Bestanden
Home > Bestanden


Paracetamol/Codeinefosfaat 500/10 PCH, tabletten 500 mg/10 mg

RegistratienummerRVG 55665
Farmaceutische vormTablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCN02AA59 - Codeine, Combinations Excl. Psycholeptics
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum05 december 1983
RegistratiehouderPharmachemie B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Werkzame stof(fen)CODEINEDIWATERSTOFFOSFAAT 0,5-WATER
PARACETAMOL
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROLOSE (E 463)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT (E468)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekstPARACETAMOL/CODE¤NEFOSFAAT 500/10 PCH
tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

Datum
: 28 december 2009
1.3.1
: Bijsluiter
Bladzijde : 1
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH, tabletten 500 mg/10 mg
Paracetamol, code´nefosfaathemihydraat

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn
als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
-
Wanneer ÚÚn van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter:
1. Wat is Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH inneemt
3. Hoe wordt Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH ingenomen
4. Mogelijke
bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH
6. Aanvullende
informatie


1.
WAT IS PARACETAMOL/CODE¤NEFOSFAAT 500/10 PCH EN WAARVOOR WORDT HET
GEBRUIKT


Geneesmiddelengroep
Paracetamol werkt pijnstillend en koortsverlagend. Code´ne versterkt de pijnstillende werking.

Gebruiken
-
bij koorts en pijn bij griep en verkoudheid
-
bij hoofdpijn
-
bij kiespijn
-
bij spit
-
bij zenuwpijn.


rvg 55665 1.3.1 PIL 1209.14v.HW


PARACETAMOL/CODE¤NEFOSFAAT 500/10 PCH
tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

Datum
: 28 december 2009
1.3.1
: Bijsluiter
Bladzijde : 2
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PARACETAMOL/CODE¤NEFOSFAAT 500/10 PCH
INNEEMT

Neem Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH niet in
-
wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor paracetamol, code´nefosfaathemihydraat of voor ÚÚn
van de andere bestanddelen van Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH
-
wanneer u een leveraandoening heeft
-
wanneer u last heeft van kortademigheid, veroorzaakt door bepaalde luchtwegaandoeningen als
astma en emfyseem
-
wanneer u afwijkingen of beschadigingen aan de schedel of de hersenen heeft.

Wees extra voorzichtig met Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH
-
wanneer uw lever en/of nieren minder goed werken
-
wanneer u dagelijks grote hoeveelheden alcohol gebruikt; in dit geval is er meer kans op het
optreden van schadelijke effecten op de lever
-
wanneer u last heeft van aanhoudende, verergerde of terugkerende klachten; neem in deze gevallen
contact op met uw arts
-
wanneer u last krijgt van koorts, keelpijn en/of blaasjes in de mond of rond de anus; u dient contact op
te nemen met de arts omdat deze verschijnselen kunnen wijzen op een afwijking in het bloed
(agranulocytose, zie "Bijwerkingen").

Langdurig of veelvuldig gebruik van Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH wordt ontraden; indien uw
klachten aanhouden of terugkeren dient u uw arts te raadplegen.
Het in ÚÚnmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever zeer ernstig beschadigen;
bewusteloosheid treedt daarbij niet op. Neem in dit geval onmiddellijk contact op met uw arts (zie "Wat u
moet doen als u meer van Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH heeft ingenomen dan u zou
mogen").
Code´ne kan in zeldzame gevallen aanleiding geven tot verslaving.

Raadpleeg uw arts als ÚÚn van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.


Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker dat u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.


Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of
bijwerking be´nvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:
-
slaap-en/of kalmeringsmiddelen, sterkwerkende pijnstillers en bepaalde middelen tegen depressies
of andere geestelijke stoornissen; deze middelen versterken het effect van code´ne op het centraal
zenuwstelsel
rvg 55665 1.3.1 PIL 1209.14v.HW


PARACETAMOL/CODE¤NEFOSFAAT 500/10 PCH
tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

Datum
: 28 december 2009
1.3.1
: Bijsluiter
Bladzijde : 3
-
bepaalde middelen tegen o.a. vallende ziekte (epilepsie) (de zogenaamde barbituraten zoals
bijvoorbeeld fenobarbital); indien u deze middelen gebruikt kunnen bij overdosering van
paracetamol meer schadelijke effecten optreden
-
chlooramfenicol (een middel tegen infecties); paracetamol kan de werking van dit middel
versterken
-
zidovudine (een middel ter behandeling van AIDS); bij langdurig gelijktijdig gebruik is er meer kans
dat een bepaalde afwijking van het bloed (neutropenie, dat wil zeggen een tekort aan witte
bloedlichaampjes gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties) optreedt
-
middelen die ervoor zorgen dat het bloed minder snel stolt (anticoagulantia), zoals bijvoorbeeld
warfarine, dicoumarol en acenocoumarol; paracetamol kan de werking van deze middelen
versterken. Zo nodig zal de arts de dosering van het antistollingsmiddel verlagen.

Inname van Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH met voedsel en drank
Als u dagelijks grote hoeveelheden alcohol gebruikt waardoor de lever is aangetast, kan het gebruik van
Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH gevaarlijk zijn.

Zwangerschap
Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw arts.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding
Paracetamol en code´nefosfaat komen terecht in de moedermelk. Tijdens de periode van borstvoeding
wordt het gebruik van deze tabletten ontraden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het gebruik van Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH kan duizeligheid en sufheid tot gevolg hebben
(zie "Mogelijke bijwerkingen"). Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of
bedien geen machines die oplettendheid vereisen.


3.
HOE WORDT PARACETAMOL/CODE¤NEFOSFAAT 500/10 PCH INGENOMEN

Volg bij het innemen van Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH nauwgezet het advies van uw arts.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Dosering en wijze van gebruik

Dosering
Wanneer uw arts niet anders voorschrijft, is het gebruik als volgt:
Volwassenen

1-2 tabletten per keer, maximaal 6 tabletten per dag (=24 uur).
rvg 55665 1.3.1 PIL 1209.14v.HW


PARACETAMOL/CODE¤NEFOSFAAT 500/10 PCH
tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

Datum
: 28 december 2009
1.3.1
: Bijsluiter
Bladzijde : 4
Kinderen
Dit product is niet geschikt voor kinderen.

Als u merkt dat Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan
uw arts of apotheker.


Wijze van gebruik
De tabletten met een half glas water innemen.

Wat u moet doen als u meer van Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH heeft ingenomen dan u
zou mogen

Wanneer u teveel van Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH heeft ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen die kunnen optreden bij inname van
een te hoge dosis zijn: gebrek aan eetlust, misselijkheid en braken, slaperigheid, roodkleuring van de
huid, verkleining van de pupillen, jeuk, dronkemansgang, hoofdpijn, zwelling van de huid, vertraging van
urinelozing en stoelgang en ademhalingsproblemen, welke pas uren later kan optreden.
Bewusteloosheid treedt meestal niet op.
De arts zal u zonodig opnemen in het ziekenhuis, waar men u eventueel een maagspoeling zal geven
en u medicijnen zal toedienen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH in te nemen
Gebruik Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH alleen opnieuw als de symptomen weer opkomen
(koorts en pijn).
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Als u stopt met het innemen van Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH
Gebruik Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH alleen opnieuw als de symptomen weer opkomen
(koorts en pijn).
Raadpleeg bij twijfel altijd uw apotheker of arts.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.4. MOGELIJKE
BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH bijwerkingen veroorzaken,
hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

rvg 55665 1.3.1 PIL 1209.14v.HW


PARACETAMOL/CODE¤NEFOSFAAT 500/10 PCH
tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

Datum
: 28 december 2009
1.3.1
: Bijsluiter
Bladzijde : 5
Bloed
Zelden (0,1% of minder, maar meer dan 0,01%)
Veranderingen in het bloed (agranulocytose) (na langdurig gebruik), dit is te merken aan onder andere
koorts, keelpijn en/of blaasjes in de mond of rond de anus. Treedt deze bijwerking op, neem
onmiddellijk contact op met uw arts.
Bloeduitstortingen als gevolg van verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenische purpura) en
bloedarmoede.
Afweersysteem
Allergische reacties, voornamelijk huiduitslag (met ernstige jeuk), galbulten en koorts.
Zenuwstelsel
Sufheid, slaperigheid, duizeligheid en bij te hoge dosering opwinding en angst. Verslaving kan
voorkomen.
Ademhalingsstelsel
Onderdrukking van de ademhaling bij te hoge dosering.
Maag- en darmstelsel
Misselijkheid, braken en verstopping.
Lever of gal
Leverfalen en acute leverontsteking.
Na inname van normale of hoge doses kan leverbeschadiging optreden.
Huid
Ernstige huidaandoeningen met extreme roodheid, blaren, puisten en eventueel koorts
(exanthemateuze pustulosis, toxische epidermale necrolysis) zijn gemeld. Treedt ÚÚn van deze
bijwerkingen op, stop dan onmiddellijk met het gebruik van paracetamol/code´nefosfaat en neem
onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de eerste hulp afdeling van een nabijgelegen ziekenhuis.
Nieren en urinewegen
Bepaalde aandoeningen van de nieren (tubulaire necrose, nefropathie). Een enkele maal is ontsteking
van de nieren (interstitiŰle nefritis) na zeer langdurig gebruik van hoge doses waargenomen.

Wanneer ÚÚn van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5.
HOE BEWAART U PARACETAMOL/CODE¤NEFOSFAAT 500/10 PCH

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25░C.

Gebruik Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de
verpakking na "EXP". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

rvg 55665 1.3.1 PIL 1209.14v.HW


PARACETAMOL/CODE¤NEFOSFAAT 500/10 PCH
tabletten

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

Datum
: 28 december 2009
1.3.1
: Bijsluiter
Bladzijde : 6
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag
uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen
bij de bescherming van het milieu.


6. AANVULLENDE
INFORMATIE

Wat bevat Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH
-
De werkzame bestanddelen zijn paracetamol, 500 mg per tablet en code´nefosfaathemihydraat, 10
mg per tablet.
-
De andere bestanddelen zijn hydroxypropylcel ulose (E463), natriumzetmeelglycol aat, cel ulose
(E460), magnesiumstearaat (E470b), siliciumdioxide (E551).

Hoe ziet Paracetamol/Code´nefosfaat 500/10 PCH er uit en wat is de inhoud van de verpakking
-
De tabletten zijn wit met een breukstreep en de inscriptie "PARA COD 500/10".
- Paracetamol/Code´nefosfaat
500/10 PCH is verpakt in blisterverpakkingen Ó 30 en 500 tabletten, in
eenheidsafleververpakkingen Ó 50 tabletten en in kunststof potten Ó 100 of 1000 tabletten.
-
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Pharmachemie B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland

Fabrikant
Pharmachemie B.V.
Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland

In het register ingeschreven onder
RVG 55665, tabletten 500 mg/10 mg.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2010.

1209.14v.HW
rvg 55665 1.3.1 PIL 1209.14v.HW

« Vorige
[Paracetamol/Codeinefosfaat 500/10 PCH, tabletten 500 mg/10 mg]
Volgende »
[Paracetamol/Codeinefosfaat 500/20 PCH, tabletten 500 mg/20 mg]