Bestanden
Home > Bestanden


Laxtra Orange, poeder voor drank 13,8 g

RegistratienummerRVG 103756
Farmaceutische vormPoeder voor drank
ToedieningswegOraal gebruik
ATCA06AD65 - Macrogol, Combinations
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum24 november 2009
RegistratiehouderTramedico B.V.
Pampuslaan 186
1382 JS WEESP
Werkzame stof(fen)KALIUMCHLORIDE
MACROGOL 3350
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMWATERSTOFCARBONAAT (E 500 (II))
SAMENSTELLING
overeenkomend met
CHLORIDE (CL-)
KALIUM (K+)
NATRIUM (NA+)
WATERSTOFCARBONAAT (HCO3-)
Hulpstof(fen)ACESULFAAM KALIUM (E 950)
MALTODEXTRINE
ORANGE AROMA (RI)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SINAASAPPELSMAAKSTOF
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Laxtra Neutraal, poeder voor 
Bijsluiter 
drank 13,7 g  RVG 103747 
pagina 1 van 5 
 
 
Laxtra Orange, poeder voor 
datum: 17 februari 2010  
versie 1.3 
drank 13,8 g  RVG 103757 
vorige versie: 15 december 2009 
 
 
 
 
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
 
Laxtra Neutraal, poeder voor drank 13,7 g 
Laxtra Orange, poeder voor drank 13,8 g 
 
macrogol 3350, natriumwaterstofcarbonaat, natriumchloride, kaliumchloride 
 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. 

Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. 

Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 

Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan 
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn 
als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. 

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet 
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
 
In deze bijsluiter:  
1. 
Wat is Laxtra en waarvoor wordt het gebruikt 
2. 
Wat u moet weten voordat u Laxtra inneemt 
3. 
Hoe wordt Laxtra ingenomen 
4. Mogelijke 
bijwerkingen 
5. 
Hoe bewaart u Laxtra 
6. Aanvullende 
informatie 
 
 
1. 
WAT IS LAXTRA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 
 
De werkzame bestanddelen van Laxtra zijn macrogol 3350 en een aantal electrolyten (zouten), nl. 
natriumwaterstofcarbonaat, natriumchloride en kaliumchloride. Macrogol 3350 maakt uw ontlasting 
zachter waardoor de stoelgang gemakkelijker wordt, en verlicht daardoor uw verstopping. De 
electrolyten zorgen ervoor dat de normale hoeveelheden natrium, kalium en water in het lichaam 
gehandhaafd blijven tijdens de behandeling van uw verstopping. 
 
Laxtra is een laxeermiddel dat wordt gebruikt bij de behandeling van verstopping, met name wanneer 
u daar al langere tijd last van heeft. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van ernstige, harde 
verstopping (faecale impactie) die het gevolg kan zijn van langdurige verstopping. 
 
 
2. 
WAT U MOET WETEN VOORDAT U LAXTRA INNEEMT 
 
Neem Laxtra niet in 

als u allergisch (overgevoelig) bent voor macrogol 3350, natriumchloride, 
natriumwaterstofcarbonaat, kaliumchloride of voor één van de andere bestanddelen van Laxtra. 

als u een perforatie van de darmwand heeft 

als u een volledige verstopping van de darmen heeft 

als u een verlamming van de darmspieren heeft (bijvoorbeeld na een operatie of als gevolg van 
een ernstige infectie) 

als u ontstekingen heeft van het darmkanaal, zoals de ziekte van Crohn, zoals terugkerende 
(ernstige) ontsteking van de dikke darm (colitis ulcerosa) gepaard gaande met koorts en het 


Laxtra Neutraal, poeder voor 
Bijsluiter 
drank 13,7 g  RVG 103747 
pagina 2 van 5 
 
 
Laxtra Orange, poeder voor 
datum: 17 februari 2010  
versie 1.3 
drank 13,8 g  RVG 103757 
vorige versie: 15 december 2009 
 
 
 
 
afscheiden van slijm soms met bijmenging van etter en bloed, extreme opzwelling van de dikke 
darm gepaard gaande met hoge koorts, opgezette buik en pijn (toxisch megacolon) 

als u acute buikpijn heeft. 
 
Raadpleeg uw arts indien het bovenstaande voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. 
 
Wees extra voorzichtig met Laxtra 

verstopping dient eerst te worden behandeld met aangepaste dieetmaatregelen, zoals meer 
vezels in de voeding en meer drinken. Ook meer lichaamsbeweging heeft vaak een gunstig 
effect. Laxeermiddelen dienen pas toegepast te worden als bovengenoemde maatregelen 
onvoldoende resultaat opleveren. 

wanneer u symptomen ervaart als gevolg van een verstoorde zouthuishouding (b.v opgezwollen 
lichaamsdelen, kortademigheid, toegenomen vermoeidheid, dorst) dient u direct met de 
behandeling te stoppen. Er dienen dan maatregelen te worden genomen om de zouthuishouding 
te herstellen. 

wanneer u een ernstige, harde verstopping heeft (faecale impactie) en daarbij tevens chronisch 
bedlegerig bent of een mogelijk verminderde darmmotiliteit (vermogen van de darmen om te 
kunnen bewegen) heeft. 
 
Inname met andere geneesmiddelen  
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit 
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 
Aangeraden wordt om minstens 2 uur te wachten tussen de inname van Laxtra en een ander 
geneesmiddel. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Laxtra dient niet te worden gebruikt tijdens de zwangerschap of als u borstvoeding geeft, tenzij er een 
duidelijke noodzaak aanwezig is. 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Laxtra heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken. 
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Laxtra 
Laxtra Neutraal en Laxtra Orange bevatten 0,68 mmol (of 26 mg) kalium per sachet. Voorzichtigheid 
is geboden bij patiënten met een verminderde nierfunctie of patiënten op een gecontroleerd 
kaliumdieet. 
 
Laxtra Neutraal en Laxtra Orange bevatten 8,13 mmol (of 187 mg) natrium per sachet. 
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet. 
 
Laxtra Neutraal bevat geen suiker en kan dus toegediend worden aan diabetici. Ook patiënten die een 
lactose-vrij dieet moeten volgen, kunnen Laxtra Neutraal gebruiken. 
 
 
3. 
HOE WORDT LAXTRA INGENOMEN 
 
Volg bij het innemen van Laxtra nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of 
apotheker. Laxtra dient via de mond te worden ingenomen.  
 
Volwassenen, kinderen (van 11 jaar en ouder) en ouderen: 


Laxtra Neutraal, poeder voor 
Bijsluiter 
drank 13,7 g  RVG 103747 
pagina 3 van 5 
 
 
Laxtra Orange, poeder voor 
datum: 17 februari 2010  
versie 1.3 
drank 13,8 g  RVG 103757 
vorige versie: 15 december 2009 
 
 
 
 
De gebruikelijke dosering voor verstopping is 1 tot 2 sachets per dag afhankelijk van het individuele 
effect. 
 
Het laxerend effect treedt 24 tot 48 uur na inname op. De benodigde dosis kan bij langdurig gebruik 
geleidelijk minder worden. 
 
De gebruikelijke dosering voor ernstige, harde verstopping (faecale impactie) is 8 sachets per dag, in 
te nemen binnen een periode van 6 uur. De behandeling duurt maximaal 3 dagen. 
 
Patiënten met een verminderde hartfunctie: 
Voor de behandeling van ernstige, harde verstopping (faecale impactie) dienen de doses zodanig 
verdeeld te worden, dat niet meer dan 2 sachets (in 250 ml water) per uur worden ingenomen. 
 
Patiënten met verminderde nierfunctie: 
Er is geen aanpassing van de dosis nodig voor zowel de behandeling van verstopping alswel de 
behandeling van ernstige, harde verstopping. 
 
Kinderen (tot 11 jaar): 
Voor de behandeling van ernstige, harde verstopping bij kinderen is een afwijkend doseringsschema 
van toepassing. Hiervoor is Laxtra niet geschikt, maar zijn andere geneesmiddelen verkrijgbaar. 
 
Wijze van innemen: 
Voor het innemen moet een sachet Laxtra volledig worden opgelost in een glas water (125 ml). Als u 
behandeld wordt voor ernstige, harde verstopping kunt u de inhoud van alle 8 sachets samen oplossen 
in 1 liter water. Deze oplossing kan afgedekt worden bewaard in de koelkast (2 - 8°C), en moet binnen 
6 uur worden gebruikt. Als een oplossing niet binnen 6 uur is gebruikt moet deze worden weggegooid. 
 
Wat u moet doen als u meer van Laxtra heeft ingenomen dan u zou mogen  
U kunt dan last krijgen van diarree. Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. 
Neem grote hoeveelheden vloeistof, met name vruchtensap, in. 
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Laxtra in te nemen 
Als u bent vergeten Laxtra in te nemen, neem deze dan zodra u er aan denkt, en ga daarna volgens het 
normale schema verder. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
 
Als u stopt met het innemen van Laxtra 
Maak altijd de kuur af die door uw arts is voorgeschreven om zoveel mogelijk baat van de 
behandeling te hebben. Anders kunnen de verschijnselen waar u last van heeft blijven bestaan. 
 
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker. 
 
 
4. MOGELIJKE 
BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Laxtra bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 
bijwerkingen krijgt. 
 
Als een van de volgende bijwerkingen optreedt, stop dan met het gebruik van Laxtra en neem 
onmiddellijk contact op met uw arts: 

verschijnselen van overgevoeligheid (allergie), zoals huiduitslag, jeuk of kortademigheid 


Laxtra Neutraal, poeder voor 
Bijsluiter 
drank 13,7 g  RVG 103747 
pagina 4 van 5 
 
 
Laxtra Orange, poeder voor 
datum: 17 februari 2010  
versie 1.3 
drank 13,8 g  RVG 103757 
vorige versie: 15 december 2009 
 
 
 
 

verschijnselen die duiden op veranderingen in de vocht- of zouthuishouding van uw lichaam, 
zoals zwellingen (met name in de enkels), een vermoeid gevoel, uitdroging of sterke dorst die 
gepaard gaat met hoofdpijn. 
 
De volgende bijwerkingen kunnen optreden: 

buikpijn 

diarree 

winderigheid 

misselijkheid 

braken 

opgezwollen buik 

rommelingen in de buik. 
 
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. 
 
 
5. 
HOE BEWAART U LAXTRA 
 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
 
Gebruik Laxtra niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de sachet en op de doos na Exp. De 
vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 
 
Bewaar ongeopende sachets beneden 25°C. 
 
Gebruik Laxtra niet als u merkt dat de sachet beschadigd is. 
 
Aangemaakte oplossingen kunnen afgedekt worden bewaard in de koelkast (2 - 8°C), en moeten 
binnen 6 uur worden gebruikt. Als een oplossing niet binnen 6 uur is gebruikt moet deze worden 
weggegooid. 
 
Ongebruikte sachets Laxtra dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk 
afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen 
zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 
 
 
6. AANVULLENDE 
INFORMATIE 
 
Wat bevat Laxtra 
 
Laxtra Neutraal: 

De werkzame bestanddelen zijn: macrogol 3350 (13,125 g), natriumwaterstofcarbonaat (178,5 
mg), natriumchloride (350,7 mg) en kaliumchloride (46,6 mg). 

Het andere bestanddeel is: acesulfaam K (E950). 
 
Laxtra Orange: 

De werkzame bestanddelen zijn: macrogol 3350 (13,125 g), natriumwaterstofcarbonaat (178,5 
mg), natriumchloride (350,7 mg) en kaliumchloride (46,6 mg). 

De andere bestanddelen zijn: acesulfaam K (E950) en sinaasappelaroma (bevat: natuurlijke 
smaakstoffen, maltodextrine en propyleenglycol [E1520]). 


Laxtra Neutraal, poeder voor 
Bijsluiter 
drank 13,7 g  RVG 103747 
pagina 5 van 5 
 
 
Laxtra Orange, poeder voor 
datum: 17 februari 2010  
versie 1.3 
drank 13,8 g  RVG 103757 
vorige versie: 15 december 2009 
 
 
 
 
 
Hoe ziet Laxtra er uit en wat is de inhoud van de verpakking 
Laxtra Neutraal is een wit, los poeder, verpakt in sachets. Iedere sachet Laxtra Neutraal bevat 13,71 g 
poeder. Een verpakking bevat 2, 8, 10, 20, 30 of 50 sachets (papier/LDPE/Al). 
 
Laxtra Orange is een wit, los poeder met sinaasappelgeur, verpakt in sachets. Iedere sachet Laxtra 
Orange bevat 13,77 g poeder. Een verpakking bevat 2, 8, 10, 20, 30 of 50 sachets (papier/LDPE/Al). 
 
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
Tramedico B.V.  
Pampuslaan 186  
1382 JS Weesp 
 
RVG-nummer 
Laxtra Neutraal: RVG 103747 
Laxtra Orange: RVG 103756 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2010 
 
 


« Vorige
[Laxtra Orange, poeder voor drank 13,8 g]
Volgende »
[Laxtra Neutraal, poeder voor drank 13,7 g]