Bestanden
Home > Bestanden


Miconazolnitraat/Hydrocortison J-C crème 20/10 mg/g, crème

RegistratienummerRVG 20600=07342
Farmaceutische vormCrème
ToedieningswegCutaan gebruik
ATCD07XA01 - Hydrocortisone
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum13 november 1996
RegistratiehouderJanssen-Cilag B.V.
Dr. Paul Janssenweg 150
5026 RH TILBURG
Werkzame stof(fen)HYDROCORTISON
MICONAZOLNITRAAT
Hulpstof(fen)
Download: Bijsluiter PDF


BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
 
Miconazolnitraat/hydrocortison J-C crème 20 mg/g / 10 mg/g 
(miconazolnitraat/hydrocortison) 
 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke 
informatie in voor u.
 

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan 
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u. 

  Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking 
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
 
Inhoud van deze bijsluiter:  
1. 
Waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
2. 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
3. 
Hoe gebruikt u dit middel? 
4. Mogelijke 
bijwerkingen? 
5. 
Hoe bewaart u dit middel? 
6. 
Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
 
1. 
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? 
 
Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème bevat twee werkzame stoffen: miconazolnitraat (20 mg per 
g) en hydrocortison (10 mg per g). Miconazolnitraat doodt vrijwel alle schimmels en sommige 
bacteriën die de huid kunnen besmetten. Hydrocortison werkt ontstekingsremmend en vaatvernauwend 
(het hoort bij de groep zwakwerkende corticosteroïden). 
 
Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème wordt gebruikt tegen een schimmelinfectie van de huid die 
erg jeukt, rood is of pijn doet.  
Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème wordt voorgeschreven voor 10 dagen of korter. Daarna 
moet een ander anti-schimmelmiddel, zonder corticosteroïden, worden gebruikt, bijvoorbeeld 
Daktarin-crème of een geneesmiddel dat moet worden ingenomen. Bij bepaalde schimmelinfecties, 
bijvoorbeeld voetschimmel, wordt naast Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème ook vaak 
Daktarin-strooipoeder voorgeschreven. 
 
 
2. 
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA 
VOORZICHTIG MEE ZIJN? 

 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
- U 
bent 
allergisch voor miconazolnitraat of voor een van de andere bestanddelen van 
Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème. Welke dit zijn, vindt u in rubriek 6. 
Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, kortademigheid en/of 
een opgezet gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-
crème en raadpleeg uw arts. 

Voor andere huidaandoeningen dan waarvoor uw arts het heeft voorgeschreven, zoals 
aandoeningen die worden veroorzaakt door mijten, bacteriën of virussen, of op wratten, zweren 
of wonden.  

Als u last heeft van de bijwerkingen van corticosteroïden (bijv. huidafwijkingen rond de 
mond of een dunne, broze huid). 

Als u last heeft van huidaandoeningen zoals eczeem, puistjes (acne), ichthyosis of rosacea. 
 
1 22-12-2011 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 

Bij overgevoeligheid. Als u overgevoelig bent voor andere anti-schimmelmiddelen (met name 
middelen die als werkzame stof econazol of ketoconazol bevatten), kan het zijn dat u ook 
overgevoelig bent voor Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème. 

Op een afgesloten of groot huidoppervlak of op/dichtbij slijmvliezen. Gebruik van 
Miconazolnitraat/hydrocortison J-C op een afgesloten huidoppervlak (bijv. met een pleister of 
bij kinderen onder een luier), op een groot oppervlak of op/dichtbij slijmvliezen dient te worden 
vermeden. Dit kan de hoeveelheid die opgenomen wordt in het lichaam vergroten en daarmee 
ook de kans op bijwerkingen of interacties tussen geneesmiddelen vergroten. 
Breng Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème dun aan en smeer het niet uit over grotere 
oppervlakken dan nodig. Wanneer de ontstekingsverschijnselen (bijv. roodheid en jeuk) 
verdwenen zijn, kunt u overstappen op bijv. Daktarin-crème, dat alleen anti-schimmelmiddel 
(miconazol) bevat. 

Bij de ogen. Gebruik Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème niet op de oogleden, omdat 
daardoor misschien oogaandoeningen kunnen ontstaan 

Duur van de behandeling. Gebruik Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème niet langer dan 
10 dagen; het geneesmiddel is bedoeld voor kort gebruik.  

Kleding. Let op; Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème kan bepaalde synthetische 
materialen aantasten, bijvoorbeeld elastisch materiaal van beha’s. Draag daarom bij voorkeur 
katoenen kleren op plaatsen waar de crème is aangebracht. 
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Daktocort nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kortgeleden gedaan of bestaat 
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw 
arts of apotheker.  
  
Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème heeft invloed op de werking van de volgende 
geneesmiddelen: 

geneesmiddelen om uw bloed dun te houden (bijv. warfarine). Het effect van deze middelen 
moet tijdens gebruik van Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème worden gecontroleerd; 
-  
geneesmiddelen die u inneemt voor de behandeling van suikerziekte; 
-  
geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van epilepsie (bijv. fenytoïne). 
 
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
Zwangerschap. Miconazolnitraat/hydrocortison J-C kan tijdens de zwangerschap kortdurend en op 
kleine huidoppervlakken worden gebruikt.    
Borstvoeding. Het is niet bekend of de werkzame stoffen in Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-
crème in de moedermelk terechtkomen. U kunt Miconazolnitraat/hydrocortison J-C, indien nodig, 
voor korte tijd en op een klein huidoppervlak gebruiken tijdens het geven van borstvoeding. 
 
Gebruik de crème zowel bij zwangerschap als bij borstvoeding niet onder een afsluitend verband, op 
een groot oppervlak of op/dichtbij slijmvliezen (zie ook ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit 
middel?’). 
 
Vruchtbaarheid. Het is niet bekend of dit geneesmiddel invloed heeft op de vruchtbaarheid. 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer e.d. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat 
Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème het reactievermogen nadelig beïnvloedt. 
 
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden 
Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème bevat benzoëzuur (E 210) en gebutyleerd hydroxyanisol (E 
320). Beide stoffen kunnen de huid, ogen en slijmvliezen irriteren. 
 
2 22-12-2011 

 
3. 
HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? 
 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over 
het juiste gbruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Over het algemeen zijn de regels als 
volgt. 
 
Uw arts of apotheker vertelt u hoe vaak en hoe lang u Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème moet 
gebruiken. Houd u altijd nauwkeurig aan dit voorschrift. In het algemeen wordt 
Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème 1 of 2 keer per dag gebruikt, gedurende 5 tot 10 dagen. 
Gewoonlijk schrijft de arts voor om na 5-10 dagen over te stappen op een geneesmiddel dat alleen 
schimmeldodend werkt (bijv. Daktarin-crème). 
 
Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème aanbrengen 
1. 
Was de aangetaste plekken en haal losse schilfers weg. Droog de plekken daarna zorgvuldig af 
met een aparte handdoek. Bij voetschimmel: ook tussen de tenen. 
2. 
Breng Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème dun aan op de schimmelplekken en op de huid 
onmiddellijk eromheen en wrijf de crème zachtjes in, tot deze volledig in de huid gedrongen is. 
Bij voetschimmel: ook tussen de tenen en op de voetzool. 
3. 
Was daarna zorgvuldig uw handen, behalve wanneer de crème voor uw handen bedoeld is. 
4. 
Trek dan schone kleren/kousen/sokken aan. Op die manier besmet u uzelf niet opnieuw en 
genezen de plekken sneller.  
 
Nieuwe tube openmaken 
Draai de dop los, keer deze om en prik met de punt een gaatje in het aluminium dat de tube afsluit. 
 
Heeft u te veel van dit middel gebruikt? 
Wanneer Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème vaker, of op andere plaatsen wordt gebruikt dan is 
voorgeschreven, kunnen er roodheid, zwelling, brandend gevoel of andere huidafwijkingen ontstaan. 
Stop in dit geval met Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème en raadpleeg uw arts. 
Als iemand per ongeluk Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème heeft ingeslikt, raadpleeg dan een 
arts. 
 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?  
Breng de vergeten dosis op zodra u merkt dat u een keer bent vergeten Miconazolnitraat/hydrocortison 
J-C-crème aan te brengen. Echter, wanneer het al tijd is voor de volgende keer, mag u geen dubbele 
hoeveelheid aanbrengen; u moet de vergeten keer dan overslaan. 
 
Als u stopt met het gebruik van dit middel 
U kunt zonder bezwaar stoppen met Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème, maar stel dan uw arts 
op de hoogte. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met  uw arts 
of apotheker. 
 
 
4. MOGELIJKE 
BIJWERKINGEN 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken. 
 
Van Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème zijn de onderstaande bijwerkingen bekend. Deze zijn 
als volgt onderverdeeld: 

vaak (bij 1 op de 10 tot 100 gebruikers) 

soms (bij 1 op de 100 tot 1000 gebruikers) 

zelden (bij 1 op de 1000 tot 10.000 gebruikers) 

zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) 
3 22-12-2011 


niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) 
 
De volgende bijwerkingen komen soms voor: 
-  
huid en onderhuid: huidirritatie, branderig gevoel, netelroos en jeuk. Wanneer dit elke keer na 
het aanbrengen gebeurt, kan dit wijzen op een overgevoeligheid.  

algemeen: irritatie bij kinderen. 
 
Van de volgende bijwerkingen is niet bekend hoe vaak ze voorkomen: 

huid en onderhuid: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), 
ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-
oedeem), ontsteking van de huid bij contact, roodheid van de huid, uitslag, huidontsteking, 
lichter worden van de huid (hypopigmentatie). Ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) 
koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (stevens-
johnsonsyndroom). Ernstige overgevoeligheidsreactie met grote samensmeltende blaren waarbij 
de opperhuid kan afsterven en loslaten (syndroom van Lyell). 

afweersysteem: overgevoeligheid, ernstige allergische reactie waarbij de bloeddruk sterk daalt 
en het hart snel maar zwak klopt, zichtbaar als bleekheid, onrust en een klamme huid en een 
verminderd bewustzijn (anafylactische reactie).  
Als u last krijgt van dergelijke verschijnselen, stop dan met het gebruik van 
Miconazolnitraat/hydrocortison J-C en raadpleeg uw arts. 
 
Krijft u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem 
dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
 
5. 
HOE BEWAART U DIT MIDDEL? 
 
De juiste bewaarwijze is: 

in een dichte tube (na gebruik altijd onmiddellijk dichtdoen); 

samen met deze gebruiksaanwijzing; 
- 
bij een temperatuur tussen 2-8 °C (zoals in de koelkast) (niet invriezen)
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Een ongeopende tube Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème is houdbaar tot de vervaldatum die 
staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. 
Voorbeeld: niet te gebruiken na 08-2013 of EXP.: 08-2013 betekent dat u het geneesmiddel na 
augustus 2013 niet meer mag gebruiken. Raadpleeg bij twijfel uw apotheker. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 
 
 
6. 
INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE 
 
Welke stoffen zitten er in dit middel? 

De werkzame stoffen zijn miconazolnitraat (20 mg per g) en hydrocortison (10 mg per g).  

De andere stoffen zijn macrogolstearaat en ethyleenglycolstearaat, oleoyl-macrogolglycerides, 
vloeibare paraffine, benzoëzuur (E 210; 2 mg/g), gebutyleerd hydroxyanisol (E 320; 0,052 
mg/g), dinatriumedetaat en water. Het water verdampt gemakkelijk. Daardoor trekt de crème 
volledig in de huid. 
 
Hoe ziet Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Miconazolnitraat/hydrocortison J-C-crème is een witte crème in een tube met een inhoud van 15 gram. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
4 22-12-2011 

Miconazolnitraat/hydrocortison J-C crème miconazolnitraat/hydrocortison 20 mg/g / 10 mg/g is in het 
Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 20600=07342 op naam van Janssen-Cilag 
B.V., Dr. Paul Janssenweg 150, 5026 RH Tilburg, e-mail: janssen@jacnl.jnj.com. 
 
De fabrikant is Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, België. 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2012. 
5 22-12-2011 

Document Outline

  • þÿ
  • þÿ

« Vorige
[Miconazolnitraat/Hydrocortison J-C crème 20/10 mg/g, crème]
Volgende »
[Miconazolnitraat/Hydrocortison Apotex 20/10 mg/g, hydrofiele crème]