Bestanden
Home > Bestanden


Piroxicam CF 20 mg, capsules

RegistratienummerRVG 57449
Farmaceutische vormCapsule, hard
ToedieningswegOraal gebruik
ATCM01AC01 - Piroxicam
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum01 februari 1991
RegistratiehouderCentrafarm B.V.
Nieuwe Donk 3
4879 AC ETTEN LEUR
Werkzame stof(fen)PIROXICAM
Hulpstof(fen)AZORUBINE (E 122)
GELATINE (E 441)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAISZETMEEL
NATRIUMLAURILSULFAAT (E 487)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Centrafarm Services B.V., Etten-Leur, The Netherlands
Module 1
Piroxicam CF 10 mg, capsules
RVG 57448
Administrative information
and prescribing
Piroxicam CF 20 mg, capsules
RVG 57449
information
Piroxicam 10 & 20 mg/capsule
1.3.3 Package leaflet
1.3.3-1PATIňNTENBIJSLUITER

Piroxicam CF 10 mg, capsules
Piroxicam CF 20 mg, capsules

piroxicam

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

∑ Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
∑ Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
∑ Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn
als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
∑ Wanneer ťťn van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Inhoud van deze biisluiter:
1. Wat is Piroxicam CF en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Piroxicam CF inneemt
3. Hoe wordt Piroxicam CF ingenomen?
4. Mogelijke
bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Piroxicam CF?
6. Aanvullende
gegevens1. Wat is Piroxicam CF en waarvoor wordt het gebruikt?

Alvorens piroxicam voor te schrijven, zal uw arts de voordelen van dit geneesmiddel afwegen
tegenover het risico dat u loopt op bijwerkingen. Het is mogelijk dat uw arts u zal moeten controleren
en hij zal u zeggen hoe vaak hij u zal moeten controleren vanwege uw inname van piroxicam.

Piroxicam CF wordt gebruikt om bepaalde symptomen te verlichten die veroorzaakt worden
osteoartritis (artrose, een degeneratieve gewrichtsziekte), reumatoÔde artritis en spondylitis
ankylopoetica (reuma van de wervelkolom), zoals zwelling, stijfheid en gewrichtspijn. Het geneest de
artritis niet en het zal u alleen maar helpen zolang u het geneesmiddel inneemt.

Uw arts zal u alleen piroxicam voorschrijven wanneer u een onvoldoende verlichting van uw
symptomen had met andere niet steroÔdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's).

2. Wat u moet weten voordat u Piroxicam CF inneemt
Gebruik Piroxicam CF niet:
∑ Indien u eerder een maag- of darmzweer, bloeding of perforatie had.
∑ Indien u op dit ogenblik een maag- of darmzweer, bloeding of perforatie heeft.
∑ Indien u of iemand in uw familie aan gastro-intestinale aandoeningen (ontsteking van de maag of
de darmen) lijdt of geleden heeft die mensen vatbaar maken voor bloedingsaandoeningen zoals
Department of

Authorisation
Disk:

Approved MEB
Regulatory Affairs
Date:08-07
NBjs014249
Rev. 5.1
& DevelopmentCentrafarm Services B.V., Etten-Leur, The Netherlands
Module 1
Piroxicam CF 10 mg, capsules
RVG 57448
Administrative information
and prescribing
Piroxicam CF 20 mg, capsules
RVG 57449
information
Piroxicam 10 & 20 mg/capsule
1.3.3 Package leaflet
1.3.3-2

ulceratieve colitis, ziekte van Crohn, maagdarmkankers, diverticulitis (ontstoken of geÔnfecteerde
zakjes in de karteldarm.
∑ Indien u andere NSAID's gebruikt, met inbegrip van COX-2-selectieve NSAID's en
acetylsalicylzuur, een stof die aanwezig is in vele geneesmiddelen voor de vermindering van pijn
en koorts.
∑ Indien u antistollingsmiddelen gebruikt, zoals warfarine, om bloedklonters te voorkomen.
∑ Indien u eerder een ernstige allergische geneesmiddelenreactie vertoonde op piroxicam, andere
NSAID's en andere geneesmiddelen, vooral ernstige huidreacties (ongeacht de ernst) zoals
exfoliatieve dermatitis (intense roodheid van de huid, met vervelling van de huid in de vorm van
schilfers of lagen), vesiculobulleuze reacties (syndroom van Stevens-Johnson, een aandoening
met rode blaren, erosie, bloederige of met korsten bedekte huid) en toxische epidermale necrolyse
(een ziekte met blaarvorming en vervelling van de bovenste huidlaag).
∑ Indien u ernstige stoornissen van de lever- en nierwerking heeft.
∑ Indien u last heeft van ernstig hartfalen.
∑ Indien u in het derde trimester van de zwangerschap bent.
∑ Indien u een hersenbloeding of andere bloedingen heeft gehad.
∑ Wanneer u bij gebruik van acetylsalicylzuur of andere soortgelijke ontstekingsremmende middelen
last heeft gehad van astma, neusslijmvliesontsteking, netelroos of angio oedeem (plotselinge
vochtophoping in de huid en de slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of
jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie), als reactie op acetylsalicylzuur.
∑ Indien u allergisch bent voor piroxicam of ťťn van de andere bestanddelen van Piroxicam CF
capsules.

Als een van bovenstaande op u van toepassing is, mag u geen piroxicam gebruiken. Breng
onmiddellijk uw arts op de hoogte.

Wees extra voorzichtig met Piroxicam CF mg:
Wees extra voorzichtig met Piroxicam CF en waarschuw altijd uw arts voordat u Piroxicam CF 20 mg
gebruikt: Zoals alle niet-steroÔdale anti-inflammatoire geneesmiddelen kan Piroxicam CF 20 mg
ernstige maag- en darmreacties teweegbrengen, zoals pijn, bloeding, ulceratie en perforatie.
Stop onmiddellijk de inname van piroxicam en breng uw arts op de hoogte indien u maagpijn hebt of
eender welk teken vertoont van maag- of darmbloeding, zoals een zwarte of bloederige stoelgang of
bloedbraken.
Stop onmiddellijk de inname van piroxicam en breng uw arts op de hoogte indien u een allergische re-
actie hebt zoals huiduitslag, zwelling van het gelaat, piepende ademhaling of ademhalingsproblemen.
Indien u ouder bent dan 70 jaar, kan uw arts wensen om de behandelingsduur tot een minimum te be-
perken en om u vaker te zien tijdens uw behandeling met piroxicam.
Indien u ouder bent dan 70 jaar, of indien u andere geneesmiddelen neemt zoals corticosteroÔden of
bepaalde geneesmiddelen voor depressie, met name selectieve serotonineheropnameremmers
(SSRI's) of acetylsalicylzuur voor de preventie van bloedklonters, kan uw arts wensen om u samen
met Piroxicam CF een geneesmiddel voor te schrijven dat uw maag en darmen beschermt.
Gebruik dit geneesmiddel niet indien u ouder bent dan 80 jaar.

∑ Geneesmiddelen zoals Piroxicam CF kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd
risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte. Neem niet meer in dan de voorgeschreven dosis
en gebruik het geneesmiddel niet langer dan de voorgeschreven behandeling. Het risico neemt toe
naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
∑ Wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte gehad hebt, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot
een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes, hoge cholesterol-
spiegel heeft of wanneer u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit
geneesmiddel inneemt.
∑ Wanneer u lijdt aan:
Department of

Authorisation
Disk:

Approved MEB
Regulatory Affairs
Date:08-07
NBjs014249
Rev. 5.1
& DevelopmentCentrafarm Services B.V., Etten-Leur, The Netherlands
Module 1
Piroxicam CF 10 mg, capsules
RVG 57448
Administrative information
and prescribing
Piroxicam CF 20 mg, capsules
RVG 57449
information
Piroxicam 10 & 20 mg/capsule
1.3.3 Package leaflet
1.3.3-3

-
een onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen of decompensatio cordis);
-
een stoornis in het filtratievermogen van de nieren (nefrotisch syndroom);
-
vochtophoping in de buikholte (ascites);
-
een ernstige leverziekte (levercirrose) gekenmerkt door een blijvende aantasting van het
leverweefsel;
-
een waarneembare nierziekte;
kan behandeling met piroxicam, acetylsalicylzuur of andere soortgelijke middelen (bijv. naproxen,
ketoprofen, diclofenac, indometacine, ibuprofen, nabumeton, rofecoxib) leiden tot een
verslechtering van de werking van de nieren; er kan bij u vochtophoping in de weefsels (oedeem,
bijv. in de benen (dikke enkels)) ontstaan. De achteruitgang van uw nierfunctie is doorgaans
reversibel indien u ophoudt met slikken van het middel.
∑ Wanneer u een verminderde werking van de nieren of een ernstige leverziekte (levercirrose)
gekenmerkt door een blijvende aantasting van het leverweefsel heeft of in het verleden heeft
gehad; uw dosering van piroxicam moet worden verlaagd en de arts zal u zorgvuldig controleren.
∑ Wanneer u behandeld wordt met een plasmiddel (diureticum) voor verminderde hartwerking of
hoge bloeddruk. De werking van piroxicam of een soortgelijk middel kan interfereren met de
werking van de plasmiddelen waardoor de aandoening kan verslechteren.
∑ Wanneer u oogklachten heeft of krijgt tijdens de behandeling met piroxicam, dient u uw arts te
raadplegen.
∑ Wanneer zich tijdens de behandeling met piroxicam ernstige leveraandoeningen waaronder gele
verkleuring van de huid of ogen (geelzucht of icterus) en leverontsteking (hepatitis) gepaard
gaande met geelzucht wordt waargenomen (zie ook "Mogelijke bijwerkingen").
∑ Wanneer u na het begin van een behandeling last krijgt van keelpijn en/of blauwe plekken op de
huid en de slijmvliezen dient u het gebruik te staken en uw arts onmiddellijk te raadplegen; dit kan
wijzen op een ernstige afwijking waarbij de bloedvorming in het beenmerg geremd wordt
(beenmergdepressie) (zie ook "Mogelijke bijwerkingen").
∑ Wanneer u een oudere patiŽnt bent, vanwege een verminderde nierwerking; uw arts zal u een zo
laag mogelijke dosis voorschrijven.
∑ Wanneer uw bloedingstijd wordt bepaald. U moet erop bedacht zijn dat piroxicam de bloedingstijd
verlengd.
∑ Dit product kan het moeilijker maken om zwanger te worden. U dient uw arts te raadplegen
wanneer u zwanger wil worden of wanneer u problemen heeft met zwanger worden.

Indien u medische problemen heeft of gehad heeft of indien u allergieŽn hebt of indien u niet zeker
bent dat u piroxicam kunt gebruiken, raadpleeg dan uw arts alvorens dit geneesmiddel te gebruiken.
Breng uw arts op de hoogte van alle andere geneesmiddelen die u gebruikt, met inbegrip van deze die
u zonder voorschrift gekocht heeft.

Raadpleeg uw arts indien ťťn van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat
in het verleden is geweest.

Zwangerschap
Raadpleeg uw arts als u zwanger bent of denkt dat u zwanger bent.
Gebruik piroxicam niet tijdens de zwangerschap tenzij uw arts dit adviseert. Piroxicam kan de
zwangerschap en/of de ontwikkeling van het kind nadelig beÔnvloeden. Piroxicam mag niet tijdens de
laatste 3 maanden van de zwangerschap gebruikt worden, omdat het schadelijk kan zijn voor het
ongeboren kind of problemen kan veroorzaken tijdens de bevalling.
Piroxicam, zoals andere NSAID's, kan het lastiger maken om zwanger te raken. U dient uw arts te
raadplegen wanneer u zwanger wilt worden of wanneer u problemen heeft met zwanger worden.

Department of

Authorisation
Disk:

Approved MEB
Regulatory Affairs
Date:08-07
NBjs014249
Rev. 5.1
& DevelopmentCentrafarm Services B.V., Etten-Leur, The Netherlands
Module 1
Piroxicam CF 10 mg, capsules
RVG 57448
Administrative information
and prescribing
Piroxicam CF 20 mg, capsules
RVG 57449
information
Piroxicam 10 & 20 mg/capsule
1.3.3 Package leaflet
1.3.3-4

Borstvoeding
Tijdens het gebruik van piroxicam dient geen borstvoeding te worden gegeven. Piroxicam gaat over in
de moedermelk. De hoeveelheid piroxicam in de moedermelk is gering ten opzichte van de
hoeveelheid in het bloed.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij het optreden van duizeligheid of andere stoornissen van het centrale zenuwstelsel wordt het
besturen van een voertuig of het bedienen van machines ontraden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Piroxicam CF
Piroxicam CF 10 of 20 mg bevat de hulpstof lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u
bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel
inneemt.

Piroxicam CF 10 mg bevat de kleurstof zonnegeel (E110), Piroxicam CF 20 mg bevat de kleurstof
azorubine (E122). Zonnegeel en azorubine kunnen allergische reacties, waaronder astma
veroorzaken. Overgevoeligheidsreacties komen vaker voor bij die personen met overgevoeligheid
voor acetylsalicylzuur.

Gebruik van Piroxicam CF in combinatie met andere geneesmiddelen
Sommige geneesmiddelen kunnen een wisselwerking met elkaar aangaan, dat wil zeggen elkaars
werking en bijwerkingen versterken of verzwakken. Wanneer u, naast piroxicam, ook nog andere
geneesmiddelen gebruikt, moet u uw arts of apotheker waarschuwen. Dit geldt tevens voor
geneesmiddelen die u maar af en toe gebruikt, voor geneesmiddelen die u kort gelden hebt gebruikt
en voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen. Uw arts kan uw gebruik van piroxicam of
andere geneesmiddelen beperken, of u kunt een ander geneesmiddel nodig hebben. Het is vooral
belangrijk dat u meldt:
∑ of u aspirine of andere niet-steroÔdale anti-inflammatoire geneesmiddelen gebruikt voor
pijnverlichting;
∑ of u corticosteroÔden gebruikt, dit zijn geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling
van verscheidene aandoeningen, zoals allergieŽn en hormonale stoornissen;
∑ of u antistollingsmiddelen gebruikt, zoals warfarine, ter verkoming van bloedklonters;
∑ of u bepaalde geneesmiddelen gebruikt voor depressie, met name selectieve
serotonineheropnameremmers (SSRI's);
∑ of u geneesmiddelen gebruikt, zoals aspirine, ter voorkoming van plaatjesklonters.
∑ of u lithium (middel bij o.a. depressie) gebruikt. Uw arts zal bij aanvang, wijziging of stoppen van de
behandeling met piroxicam de hoeveelheid lithium in uw bloed controleren.
∑ of u plasmiddelen (diuretica) gebruikt; piroxicam kan de werking van plasmiddelen gedeeltelijk of
geheel te niet doen. Uw arts zal mogelijk de dosering van het plasmiddel aanpassen of kiezen voor
een ander geneesmiddel.
∑ of u cimetidine (middel bij maagdarmklachten) gebruikt; bij gelijktijdige toediening met piroxicam
verhoogt cimetidine de hoeveelheid piroxicam in het bloed.


Maagzuurneutraliserende verbindingen, die magnesium of aluminium bevatten (antacida) hebben
geen invloed op de werking van piroxicam.


3. Hoe wordt Piroxicam CF gebruikt?

Department of

Authorisation
Disk:

Approved MEB
Regulatory Affairs
Date:08-07
NBjs014249
Rev. 5.1
& DevelopmentCentrafarm Services B.V., Etten-Leur, The Netherlands
Module 1
Piroxicam CF 10 mg, capsules
RVG 57448
Administrative information
and prescribing
Piroxicam CF 20 mg, capsules
RVG 57449
information
Piroxicam 10 & 20 mg/capsule
1.3.3 Package leaflet
1.3.3-5

Dosering
Volg bij het gebruik van piroxicam nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of
apotheker.

Uw arts zal u regelmatig controleren om zeker te zijn dat u de optimale dosis van piroxicam gebruikt.
Uw arts zal uw behandeling aanpassen tot de laagste dosis die uw symptomen het best onder
controle brengt. Verander in geen geval de dosis zonder er eerst met uw arts over te spreken.

Volwassenen en ouderen:
De maximale dagdosis is 20 mg piroxicam in de vorm van ťťn enkele dosis per dag.
Indien u ouder bent dan 70 jaar kan uw arts een lagere dagdosis voorschrijven en de
behandelingsduur verkorten.

Uw arts kan piroxicam voorschrijven met een ander geneesmiddel om uw maag en darmen te
beschermen tegen mogelijke bijwerkingen.

Verhoog de dosis niet.
Vertel het uw arts als u het gevoel hebt dat het geneesmiddel niet doeltreffend is.

Toediening
De capsules heel innemen met een ruime hoeveelheid water of melk.

Bij patiŽnten met een verminderde lever- of nierwerking
Bij patiŽnten met een verminderde nierwerking of een ernstige leverziekte (levercirrose) gekenmerkt
door een blijvende aantasting van het leverweefsel wordt aanbevolen om de behandeling te beginnen
met 10 mg piroxicam per dag, waarna de dosering zonodig verhoogd kan worden tot 20 mg per dag.

Bij oudere patiŽnten
Oudere patiŽnten dienen een zo laag mogelijke dosering te krijgen (zie ook "Wees extra voorzichtig
met Piroxicam CF"
).

Bij kinderen
Piroxicam dient niet gebruikt te worden door kinderen..

Wat moet u doen wanneer u te veel van Piroxicam CF heeft ingenomen:
Wanneer u te veel van Piroxicam CF heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts
of apotheker.
Laat uw arts of apotheker altijd de verpakking of patiŽntenbijsluiter zien, die zal u dan op
de juiste manier behandelen. Maatregelen die genomen kunnen worden zijn herhaalde toedieningen
van actieve kool.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Piroxicam CF in te nemen:
Indien u vergeten bent Piroxicam CF in te nemen, doe dit dan alsnog tenzij het bijna tijd is voor de
volgende inname. In dit laatste geval moet u de vergeten dosering niet meer toedienen, maar
overgaan op het door uw arts voorgeschreven doseerschema. Raadpleeg bij twijfel uw arts of
apotheker. Neem geen dubbele dosis van Piroxicam CF om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Piroxicam CF wordt gestopt:
Indien het gebruik van Piroxicam CF wordt gestopt kunnen de oorspronkelijke klachten weer
terugkomen. Overleg altijd met uw arts indien u overweegt om te stoppen.


Department of

Authorisation
Disk:

Approved MEB
Regulatory Affairs
Date:08-07
NBjs014249
Rev. 5.1
& DevelopmentCentrafarm Services B.V., Etten-Leur, The Netherlands
Module 1
Piroxicam CF 10 mg, capsules
RVG 57448
Administrative information
and prescribing
Piroxicam CF 20 mg, capsules
RVG 57449
information
Piroxicam 10 & 20 mg/capsule
1.3.3 Package leaflet
1.3.3-6

4. Mogelijke bijwerkingen

Geneesmiddelen zoals Piroxecam CF kunnen in verband gebracht worden met een klein verhoogd
risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte. Tevens kunnen deze geneesmiddelen in verband
worden gebracht met een verhoogde bloeddruk (hypertensie) en onvoldoende pompkracht van het
hart (hartfalen).
Oedeem, hypertensie en hartfalen zijn gemeld in samenhang met behandeling van NSAID's.

Zoals alle geneesmiddelen kan Piroxicam CF bijwerkingen veroorzaken.

Piroxicam kan de volgende bijwerkingen veroorzaken:

Maagdarmstelselaandoeningen
∑ Maagdarmstoornissen zoals ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis), gebrek aan eetlust
(anorexie), pijn in de bovenbuik, misselijkheid, braken, verstopping (obstipatie), buikpijn,
winderigheid, diarree en lichte stoornissen in de spijsvertering (indigestie) behoren tot de meest
waargenomen bijwerkingen. Bij deze bijwerkingen hoeft de behandeling meestal niet te worden
aangepast.
∑ Zweren in het slijmvlies van de slokdarm, de maag, de twaalfvingerige darm of een gedeelte van
de dunne darm (ulcus pepticum) en maagdarmbloedingen. Waarschuw direct een arts, omdat de
gevolgen zeer ernstig kunnen zijn.

Zenuwstelselaandoeningen
∑ Duizeligheid, hoofdpijn, slaperigheid, slapeloosheid, zwaarmoedigheid, zenuwachtigheid,
hallucinaties, stemmingsveranderingen, abnormale dromen, verwarring, waarnemen van
kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesieŽn) en duizelingen
(vertigo) zijn in zeldzame gevallen gemeld.

Oogaandoeningen
∑ Gezwollen ogen, wazig zien en oogirritatie zijn gemeld.

Huid- en onderhuidaandoeningen
∑ Huiduitslag en jeuk door overgevoeligheid voor piroxicam komt voor.
∑ In zeldzame gevallen komt het voor dat de nagels loslaten (onycholysis) of kaalheid (alopecia)
optreedt.
∑ Allergische reacties door de gecombineerde werking van piroxicam en licht zijn in zeldzame
gevallen gemeld.
∑ Zeldzame gevallen van huidontstekingen met afschilfering van de huid (dermatitis exfoliative of
Lyell's syndroom); ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid,
gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom); huiduitslag met rode (vochtige)
onregelmatige vlekken (erythema multiforme); en een met blazen gepaarde huidziekte
(pemphigus) zijn voorgekomen.
∑ Huiduitslag met blaarvorming waaronder Stevens-Johnson syndroom en toxische epidermale
necrolyse.

Overgevoeligheidsreacties
∑ In zeldzame gevallen zijn overgevoeligheidsreacties gemeld, zoals ernstige overgevoeligheid voor
bepaalde stoffen (anafylaxie), benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen,
vochtophoping in de huid en slijmvliezen, ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag,
vaak als allergische reactie (urticaria/angio-oedeem), ontsteking van een bloedbaan en bloed
(serum) ziekten.
Department of

Authorisation
Disk:

Approved MEB
Regulatory Affairs
Date:08-07
NBjs014249
Rev. 5.1
& DevelopmentCentrafarm Services B.V., Etten-Leur, The Netherlands
Module 1
Piroxicam CF 10 mg, capsules
RVG 57448
Administrative information
and prescribing
Piroxicam CF 20 mg, capsules
RVG 57449
information
Piroxicam 10 & 20 mg/capsule
1.3.3 Package leaflet
1.3.3-7


Bloed- en lymfestelselaandoeningen
∑ Veranderingen in de samenstelling van het bloed zoals een bloedafwijking (tekort aan
bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (thrombocytopenie) en
bloedarmoede (anemie) kunnen voorkomen. Verder is gemeld ontsteking van kleine bloedvaten in
de huid, met name van het onderbeen (Henoch-SchŲnlein-syndroom of allergische vasculitis).
∑ In zeldzame gevallen is neusbloeding (epistaxis) gemeld.
∑ Verschuivingen in het witte bloedbeeld: in zeldzame gevallen zijn beschreven de vermindering van
alle soorten cellen in het bloed, bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande
met verhoogde gevoeligheid voor infecties, bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het
bloed, zeer ernstige bloedafwijkingen (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met
plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose) en vermindering
van het hemoglobinegehalte (zie ook rubriek "Wees extra voorzichtig met Piroxicam CF").

Lever- en galaandoeningen
∑ Afwijkende uitslagen van leverfunctietesten kunnen voorkomen.
∑ In zeldzame gevallen zijn leverreacties zoals gele verkleuring van de huid of ogen (geelzucht of
icterus) en ernstige leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht gemeld.

Nier- en urinewegaandoeningen
∑ Gemeld zijn ontstekingen van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de
flanken (interstitiele nefritis), plaatselijke dood van nierpapillen (papilnecrose) en nefrotische
syndroom.

Overige bijwerkingen
∑ Hartkloppingen (palpitaties), ademnood (dyspnoe), malaise, oorsuizen (tinnitus), bevingen (tremor),
doofheid en ontsteking van de pancreas.
∑ In zeldzame gevallen zijn verstoringen van de stofwisseling zoals een te laag suikergehalte in het
bloed gepaard gaande met hongergevoel, zweten, duizeligheid en hartkloppingen (hypoglycemie)
en gewichtstoename of -afname gemeld.
∑ Vochtophoping (oedeem) vooral rond de enkel.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart,
informeer dan uw arts of apotheker.


5. Hoe bewaart u Piroxicam CF?

Piroxicam CF buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25įC.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Piroxicam CF niet meer na de datum op de verpakking achter "Niet te gebruiken na" of
achter "Exp." (stripverpakking).


6. Aanvullende informatie

Wat bevat Piroxicam CF 10 mg, capsules
Lactose, maiszetmeel, magnesiumstearaat (E470b) en natriumlaurylsulfaat (capsule-inhoud)
Department of

Authorisation
Disk:

Approved MEB
Regulatory Affairs
Date:08-07
NBjs014249
Rev. 5.1
& DevelopmentCentrafarm Services B.V., Etten-Leur, The Netherlands
Module 1
Piroxicam CF 10 mg, capsules
RVG 57448
Administrative information
and prescribing
Piroxicam CF 20 mg, capsules
RVG 57449
information
Piroxicam 10 & 20 mg/capsule
1.3.3 Package leaflet
1.3.3-8

Gelatine, titaniumdioxide (E171) en zwart ijzeroxide (E172) (capsulewand), zonnegeel (E110)
(capsulewand).

Wat bevat Piroxicam CF 20 mg, capsules
Lactose, maiszetmeel, magnesiumstearaat (E470b) en natriumlaurylsulfaat (capsule-inhoud)
Gelatine, titaniumdioxide (E171) en zwart ijzeroxide (E172) (capsulewand), azorubine (E122)
(capsulewand).

Hoe ziet Piroxicam CF 10 en 20 mg en wat is de inhoud van de verpakking
Piroxicam CF 10 mg is een geneesmiddel in de vorm van oranje-zwarte capsules waarin een
gebroken witte tot gelig poeder.
Piroxicam CF 20 mg is een geneesmiddel in de vorm van scarletrood-zwarte capsules waarin een
gebroken witte tot gelig poeder.
Blister verpakking (PVC/Aluminium) ŗ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 of 100 capsules; EAV
verpakking (PVC/Aluminium) ŗ 50 capsules.
Polypropyleenflacon met polyethyleen dop bevattende 30, 50, 60, 100, 200, 250, 500 of 1000
capsules.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in augustus 2007.

Department of

Authorisation
Disk:

Approved MEB
Regulatory Affairs
Date:08-07
NBjs014249
Rev. 5.1
& Development
« Vorige
[Piroxicam CF 20 mg, capsules]
Volgende »
[Plaquenil 200 mg, filmomhulde tabletten]