Bestanden
Home > Bestanden


Microgynon 50, 0,125 mg/0,05 mg omhulde tabletten

RegistratienummerRVG 113882//08205
Farmaceutische vormOmhulde tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCG03AA07 - Levonorgestrel And Ethinylestradiol
Land van herkomstBelgi
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum02 juli 2013
RegistratiehouderEuro Registratie Collectief B.V.
Van der Giessenweg 5
2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL
Omdat een parallelimportproduct geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van
het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het
referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct, zie
ook de disclaimer in het zoekscherm. Voor de productkenmerken van het parallelproduct
zie de patientenbijsluiter hieronder.
Werkzame stof(fen)ETHINYLESTRADIOL
LEVONORGESTREL
Hulpstof(fen)CALCIUMCARBONAAT (E 170)
GLYCEROL (E 422)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 6000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAISZETMEEL
MONTAANGLYCOLWAS (E 912)
POVIDON K 25 (E 1201)
POVIDON K 90 (E 1201)
SACCHAROSE
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Download: Bijsluiter PDF


BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER 
 
Microgynon 50 
0,125 mg/0,05 mg omhulde tabletten 
levonorgestrel/ethinylestradiol 
 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. 
 
-  Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.  
-  Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  
-  Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. 
Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u 
dit geneesmiddel heeft gekregen.  
-  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  
 
In deze bijsluiter:  
1.  Wat is Microgynon 50 en waarvoor wordt het gebruikt  
2.  Wat u moet weten voordat u Microgynon 50 gebruikt  
3.  Hoe wordt Microgynon 50 gebruikt  
4.  Mogelijke bijwerkingen  
5.  Hoe bewaart u Microgynon 50  
6.  Aanvullende informatie  
 
 
1.  WAT IS MICROGYNON 50 EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 
 
 
Microgynon 50 is een anticonceptiepil. Microgynon 50 wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen.  
 
Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten worden ‘combinatiepillen’ genoemd. De twee 
verschillende vrouwelijke hormonen zijn levonorgestrel (een hormoon met progesteron-achtige werking) 
en ethinylestradiol (een hormoon met oestrogene werking). Anticonceptiepillen zijn zeer betrouwbaar. 
Als zij correct worden ingenomen (zonder dat tabletten worden vergeten) is de kans op zwangerschap 
zeer klein.  
 
 
2.  WAT U MOET WETEN VOORDAT U MICROGYNON 50 GEBRUIKT 
 
 
Gebruik Microgynon 50 niet 
 
In de hieronder genoemde situaties mag u geen combinatiepil gebruiken. Als een van deze situaties op u 
van toepassing is, moet u dit dus aan uw arts vertellen voordat u met Microgynon 50 begint. Uw arts raadt 
u dan misschien een ander type pil aan of een heel andere (niet-hormonale) methode van 
geboorteregeling.  
  Als u een bloedstolsel (veneuze trombose) in een been, in de longen of elders heeft of heeft gehad (zie 
ook onder “Microgynon 50 en bloedstolsels in aders en slagaders”) .  
  Als u een aandoening van de (slagaderlijke) bloedvaten heeft gehad, zoals bijvoorbeeld een hartaanval 
of een beroerte (hersenen). (Zie ook onder “Microgynon 50 en bloedstolsels in aders en slagaders”).  
  Als u een ernstig verhoogd risico heeft voor het krijgen van trombose. Het risico op trombose is 
ernstig verhoogd in de volgende situaties:  
  als u een aandoening heeft (of in het verleden ooit heeft gehad) die een mogelijke voorbode kan 
zijn van een hartaanval (bijvoorbeeld angina pectoris, dit uit zich in hevige pijn op de borst) of 
van een beroerte (bijvoorbeeld TIA, dit is een transient ischaemic attack, een lichte beroerte 
zonder restverschijnselen);  
  als u suikerziekte heeft waarbij uw bloedvaten zijn aangetast;  

  als u migraine met bijv. gezichtsstoornissen (bijv. gedeeltelijk gezichtsverlies of sterretjes/zwarte 
vlekken zien), een spraakstoornis, of zwakheid of gevoelloosheid van een deel van uw lichaam 
heeft;  
  als u ernstig verhoogde bloeddruk heeft;  
  als u een ernstig verhoogd vetgehalte in het bloed heeft (cholesterol of triglyceriden);  
  als u een, al dan niet erfelijke, stoornis in de bloedstolling heeft.  
  Als u een ernstige leveraandoening of geelzucht heeft, of in het verleden heeft gehad.  
  Als u een gezwel in uw lever heeft, of heeft gehad.  
  Als u borstkanker of kanker aan de geslachtsorganen heeft, of in het verleden heeft gehad.  
  Als u ongewone bloedingen uit de schede heeft, waarvan de oorzaak niet is vastgesteld.  
  Als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van Microgynon 50.  
 
Mocht een van de genoemde situaties ontstaan terwijl u Microgynon 50 al gebruikt, dan moet u 
onmiddellijk stoppen en contact opnemen met uw arts. Gebruik in de tussentijd een andere, niet-
hormonale methode van anticonceptie. Zie ook “Algemene opmerkingen”.  
 
Wees extra voorzichtig met Microgynon 50 
 
In bepaalde situaties kan het nodig zijn dat u tijdens het gebruik van een combinatiepil onder extra 
controle blijft. Als een van deze situaties op u van toepassing is, moet u dit aan uw arts vertellen voordat 
u met Microgynon 50 begint. Dit geldt voor de volgende situaties, uw arts kan u uitleggen om welke 
risico’s het gaat.  
  U rookt.  
  U heeft suikerziekte.  
  U bent veel te zwaar.  
  U heeft verhoogde bloeddruk.  
  U heeft een aandoening van de hartkleppen of een bepaalde hartritmestoornis.  
  U heeft een aderontsteking (oppervlakkige flebitis).  
  U heeft spataderen.  
  Iemand in uw directe familie heeft ooit trombose, een hartaanval of een beroerte gehad.  
  U heeft last van migraine.  
  U heeft epilepsie (zie “Gebruik met andere geneesmiddelen”).  
  Bij uzelf of in uw directe familie komt een verhoogd vetgehalte in het bloed voor (cholesterol of 
triglyceriden).  
  Iemand in uw directe familie heeft ooit borstkanker gehad.  
  U heeft een aandoening van de lever of van de galblaas.  
  U heeft de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (chronische darmontsteking)  
  U heeft SLE (systemische lupus erythematodes; een bepaalde aandoening van het afweersysteem).  
  U heeft HUS (hemolytisch-uremisch syndroom; een bepaalde bloedaandoening die nierbeschadiging 
veroorzaakt).  
  U heeft sikkelcelanemie (een erfelijke aandoening van de rode bloedcellen)”.  
  U heeft chloasma of u heeft ooit chloasma gehad (geel-bruine pigmentvlekken, zogenaamde 
‘zwangerschapsvlekken’, vooral in het gezicht); als dit het geval is, is het verstandig om directe 
blootstelling aan zonlicht of ultraviolet licht te vermijden.  
  U heeft erfelijk angio-oedeem (aanvallen van tijdelijke vochtophoping met jeuk in huid en/of 
slijmvliezen, vaak als allergische reactie). Toegediende oestrogenen kunnen symptomen van angio-
oedeem veroorzaken of verergeren. U moet direct contact met uw arts opnemen als u verschijnselen 
van angio-oedeem krijgt zoals een opgezwollen gezicht, tong en/of keel, en/of problemen met slikken, 
of galbulten samen met moeilijk ademhalen.  
 
Mocht een van de genoemde situaties ontstaan of verergeren terwijl u Microgynon 50 al gebruikt, dan 
moet u contact opnemen met uw arts.  
 
Microgynon 50 en bloedstolsels in aders en slagaders  

Het gebruik van elke combinatiepil, waaronder Microgynon 50, verhoogt bij vrouwen de kans op het 
krijgen van een bloedstolsel in een ader (veneuze trombose) in vergelijking met vrouwen die geen 
anticonceptiepil gebruiken.  
 
De kans op bloedstolsels in een ader bij gebruiksters van combinatiepillen neemt toe:  
  naarmate u ouder wordt  
  als u te zwaar bent  
  als één van uw naaste familieleden op jonge leeftijd een bloedstolsel in een been, long (longembolie) 
of ander orgaan heeft gehad  
  als u een operatie moet ondergaan, een ernstig ongeluk heeft gehad of langere tijd bedrust moet 
houden of niet mag lopen. Het is belangrijk dat u uw arts vertelt dat u Microgynon 50 gebruikt, omdat 
u misschien moet stoppen met het gebruik ervan. Uw arts zal u vertellen wanneer u weer verder mag 
gaan. Dit is meestal ongeveer twee weken nadat u weer helemaal op de been bent.  
 
Uw kans op het krijgen van een bloedstolsel wordt verhoogd door het nemen van de pil.  
-  Van de 100.000 vrouwen die niet aan de pil en niet zwanger zijn, zouden er ongeveer 5 tot 10 een 
bloedstolsel kunnen krijgen in een jaar.  
-  Van de 100.000 vrouwen die de pil gebruiken, bijvoorbeeld Microgynon 30, zouden er ongeveer 20 
een bloedstolsel kunnen krijgen in een jaar, het exacte aantal is niet bekend. Het risico geassocieerd 
met Microgynon 50 is hoger.  
-  Van de 100.000 vrouwen die zwanger zijn, zouden er rond de 60 een bloedstolsel kunnen krijgen in 
een jaar.  
 
Een bloedstolsel in de aderen kan zich verplaatsen naar de longen en bloedvaten blokkeren (een 
zogenaamde longembolie). In 1-2% van de gevallen kan de vorming van bloedstolsels in de aderen fataal 
zijn.  
 
De hoogte van het risico kan variëren, afhankelijk van welk type pil u gebruikt. Bespreek de beschikbare 
mogelijkheden met uw arts.  
 
Het gebruik van combinatiepillen is in verband gebracht met een verhoogde kans op een bloedstolsel in 
een slagader (arteriële trombose)
, bijvoorbeeld in de bloedvaten van het hart (hartaanval) of de 
hersenen (beroerte).  
 
De kans op een bloedstolsel in een slagader bij gebruiksters van combinatiepillen neemt toe:  
  als u rookt. U wordt dringend geadviseerd om met roken te stoppen als u Microgynon 50 
gebruikt, vooral als u ouder bent dan 35 jaar.  
  als het vetgehalte in uw bloed verhoogd is (cholesterol of triglyceriden)  
  als u te zwaar bent  
  als één van uw naaste familieleden op jonge leeftijd een hartaanval of beroerte heeft gehad  
  als u hoge bloeddruk heeft  
  als u lijdt aan migraine  
  als u hartklachten heeft (aandoening van de hartklep, hartritmestoornis)  
 
Stop met het innemen van Microgynon 50 en neem direct contact op met uw arts als u mogelijke 
kenmerken van een bloedstolsel opmerkt, zoals: 
 
  hevige pijn en/of zwelling in één van de benen  
  hevige pijn op de borst al dan niet uitstralend naar de linkerarm  
  plotselinge ademnood  
  plotseling hoesten zonder duidelijke oorzaak  
  een ongewone, hevige of aanhoudende hoofdpijn, of migraineaanval  
  gedeeltelijke of volledige blindheid of dubbel zien  
  niet of slecht kunnen spreken  

  duizeligheid of bewusteloosheid  
  zwakte of ongevoeligheid in een gedeelte van het lichaam  
  hevige, ondraaglijke buikpijn  
 
Microgynon 50 en kanker  
Bij vrouwen die de pil gebruiken wordt iets vaker borstkanker geconstateerd dan bij niet-pilgebruiksters 
van dezelfde leeftijd. Tien jaar na het stoppen met de pil is er geen verschil meer. Het is niet bekend of dit 
verschil wordt veroorzaakt door de pil. Het kan ook komen omdat pilgebruiksters grondiger en vaker 
worden onderzocht, zodat de borstkanker eerder wordt ontdekt. Hoe eerder de kanker wordt ontdekt, hoe 
beter de resultaten van de behandeling.  
 
In zeldzame gevallen zijn bij pilgebruiksters goedaardige levertumoren gevonden en in nog zeldzamere 
gevallen kwaadaardige levertumoren. Soms hebben deze tumoren geleid tot een levensbedreigende 
inwendige bloeding. Mocht u plotseling last krijgen van hevige buikpijn, dan moet u onmiddellijk contact 
opnemen met uw arts.  
 
Bij vrouwen die de pil gedurende langere tijd hebben gebruikt is iets vaker baarmoederhalskanker 
geconstateerd. Dit hoeft echter niet door de pil te komen maar kan te maken hebben met seksueel gedrag 
en andere factoren. Het is nog niet duidelijk hoe groot de invloed hiervan is op het krijgen van 
baarmoederhalskanker. Het is wel duidelijk dat de belangrijkste oorzaak van baarmoederhalskanker een 
langdurige infectie met het zogenaamde humaan papillomavirus (HPV) is.  
 
Gebruik met andere geneesmiddelen  
Vertel uw arts altijd welke medicijnen en kruidenmiddelen u al gebruikt of kort geleden heeft gebruikt, 
ook als dit medicijnen zijn die zonder recept kunnen worden verkregen. Vertel ook elke andere arts of 
tandarts die u een ander medicijn voorschrijft (of de apotheker) dat u Microgynon 50 gebruikt. Zij 
kunnen u vertellen of het nodig is om extra anticonceptiemaatregelen te nemen (bijvoorbeeld condooms) 
en, als dat het geval is, hoe lang u dit moet doen.  
 
Sommige medicijnen kunnen de bescherming van Microgynon 50 tegen zwangerschap verminderen, of 
kunnen onverwacht bloedverlies veroorzaken. Het gaat hierbij om:  
  medicijnen voor de behandeling van  
o  epilepsie (bijvoorbeeld primidon, fenytoïne, barbituraten, carbamazepine, oxcarbazepine
topiramaat of felbamaat)  
o  tuberculose (bijvoorbeeld rifampicine en rifabutine)  
o  infecties met het hiv-virus (ritonavir, nevirapine) of andere infecties (antibiotica zoals 
griseofulvine, ampicillinetetracycline)  
o  hoge bloeddruk in de longbloedvaten (bosentan)  
  het kruidenmiddel sint-janskruid  
 
Microgynon 50 kan de werking van andere medicijnen beïnvloeden, bijvoorbeeld  
  medicijnen die ciclosporine bevatten  
  het anti-epilepsiemiddel lamotrigine (dit kan leiden tot een verhoogd aantal aanvallen)  
 
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gaat gebruiken.  
 
Zwangerschap en borstvoeding 
 
Als u zwanger bent, of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, mag u Microgynon 50 niet gebruiken.  
 
Het gebruik van Microgynon 50 wordt in het algemeen niet aangeraden zolang een vrouw borstvoeding 
geeft. Als u de pil toch wilt gebruiken terwijl u nog borstvoeding geeft, kunt u het beste contact opnemen 
met uw arts.  
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
 

Er zijn geen aanwijzingen dat de rijvaardigheid wordt beïnvloed.  
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Microgynon 50 
 
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts 
voordat u dit geneesmiddel inneemt.  
 
WANNEER NAAR DE ARTS TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE PIL? 
 
Pilcontrole  
Uw arts kan u aanraden om regelmatig een afspraak te maken voor een pilcontrole. Het hangt af van uw 
persoonlijke situatie hoe vaak u voor controle moet terugkomen en welk onderzoek dan plaatsvindt.  
 
Zo snel mogelijk contact opnemen met de arts in de volgende gevallen:  
  bij veranderingen in uw gezondheid (of die van uw directe familieleden) die te maken hebben met een 
van de punten die elders in deze bijsluiter worden genoemd (zie onder “Gebruik Microgynon 50 niet” 
en “Wees extra voorzichtig met Microgynon 50”);  
  bij een knobbeltje in de borst;  
  wanneer u nieuwe geneesmiddelen gaat gebruiken, in het bijzonder antibiotica (zie onder “Gebruik 
met andere geneesmiddelen”);  
  minstens vier weken vóórdat u een operatie moet ondergaan of wanneer u enige tijd bedlegerig bent 
of niet mag lopen;  
  bij aanhoudend of erger wordend onregelmatig bloedverlies;  
  als u tabletten heeft vergeten in de eerste week van de strip en in de zeven dagen vóór het vergeten 
gemeenschap heeft gehad;  
  als de verwachte bloeding voor de tweede keer achter elkaar uitblijft (begin niet met de nieuwe strip 
voordat uw arts zegt dat dat kan).  
 
Het pilgebruik staken en meteen naar de arts in de volgende gevallen:  
  bij het optreden van verschijnselen die op trombose kunnen wijzen (zie onder “Microgynon 50 en 
bloedstolsels in aders en slagaders”);  
  bij plotselinge, hevige buikpijn.  
 
N.B. De hierboven vermelde situaties en verschijnselen worden elders in deze bijsluiter meer uitgebreid 
beschreven en toegelicht.  
 
Algemene opmerkingen
 
In deze bijsluiter zijn verscheidene situaties beschreven waarbij u het gebruik van de pil moet staken, of 
waarbij de betrouwbaarheid van de pil verminderd kan zijn. U mag dan geen geslachtsgemeenschap 
hebben of u moet aanvullend een niet-hormonaal voorbehoedmiddel gebruiken. In het algemeen is een 
condoom of een andere barrièremethode geschikt. Gebruik geen kalender- of temperatuurmethode. Die 
kunnen onbetrouwbaar zijn doordat de pil invloed heeft op de maandelijkse veranderingen van de 
lichaamstemperatuur en van het slijm in de baarmoederhals.  
 
De pil, en dus ook Microgynon 50, biedt geen bescherming tegen infectie met het hiv-virus (AIDS) en 
ook niet tegen andere seksueel overdraagbare aandoeningen.  
 
 
3.  HOE WORDT MICROGYNON 50 GEBRUIKT  
 
Volg bij het gebruik van Microgynon 50 nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts 
of apotheker.  
 
Wanneer en hoe neemt u de tabletten in? 
 
De strip bevat 21 tabletten. Bij iedere tablet staat aangegeven op welke dag die moet worden ingenomen. 
Neem de tabletten elke dag ongeveer op dezelfde tijd in, zo nodig met wat water. Volg de richting van de 

pijl die op de strip is aangegeven tot u alle 21 tabletten heeft ingenomen. Daarna neemt u 7 dagen geen 
tablet. In de loop van deze 7 dagen hoort een bloeding te beginnen (de zogenaamde 
onttrekkingsbloeding). Deze begint gewoonlijk op de 2e of 3e dag na de laatste tablet Microgynon 50. 
Begin op de 8e dag met de volgende strip, ongeacht of de bloeding dan al voorbij is of niet. Dit betekent 
dat u steeds op dezelfde dag van de week met een volgende strip begint, en ook dat de 
onttrekkingsbloeding elke maand ongeveer op dezelfde dagen valt.  
Als u Microgynon 50 op deze manier gebruikt, bent u ook tijdens de 7 dagen dat u geen tablet neemt 
beschermd tegen zwangerschap.  
 
Wanneer te beginnen met de eerste strip? 
 
  U heeft de afgelopen maand geen anticonceptiepil gebruikt.  
Begin met Microgynon 50 op de eerste dag van de cyclus (de eerste dag van uw menstruatie). Neem 
een tablet bij de betreffende dagaanduiding op de strip. U mag ook op dag 2-5 van de cyclus beginnen 
maar dan moet u in de eerste 7 dagen wel een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) 
gebruiken.  
  Overschakeling van een andere combinatiepil, vaginale anticonceptiering of anticonceptiepleister.  
U kunt met Microgynon 50 beginnen op de dag nadat u de laatste tablet van uw vorige pil heeft 
genomen (dus zonder pauze). Als er bij uw vorige pil ook niet-werkzame tabletten in de strip zitten, 
moet u meteen doorgaan na de laatste werkzame tablet van uw vorige pil (als u niet weet welke dat is, 
vraag het dan aan uw arts of apotheker). U mag ook later beginnen, maar nooit later dan op de dag na 
afloop van de tabletvrije periode van uw vorige pil (of na de laatste niet-werkzame tablet van uw 
vorige pil). Als u een vaginale anticonceptiering of een anticonceptiepleister heeft gebruikt, moet u bij 
voorkeur beginnen met het gebruik van Microgynon 50 op de dag van verwijdering, maar niet later 
dan op de dag waarop u een nieuwe ring zou moeten inbrengen of een nieuwe pleister zou moeten 
plakken.  
  Overschakeling van een minipil.  
U kunt van de ene op de andere dag overschakelen op Microgynon 50, maar u moet de eerste 7 dagen 
wél een extra voorbehoedmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.  
  Overschakeling van de prikpil of een implantaat.  
Begin met Microgynon 50 wanneer u anders de volgende injectie zou krijgen of op de dag waarop het 
implantaat wordt verwijderd. U moet de eerste 7 dagen echter wél een extra voorbehoedmiddel 
(bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.  
  Na een bevalling.  
Als u net bevallen bent, zal uw arts u waarschijnlijk aanraden te wachten tot uw eerste spontane 
menstruatie, maar soms is het mogelijk eerder te beginnen. Volg het advies van uw arts. Dat geldt ook 
voor het geval dat u borstvoeding geeft en de pil wilt gebruiken.  
  Na een miskraam of abortus.  
Volg het advies van uw arts.  
 
Wat u moet doen als u meer van Microgynon 50 heeft gebruikt dan u zou mogen  
Er bestaan geen meldingen van ernstige schadelijke gevolgen van het innemen van veel Microgynon 50 
tabletten tegelijk. Mocht u een aantal tabletten tegelijk hebben genomen, dan kunt u mogelijk last krijgen 
van misselijkheid, overgeven of vaginaal bloedverlies. Mocht u ontdekken dat een kind meerdere 
tabletten heeft ingenomen, vraag dan uw arts om advies.  
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Microgynon 50 te gebruiken  
  Als u minder dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, is de werking van de pil niet 
verminderd. Neem die tablet dan alsnog in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op 
de gebruikelijke tijd in.  
  Als u meer dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, kan de werking van de pil 
verminderd zijn. Hoe meer tabletten u achter elkaar vergeten bent, des te groter wordt de kans dat de 
werking van de pil verminderd is. De kans op onvoldoende bescherming tegen zwangerschap is het 
allergrootst als tabletten worden overgeslagen aan het begin of aan het einde van de strip. Daarom 
gelden de volgende regels (zie ook het schema):  

  Meer dan 1 tablet vergeten in deze strip 
Neem contact op met uw arts.  
  1 tablet vergeten in week 1  
Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op 
hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de gebruikelijke tijd in, maar u 
moet tevens gedurende 7 dagen extra voorbehoedmiddelen gebruiken. Als u in de week vóór het 
overslaan gemeenschap heeft gehad moet u rekening houden met een kans op zwangerschap. Neem in 
dat geval daarom meteen contact op met uw arts.  
  1 tablet vergeten in week 2  
Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op 
hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. De 
werking van de pil is niet verminderd, u hoeft geen extra voorbehoedmiddelen te gebruiken.  
  1 tablet vergeten in week 3  
U kunt kiezen uit twee mogelijkheden:  
1.  Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op 
hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. Sla 
bovendien de tabletvrije periode over en ga meteen door met de volgende strip. 
Hoogstwaarschijnlijk krijgt u pas aan het eind van de tweede strip een echte onttrekkingsbloeding, 
maar u kunt tijdens de tweede strip wel last krijgen van spotting of een doorbraakbloeding.  
2.  U kunt ook stoppen met de betreffende strip en na een tabletvrije periode van 7 dagen (tel wel 
altijd de dag mee waarop u de tablet bent vergeten) verder gaan met de volgende strip. Als u 
op uw vaste startdag met een nieuwe strip wilt beginnen, mag u een tabletvrije periode van minder 
dan 7 dagen aanhouden.  
  Als u in een strip tabletten bent vergeten en u krijgt geen bloeding in de eerstvolgende normale 
tabletvrije periode kan dat betekenen dat u zwanger bent. U moet contact opnemen met uw arts 
voordat u verder gaat met de volgende strip.  

 
 
..... in geval van overgeven of ernstige diarree  
Als u binnen 3-4 uur na het innemen van een tablet moet overgeven, of ernstige diarree krijgt, is er een 
kans dat de werkzame stoffen niet volledig in het lichaam worden opgenomen. Deze situatie is 
vergelijkbaar met het vergeten van een tablet.  
Na overgeven of diarree moet u zo snel mogelijk een nieuwe tablet uit een reservestrip innemen. Indien 
mogelijk binnen 12 uur na het tijdstip waarop u normaal uw pil inneemt. Als dit niet mogelijk is, of als de 
12 uur al voorbij zijn, moet u het advies volgen zoals hierboven aangegeven bij “Wat u moet doen 
wanneer u bent vergeten Microgynon 50 te gebruiken”.  
 
..... als u uw menstruatie een keer wilt uitstellen 
 
U kunt uw menstruatie uitstellen door zonder tabletvrije periode verder te gaan met een nieuwe strip 
Microgynon 50. U kunt met deze strip doorgaan totdat alle tabletten op zijn of desgewenst eerder stoppen. 
U kunt tijdens het gebruik van deze tweede strip wel last hebben van doorbraakbloeding of spotting. Na 
de gebruikelijke tabletvrije periode van 7 dagen begint u dan weer met de volgende strip.  
 
.… als u de begindag van uw menstruatie wilt verschuiven 
 
Als u uw tabletten volgens de aanwijzingen inneemt, dan zal uw menstruatie steeds op ongeveer dezelfde 
dag beginnen. Als u deze dag wilt veranderen, dan kunt u dat doen door de normale tabletvrije periode 
tussen twee strips te verkorten (maar nooit door te verlengen). Bijvoorbeeld als uw menstruatie normaal 
op vrijdag begint en u wilt dat in het vervolg verschuiven naar dinsdag (3 dagen eerder) dan moet u nu 3 
dagen eerder dan gebruikelijk met de nieuwe strip beginnen. Als u de tabletvrije periode erg kort maakt 

(bijvoorbeeld 3 dagen of minder) kan het gebeuren dat u tijdens deze tabletvrije periode geen bloeding 
zult hebben. U kunt dan tijdens de volgende strip last hebben van doorbraakbloeding of spotting.  
 
..... bij onverwacht bloedverlies 
 
Met alle pillen kan in de eerste paar maanden soms onverwacht bloedverlies optreden (spotting of 
doorbraakbloeding). U kunt dan misschien niet zonder maandverband. Blijf in ieder geval gewoon uw 
tabletten innemen. Het onregelmatige bloedverlies houdt meestal op als uw lichaam eenmaal gewend 
geraakt is aan de betreffende pil (na ongeveer 3 strips). Als het langer duurt, erger wordt of weer opnieuw 
begint, moet u contact opnemen met uw arts.  
 
..... als de verwachte bloeding uitblijft 
 
Als u alle tabletten correct heeft ingenomen, geen last heeft gehad van overgeven en ook geen andere 
geneesmiddelen heeft gebruikt, is het hoogst onwaarschijnlijk dat u zwanger bent. U kunt dan gerust met 
de volgende strip verdergaan.  
Als de verwachte bloeding echter twee keer achter elkaar uitblijft kunt u zwanger zijn. Neem 
onmiddellijk contact op met uw arts. Ga niet verder met de volgende strip Microgynon 50 voordat uw arts 
heeft vastgesteld dat u niet zwanger bent.  
 
Als u stopt met het gebruik van Microgynon 50 
 
U kunt met Microgynon 50 stoppen wanneer u maar wilt. Als u niet zwanger wilt raken, vraag dan uw 
arts om advies met betrekking tot andere betrouwbare methoden van geboorteregeling.  
Als u stopt omdat u zwanger wilt worden, wordt in het algemeen aangeraden om te wachten totdat u een 
natuurlijke menstruatie heeft gehad voordat u probeert in verwachting te raken. U kunt dan gemakkelijker 
uitrekenen wanneer de bevalling zal plaatsvinden.  
 
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.  
 
 
4.  MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Microgynon 50 bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 
bijwerkingen krijgt.  
 
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  
 
Ernstige bijwerkingen 
 
Ernstige bijwerkingen die met het gebruik van de pil in verband zijn gebracht worden beschreven in 
”Microgynon 50 en bloedstolsels in aders en slagaders” en “Microgynon 50 en kanker”. Lees deze 
paragrafen voor meer informatie en raadpleeg onmiddellijk uw arts indien nodig.  
 
Andere mogelijke bijwerkingen 
 
De volgende bijwerkingen worden genoemd door pilgebruiksters. Deze bijwerkingen kunnen vooral in de 
eerste paar maanden van het pilgebruik voorkomen. Vaak gaan ze na enige tijd vanzelf over. 
 
Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruiksters):  
-  depressieve stemming, stemmingsverandering  
-  hoofdpijn  
-  misselijkheid, buikpijn  
-  pijn in de borsten, gevoelige borsten  
-  gewichtstoename  
 
Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruiksters)  
-  verminderd libido (zin in seks)  

-  migraine  
-  braken, diarree  
-  huiduitslag, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes  
-  groter worden van de borsten  
-  vasthouden van vocht  
 
Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruiksters)  
-  overgevoeligheid  
-  toegenomen libido (zin in seks)  
-  irritatie van de ogen bij gebruik van contactlenzen  
-  vorm van huiduitslag met pijnlijke blauwrode knobbels, vorm van huiduitslag waarbij er ook sprake 
kan zijn van knobbeltjes, blaasjes of vochtophoping  
-  vaginale afscheiding, afscheiding uit de tepel  
-  gewichtsafname.  
 
 
5.  HOE BEWAART U MICROGYNON 50 
 
Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.  
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. 
Gebruik Microgynon 50 niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket op de verpakking na 
“houdbaar t/m:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.  
 
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag 
uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen 
helpen bij de bescherming van het milieu.  
 
 
6.  AANVULLENDE INFORMATIE 
 
 
Wat bevat Microgynon 50 
 
De werkzame bestanddelen zijn levonorgestrel en ethinylestradiol. Elke tablet Microgynon 50 bevat 
0,050 milligram ethinylestradiol en 0,125 milligram levonorgestrel.  
De andere bestanddelen zijn lactosemonohydraat, maiszetmeel, povidon K25 (E1201), 
magnesiumstearaat (E470B), sacharose, povidon 700.000, polyethyleenglycol 6.000, calciumcarbonaat 
(E170), talk (E553b), montanglycolwas (E192), titaniumdioxide (E171), glycerol (E442) en 
ijzeroxidepigment (geel, E172).  
 
Hoe ziet Microgynon 50 er uit en de inhoud van de verpakking  
Microgynon 50-tabletten zijn omhulde tabletten; de kern van de tablet is omhuld met een deklaagje. De 
tabletten zijn geel.  
Een verpakking Microgynon 50 bevat 3 strips, met elk 21 tabletten.  
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
 
Registratiehouder/ompakker: 
Euro Registratie Collectief b.v. 
Van der Giessenweg 5 
2921 LP Krimpen a/d IJssel 
 
Fabrikant 
 
Bayer Pharma AG  
Müllerstr. 178 
13353 Berlijn 
Duitsland 

en  
Bayer Weimar GmbH und Co. KG  
Döbereinerstr. 20  
99427 Weimar 
Duitsland  
 
In het register ingeschreven onder  
RVG 113882//08205  Microgynon 50, 0,125 mg/0,05 mg omhulde tabletten 
(België) 
 
Naam van dit geneesmiddel in het land van herkomst: 
België:  
Microgynon  50 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013. 
 
Euro Registratie Collectief b.v., 280113-0113 
 

« Vorige
[Microgynon 50, 0,125 mg / 0,05 mg, omhulde tabletten]
Volgende »
[Microgynon 30, omhulde tabletten]