
oktober 2008

De tabletten bij voorkeur 's morgens innemen met wat vloeistof (bijvoorbeeld water).

Als u merkt dat Indapamide Sandoz 2,5 te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw
arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Indapamide Sandoz 2,5 heeft ingenomen dan u zou
mogen
Wanneer u te veel van Indapamide Sandoz 2,5 heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts of apotheker. Mogelijke verschijnselen van een overdosering zijn:
misselijkheid, braken, verlaagde bloeddruk, krampen, duizeligheid, slaperigheid,
verwardheid, vermeerderde urinelozing, of verminderde of geen urinelozing mogelijk
vanwege het onvermogen van de nieren om urine te vormen (door een te laag volume van
circulerend bloed).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Indapamide Sandoz 2,5 in te nemen
Neem nooit een dubbele dosis van Indapamide Sandoz 2,5 om zo de vergeten dosering in
te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN.

Zoals alle geneesmiddelen kan indapamide bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet
iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Informeer uw arts wanneer u deze bijwerkingen heeft:
- bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en
bloedingsneiging (trombocytopenie), bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes)
gepaard gaande met gevoeligheid voor infecties (leukopenie), zeer ernstige
bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotseling hoge
koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose), bloedarmoede
(anemie).
- stoornissen in het hartritme (aritmieën), verlaagde bloeddruk (hypotensie)
- ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik
uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (pancreatitis)
- abnormale werking van de lever
- verhoogd calciumgehalte in het bloed.

Deze bijwerkingen komen zeer zelden voor:
- vermoeidheid, misselijkheid, duizeligheid, verstopping (obstipatie), droge mond, jeuk of
tinteling, hoofdpijn
- allergische verschijnselen, in zeldzame gevallen huiduitslag
- duizeligheid bij gaan staan vanuit een liggende houding
- kans op sterk vochtverlies bij ouderen en patiënten met hartklachten
- afwijkingen in de samenstelling van het bloed. Bij bepaalde patiëntgroepen moet dit
(met name een overmatig kaliumverlies) worden vermeden; zie ook de rubriek: "Wees
extra voorzichtig met Indapamide Sandoz 2,5.
Het kan zijn dat uw arts de samenstelling van uw bloed wil laten controleren.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U INDAPAMIDE SANDOZ 2,5?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.


Sandoz B.V.

Page 5/5
Indapamide Sandoz® 2,5, tabletten 2,5 mg
1313-V5
1.3.1.3 Package Leaflet
oktober 2008

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik Indapamide Sandoz 2,5 niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de
doos of blister na: "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:." De vervaldatum verwijst naar de
laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk
afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE.

Wat bevat Indapamide Sandoz 2,5
· Het werkzame bestanddeel is: indapamide. Indapamide Sandoz 2,5 bevat per tablet
2,5 mg indapamide.
· De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactosemonohydraat,
natriumzetmeelglycolaat en magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Indapamide Sandoz 2,5 er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Indapamide Sandoz 2,5 is een witte, ronde, platte tablet met afgeschuinde kanten en de
inscriptie I/2,5 en aan 1 kant en glad aan de andere kant.

Indapamide Sandoz 2,5 is verpakt in 20, 28, 30, 60 of 120 tabletten in doordrukstrips.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder
Sandoz B.V.
Postbus 10332
1301 AH Almere

Fabrikanten
Sandoz B.V.
Postbus 10332
1301 AH Almere

Niche Generics Ltd.
Wilbury Way, Hitchin,
Herts SG4 0TW
Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder:
RVG 21025.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2009

Sandoz en het beeldelement zijn geregistreerde handelsmerken van Novartis.

« Vorige
[Indapamide Sandoz 2,5, tabletten 2,5 mg]
Volgende »
[Indapamide SR 1,5 mg, filmomhulde tabletten met verlengde afgifte]