Bestanden
Home > Bestanden


Pipamperon 40 mg, tabletten

Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


1.3.3: PatiŽntenbijsluiter

Pagina: 1
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door vůůrdat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.

Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan

anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde

zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.


Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Pipamperon 40 mg en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Pipamperon 40 mg gebruikt
3. Hoe wordt Pipamperon 40 mg gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Pipamperon 40 mg?


PIPAMPERON 40 MG (tabletten)


Het werkzame bestanddeel is per tablet pipamperon 40 mg. Dit is aanwezig in de vorm van
pipamperondihydrochloride, overeenkomend 40 mg pipamperon.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn lactose monohydraat, magnesiumstearaat (E470b),
maÔszetmeel, sucrose en talk (E553b).

Registratiehouder
Hexal AG
Holzkirchen
Duitsland


In het register ingeschreven onder:
RVG 32398 (40 mg)

1. Wat is Pipamperon 40 mg en waarvoor wordt het gebruikt?
De tabletten zijn per 30 verpakt in doordrukstrips in een kartonnen doosje.

Pipamperon 40 mg behoort tot de geneesmiddelengroep antipsychotica; middelen die worden
gebruikt bij geestesziekten.Pipamperon 40 mg wordt gebruikt bij:

ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is
(psychose)

ernstige vormen van opwinding en onrust.
1.3.3: PatiŽntenbijsluiter

Pagina: 2

2. Wat u moet weten voordat u Pipamperon 40 mg gebruikt

Gebruik Pipamperon 40 mg niet

wanneer u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen in de tabletten. Dus ook als u
overgevoelig bent voor pipamperon, of voor soortgelijke geneesmiddelen tegen psychosen
(butyrofenonen). Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag. Als u hiervan
last krijgt, stop dan en raadpleeg uw arts of apotheker

wanneer u suf of traag bent als gevolg van uw aandoening of door alcohol- of medicijngebruik

wanneer u in coma bent

wanneer u lijdt aan een verminderde werking van het hart en de bloedvaten, pipamperon kan
namelijk een bloeddrukverlagende werking hebben

wanneer u lijdt aan bepaalde neurologische aandoeningen die gepaard gaan met
bewegingsstoornissen, zoals trillen, geringe spierstijfheid en rusteloosheid in de benen.

Wees extra voorzichtig met Pipamperon 40 mg

wanneer u ouder bent; u kunt gevoeliger zijn voor Pipamperon 40 mg

wanneer u lijdt aan aandoeningen van het hart en de bloedvaten; er bestaat een kans op een
verlaagde bloeddruk (hypotensie)

wanneer u lijdt aan vallende ziekte (epilepsie); het kan nodig zijn de dosering van het anti-
epileptica (middel bij epilepsie) aan te passen

bij verergering of optreden van een bepaalde vorm van bewegingsstoornis; de verschijnselen
kunnen tijdelijk verergeren of zelfs nog optreden na staken van de behandeling met Pipamperon
40 mg

wanneer u lijdt aan de ziekte van Parkinson of bij spastische verlammingen; uw arts kan besluiten
de dosering aan te passen

wanneer u lijdt aan een ernstige depressie

wanneer u lijdt aan stoornissen van organen ten gevolge van uw geestelijke toestand; er is een
grotere kans op het ontstaan van bijwerkingen

wanneer u lijdt aan leverfunctiestoornissen; uw arts kan besluiten de dosering aan te passen

wanneer u tijdens de behandeling met Pipamperon 40 mg last krijgt van het zogenaamde maligne
neurolepticumsyndrooom. Dit kan zich uiten in: verhoogde lichaamstemperatuur (hyperthermie),
extreme spierstijfheid en onbestendigheid. Verder: verhoging van bepaalde waardes in het bloed,
versnelde ademhaling, bewustzijnsveranderingen en overvloedig zweten. Een eventueel
optredend verval van spierweefsel (rabdomyolyse) en daarmee samenhangende verminderde
werking van de nieren kan levensbedreigend zijn.

als u of iemand in uw familie ooit last heeft gehad van vorming van bloedstolsels in de bloedvaten
omdat dit soort geneesmiddelen in verband is gebracht met vorming van bloedstolsels

wanneer uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact
op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Raadpleeg uw arts indien ťťn van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.

Gebruik van Pipamperon 40 mg in combinatie met voedsel en drank
De werking van alcohol kan sterker worden (zie rubriek "Gebruik van Pipamperon 40 mg in
combinatie met andere geneesmiddelen").


1.3.3: PatiŽntenbijsluiter

Pagina: 3

Zwangerschap
Over het gebruik van Pipamperon 40 mg tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende
gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Uit dierproeven is tot nu toe geen
schadelijkheid gebleken.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding
Er zijn geen gegevens bekend over de uitscheiding van pipamperon in de moedermelk.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Pipamperon 40 mg kan uw reactievermogen nadelig beÔnvloeden. U dient hiermee rekening te houden
als u aan het verkeer gaat deelnemen of machines gaat bedienen.

Gebruik van Pipamperon 40 mg in combinatie met andere geneesmiddelen
Pipamperon 40 mg en andere geneesmiddelen kunnen elkaars werking en bijwerkingen beÔnvloeden. Dit
geldt o.a. voor:

hypnotica (slaapmiddelen), analgetica (bepaalde pijnstillende middelen), barbituraten (bepaalde
middelen bij epilepsie) en narcosemiddelen; de werking van deze middelen kan sterker worden
door Pipamperon 40 mg. Dit geldt ook voor het gebruik van alcohol

bepaalde middelen zoals benzodiazepinen (slaap- of kalmerende middelen) en antihistaminica
(bepaalde middelen bij overgevoeligheidsreacties); de versuffende werking van deze middelen
kan toenemen

antihypertensiva (bepaalde bloeddrukverlagende middelen), de bloeddruk kan te laag worden

andere antipsycotica (middelen bij geestesziekte), lithium (middel bij depressie), antidepressiva
(middelen bij depressies), anti-parkinsonmiddelen en middelen met een anticholinerge (remt de
werking van de lichaamseigen stof acetylcholine) werking heeft; het risico op het ontstaan van
een bepaalde bewegingsstoornis is groter

dopamine-agonisten (middelen bij parkinson, zoals bromocriptine, lisuride en levodopa); de
werking van deze middelen kan verminderen

antacida (middel dat teveel (maag)zuur tegengaat); de werking van Pipamperon 40 mg kan
verminderen

fenoxybenzamine, labetalol, methyldopa, reserpine en andere bepaalde bloeddrukverlagende
middelen; de werking van deze middelen kan versterken

guanethidine (bloeddrukverlagend middel); de werking van dit middel kan verminderen

geneesmiddelen die bepaalde leverenzymen stimuleren (barbituraten, fenytoÔne en carbamazepine);
de concentratie van pipamperon in het bloed kan verlaagd worden.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

3. Hoe wordt Pipamperon 40 mg gebruikt?

Dosering
Uw arts heeft voorgeschreven hoeveel u moet gebruiken van Pipamperon 40 mg. In het algemeen
gelden de volgende doseringen:


1.3.3: PatiŽntenbijsluiter

Pagina: 4


Volwassenen
Startdosering: 2 x daags een halve (20 mg) tot hele (40 mg) tablet, gedurende 1 tot 2 weken.
Onderhoudsdosering: verschilt per persoon, afhankelijk van het resultaat. Uw arts zal dit bepalen.
Maximale dosering: 9 tabletten (360 mg) per dag.

Kinderen
De optimale dosering varieert van 20 tot 40 mg.
Onderhoudsdosering: verschilt per persoon, afhankelijk van het resultaat. Uw arts zal dit bepalen.

Ouderen
Startdosering: de helft van de aanbevolen startdosering van volwassenen.

De laatste dosis van de dag ongeveer een uur voor het slapen gaan innemen.


Leg de tablet op een harde, vlakke ondergrond met de breukstreep naar de bovenkant.
Druk met de duim op het midden van de tablet en de tablet breekt in twee delen.In geval u merkt dat Pipamperon 40 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of
apotheker.

Duur van de behandeling
Uw arts zal u vertellen hoelang u Pipamperon 40 mg moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig
omdat anders de klachten weer terug kunnen komen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Pipamperon 40 mg heeft gebruikt
Wanneer u te veel van Pipamperon 40 mg heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts of apotheker. Symptomen van overdosering kunnen de bijwerkingen zijn (zie rubriek
"Bijwerkingen"). Ook kunnen voorkomen: stoornissen in het hartritme, verlengde prikkelgeleiding in
het hart en/of hartstilstand.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Pipamperon 40 mg te gebruiken
Als u vergeten bent een dosering in te nemen kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor uw
volgende dosering. Volg in dit geval het normale doseringsschema.
Gebruik nooit een dubbele dosis van Pipamperon 40 mg om zo de vergeten dosis in te halen.


4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Pipamperon 40 mg bijwerkingen veroorzaken.

Hormonale aandoeningen

stijging van prolactine (bepaald hormoon) met als gevolg melkafscheiding (galactorroe),
cyclusstoornissen bij vrouwen en borstvorming en onvermogen tot geslachtsgemeenschap
(impotentie) bij mannen. Bij mannen kunnen teven erectie- en stoornissen m.b.t. zaadlozing
(ejaculatiestoornissen) voorkomen

te lage natriumspiegel in het bloed.

1.3.3: PatiŽntenbijsluiter

Pagina: 5


Zenuwstelselaandoeningen

Parkinson-achtige verschijnselen (zoals beven, spierstijfheid en bewegingstraagheid)

plotselinge bewegingsstoornissen

onvermogen om enige tijd in dezelfde houding te zitten of liggen; rusteloosheid

toevallen/stuipen (convulsies)

verergering van depressies en van sombere stemming, somber gevoel

het zogenaamde "maligne neurolepticumsyndroom", zie voor de symptomen de rubriek " Wees extra
voorzichtig met Pipamperon 40 mg"

depressie

moeheid, slapeloosheid

hoofdpijn

duizeligheid

zgn. grand mal toevallen/stuipen (convulsies).

Hartaandoeningen

versnelde hartslag (tachycardie)

verlaagde bloeddruk (hypotensie)

hartstilstand.

Bloedvataandoeningen

Vorming van bloedstolsels in de aderen, vooral in de benen (verschijnselen zijn onder andere
zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen
komen, wat pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Raadpleeg onmiddellijk
een arts als u een of meer van deze verschijnselen opmerkt.

Maagdarmstelselaandoeningen

misselijkheid, braken

gebrek aan eetlust.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

tijdelijke verlaging in bloedceltellingen

leverfunctie-afwijkingen

geelzucht

overgevoeligheidsreactie zoals uitslag

ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of
oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom)

wazig zien

terugvloeien van urine, urine niet op kunnen houden (incontinentie)

vaasthouden van vocht (oedeem)

ontregeling van de lichaamstemperatuur.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig
ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.


1.3.3: PatiŽntenbijsluiter

Pagina: 6

5. Hoe bewaart u Pipamperon 40 mg?

GENEESMIDDELEN BUITEN BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN HOUDEN !

In de originele verpakking bewaren zodat Pipamperon 40 mg beschermd wordt tegen vocht en licht.
Gebruik Pipamperon 40 mg niet meer na de datum op de verpakking achter `Exp.:'.


Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2009.


« Vorige
[Pipamperon 40 mg, tabletten]
Volgende »
[Piperacillin/Tazobactam Kabi 2 g/ 0,25 g, poeder voor oplossing voor injectie of infusie]

Gevonden op deze pagina: