Bestanden
Home > Bestanden


Metoprololtartraat Accord 100 mg Tabletten

RegistratienummerRVG 57171
Farmaceutische vormTablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCC07AB02 - Metoprolol
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum28 september 1990
RegistratiehouderAccord Healthcare Ltd
Sage House, 319 Pinner Road
HA1 4 HF NORTH HARROW, MIDDLESEX (VERENIGD KONINKRIJK)
Werkzame stof(fen)METOPROLOLTARTRAAT
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
GELATINE (E 441)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT (E468)
SILICIUMDIOXIDE, GEHYDRATEERD (E 551)
STEARINEZUUR (E 570)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekstBIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Metoprololtartraat Accord 50 mg en 100 mg Tabletten
(Metoprololtartraat)
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit
geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het
geneesmiddel heeft gekregen.

Wanneer n van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter
is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat zijn Metoprololtartraat Accord Tabletten en waarvoor worden ze gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Metoprololtartraat Accord Tabletten inneemt
3. Hoe worden Metoprololtartraat Accord Tabletten ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Metoprololtartraat Accord Tabletten
6. Aanvullende informatie

1
. Wat zijn Metoprololtartraat Accord Tabletten en waarvoor worden ze gebruikt
Metoprolol is een selectieve bta-blokker. Dit betekent dat metoprololtabletten de hartwerking benvloeden en de
bloeddruk verlagen.
Metoprololtartraat Accord Tabletten worden voorgeschreven aan patinten:

om de bloeddruk te verlagen;

met pijn op de borst door zuurstofgebrek van de hartspier (angina pectoris);

met stoornissen van het hartritme;

die een hartinfarct hebben doorgemaakt: als bescherming tegen een mogelijk volgend hartinfarct;

met hartkloppingen;

met een te sterke werking van de schildklier;

ter voorkoming van migraine-aanvallen.

2. Wat u moet weten voordat u Metoprololtartraat Accord Tabletten inneemt
Neem Metoprololtartraat Accord Tabletten niet

als u allergisch (overgevoelig) bent voor metoprolol of voor n van de andere bestanddelen van
Metoprololtartraat Accord Tabletten;

als u overgevoelig bent voor andere bloeddrukverlagende middelen van hetzelfde type als metoprolol, zgn. bta-
blokkers
;

als u stoornissen heeft in de prikkelgeleiding van het hart (2e- en 3e-graads AV-blok);

als u acuut hartfalen of hartfalen heeft dat niet onder controle is met vocht in de longen (longoedeem) of een
verlaagde bloeddruk (hypotensie);

bij een `shock' veroorzaakt door onvoldoende pompwerking van het hart;

als u lijdt aan ernstige doorbloedingsstoornissen;

bij ernstig vertraagde hartslag (bradycardie);

als u continu of met tussenpozen behandeld wordt met bepaalde middelen die de pompkracht van het hart
benvloeden (zgn. bta-agonisten);

als u een bepaalde stoornis in het hartritme (Sick sinus syndroom) heeft;

als u het middel verapamil per injectie in de aderen krijgt toegediend, omdat de bloeddruk daardoor kan dalen,
omdat hartgeleidingsstoornissen kunnen optreden en omdat hartfalen kan ontstaan.

Wees extra voorzichtig met Metoprololtartraat Accord Tabletten
Laat altijd de arts(en) die u behandelen weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.
Metoprololtabletten moeten met voorzichtigheid worden toegediend
-
als u wilt stoppen. U kunt namelijk niet plotseling stoppen, omdat dit chronisch hartfalen (verminderde pompkracht
van het hart) kan verergeren en het risico van een hartaanval (hartinfarct) kan vergroten. Zie voor afbouwadvies
rubriek `Als u stopt met inname van Metoprololtabletten'.
-
als u andere geneesmiddelen gebruikt voor ondersteuning van de werking van het hart. Er kan namelijk een
verslechtering van de hartfunctie optreden.
-
als u lijdt aan aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies
van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm (astma bronchiale) en als u
hiervoor behandeld wordt met bijv. terbutaline.
-
als u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft. Metoprolol kan de verschijnselen van een te laag suikergehalte in uw
bloed maskeren. De kans hierop is echter gering.
-
als uw hart onvoldoende pompkracht heeft en u er niet voor behandeld wordt. In dat geval mag u
Metoprololtartraat Accord Tabletten niet gebruiken.
-
als u last heeft van een toenemende vertraagde hartslag (bradycardie). Het kan namelijk nodig zijn de dosering
aan te passen of geleidelijk te stoppen.
-
als u last heeft van koude vingers en/of voeten (ook zonder gebruik van geneesmiddelen, syndroom van Raynaud)
of etalagebenen (claudicatio intermittens). Metoprololtartraat Accord Tabletten kunnen de verschijnselen
verergeren. Het is belangrijk dat uw arts dit weet.
-
als u geopereerd moet worden. Het is belangrijk dat uw arts weet dat u metoprolol gebruikt.


« Vorige
[Metoprololtartraat Accord 100 mg Tabletten]
Volgende »
[Metoprololtartraat Sandoz 50 mg, tabletten]

Gevonden op deze pagina: