Bestanden
Home > Bestanden


Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g, poeder voor drank

RegistratienummerRVG 105941
ProcedurenummerNL/H/1863/001
Farmaceutische vormPoeder voor drank
ToedieningswegOraal gebruik
ATCA06AD65 - Macrogol, Combinations
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum21 maart 2011
RegistratiehouderSandoz B.V.
Veluwezoom 22
1327 AH ALMERE
Werkzame stof(fen)KALIUMCHLORIDE
MACROGOL 3350
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMWATERSTOFCARBONAAT (E 500 (II))
SAMENSTELLING
overeenkomend met
CHLORIDE (CL-)
KALIUM (K+)
NATRIUM (NA+)
WATERSTOFCARBONAAT (HCO3-)
Hulpstof(fen)ACESULFAAM KALIUM (E 950)
ARABISCHE GOM (E 414)
LIMOENOLIE
NATURAL LIME FLAVOUR (RI)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


 
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS 
 
Macrogol en elektrolyten Sandoz® met citroensmaak 13,7 g, poeder voor drank 
 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.  
• 
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.  
• 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
• 
Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u 
voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde 
klachten als u.  
• 
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een 
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of 
apotheker.  
 
Inhoud van deze bijsluiter
:  
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?  
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
3. Hoe gebruikt u dit middel? 
4. Mogelijke bijwerkingen  
5. Hoe bewaart u dit middel?  
6. Aanvullende informatie  
 
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?  
 
De naam van dit product is Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g, 
poeder voor drank. 
 
•  Het is een laxeermiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van chronische 
verstopping (obstipatie) bij volwassenen, kinderen (van 12 jaar en ouder) en 
ouderen. 
•  Het helpt om uw darmbewegingen te verbeteren, zelfs als u al lange tijd last heeft 
van obstipatie. Het werkt ook bij zeer ernstige obstipatie, fecale impactie genoemd 
(volledige, ernstige verstopping).  
 
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA 
VOORZICHTIG ZIJN? 
 
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
•  U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen 
kunt u vinden onder punt 6. 
•  U heeft een gaatje of scheurtje in de darmwand. 
•  U heeft een afsluiting van de darm (darmobstructie, ileus), bijvoorbeeld door een 
verlamming van de darmen. 
•  U heeft een ernstige darmontsteking, zoals ulceratieve colitis, de ziekte van Crohn of 
toxisch megacolon. 
 
Als een van deze omstandigheden op u van toepassing is, neem dan contact op met uw 
arts of apotheker voor advies. 
 

 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Als u last krijgt van bijwerkingen, zoals zwelling, kortademigheid, toegenomen 
vermoeidheid, uitdroging (klachten zijn o.a. dorst, droge mond en zwakte) of 
hartproblemen, moet u direct met de behandeling stoppen en contact opnemen met uw 
arts.  
 
Neem Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g niet langdurig in, tenzij 
uw arts u dit heeft voorgeschreven, bijvoorbeeld als u geneesmiddelen gebruikt die 
obstipatie kunnen veroorzaken of als u een aandoening heeft die obstipatie kan 
veroorzaken, zoals de ziekte van Parkinson of multiple sclerose (MS).  
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g nog andere 
geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of 
apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Er is geen gedocumenteerde ervaring met het gebruik van macrogol tijdens de 
zwangerschap of borstvoeding. Maar omdat macrogol vrijwel niet in het lichaam wordt 
opgenomen, wordt geen effect verwacht op de zwangerschap of de zuigeling. Daarom 
kan macrogol zo nodig tijdens de zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt. 
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op 
met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  
Dit middel heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het gebruik van machines. 
 
3. HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?  
 
Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u 
over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
Dit middel kan op elke moment van de dag met of zonder voedsel of drank worden 
ingenomen. 
 
Chronische obstipatie (langdurige verstopping) 
Dosering - volwassen en kinderen van 12 jaar en ouder: 
1 sachet één tot drie maal daags. Voor de meeste patiënten is de normale dosering 1-2 
sachets per dag. Afhankelijk van de individuele respons kunnen 3 sachets per dag nodig 
zijn. De dosering hangt af van de ernst van de obstipatie. De dosering kan na een aantal 
dagen tot de laagste werkzame dosis worden verlaagd. De duur van de behandeling is 
gewoonlijk 2 weken. Als de verschijnselen na 2 weken nog aanwezig zijn, neem dan 
contact op met uw arts.  
 
Kinderen tot 12 jaar:  
Niet aanbevolen.  
 
Patiënten met een verminderde werking van de nieren:  
Er is geen dosisaanpassing nodig voor de behandeling van chronische obstipatie.  
 
Patiënten met een hartaandoening:  
Neem niet meer dan twee sachets per uur in. 
 

 
Fecale impactie (volledige, ernstige verstopping)  
 
Voordat u dit middel gaat gebruiken voor fecale impactie, moet deze aandoening 
bevestigd zijn door uw arts. 
 
Dosering - volwassen en kinderen van 12 jaar en ouder: 
De gebruikelijke dosering voor fecale impactie (volledige, ernstige verstopping) is 8 
sachets per dag. De 8 sachets moeten binnen een periode van 6 uur worden 
ingenomen, indien nodig gedurende maximaal 3 dagen.  
 
Kinderen tot 12 jaar:  
Niet aanbevolen.  
 
Patiënten met een verminderde werking van de nieren:  
Er is geen dosisaanpassing nodig voor de behandeling van fecale impactie.  
 
Patiënten met een hartaandoening:  
Neem niet meer dan twee sachets per uur in. 
 
Wijze van toediening 
Los de inhoud van 1 sachet op in een half glas water (ca. 125 ml), roer goed en drink het 
op. Voor de behandeling van fecale impactie kan het makkelijker zijn de inhoud van 8 
sachets op te lossen in 1 liter water.  
 
Heeft u te veel van dit middel ingenomen? 
U kunt last krijgen van diarree. Stop met het gebruik van dit middel tot de diarree over is 
en begin daarna met een lagere dosis. Als u zich zorgen maakt, neemt u contact op met 
uw arts of apotheker.  
 
Bent u vergeten dit middel in te nemen? 
Neem de dosis alsnog in zodra u eraan denkt en ga dan verder met het normale 
doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN  
 
Zoals elk geneesmiddel kan Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g 
bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. 
 
Als u last krijgt van onderstaande bijwerkingen, stop dan met het gebruik van Macrogol 
en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g en ga onmiddellijk naar uw arts: 
•  een ernstige allergische reactie, die moeilijkheden met ademhalen of duizeligheid 
veroorzaakt of zwelling van het gezicht, de lippen, tong of keel 
•  verschijnselen van een allergische reactie, zoals uitslag, jeuk of kortademigheid. 
 

 
De volgende bijwerkingen zijn ook gemeld: 
•  Vaak (bij meer dan 1 op de 100 gebruikers): rammelende maag, maagkramp of 
maagpijn, winderigheid, braken, misselijkheid, gestoorde spijsvertering of anaal 
ongemak. Als u last krijgt van lichte diarree aan het begin van de behandeling met dit 
middel, zal uw toestand meestal verbeteren als u de hoeveelheid Macrogol en 
elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g die u inneemt, vermindert. 
•  Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers): galbulten, rood worden van 
de huid of netelroos, zwelling van de handen, voeten of enkels 
•  Andere bijwerkingen kunnen zijn: hoofdpijn, hoge of lage hoeveelheden kalium in uw 
bloed. 
 
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?  
 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
 
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de 
doos en het sachet na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staat een maand en een 
jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Voor het ongeopende sachet zijn er geen speciale bewaarcondities. 
 
Als u Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g heeft opgelost in water 
en u kunt de oplossing niet meteen opdrinken, bewaar deze dan afgedekt in de koelkast 
(2-8°C). Gooi oplossing die niet binnen 24 uur gebruikt is weg. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. 
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze 
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu. 
 
6. AANVULLENDE INFORMATIE 
 
 
Welke stoffen zitten er in dit middel? 
De werkzame stoffen in dit middel zijn: macrogol 3350 (13,125 g), natriumchloride 
(350,7 mg), natriumwaterstofcarbonaat (178,5 mg) en kaliumchloride (46,6 mg). 
 
De andere stoffen in dit middel zijn citroenaroma en acesulfaamkalium (E950) als 
zoetstof. Het citroenaroma bestaat uit de volgende ingrediënten: plantaardige gom 
(E414) en smaakstof. 
 
Hoe ziet Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g er uit en 
hoeveel zit er in een verpakking? 
Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g is een wit poeder verpakt in 
sachets. Het is beschikbaar in doosjes met 2, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 of 100 sachets. 
  
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 

 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant  
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
 
Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland 
Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere 
 
Fabrikant  
Chanelle Medical 
Loughrea, Co. Galway 
Ierland 
 
Sandoz B.V. 
Veluwezoom 22  
1327 AH Almere 
Nederland 
 
In het register ingeschreven onder: 
 
Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g is in het register 
ingeschreven onder RVG 105941. 
 
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende 
namen: 
 
België Puraflow, poeder voor drank 
Luxemburg 
Puraflow, poeder voor drank  
Nederland 
Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g, poeder voor 
drank  
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2011 
 
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het 
CBG: www.geneesmiddeleninformatiebank.nl. 

« Vorige
[Macrogol en elektrolyten Sandoz met citroensmaak 13,7 g, poeder voor drank]
Volgende »
[Macrogol Plus Electrolyten Chanelle 13,7 g, poeder voor drank]