Bestanden
Home > Bestanden


Omeprazol Sandoz capsule 40, maagsapresistente capsules, hard, 40 mg

RegistratienummerRVG 25731
ProcedurenummerNL/H/0361/003
Farmaceutische vormMaagsapresistente capsule, hard
ToedieningswegOraal gebruik
ATCA02BC01 - Omeprazole
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum19 maart 2002
RegistratiehouderSandoz B.V.
Veluwezoom 22
1327 AH ALMERE
Werkzame stof(fen)OMEPRAZOL
Hulpstof(fen)AMMONIA (E 527)
COPOLYMEER VAN ETHYLACRYLAAT-METHACRYLZUUR (1:1)
GELATINE (E 441)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
KALIUMHYDROXIDE (E 525)
MAISZETMEEL
NATRIUMLAURILSULFAAT (E 487)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SACCHAROSE
SCHELLAK (E 904)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
TRIETHYLCITRAAT (E 1505)
ZWARTE INKT
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Sandoz B.V.

Page 1/7
Omeprazol Sandoz capsule 10, 20 en 40
1313-V9
1.3.1.3 Package Leaflet
januari 2010

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Omeprazol Sandoz® capsule 10/20/40, maagsapresistente capsules, hard, 10/20/40 mg
omeprazol

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
· Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
· Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
· Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn
als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
· Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Omeprazol Sandoz capsule en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Omeprazol Sandoz capsule inneemt
3. Hoe wordt Omeprazol Sandoz capsule ingenomen
4. Mogelijke
bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Omeprazol Sandoz capsule
6. Aanvullende
informatie

1. WAT IS OMEPRAZOL SANDOZ CAPSULE EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Omeprazol behoort tot een groep geneesmiddelen die protonpompremmers genoemd worden. Deze
geneesmiddelen verminderen de hoeveelheid maagzuur. Dit zorgt ervoor dat zweren kunnen genezen
en dat de pijn verlicht wordt.

Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij volwassenen:

· voor de behandeling van zweren in de twaalfvingerige darm en de maag
· voor de behandeling van brandend maagzuur en zuuroprispingen (zuur van de maag komt in de
slokdarm terecht)
· voor de behandeling van een ontsteking in uw slokdarm (reflux-oesofagitis)
· ter voorkoming van reflux-oesofagitis
· voor
de
behandeling, in combinatie met antibiotica, van ontstekingen veroorzaakt door de bacterie
Helicobacter pylori
· voor de behandeling of ter voorkoming van zweren in de twaalfvingerige darm of de maag bij
patiënten voor wie langdurig gebruik van NSAID's noodzakelijk is (behandeling met NSAID's
wordt gebruikt bij pijn of ontsteking)
· voor de behandeling van het Zollinger-Ellison syndroom.

Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij kinderen ouder dan 1 jaar die 10 kg of meer wegen:

· voor de behandeling van een ontsteking in uw slokdarm (reflux-oesofagitis)
· voor de behandeling van brandend maagzuur en zuuroprispingen (zuur van de maag komt in de
slokdarm terecht) bij de refluxziekte.

Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij kinderen ouder dan 4 jaar:
· voor
de
behandeling, in combinatie met antibiotica, van ontstekingen veroorzaakt door de bacterie
Helicobacter pylori.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U OMEPRAZOL SANDOZ CAPSULE INNEEMT

Gebruik Omeprazol Sandoz capsule niet
-
als u overgevoelig (allergisch) bent voor omeprazol of voor één van de andere bestanddelen van
Omeprazol Sandoz capsule (zie rubriek 2: "Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van
dit geneesmiddel" en ook rubriek 6, "Aanvullende informatie").
-
als u leverproblemen heeft en ook claritromycine gebruikt (een antibioticum ter bestrijding van
bepaalde infecties).

Sandoz B.V.

Page 2/7
Omeprazol Sandoz capsule 10, 20 en 40
1313-V9
1.3.1.3 Package Leaflet
januari 2010

-
als u atazanavir gebruikt (geneesmiddel voor de behandeling van HIV).

Raadpleeg uw arts als een van de bovengenoemde omstandigheden op u van toepassing is.

Wees extra voorzichtig met Omeprazol Sandoz capsule
-
als u leverproblemen heeft of ooit heeft gehad; vertel dit aan uw behandelend arts, uw arts zal
regelmatig de functie van uw lever testen.
-
als u problemen met uw bloed heeft, zoals bloedarmoede (anemie) of een laag vitamine B12-
gehalte.
-
als u mogelijk een maagzweer heeft; de mogelijkheid van kwaadaardige zweren moet worden
uitgesloten voordat u begint met de behandeling met Omeprazol Sandoz capsule.
-
als u dit geneesmiddel langer dan 1 jaar gebruikt. De behandeling moet regelmatig opnieuw
bekeken worden.
-
als u een ernstige leverstoornis ervaart. De dagelijkse dosis mag maximaal 20 mg zijn.
-
als uw leverfunctie ernstig verstoord is. Leverenzymwaarden moeten regelmatig gecontroleerd
worden gedurende de behandeling met Omeprazol Sandoz capsule. Uw leverenzymen worden
gecontroleerd aan de hand van een bloedtest.
-
als u ook andere geneesmiddelen gebruikt (bijv. NSAID's: bepaalde groep pijnstillende middelen
die ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking hebben). U moet dan voorzichtig
zijn, in het bijzonder als u ook nog een nier- of leverfunctiestoornis heeft, omdat er een
wisselwerking kan optreden.

Sommige kinderen met een chronische ziekte kunnen een langdurige behandeling nodig hebben, ook
al wordt dit niet aanbevolen. Omeprazol mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 1 jaar.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Sommige geneesmiddelen
kunnen problemen veroorzaken wanneer ze gelijktijdig met Omeprazol Sandoz capsule worden
gebruikt.

Het is belangrijk dat u het uw arts of apotheker vertelt als u de volgende geneesmiddelen gebruikt of
kort geleden heeft gebruikt:
·
ciclosporine en tacrolimus (geneesmiddelen gebruikt bij patiënten die een transplantatie gehad
hebben)
·
digoxine (geneesmiddel bij hartziekten)
·
disulfram (geneesmiddel gebruikt bij alcoholisme)
·
geneesmiddelen die ook door de lever afgebroken worden, zoals:
- benzodiazepinen (middelen met rustgevende, slaapverwekkende en/of spierverslappende
eigenschappen), zoals diazepam, triazolam en flurazepam
- fenytoïne (middel gebruikt bij de behandeling van epilepsie)
- warfarine (een middel dat de bloedstolling remt)
- bepaalde geneesmiddelen voor de behandeling van ernstige neerslachtigheid (depressie),
zoals citalopram, imipramine en clomipramine)
· ketoconazol, itraconazol en voriconazol (voor de behandeling van schimmelinfecties)
· claritromycine, roxitromycine en erytromycine (antibiotica die infecties bestrijden)
· sintjanskruid (afkomstig uit een plant, wordt vaak gebruikt als plantaardig kalmeringsmiddel)
· vitamine
B12
· atazanavir.

Gebruik van Omeprazol Sandoz capsule met voedsel en drank
De capsules moeten heel doorgeslikt worden met voldoende vloeistof (bijv. een glas water) voor de
maaltijd (bijv. ontbijt of diner), op een nuchtere maag. U mag niet op de capsules kauwen of ze
vermalen.

Zwangerschap en borstvoedingSandoz B.V.

Page 3/7
Omeprazol Sandoz capsule 10, 20 en 40
1313-V9
1.3.1.3 Package Leaflet
januari 2010

Vertel het uw arts als u zwanger bent, denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Uw arts
zal de mogelijke risico's van het gebruik van Omeprazol Sandoz capsule in overweging te nemen.

Als u borstvoeding geeft, mag u Omeprazol Sandoz capsule alleen gebruiken als uw arts dit absoluut
noodzakelijk vindt. Op dit moment is er onvoldoende informatie beschikbaar om het risico voor het
geven van borstvoeding aan uw kind te kunnen beoordelen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Meestal beïnvloedt Omeprazol Sandoz capsule de rijvaardigheid en het vermogen om machines te
bedienen niet. Echter bijwerkingen zoals
· duizeligheid, vermoeidheid en slaperigheid
· problemen met zien of horen
kunnen effect hebben op het vermogen om te rijden of machines te bedienen.
Als u last heeft van deze bijwerkingen, mag u niet rijden en geen machines gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Omeprazol Sandoz capsule

Omeprazol Sandoz capsule bevat sucrose (zie rubriek 6). Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde
suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

3. HOE WORDT OMEPRAZOL SANDOZ CAPSULE INGENOMEN

Volg bij het innemen van Omeprazol Sandoz capsule nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg
bij twijfel uw arts of apotheker.

· Neem dit geneesmiddel op de lege maag in, met of zonder voedsel.
· Slik de capsules in zijn geheel in, met een glas water.
· De capsules mogen niet fijngemaakt of gekauwd worden.

Als u Omeprazol Sandoz capsules één keer per dag inneemt, probeer ze dan elke dag op het zelfde
tijdstip in te nemen.
Als u Omeprazol Sandoz capsules twee keer per dag inneemt, neem dan de eerste dosis 's ochtends
en de tweede `s avonds.

Wat moet u doen als u problemen heeft met het doorslikken van de capsules

· Maak de capsules open en meng de inhoud met een kleine hoeveelheid zuur vruchtensap (bijv.
appel, sinaasappel of ananas) of yoghurt.
· Drink daarna het mengsel meteen of binnen 30 minuten op. Roer het mengsel altijd net voordat u
het gaat opdrinken.

Zweer in de twaalfvingerige darm

· De gebruikelijke dosering is 20 mg één keer per dag, gedurende 2 tot 4 weken.
· Om terugkeer van de zweer te voorkomen, is de gebruikelijke dosering Omeprazol Sandoz
capsule 10 mg een keer per dag. In uitzonderlijke gevallen kan uw arts, indien nodig, de dosering
verhogen tot 40 mg een keer per dag.

Maagzweer
· De gebruikelijke dosering is 20 mg één keer per dag, gedurende 4 tot 8 weken. In uitzonderlijke
geval en kan uw arts, indien nodig, de dosering verhogen tot 40 mg één keer per dag.

Behandeling van brandend maagzuur en zuuroprispingen
· De gebruikelijke dosering is 20 mg één keer per dag, gedurende 2 tot 4 weken.

Behandeling en voorkomen van reflux-oesofagitis
· De gebruikelijke dosering is 20 mg één keer per dag, gedurende 4 tot 8 weken. In uitzonderlijke
geval en kan uw arts, indien nodig, de dosering verhogen tot 40 mg één keer per dag.
· De gebruikelijke dosering ter voorkoming van reflux-oesofagitis (onderhoudsbehandeling) is 10 tot
20 mg per dag.


Sandoz B.V.

Page 4/7
Omeprazol Sandoz capsule 10, 20 en 40
1313-V9
1.3.1.3 Package Leaflet
januari 2010

Behandeling van zweren veroorzaakt door de bacterie Helicobacter pylori
· De gebruikelijke dosering is twee keer per dag 20 mg.
· Uw arts zal u ook twee antibiotica voorschrijven, die u tegelijkertijd moet gebruiken. Dit zijn
amoxicilline + claritromycine of claritromycine + metronidazol. De behandeling duurt een week.
Maak de kuur helemaal af, om te voorkomen dat de bacteriën ongevoelig worden voor de
behandeling.

Zweren in de twaalfvingerige darm of de maag veroorzaakt door NSAID's
· De gebruikelijke dosering is 20 mg één keer per dag, gedurende 4 tot 8 weken.
· Als u al eerder een zweer gehad heeft en NSAID's moet blijven gebruiken, is de gebruikelijke
dosering 20 mg één keer per dag. Uw arts zal u vertellen hoelang u de capsules moet gebruiken.

Zollinger-Ellison syndroom

· De gebruikelijke dosering is 60 mg één keer per dag.
· Als de dosering meer dan 80 mg per dag is, neem dan 's ochtends de ene helft en 's avonds de
andere helft.

Kinderen van 1 jaar of ouder die 10 kg of meer wegen
· De duur van de behandeling van reflux-oesofagitis is 4-8 weken
· De duur van de behandeling van brandend maagzuur en zuuroprispingen bij reluxziekte is 2-4
weken. Als de klachten na 2-4 weken niet voldoende onder controle zijn, moet de patiënt verder
onderzocht worden.
· De gebruikelijke dosering voor kinderen van 1 jaar of ouder (10 tot 20 kg) is 10 mg één keer per
dag. De dosering kan, indien nodig, verhoogd worden naar 20 mg.
· De gebruikelijke dosering voor kinderen van 2 jaar of ouder (zwaarder dan 20 kg) is 20 mg één
keer per dag. De dosering kan, indien nodig, verhoogd worden naar 40 mg.

Kinderen van 4 jaar of ouder

· De gebruikelijke dosering bij een zweer in de twaalfvingerige darm veroorzaakt door Helicobacter
pylori is:
- 10 mg bij kinderen van 15 tot 30 kg
- 20 mg bij kinderen zwaarder dan 30 kg

· Uw arts zal u ook twee antibiotica voorschrijven, die u tegelijkertijd moet gebruiken. Dit zullen
amoxicilline en claritromycine zijn. De behandeling duurt een week. Maak de kuur helemaal af, om
te voorkomen dat de bacteriën ongevoelig worden voor de behandeling.

Ouderen
Aanpassing van de dosering is niet nodig

Patiënten met een verminderde leverfunctie
Uw arts kan de dosering aanpassen. De dosering mag niet hoger zijn dan 20 mg per dag.

Patiënten met een verminderde nierfunctie
Aanpassing van de dosering is niet nodig.

Volg de aanwijzingen over het gebruik van uw geneesmiddel zorgvuldig op. Als u ergens niet zeker
over bent, raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u meer van Omeprazol Sandoz capsule heeft ingenomen dan u zou
mogen

Als u per ongeluk te veel capsules heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts of een
ziekenhuis. Laat hen de verpakking of de fles zien.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Omeprazol Sandoz capsule in te nemen
Als u een dosis Omeprazol Sandoz capsule vergeten bent, ga dan gewoon verder met de volgende
dosis alsof er niets gebeurd is. Neem geen dubbele dosis van Omeprazol Sandoz capsule om zo een
vergeten capsule in te halen.

Sandoz B.V.

Page 5/7
Omeprazol Sandoz capsule 10, 20 en 40
1313-V9
1.3.1.3 Package Leaflet
januari 2010


Als u stopt met het gebruik van Omeprazol Sandoz capsule
Stop niet met gebruik van Omeprazol Sandoz capsule zonder overleg met uw arts.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE
BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Omeprazol Sandoz capsule bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet
iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Ernstige bijwerkingen:

Raadpleeg onmiddellijk uw arts of een verpleegkundige
als u een van de volgende klachten van een ernstige allergische reactie heeft:
· plotselinge moeite met ademhalen, praten en slikken
· gezwollen lippen, gezicht en hals
· ernstige duizeligheid of ineenzakken
· ernstige of jeukende huiduitslag, in het bijzonder als er blaren ontstaan en de ogen, mond of
geslachtsorganen pijn gaan doen.

Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts
als u last krijgt van een van de volgende bijwerkingen:
· geel worden van de huid of het oogwit, veroorzaakt door leverproblemen
· toegenomen of verminderde hoeveelheid urine, of bloed in de urine soms met opgezwollen
ledematen en/of pijn in de flanken veroorzaakt door nierproblemen
· ernstige pijn in de buik en rug veroorzaakt door een alvleesklierontsteking.

Dit zijn allemaal ernstige bijwerkingen. U kunt dringend medische hulp nodig hebben. Ernstige
bijwerkingen zijn zeer zeldzaam (komen voor bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers).

Andere mogelijke bijwerkingen:

Vaak
(bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):
· slaperigheid of slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid
· diarree,
verstopping
(obstipatie),
winderigheid, misselijkheid en braken.

Soms (bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):
· problemen met zien, zoals wazig zicht
· het horen van een zoemend of piepend geluid in de oren
· veranderingen in de smaak
· bloedonderzoek dat veranderingen in de werking van de lever aantoont
· jeuk, huiduitslag soms met rozerode vlekken, gevoeligheid voor licht, haaruitval, en meer zweten
· gezwollen
ledematen.

Zelden (bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):
· vermindering van het aantal rode bloedlichaampjes (anemie) bij kinderen, waardoor de huid bleek
wordt en een gevoel van zwakte ontstaat
· waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie),
een licht gevoel in het hoofd, psychische problemen zoals verwarring en waarneming van dingen
die er niet zijn (hallucinaties), vooral bij ernstig zieke of oudere patiënten
· veranderingen in de kleur van de tong, goedaardige cysten in de klieren
· spierzwakte of spierpijn, pijn in de gewrichten.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):
· bloedbeeldafwijkingen, vermindering van het aantal witte bloedlichaampjes, waardoor u
vatbaarder bent voor infecties; vermindering van het aantal bloedplaatjes, waardoor u eerder

Sandoz B.V.

Page 6/7
Omeprazol Sandoz capsule 10, 20 en 40
1313-V9
1.3.1.3 Package Leaflet
januari 2010

blauwe plekken of bloedingen krijgt; vermindering van het aantal rode bloedlichaampjes, waardoor
de huid bleek wordt en een gevoel van zwakte ontstaat
· galbulten (urticaria), verhoogde lichaamstemperatuur, allergische ontsteking van de bloedvaten,
vaak als huiduitslag (allergische vasculitis)
· rusteloosheid, ernstige neerslachtigheid (depressie), vooral bij ernstig zieke of oudere patiënten
· droge mond, ontsteking en schimmelinfecties in de mond
· lage hoeveelheid natrium in het bloed, waardoor verwarring, spierkrampen of een abnormale
hartslag kan ontstaan
· borstvorming
bij
mannen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U OMEPRAZOL SANDOZ CAPSULE

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Omeprazol Sandoz capsule niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking
na "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Doordrukstrip:
Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Fles:
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.


Houd de fles goed gesloten ter bescherming tegen vocht.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen
zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE
INFORMATIE

Wat bevat Omeprazol Sandoz capsule
Het werkzame bestanddeel is omeprazol.
Iedere capsule bevat 10 mg, 20 mg of 40 mg omeprazol.

De andere bestanddelen zijn:
Inhoud van de capsule: hypromellose, talk, titaniumdioxide (E171), methacrylzuur-ethylacrylaat
copolymeer (1:1), natriumlaurylsulfaat, polysorbaat 80, tri-ethylcitraat, sucrose en maïszetmeel.
Omhulling van de capsule: gelatine, titaniumdioxide (E171), alleen in Omeprazol Sandoz capsule 40:
natriumlaurylsulfaat
Drukinkt: schellak, propyleenglycol, zwart ijzeroxide (E172), ammoniumhydroxide en kaliumhydroxide.

Hoe ziet Omeprazol Sandoz capsule eruit en de inhoud van de verpakking
Omeprazol Sandoz capsule 10 zijn ondoorzichtige, witte capsules, met de opdruk "OM 10"
Omeprazol Sandoz capsule 20 zijn ondoorzichtige, witte capsules, met de opdruk "OM 20"
Omeprazol Sandoz capsule 40 zijn ondoorzichtige, witte capsules, met de opdruk "OM 40".

Omeprazol Sandoz capsule 10
Aluminium/aluminium doordrukstrip: 7, 14, 15, 28, 30, 56, 56x1 en 98 capsules.
HDPE fles, met PP of HDPE dop (bevat silicagel als droogmiddel): 15, 30, 50, 60, 70, 80, 90 en 100
capsules.

Omeprazol Sandoz capsule 20
Aluminium/aluminium doordrukstrip: 14, 15, 28, 30, 56, 56x1 en 98 capsules.
HDPE fles, met PP of HDPE dop (bevat silicagel als droogmiddel): 15, 30 en 100 capsules.

Omeprazol Sandoz capsule 40

Sandoz B.V.

Page 7/7
Omeprazol Sandoz capsule 10, 20 en 40
1313-V9
1.3.1.3 Package Leaflet
januari 2010

Aluminium/aluminium doordrukstrip: 14, 15, 28, 30, 56 en 98 capsules.
HDPE fles, met PP of HDPE dop (bevat silicagel als droogmiddel): 15 en 30 capsules.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere
Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant
Salutas Pharma GmbH
Dieselstrasse 5
D-70839 Gerlingen
Duitsland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EER onder de volgende namen:
België

Omepsand 10 mg maagsapresistente capsules


Omepsand 20 mg maagsapresistente capsules


Omepsand 40 mg maagsapresistente capsules
Denemarken Omeprazol
Sandoz
Finland

Omeprazol Sandoz 10 mg enterokapseli


Omeprazol Sandoz 20 mg enterokapseli


Omeprazol Sandoz 40 mg enterokapseli
Duitsland

Omeprazol- 1A Pharma 10 mg Magensaftresistente Hartkapseln


Omeprazol Sandoz 20 mg Magensaftresistente Hartkapseln


Omeprazol Sandoz 40 mg Magensaftresistente Hartkapseln
Nederland
Omeprazol Sandoz capsule 10


Omeprazol Sandoz capsule 20


Omeprazol Sandoz capsule 40
Noorwegen
Omeprazol Sandoz enterokapsel, hard
Zweden

Omeprazol Sandoz 10


Omeprazol Sandoz 20


Omeprazol Sandoz 40

Omeprazol Sandoz capsule 10, 20 en 40 zijn in het register ingeschreven onder:
RVG 25729, maagsapresistente capsules, hard 10 mg,
RVG 25730, maagsapresistente capsules, hard 20 mg,
RVG 25731, maagsapresistente capsules, hard 40 mg.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2010

Sandoz en het beeldelement zijn geregistreerde handelsmerken van Novartis.

« Vorige
[Omeprazol Sandoz capsule 40, maagsapresistente capsules, hard, 40 mg]
Volgende »
[Omeprazol Mylan 10 mg, maagsapresistente capsules]