Bestanden
Home > Bestanden


Naemis tabletten 1,5 mg/3,75 mg

Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Naemis tabletten bijsluiter 21-02-2008

blz. 1/10
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit
geneesmiddel.

· Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
· Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
· Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet
door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de
verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Naemis en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Naemis inneemt.
3. Hoe wordt Naemis ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Naemis?

Naemis, tabletten 1,5/3,75 mg

De werkzame bestanddelen zijn: Roze tablet: estradiol 1,5 mg in de vorm van
estradiolhemihydraat 1,55 mg. Witte tablet: estradiol 1,5 mg in de vorm van
estradiolhemihydraat 1,55 mg en nomegestrolacetaat 3,75 mg.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Roze tablet: povidon (E1201),
lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), glyceroldistearaat, colloïdaal
siliciumdioxide anhydraat (E551), crospovidon (E1202) en aluminiumlak
cochenillerood A (E124). Witte tablet: povidon (E1201), lactosemonohydraat,
microkristallijne cellulose (E460), glyceroldistearaat, colloïdaal siliciumdioxide
anhydraat (E551) en crospovidon (E1202).

Registratiehouder: Merck B.V.

In het register ingeschreven onder:Postbus 75768

RVG 294531118 ZX Schiphol

1. Wat is Naemis en waarvoor wordt het gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud
Naemis bestaat uit een witte en een roze tablet. De roze tablet bevat als werkzaam
bestanddeel estradiol. De witte tablet bevat als werkzame bestanddelen estradiol en
nomegestrolacetaat. Estradiol is een natuurlijk, vrouwelijk geslachtshormoon
(oestrogeen). Nomegestrolacetaat is een synthetisch vrouwelijk geslachtshormoon
(progestageen).

Verpakkingsgrootte
Naemis is verpakt in een stripverpakking. Elk doosje bevat 1 strip met 10 roze
tabletten en 14 witte tabletten.

Geneesmiddelengroep
Naemis behoort tot de geneesmiddelen die een combinatie van oestrogene en
progestagene hormonen bevatten.

Naemis tabletten bijsluiter 21-02-2008

blz. 2/10
Als de menopauze intreedt, maakt het lichaam geen oestrogenen meer aan. Bij een
aantal vrouwen kan dit leiden tot klachten (zoals opvliegers). Naemis vult het verlies
van oestrogenen aan waardoor de klachten afnemen.

Toepassing van het geneesmiddel
Naemis wordt gebruikt voor de behandeling van klachten veroorzaakt door
oestrogeentekort bij vrouwen in de postmenopauze.
Er is slechts weinig ervaring bij vrouwen ouder dan 65 jaar.

Wat u moet weten voordat u Naemis inneemt.

Gebruik Naemis niet:

· als u borstkanker heeft of heeft gehad, of indien borstkanker bij u vermoed wordt;
· als u een kwaadaardig gezwel heeft dat gevoelig is voor oestrogene hormonen of
als er een vermoeden is dat u dit heeft (b.v. een gezwel van het
baarmoederslijmvlies);
· Als u vaginale bloedingen heeft waarvan de oorzaak niet is vastgesteld;
· als u abnormale groei van het baarmoederslijmvlies (endometriumhyperplasie)
heeft en u hiervoor nog niet bent behandeld;
· als u in het verleden een bloedstolsel in een ader heeft gehad (diepe veneuze
trombose of longembolie) waarvan de oorzaak niet bekend is, of als u dit nu
heeft;
· als u kort geleden een verstopping in een slagader heeft gehad of als u dit nu
heeft, b.v. angina pectoris (hartkramp als gevolg van zuurstof tekort) of een
hartaanval;
· als u in het verleden of op dit moment een leverziekte heeft. U mag Naemis niet
gebruiken zolang de leverfunctie nog niet hersteld is;
· als u een stoornis in de aanmaak van de rode kleurstof van het bloed heeft
(porfyrie);
· als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Naemis.

Wees extra voorzichtig met Naemis:
Voordat u begint met hormoonsuppletietherapie (HST) moet u uw arts volledig op de
hoogte stellen van uw persoonlijke ziektegeschiedenis en die van uw directe familie.
U krijgt een algemeen medisch en een gynaecologisch onderzoek. Tijdens de
behandeling zullen regelmatig controles, inclusief een borstonderzoek, bij u
plaatsvinden.
Periodiek, op zijn minst jaarlijks, dient een zorgvuldige afweging van de voor- en
nadelen van de HST gemaakt te worden om te bepalen of de behandeling moet
worden voortgezet.
In sommige situaties mag u Naemis wel gebruiken, maar kan het nodig zijn dat u
tijdens het gebruik regelmatig door uw arts gecontroleerd moet worden. Dit is in het
bijzonder het geval als één van de hieronder genoemde situatie op u van toepassing
is, is geweest, of als een van deze aandoeningen is verergerd tijdens een
zwangerschap of bij eerder hormoongebruik. Vertel daarom uw arts vóór u Naemis
gaat gebruiken dat u één van de aandoeningen heeft gehad. Als u Naemis al
gebruikt en de betreffende aandoening verergert, moet u uw arts hierover inlichten.
Naemis tabletten bijsluiter 21-02-2008

blz. 3/10
Het gaat om de volgende aandoeningen:

· u heeft een goedaardig gezwel in de baarmoeder (uterusmyoom, ook wel
'vleesboom' genoemd);
· u heeft een afwijking waarbij het baarmoederslijmvlies zich ook op plaatsen
buiten de baarmoeder bevindt, bv in de bekkenholte (endometriose);
· als u in het verleden een aandoening heeft gehad die te maken heeft met uw
bloedstolling (trombose, veneuze trombose, longembolie) of als u een verhoogde
kans heeft om dit te krijgen (zie HST en trombose);
· u heeft een verhoogde kans om een oestrogeen-gevoelig gezwel te krijgen, b.v.
als een van uw directe familieleden (moeder, zus, of dochter) borstkanker heeft;
· uw bloeddruk is verhoogd;
· u heeft een leverziekte, b.v. een goedaardig gezwel van de lever (leveradenoom)
· u heeft suikerziekte (diabetes) met of zonder stoornissen van de bloedvaten;
· u heeft galstenen;
· u heeft migraine of (ernstige) hoofdpijn
· u heeft systemische lupus erythematodes (bepaalde aandoening van het
afweersysteem);
· u heeft ooit een abnormale groei van het baarmoederslijmvlies gehad
(endometriumhyperplasie);
· u heeft epilepsie;
· u heeft astma;
· u heeft otosclerose (erfelijke vorm van doofheid)

Dit geneesmiddel bevat lactose en is dus niet geschikt bij lactase insufficiëntie,
galactosemie of glucose/galactose malabsorptie syndroom.

Stop direct met het gebruik van Naemis als:
u één van de onder "Gebruik Naemis niet ..." genoemde aandoeningen krijgt, of als
één van de volgende situaties zich voordoet:
· u krijgt geelzucht of de werking van uw lever verslechtert;
· uw bloeddruk gaat plotseling erg omhoog;
· u krijgt voor de eerste keer migraine-achtige hoofdpijn;
· u raakt zwanger.

Let op: Naemis is geen anticonceptiepil. Als u nog zwanger kunt worden dient u geen
hormoonsuppletietherapie te gebruiken.

Wat zijn de risico's bij gebruik van Naemis?
Kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumkanker)
Langdurig gebruik van oestrogenen zonder toevoeging van progestagenen verhoogt
de kans op endometriumkanker bij vrouwen met een baarmoeder. Om deze kans te
verminderen is het noodzakelijk dat de oestrogenen tenminste 12 dagen van elke
maand samen met progestageentabletten worden gebruikt.

Tussentijds bloedverlies
Tijdens de eerste maanden van de behandeling kunnen onregelmatige vaginale
bloedingen optreden (doorbraakbloedingen). Als deze doorbraakbloedingen na

Naemis tabletten bijsluiter 21-02-2008

blz. 4/10
enkele maanden nog steeds optreden of pas na enkele maanden beginnen, moet uw
arts onderzoeken wat de oorzaak hiervan is.

HST en borstkanker
Uit onderzoek is gebleken dat bij vrouwen die gedurende enkele jaren oestrogenen
of oestrogeen-progestageen combinaties hebben gebruikt, de kans op borstkanker is
toegenomen. Het risico neemt toe met de duur van de HST behandeling en lijkt weer
af te nemen tot het beginniveau in de loop van vijf jaar nadat de vrouw is gestopt met
HST behandeling.
Vrouwen die een gecombineerd HST-middel gebruiken hebben een iets grotere kans
op borstkanker dan vrouwen die alleen oestrogenen gebruiken.
Uw dokter zal u vertellen bij welke veranderingen aan uw borsten u uw arts moet
raadplegen.

HST en Trombose
Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die HST gebruiken een twee- tot driemaal grotere
kans hebben om veneuze trombose (vorming van een bloedstolsel in een ader van
de benen, longen of elders in het lichaam) te krijgen dan vrouwen die geen HST
gebruiken. Geschat wordt dat over een periode van 5 jaar per 1000 vrouwen die
geen HST gebruiken ongeveer 3 gevallen van veneuze trombose optreden in de
leeftijd van 50 tot 59 jaar en 8 in de leeftijd van 60 tot 69 jaar. Geschat wordt dat per
1000 gezonde vrouwen die HST gebruiken er ongeveer 4 extra gevallen van
veneuze trombose optreden in de leeftijd van 50 tot 59 jaar en ongeveer 9 in de
leeftijd van 60 tot 69 jaar. Dit extra risico is het hoogst gedurende het eerste jaar van
HST gebruik.

De kans op veneuze trombose is groter:
- als u al eerder een veneuze trombose heeft gehad of een stoornis van de
bloedstolling heeft;
- als u ernstig overgewicht heeft;
- als veneuze trombose voorkomt in uw directe familie;
- als u systemische lupus erythematodes (bepaalde aandoening van het
afweersysteem) heeft;
- als u herhaaldelijk een spontane abortus heeft gehad.
Het is onduidelijk of het hebben van spataderen tot een verhoogde kans op veneuze
trombose leidt.
Breng uw arts op de hoogte als één van deze situaties op u van toepassing is. Als u
al een antistollingsmiddel gebruikt, moeten de voor- en nadelen van HST zorgvuldig
worden afgewogen.

Er zijn ook situaties waarin de kans op veneuze trombose tijdelijk is verhoogd:
- na een ongeluk
- bij grote operatieve ingrepen
- als u zich langdurig weinig kunt bewegen (bijvoorbeeld als u bedrust moet
houden)
Het kan in deze situaties nodig zijn dat u tijdelijk ­ eventueel al 4-6 weken vóór een
geplande operatie - met het gebruik van Naemis stopt. Breng daarom uw
behandelend arts op de hoogte dat u HST gebruikt als één van bovengenoemde
situaties zich voordoet.


Naemis tabletten bijsluiter 21-02-2008

blz. 5/10
Als u tijdens gebruik van Naemis een veneuze trombose of longembolie krijgt, dient
u direct te stoppen met het innemen van Naemis. Meldt uw arts direct elke klacht
die op veneuze trombose of longembolie kan wijzen, zoals pijnlijke zwelling
van een van uw benen, plotselinge pijn op de borst, of kortademigheid.

HST en aandoeningen van de kransslagaders van het hart
Uit onderzoek met één bepaald soort HST (geconjugeerde oestrogenen
gecombineerd met medroxyprogesteronacetaat) is gebleken dat de kans op hart- en
vaatziekten tijdens het eerste jaar van gebruik van HST mogelijk was verhoogd. Het
is nog onduidelijk of dit ook geldt voor andere soorten HST middelen.

HST en beroerte
Uit een onderzoek met één bepaald soort HST (geconjugeerde oestrogenen
gecombineerd met medroxyprogesteronacetaat) is gebleken dat de kans op een
beroerte tijdens gebruik van dit HST licht was verhoogd. Geschat wordt dat over een
periode van 5 jaar per 1000 vrouwen die geen HST gebruiken ongeveer 3 gevallen
van beroerte optreden in de leeftijd van 50 tot 59 jaar en 11 in de leeftijd van 60 tot
69 jaar. Geschat wordt dat per 1000 gezonde vrouwen die HST gebruiken er
ongeveer 1 extra geval van beroerte zal optreden in de leeftijd van 50 tot 59 jaar en
ongeveer 4 in de leeftijd van 60 tot 69 jaar. Het is nog onduidelijk of dit ook geldt
voor andere soorten HST middelen.

HST en eierstokkanker
In sommige onderzoeken wordt een verhoogde kans op eierstokkanker gemeld bij
vrouwen zonder baarmoeder die meer dan 5 tot 10 jaar oestrogenen gebruikten. Het
risico op eierstokkanker bij langdurig gebruik van oestrogenen gecombineerd met
progestagenen is niet bekend.

HST en andere aandoeningen
· Het gebruik van Naemis kan er toe leiden dat het lichaam vocht vasthoudt. Als de
werking van uw hart of nier gestoord is, moet u daarom tijdens het gebruik van
Naemis extra worden gecontroleerd.
· In sommige gevallen kan tijdens gebruik van oestrogenen het vetgehalte van het
bloed sterk stijgen en in zeldzame gevallen leiden tot een ontsteking van de
alvleesklier. Als u een ernstig verhoogd vetgehalte in uw bloed heeft
(Hypertriglyceridemie) moet u daarom tijdens gebruik van Naemis extra worden
gecontroleerd.

Zwangerschap
Als u zwanger bent mag u Naemis niet gebruiken. Als u zwanger wordt tijdens
gebruik van Naemis moet u direct stoppen met de behandeling.

Borstvoeding
Als u borstvoeding geeft, mag u Naemis niet gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Zover bekend heeft Naemis geen invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van
machines.Naemis tabletten bijsluiter 21-02-2008

blz. 6/10
Gebruik van Naemis in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van
geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort
geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt
verkrijgen.
Sommige geneesmiddelen verminderen de werking van Naemis. Dit kan ook leiden
tot onregelmatig bloedverlies. Het gaat om de volgende middelen:
- middelen tegen epilepsie (zoals fenobarbital, fenytoine en carbamazepine)
- middelen tegen tuberculose (rifampicine, rifabutine)
- infectieremmende middelen (nevirapine, efavirenz, ritonavir, nelfinavir,
rifampicine)
- kruidenmiddelen die sint-janskruid (hypericum perforatum) bevatten, kunnen de
werking van Naemis verminderen

Overleg in al deze gevallen met uw arts alvorens Naemis te gebruiken.

3. Hoe wordt Naemis ingenomen?

Uw arts zal u de dosering voorschrijven. U dient zich hieraan nauwgezet te houden.
De gebruikelijke dosering is 1 tablet Naemis per dag gedurende 24 opeenvolgende
dagen.

Als u hiervoor al een sequentieel gecombineerd HST-middel (een 2-fasen middel
met twee verschillende soorten tabletten of pleisters) gebruikte, moet u met Naemis
beginnen op de dag na de laatste tablet of pleister van uw huidige HST-middel, tenzij
uw arts het anders voorschrijft.
Als Naemis het eerste HST-middel is dat u gaat gebruiken of als u eerst een
continue gecombineerd HST-middel (één soort tabletten of pleisters voor 28 dagen)
gebruikte, kunt u zelf beslissen welke dag u het beste uitkomt om te beginnen.

Neem de eerste tien dagen 1 roze tablet per dag en de daaropvolgende 14 dagen 1
witte tablet per dag.
Neem de tablet in met water tijdens of tussen de maaltijden, bij voorkeur elke dag op
dezelfde tijd.
Bij deze behandeling neemt u steeds gedurende 24 dagen een tablet. Daarna neemt
u 4 dagen geen tablet.

Bij klinische onderzoeken zorgt deze toediening voor een regelmatige menstruatie,
gemiddeld eens in de 28 dagen. De menstruatie komt gemiddeld vier dagen na het
innemen van de laatste tablet en duurt ongeveer vijf dagen. Na de vier pauzedagen
begint u met de nieuwe serie tabletten, ook als de menstruatie nog niet voorbij is.

Neem de tabletten altijd in deze volgorde in: eerst 10 roze tabletten en daarna 14
witte tabletten.

Dag 1: begin met de roze tablet met nummer 1.
Op de blister staat een weekrooster waarin u kunt aangeven wanneer u de eerste
tablet hebt ingenomen.

Naemis tabletten bijsluiter 21-02-2008

blz. 7/10

Volgende dagen: volg de pijlen voor het innemen van de volgende tabletten.

Na elke serie tabletten krijgt u een menstruatie. Deze komt ongeveer vier dagen na
het innemen van de laatste tablet en duurt ongeveer vijf dagen.

Volgende serie: begin opnieuw na een pilvrije periode van vier dagen, ongeacht of
uw menstruatie voorbij is.

Als u de eerste serie bent begonnen op een maandag, moeten alle volgende series
ook op een maandag beginnen, ook als de menstruatie nog niet voorbij is.
Als u Naemis gebruikt voor de behandeling van overgangsklachten en u bemerkt dat
Naemis te sterk of te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts.

Duur van de behandeling
Uw arts heeft u voorgeschreven hoe lang u met de behandeling moet doorgaan. Het
is belangrijk dat u zich hieraan houdt. Als u eerder met de behandeling wilt stoppen,
overleg dan met uw arts.

Samen met uw arts moet u van tijd tot tijd, maar op zijn minst jaarlijks, herevalueren
of u nog steeds oestrogeenbehandeling nodig heeft.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Naemis heeft ingenomen
Wanneer u teveel van Naemis heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op
met uw arts of apotheker.

De volgende symptomen kunnen optreden als u teveel van Naemis heeft
ingenomen: pijn op de borst, opzetten van de buik, winderigheid, prikkelbaarheid,
angstgevoelens en bloedingen.

Wat u moet doen wanneer u heeft vergeten Naemis in te nemen
Neem nooit een dubbele dosis van Naemis om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u binnen 12 uur ontdekt dat u een tablet bent vergeten, neemt u de vergeten
tablet alsnog in zodra u eraan denkt.

Als u meer dan 12 uur te laat bent, slaat u de vergeten tablet over en gaat u gewoon
door met de behandeling door de volgende tablet op de normale tijd in te nemen.

Als u meedere tabletten bent vergeten kunt u een bloeding krijgen.

Neem contact op met uw arts als u twijfelt.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Naemis wordt
gestopt
Wanneer u stopt met de behandeling, kunnen de klachten die worden veroorzaakt
door een tekort aan oestrogenen en die samenhangen met de menopauze opnieuw
optreden.Naemis tabletten bijsluiter 21-02-2008

blz. 8/10
4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen, kan Naemis bijwerkingen veroorzaken. De meest
voorkomende bijwerkingen (meer dan 10%) bij gebruik van Naemis zijn pijnlijke
borsten, spotting en doorbraakbloedingen.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Orgaansysteem
Vaak voorkomende
Soms voorkomende
bijwerkingen
bijwerkingen
1% - < 10%
0,1% - < 1%
Voortplantingsstelsel- en Dysmenorrhea (heftige
Goedaardige
borstaandoeningen
pijn in onderbuik en rug), borsttumoren, poliepen
menorragie (overmatige in de baarmoeder,
bloeding), andere
endometriose (een
menstruatie-problemen, aandoening waarbij
witte vloed, verergering
baarmoederslijmvlies
van vleesbomen,
voorkomt buiten de
buikpijn
baarmoeder), vaginale
candidose (schimmel-
ziekte), vergroting van de
borsten
Gastro-intestinaal
Buikpijn of zwelling
Overgeven, constipatie,
diarree
Zenuwstelsel
Hoofdpijn
Migraine, duizeligheid
Spieren en skelet,
Spierkramp, pijn in de
Gewrichtspijn
bindweefsel en
ledematen
botstoornissen
Psychische stoornissen
Nervositeit, depressiviteit
Vasculaire stoornissen

Veneuze trombose in
oppervlakkige of dieper
gelegen aderen,
tromboflebitis
(aderontsteking met
vorming van bloed-
proppen), arteriële
hypertensie (verhoogde
slagaderlijke bloeddruk)
Algemene stoornissen
Gewichtstoename
Perifeer oedeem
(vasthouden van vocht in
het lichaam),
gewichtstoename,
asthenie
(krachtloosheid), meer
eetlust
Huid- en onderhuids

Huiduitslag, jeuk,
weefselstoornissen
haaruitvalNaemis tabletten bijsluiter 21-02-2008

blz. 9/10
Van de volgende bijwerkingen is bekend dat ze op kunnen treden bij gebruik van
HST:

·
goedaardige en kwaadaardige gezwellen die worden beïnvloed door
oestrogene hormonen; bijvoorbeeld kanker van het baarmoederslijmvlies
(endometriumkanker)
·
Hartaanval (hartinfarct) en beroerte;
·
aandoeningen van de galblaas;
·
aandoeningen van de huid, of onderhuidse aandoeningen zoals:
-
chloasma (geelbruine pigmentvlekken, ook wel zwangerschapsvlekken
genoemd)
-
erythema multiforme (vorm van huiduitslag waarbij ook sprake kan zijn
van knobbeltjes, blaasjes of vochtophoping)
-
erythema nodosum (vorm van huiduitslag met pijnlijke blauwrode
knobbels)
-
vasculaire purpura (puntvormige bloedinkjes in de huid)
·
Bij vrouwen die een HST-middel gebruiken treedt vaker veneuze trombose en
longembolie op dan bij vrouwen die geen HST-middel gebruiken. Voor meer
informatie, zie "Gebruik Naemis niet ..." en "HST en veneuze trombose" in
rubriek 2.
·
Bij vrouwen die een HST-middel gebruiken is de kans op borstkanker iets
verhoogd en neemt toe met het aantal jaren dat men HST gebruikt. Geschat
wordt dat van de 1000 vrouwen die geen HST gebruiken er bij ongeveer 32
vrouwen in de leeftijd van 50-64 jaar borstkanker zal optreden. Geschat wordt
dat per 1000 vrouwen die gedurende 5 jaar HST gebruiken of kortgeleden
gebruikt hebben, er ongeveer 2 tot 6 extra gevallen van borstkanker zullen
optreden. Als 10 jaar HST is gebruikt, kan dit oplopen naar ongeveer 5 tot 19
extra gevallen per 1000 gebruiksters. Het aantal extra gevallen van borstkanker
is niet afhankelijk van de leeftijd waarop u HST behandeling bent gestart (mits u
bent gestart met HST op een leeftijd tussen de 45 en 65 jaar). Voor meer
informatie, zie "Gebruik Naemis niet ..." en "HST en borstkanker" in rubriek 2.
·
Bij vrouwen met een baarmoeder die een HST-middel met alleen een
oestrogeen gebruiken is de kans op kanker van het baarmoederslijmvlies
verhoogd en neemt toe met het aantal jaren dat het middel gebruikt wordt.
Geschat wordt dat van de 1000 vrouwen die geen HST gebruiken er bij
ongeveer 5 vrouwen in de leeftijd van 50-65 jaar baarmoederkanker zal
optreden. Afhankelijk van de duur en de hoogte van de dosering wordt geschat
dat per 1000 vrouwen die alleen een oestrogeen gebruiken, er ongeveer 10-60
extra gevallen van kanker van het baarmoederslijmvlies zullen optreden. Als
echter gelijktijdig een progestageen gebruikt wordt, wordt dit risico grotendeels
voorkomen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u
als ernstig ervaart, informeer dan uw arts.Naemis tabletten bijsluiter 21-02-2008

blz. 10/10
5. Hoe bewaart u Naemis tabletten?

Naemis buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25 °C in de originele verpakking om tegen hitte en vocht te
beschermen.
Gebruik Naemis niet meer na de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken
na" of "exp.".
Naemis niet gebruiken als de kwaliteit zichtbaar is verslechterd.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in mei 2008.

« Vorige
[Naemis tabletten 1,5 mg/3,75 mg]
Volgende »
[Nalador 500poeder voor injectievloeistof 500 mcg]