Bestanden
Home > Bestanden


Prednisolon Sandoz 30 mg, tabletten

RegistratienummerRVG 106136
Farmaceutische vormTablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCA07EA01 - Prednisolone
C05AA04 - Prednisolone
H02AB06 - Prednisolone
R01AD02 - Prednisolone
S01BA04 - Prednisolone
S02BA03 - Prednisolone
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum01 december 2009
RegistratiehouderSandoz B.V.
Veluwezoom 22
1327 AH ALMERE
Werkzame stof(fen)PREDNISOLON
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT (E468)
POVIDON K 30 (E 1201)
TALK (E 553 B)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Sandoz B.V.

Page 1/6
Prednisolon Sandoz 30 mg, tabletten
131-V1
1.3.1.product information
Mei 2010BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER


Prednisolon Sandoz 30 mg, tabletten
prednisolon

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit
geneesmiddel.

-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
-
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet
door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de
verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
-
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt
die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1
Wat is prednisolon en waarvoor wordt het gebruikt
2
Wat u moet weten voordat u prednisolon inneemt
3
Hoe wordt prednisolon ingenomen
4 Mogelijke
bijwerkingen
5
Hoe bewaart u Prednisolon Sandoz
6 Aanvullende
informatie

1. WAT IS PREDNISOLON EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Wat is prednisolon?
Prednisolon is een synthetisch corticosteroïd (bijnierschorshormoon) dat een effect heeft op
de suiker- en eiwitstofwisseling. Prednisolon wordt vooral om de volgende eigenschappen
gebruikt:
- onderdrukking van ontstekingsreacties (ontstekingsremmende en anti-reumatische
werking)
- onderdrukking van overgevoeligheidsreacties (anti-allergische werking).
De werking van prednisolon is ongeveer viermaal sterker dan die van het natuurlijk
voorkomende bijnierschorshormoon hydrocortison.

Wanneer wordt prednisolon gebruikt?
Prednisolon mag in principe alleen worden gebruikt bij een vastgestelde ziekte en wanneer
eenvoudiger behandeling niet mogelijk is of heeft gefaald, tenzij er sprake is van een
levensbedreigende situatie.
Prednisolon kan in de volgende situaties worden voorgeschreven:
-
bepaalde reumatische aandoeningen
-
bepaalde longaandoeningen (bijvoorbeeld COPD)
-
bepaalde maag- en darmaandoeningen (bijvoorbeeld colitis ulcerosa, ziekte van
Crohn)
-
bepaalde vormen van ontsteking van de lever
-
bepaalde afwijkingen van het bloed
-
nefrotisch syndroom (ziektebeeld dat berust op een stoornis in de werking van de
nieren)
-
aangeboren vergroting van de bijnier; minder goed werkende bijnier

Sandoz B.V.

Page 2/6
Prednisolon Sandoz 30 mg, tabletten
131-V1
1.3.1.product information
Mei 2010

-
bepaalde vormen van kanker
-
plotselinge verergering van de verschijnselen van multipele sclerose (ernstige
spierziekte uitgaande van hersenen of ruggenmerg)
-
vochtophoping in de hersenen
-
bepaalde aandoeningen van het oog (bijvoorbeeld ontsteking van het oog)
- ernstige
huidaandoeningen
-
heftige overgevoeligheidsreacties
-
bij orgaantransplantaties ter onderdrukking van de afweerreacties
-
bij de behandeling van kanker ter onderdrukking van misselijkheid en braken.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PREDNISOLON INNEEMT

Gebruik Prednisolon Sandoz 30 mg niet
-
als u allergisch (overgevoelig) bent voor prednisolon of voor één van de andere
bestanddelen -van Prednisolon Sandoz 30 mg bijvoorbeeld lactose. (De bestanddelen
staan vermeld in sectie 6, Aanvullende informatie.)
-
als u een maag- of darmzweer heeft
-
als u een acute infectie heeft, met name als deze veroorzaakt wordt door een virus of
schimmel
-
als u een tropische worminfectie heeft
-
als u kort tevoren bent ingeënt met levend verzwakt virus (voor inenting tijdens het
gebruik van prednisolon zie onder `Medische behandelingen'); informatie over ingeënte
stoffen (vaccins) is te verkrijgen bij de fabrikant van het vaccin
-
als u een herpesinfectie aan de ogen heeft.
Als een van deze situaties op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts.

Wees extra voorzichtig met Prednisolon Sandoz 30 mg
-
als u last heeft gehad van chronische zweren
-
bij sluimerende tuberculose, na een positieve uitslag van de mantouxtest
-
als u last heeft gehad van psychische stoornissen
-
als u lijdt aan botontkalking (osteoporose)
-
als u hoge bloeddruk heeft
-
als u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft.
Als een van deze situaties op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts.

Infecties
Prednisolon kan bepaalde verschijnselen van een infectie onderdrukken en nieuwe infecties
kunnen tijdens de toepassing ervan optreden. Bij infectie veroorzaakt door bacteriën moet
eerst de infectie worden behandeld voordat prednisolon kan worden gebruikt.

Medische behandelingen
Tijdens de behandeling met prednisolon mag u bij voorkeur niet worden ingeënt. Als u tijdens
de behandeling met prednisolon een operatie moet ondergaan, ernstig verwond raakt of een
bijkomende ziekte krijgt, dan moet u aan uw arts vertellen dat u prednisolon gebruikt of het
laatste half jaar gebruikt heeft.
Bij langdurige behandeling met prednisolon is controle van uw ogen door een arts alsmede
controle van het suikergehalte in uw bloed vereist.
Bij langdurige toediening aan kinderen moet worden gelet op de groei en de lichamelijke
ontwikkeling.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Let op: de

Sandoz B.V.

Page 3/6
Prednisolon Sandoz 30 mg, tabletten
131-V1
1.3.1.product information
Mei 2010

volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen
enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Onderstaande geneesmiddelen kunnen een
wisselwerking hebben met prednisolon:
· bepaalde middelen tegen epilepsie (fenytoïne en barbituraten, zoals fenobarbital); de
werking van prednisolon kan verminderen
· bepaalde bacteriedodende middelen (rifampicine); de werking van prednisolon kan
verminderen
· bepaalde plasmiddelen (zoals furosemide en bumetanide); er is een verhoogde kans op
te weinig kalium in het bloed
· bepaalde anti-bloedstollingsmiddelen (acenocoumarol en fenprocoumon); prednisolon
kan de werking van het anti-stollingsmiddel verminderen
· bepaalde middelen bij suikerziekte (zoals tolbutamide, glibenclamide, gliclazide); de
bloedsuikerverlagende werking van deze middelen kan verminderen
· middelen die ook als bijwerking maag- of darmzweren kunnen hebben (bijvoorbeeld
pijnstillers zoals acetylsalicylzuur, diclofenac en ibuprofen).

Zwangerschap en borstvoeding
Over het gebruik van prednisolon tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens
om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Bij zwangerschap uitsluitend gebruiken op
uitdrukkelijk advies van de arts.
Prednisolon gaat over in moedermelk. Als u dit geneesmiddel gebruikt mag u géén
borstvoeding
geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Prednisolon kan spierzwakte, spierverschrompeling en stemmingsveranderingen
(opgewektheid en neerslachtigheid) veroorzaken.
Indien deze effecten optreden is het beter om activiteiten zoals het besturen van voertuigen
en/of het gebruik van machines te staken.
Houd kinderen die prednisolon gebruiken in de gaten wanneer zij op straat spelen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Prednisolon Sandoz 30 mg
Prednisolon Sandoz 30 mg bevat 129 milligram lactose. Als u allergisch (overgevoelig) bent
voor de melksuiker lactose, dan mag u deze tabletten met prednisolon niet gebruiken. Laat
uw arts weten dat u allergisch bent voor lactose, zodat een ander geneesmiddel met
prednisolon voor u gekozen kan worden.

3. HOE WORDT PREDNISOLON INGENOMEN

Volg bij het innemen van prednisolon nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel
uw arts of apotheker.

Welke dosis innemen?
De dosering wordt door uw arts vastgesteld en is sterk afhankelijk van de aard en ernst van
de ziekte.
In het algemeen, wanneer behandeling met prednisolon onvermijdelijk is, dient de duur van
de behandeling zo kort mogelijk te worden gehouden, de totale dagdosering zo laag mogelijk
en het aantal malen van toediening zo gering mogelijk te zijn. Als u merkt dat Prednisolon te
sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Nadat de verschijnselen zijn onderdrukt, wordt getracht om deze dagdoseringen geleidelijk te
verminderen totdat een goede onderhoudsdosering is gevonden.


Sandoz B.V.

Page 4/6
Prednisolon Sandoz 30 mg, tabletten
131-V1
1.3.1.product information
Mei 2010

Op welke wijze innemen?
De tabletten moeten tijdens of na de maaltijd met een ruime hoeveelheid water (half glas)
ingenomen worden.

Inname van uw tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip geeft het beste effect. Het helpt u
bovendien te herinneren wanneer u de tabletten moet innemen.

Wat u moet doen als u meer Prednisolon Sandoz 30 mg heeft ingenomen dan u zou
mogen

Wanneer u te veel prednisolon heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts of apotheker.
Er zijn geen symptomen van overdosering met prednisolon bekend.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Prednisolon Sandoz 30 mg in te nemen
Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het
echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met
uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Prednisolon Sandoz 30 mg
Behandeling met prednisolon dient alleen te worden gestopt na overleg met uw arts. Het
gebruik moet langzaam worden afgebouwd om de `lui' geworden bijnier de kans te geven
zelf weer hormonen te gaan maken. Wanneer u plotseling stopt met het innemen van
prednisolon kunnen de verschijnselen die bestonden bij het begin van de behandeling weer
optreden. Ook kunnen complicaties sneller ontstaan en heeft het regelsysteem van de
hormonen van de bijnier minder de gelegenheid zich te herstellen. Dit geldt voornamelijk bij
een langdurige therapie.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of
apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan prednisolon bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt.

- Infecties
- verhoogde gevoeligheid voor infecties
- onderdrukking van verschijnselen van infecties

- Verstoring van het vocht- en elektrolytenevenwicht
- verstoring van het vocht- en zoutevenwicht
- hartzwakte als u hiervoor een zekere aanleg heeft
- kans op verhoogde bloeddruk
- vochtophoping
- kans op een tekort aan kalium; dit kenmerkt zich vooral door spierzwakte,
vermoeidheid en een onregelmatige hartslag

- Afwijkingen
aan
bewegingsorganen
- spierzwakte
en
spierverschrompeling
- botontkalking met kans op botbreuken
- botafsterving, vooral bij de kop van het dijbeen

- Afwijkingen aan de spijsverteringsorganen

Sandoz B.V.

Page 5/6
Prednisolon Sandoz 30 mg, tabletten
131-V1
1.3.1.product information
Mei 2010

- maag- en darmaandoeningen met kans op maag/darmzweren en bloedingen
- ontstekingen van de slokdarm
- ontstekingen van de alvleesklier

- Huidafwijkingen
- huidverschrompeling, met grote kans op onderhuidse bloedingen
- vaatverwijding in het gelaat (blozen), acne, overmatige beharing, huidstriemen
- gestoorde
wondgenezing
- onderdrukte huidreactie bij huidtesten
- overgevoeligheidsreacties, bijvoorbeeld netelroos

- Aandoeningen aan het zenuwstelsel
- verhoogde schedeldruk met vochtophoping in de ogen bij baby's tijdens of vlak na de
geboorte, als de moeder prednisolon heeft gebruikt
- stemmingsveranderingen, zoals blijdschap, angst of neerslachtigheid
- slapeloosheid
- psychische
stoornissen

- Hormonale
aandoeningen
- groeiremming bij kinderen
- verstoord
menstruatiepatroon
- onvoldoende bijnierschorswerking met name bij stress
- verminderde tolerantie voor koolhydraten. Dit kan een sluimerende suikerziekte aan
het licht brengen. De eerste symptomen hiervan zijn dorstgevoel, vaak plassen en
gewichtsverlies. Indien u al bloedsuikerverlagende middelen gebruikt, kan een
verhoging van de dosering nodig zijn
- vetzucht, gekenmerkt door vollemaansgezicht (syndroom van Cushing)

- Afwijkingen aan de ogen
- grijze staar (cataract)
- groene staar (glaucoom)

- Veranderingen in de stofwisseling
- toename van eetlust, te beperken door dieetmaatregelen

- Overige
- overgevoeligheidsreacties. Deze kunnen zeer heftig van aard zijn en tot uiting komen
door de volgende verschijnselen: jeuk, branderig gevoel van tong en keel, korte en
snelle polsslag, overmatig zweten, kortademigheid direct gevolgd door (zeer) sterke
benauwdheid en shock, vaak voorafgegaan door of vergezeld van kenmerkende
huidafwijkingen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U PREDNISOLON SANDOZ 30 MG

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Bewaar Prednisolon Sandoz 30 mg beneden de 25° in de originele verpakking.


Sandoz B.V.

Page 6/6
Prednisolon Sandoz 30 mg, tabletten
131-V1
1.3.1.product information
Mei 2010

Gebruik Prednisolon Sandoz 30 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de
verpakking achter `niet te gebruiken na' of `exp' op de strips. De vervaldatum verwijst naar de
laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk
afval. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn.
Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Prednisolon Sandoz 30 mg

-
Het werkzame bestanddeel is prednisolon. Prednisolon Sandoz 30 mg bevat 30 mg
prednisolon.
-
De andere bestanddelen zijn: lactose, povidon (E1201), microkristallijne cellulose
(E460), natriumcarboxymethylzetmeel type A, talk (E553b), magnesiumstearaat
(E470b).

Hoe ziet Prednisolon Sandoz 30 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Kartonnen vouwdoosje met doordrukstrips bestaande uit doorzichtig PVC en aluminiumfolie.
Prednisolon 30 mg tabletten zijn wit en 9 mm in doorsnee; ze hebben aan een kant het
opschrift PREDNISOLON en aan de andere kant het opschrift 30.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sandoz B.V.
Veluwezoom 22
1327 AH Almere

Fabrikant
TioFarma BV
Benjamin Franklinstraat 10
3261 LW Oud-Beijerland

Prednisolon Sandoz 30 mg, tabletten: RVG 106136

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2010.

« Vorige
[Prednisolon Sandoz 30 mg, tabletten]
Volgende »
[Prednisolon Sandoz 20 mg, tabletten]