Bestanden
Home > Bestanden


Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg combinatieverpakking, filmomhulde tabletten

RegistratienummerRVG 106331
ProcedurenummerNL/H/1880/001
Farmaceutische vormFilmomhulde tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCM05BB02 - Risedronic Acid And Calcium, Sequential
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum24 april 2012
RegistratiehouderMylan B.V.
Dieselweg 25
3752 LB BUNSCHOTEN
Werkzame stof(fen)CALCIUMCARBONAAT (E 170)
SAMENSTELLING
overeenkomend met
CALCIUM (Ca2+)
NATRIUMRISEDRONAAT 0-WATER
SAMENSTELLING
overeenkomend met
RISEDRONINEZUUR
Hulpstof(fen)ALLURAROOD AC (E129)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
CROSPOVIDON (E 1202)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
INDIGOKARMIJN (E 132)
MACROGOL 400
MACROGOL 8000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MANNITOL (D-) (E 421)
MAISZETMEEL, GEPREGELATINEERD
POLYDEXTROSE (E 1200)
POLYSORBAAT 80 (E 433)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Risedronaatnat rium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg combinatieverpakking  
RVG 106331 
April 2012 
 
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 
 
Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg combinatieverpakking, 
filmomhulde tabletten 
risedronaatnatrium en calcium 
 
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken  want er staat 
belangrijke informatie in voor u. 

  Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 
  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. 
  Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan 
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.  
  Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking 
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of 
verpleegkundige. 
 
 
Inhoud van deze bijsluiter 
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt? 
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
3. Hoe gebruikt u dit middel? 
4. Mogelijke bijwerkingen 
5. Hoe bewaart u dit middel? 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie 
 
 
1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? 
 
Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg is een combinatie geneesmiddel verpakt 
in wekelijkse eenheden, die 1 tablet risedronaatnatrium (licht oranje tablet) en 6 tabletten calcium 
(licht lavendelkleurige tabletten) bevatten. 
 
Risedronaatnatrium Mylan tabletten 
Risedronaatnatrium Mylan tabletten bevatten risedronaatnatrium wat behoort tot de groep van niet-
hormonale geneesmiddelen die bisfosfonaten genoemd worden. Deze geneesmiddelen worden 
gebruikt om botziekten te behandelen. Het werkt rechtstreeks op uw botten om deze sterker te 
maken, zodat ze minder snel zullen breken. 
 
Bot is levend weefsel. Oud bot wordt continu uit uw skelet verwijderd en vervangen door nieuw 
bot. 
Postmenopauzale osteoporose is een aandoening die voorkomt bij vrouwen na de menopauze en 
waarbij botten zwakker en brozer worden en makkelijker kunnen breken na een val of overbelasting. 
De wervels, de heup, en de pols zijn de botten die de grootste kans lopen om te breken, hoewel dit 
met elk bot in uw lichaam kan gebeuren. Door osteoporose veroorzaakte breuken kunnen ook leiden 
tot rugpijn, lengteverlies en een kromme rug. Veel patiënten met osteoporose hebben geen klachten 
en misschien weet u niet eens dat u het heeft gehad. 
 
Calcium Mylan tabletten 
De tabletten bevatten calciumcarbonaat, die voorzien in calcium dat uw lichaam wellicht nodig heeft 
om nieuw bot te versterken. 
 
 
Pagina 1 van 8 

Risedronaatnat rium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg combinatieverpakking  
RVG 106331 
April 2012 
 
Waar wordt Risedronaatnatrium Mylan en Calcium Mylan voor gebruikt 
De behandeling van osteoporose bij vrouwen na de menopauze die ook dagelijks calcium 
aanvulling 
nodig hebben wat is vastgesteld door hun arts. 
 
2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA 
VOORZICHTIG MEE ZIJN? 
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken? 
  U bent allergisch voor risedronaatnatrium, calcium of één van de andere stoffen die in dit 
geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. 
  Als uw arts u heeft verteld dat u één van de volgende aandoeningen heeft: 
hypocalciëmie (een laag calciumgehalte in het bloed) 
hypercalciëmie (een hoog calciumgehalte in het bloed) 
hypercalciurie (een hoog calciumgehalte in de urine) 
  Als u vermoedt dat u zwanger bent, al zwanger bent of zwanger wilt worden. 
  Als u borstvoeding geeft. 
  Als u ernstige nierproblemen heeft, waaronder nierstenen. 
 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? 
Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt: 
  als u niet langer dan 30 minuten overeind kunt blijven (zittend of staand); 
  als u een gestoorde bot- en mineralenstofwisseling heeft (bijvoorbeeld een tekort aan vitamine D, 
hormoonafwijkingen van de bijschildklier, die beide leiden tot een laag bloedcalciumgehalte); 
  als u vroeger slokdarmklachten heeft gehad (de buis die uw mond met uw maag verbindt). 
Bijvoorbeeld als u pijn of moeite heeft gehad met het doorslikken van voedsel; 
  als u pijn, zwel ing of gevoel oosheid van de kaak of een ‘zwaar gevoel van de kaak’ of het 
loslaten van een tand heeft of heeft gehad; 
  als u een tandheelkundige behandeling of operatie moet ondergaan, vertel uw tandarts dan dat u 
wordt behandeld met risedronaatnatrium/calcium; 
  als u mild tot matig ernstige nierproblemen heeft. Uw arts zal mogelijk uw calcium en 
fosfaatspiegels in uw bloed willen meten. 
 
Uw arts zal u adviseren wat u moet doen als u risedronaatnatrium en calcium gebruikt bij één van de 
bovenstaande situaties. 
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg nog andere 
geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije 
toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook 
voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. 
 
Risedronaatnatrium Mylan tabletten (licht oranje tabletten) 
Geneesmiddelen met één van de volgende bestanddelen verminderen de werking van 
risedronaatnatrium als u ze gelijktijdig inneemt: 
• calcium; 
• magnesium; 
• aluminium (bijvoorbeeld in sommige combinaties voor spijsverteringsstoornissen); 
• ijzer. 
Neem deze middelen minstens 30 minuten na uw risedronaatnatrium tablet in. 
 
Calcium Mylan tabletten (licht lavendelkleurige tabletten): 
 Pagina 2 van 8 
 

Risedronaatnat rium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg combinatieverpakking  
RVG 106331 
April 2012 
 
Het is bekend dat geneesmiddelen die calcium bevatten de volgende middelen kunnen beïnvloeden: 
• digitalis (gebruikt bij hartstoornissen); 
• tetracycline antibiotica; 
• steroïden (zoals cortison); 
• natriumfluoride (gebruikt om tandglazuur te harden); 
• thiazide diuretica (bepaalde plastabletten). 
Uw arts zal u verdere instructies geven als u één van de bovengenoemde geneesmiddelen gebruikt.  
 
Waarop moet u letten met eten en drinken? 
Risedronaatnatrium Mylan tabletten (licht oranje tabletten): 
Het is heel belangrijk dat u uw risedronaatnatrium tablet NIET inneemt met voedsel of drank 
(afgezien van gewoon water), zodat het goed kan werken. Met name zuivelproducten (zoals melk)  
mogen niet worden ingenomen rond het tijdstip van inname van de tablet, aangezien zuivelproducten 
calcium bevatten (zie rubriek 2: “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?). Neem eten of drinken 
(afgezien van gewoon water) minstens 30 minuten na uw risedronaatnatrium tablet.  
 
Calcium Mylan tabletten (licht lavendelkleurige tabletten): 
Neem uw calcium tablet NIET op het zelfde tijdstip als eten dat een hoge hoeveelheid 
oxaalzuur bevat (zoals in spinazie en rabarber) of fytinezuur (te vinden in volkoren granen).  
Neem uw calcium tablet tenminste 2 uur na het eten van deze levensmiddelen.  
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Gebruik Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg NIET wanneer u vermoedt dat 
u zwanger bent, al zwanger bent of zwanger wilt worden (zie rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel 
niet gebruiken?). Het mogelijke risico van het gebruik van risedronaatnatrium voor zwangere 
vrouwen is onbekend. 
Gebruik Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg NIET wanneer u borstvoeding 
geeft (zie rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?). 
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  
Van Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg zijn geen effecten bekend op de 
rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. 
 
Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg bevat de kleurstof Allura rood 
(E129) 
Risedronaatnatrium tabletten bevatten de kleurstof Allura rood (E129), wat allergische reacties kan 
veroorzaken. 
 
Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg bevat glucose en sorbitol 
Risedronaatnatrium tabletten bevatten polydextrose, wat glucose en sorbitol bevat.  Indien uw arts u 
heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u 
dit geneesmiddel inneemt.  
 
3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL? 
 
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over 
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
 
Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg is een wekelijkse therapie aangeleverd 
in een blisterverpakking met 1 tablet Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en 6 tabletten Calcium Mylan 
500 mg. Elke wekelijkse blisterverpakking heeft inname instructies op de achterkant. 
 Pagina 3 van 8 
 

Risedronaatnat rium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg combinatieverpakking  
RVG 106331 
April 2012 
 
 
De gebruikelijke dosering is: 
 
Gebruikelijke dosis: 
Wekelijkse cyclus: 
• Dag 1: Risedronaatnatrium Mylan tablet (licht oranje tablet) 
Neem ÉÉN tablet risedronaatnatrium eenmaal per week. 
Kies een dag van de week die het best binnen uw schema past. Dit wordt uw Dag 1 van de 
wekelijkse cyclus. Neem de risedronaatnatrium tablet iedere week op uw gekozen Dag 1. 
• Dag 2 tot 7: Calcium Mylan tabletten (licht lavendelkleurige tabletten) 
Begin op de dag na de dag waarop u uw risedronaatnatrium tablet heeft ingenomen. Neem elke dag 
ÉÉN calcium tablet gedurende de 6 volgende dagen. 
 
Start elke 7 dagen met een nieuwe wekelijkse blisterverpakking. Start iedere week met de 
risedronaatnatrium tablet van een nieuwe blisterverpakking op uw gekozen Dag 1. 
 
WANNEER moet u de risedronaatnatrium tablet innemen? 
Neem uw risedronaatnatrium tablet minstens 30 minuten voor het eerste eten, drinken (afgezien van 
gewoon water) of andere geneesmiddelen van de dag. 
 
HOE moet u Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg innemen? 
Risedronaatnatrium Mylan tabletten (licht oranje tabletten): 
• Neem de tablet terwijl u rechtop zit of staat, zodat u geen brandend maagzuur krijgt. 
• Slik de tablet door met tenminste één glas (120 ml) gewoon water
• Slik de tablet in zijn geheel door. Op de tablet mag niet gezogen of gekauwd worden. 
• Ga niet liggen gedurende 30 minuten na het innemen van de tablet. 
 
Calcium Mylan tabletten (licht lavendelkleurige tabletten): 
• Neem elke dag ÉÉN calcium tablet gedurende de 6 volgende dagen. 
• Slik de tablet in zijn geheel door
• Het wordt aangeraden om het calcium tablet in te nemen met voedsel. 
 
Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar 
Risedronaatnatrium wordt niet aanbevolen voor het gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar vanwege 
onvoldoende gegevens over veiligheid en werkzaamheid. 
 
Heeft u TE VEEL van dit middel gebruikt? 
Risedronaatnatrium Mylan tabletten (licht oranje tabletten): 
Als u meer risedronaatnatrium tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven, of als kinderen per 
ongeluk dit geneesmiddel hebben ingenomen, drink een vol glas melk en neem onmiddellijk 
contact op met uw arts of apotheker

 
Calcium Mylan tabletten (licht lavendelkleurige tabletten): 
Als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven, of als kinderen per ongeluk dit 
geneesmiddel hebben ingenomen, neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.  
 
Bent u vergeten dit middel te gebruiken? 
Risedronaatnatrium Mylan tabletten (licht oranje tabletten): 
Als u bent vergeten uw tablet in te nemen op uw gekozen dag (Dag 1): 
1. Neem het dan op de dag dat u dit ontdekt. Neem GEEN dubbele dosis om een vergeten tablet in te 
halen. 
 Pagina 4 van 8 
 

Risedronaatnat rium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg combinatieverpakking  
RVG 106331 
April 2012 
 
2. Neem de volgende dag uw Calcium Mylan tablet (licht lavendelkleurige tablet) in. Neem NIET uw 
licht oranje tablet en de licht lavendelkleurige tablet op dezelfde dag. 
3. Neem weer zoals u gewend bent één licht lavendelkleurige tablet iedere dag tot het einde van de 
wekelijkse cyclus. 
4. Gooi de eventueel overgebleven tabletten uit de blisterverpakking weg aan het einde van de 
wekelijkse cyclus. 
5. Start daarna een nieuwe wekelijkse cyclus: neem wekelijks één risedronaatnatrium tablet op uw 
gekozen Dag 1. 
 
Calcium Mylan tabletten (licht lavendelkleurige tabletten): 
Als u vergeten bent een calcium tablet in te nemen: 
1. Neem het dan op de dag dat u dit ontdekt. Neem NIET de licht lavendelkleurige tablet en de licht 
oranje tablet op dezelfde dag in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. 
2. Neem weer zoals altijd één licht lavendelkleurige tablet iedere dag tot het einde van de wekelijkse 
cyclus. 
3. Gooi de eventueel overgebleven tabletten uit de blisterverpakking weg aan het einde van de 
wekelijkse cyclus. 
 
Als u stopt met het gebruik van dit middel 
Als u stopt met de behandeling, kunt u botmassa beginnen te verliezen. Bespreek dit met uw arts  
voordat u overweegt om de behandeling te stoppen. 
 
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw 
arts, apotheker of verpleegkundige. 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN 
 
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken. 
 
Risedronaatnatrium Mylan tabletten (licht oranje tabletten): 
Stop de inname van risedronaatnatrium en neem onmiddellijk contact met uw arts op als u 
een van de volgende bijwerkingen ervaart: 
Klachten van een ernstige allergische reactie zoals: 
  zwelling van het gezicht, tong of keel; 
  problemen met slikken; 
  netelroos en moeilijkheden met ademhalen; 
  ernstige huidreacties, zoals blaarvorming van de huid. 
 
Licht uw arts meteen in 
als u de volgende bijwerkingen ervaart: 
  oogontsteking, gewoonlijk met pijn, roodheid en lichtgevoeligheid; 
  botnecrose van de kaak (osteonecrose) samen met vertraagde genezing en infectie, vaak na het 
trekken van een tand (zie rubriek 2:“ Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?“); 
  klachten aan de slokdarm zoals pijn bij het slikken, moeite met slikken, pijn op de borst of 
brandend maagzuur of toegenomen brandend maagzuur. 
 
In klinische studies zijn echter andere bijwerkingen gevonden die meestal mild waren, zodat de 
patiënt zijn/haar tabletten gewoon kon blijven innemen. 
 
Vaak voorkomende bijwerkingen 
(bij 1 tot 10 op de 100 patiënten) 
 Pagina 5 van 8 
 

Risedronaatnat rium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg combinatieverpakking  
RVG 106331 
April 2012 
 
  spijsverteringsstoornis, misselijkheid, maagpijn, maagkrampen of een akelig gevoel in de maag, 
verstopping, ‘vol’ gevoel, opgeblazen gevoel, diarree; 
  pijn in uw botten, spieren of gewrichten; 
  hoofdpijn. 
 
Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten) 
  ontsteking van of zweer in de slokdarm (de buis die uw mond met uw maag verbindt) en 
daardoor problemen en pijn bij het slikken (zie rubriek 2 “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn 
met dit middel?), ontsteking van de maag en de twaalfvingerige darm (de darm die vanuit de 
maag loopt); 
  ontsteking van het gekleurde deel van het oog (de iris) (rode, pijnlijke ogen met mogelijke 
verandering van het gezichtsvermogen). 
 
Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten) 
  ontsteking van de tong (rood, gezwollen, mogelijk pijnlijk), vernauwing van de slokdarm (de 
buis die uw mond met uw maag verbindt); 
  er zijn abnormale levertesten gemeld. Deze zijn alleen waar te nemen door middel van een 
bloedtest. 
 
Tijdens post-marketing ervaringen zijn de volgende bijwerkingen gemeld (niet bekende frequentie): 
  haaruitval; 
  leverstoornissen, sommige meldingen waren ernstig. 
 
Zelden kan aan het begin van de behandeling het calcium- en fosfaatgehalte in het bloed dalen. Dit 
zijn meestal kleine veranderingen die geen klachten veroorzaken. 
 
In zeldzame gevallen kan een ongebruikelijke fractuur van het dijbeen optreden, met name bij 
patiënten die langdurig voor osteoporose behandeld worden. Als u last krijgt van pijn, zwakte of 
ongemak in uw dij, heup of lies, overleg dan met uw arts, want dit kan een eerste aanwijzing zijn 
voor een mogelijke botbreuk aan het dijbeen. 
 
Calcium Mylan tabletten (licht lavendelkleurige tabletten)
Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten) 
  hypercalciëmie (een hoog calciumgehalte in het bloed, met mogelijke klachten van overdadige 
dorst, verlies van eetlust, vermoeidheid en in ernstige gevallen onregelmatige hartslag),  
hypercalciurie (een hoog calciumgehalte in de urine). 
 
Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten) 
  winderigheid, verstopping, misselijkheid, buikpijn, diarree; 
  huiduitslag, een rode, bultige, jeukende huid. 
 
Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
 
5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL? 
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. 
 
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos 
en de blisterverpakkingen na “EXP.:. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die 
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 Pagina 6 van 8 
 

Risedronaatnat rium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg combinatieverpakking  
RVG 106331 
April 2012 
 
 
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht. 
 
6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE 
 
Welke stoffen zitten er in dit middel? 
Risedronaatnatrium Mylan tabletten (licht oranje tabletten): 
De werkzame stof in dit middel is risedronaatnatrium. Elke tablet bevat 35 mg risedronaatnatrium, 
overeenkomend met 32,5 mg risedroninezuur. 
 
De andere stoffen in dit middel zijn:  
Tabletkern: mannitol, microkristallijne cellulose, crospovidon, colloidal, watervrij silica, macrogol 
8000 en magnesiumstearaat. 
 
Filmomhulling: titaandioxide (E171), polydextrose (E1200) (bevat glucose en sorbitol), 
hypromellose (E464), glyceroltriacetaat, ijzeroxide geel (E172), ijzeroxide rood (E172). 
 
Calcium Mylan tabletten (licht lavendelkleurige tabletten): 
De werkzame stof in dit middel is calcium. Elke tablet bevat 1250 mg calciumcarbonaat, 
overeenkomend met 500 mg elementair calcium. 
De andere stoffen in dit middel zijn:  
Tabletkern: hydroxypropyl cellulose, polysorbaat 80, microkristallijne cellulose, croscarmellose 
natrium, talk, magnesiumstearaat, Indigokarmijn (E132), Allura rood (E129) en gepregelatineerd 
zetmeel (maïs). 
Filmomhulling: hypromellose 5cP, hypromellose 15cP, macrogol 400 
 
Hoe ziet Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg combinatieverpakking 
eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
Risedronaatnatrium Mylan en Calcium Mylan 
bestaat uit wekelijkse eenheden bestaande uit: 
-  1 Risedronaatnatrium Mylan 35 mg filmomhulde tablet, die licht oranje van kleur is, filmomhuld, 
rond, tweezijdigbol met afgeronde randen en de inscriptie M aan de ene zijde en 714 aan de andere 
zijde van de tablet. 
-  6 Calcium Mylan 500 mg filmomhulde tabletten, die licht lavendel van kleur zijn, doorzichtig 
filmomhuld, ovaalachtig, tweezijdigbol met afgeronde randen met aan één zijde de inscriptie 
CC5 
en geen inscriptie aan de andere zijde. 
 
De hierboven beschreven weekbehandeling is beschikbaar in blisterverpakkingen met 7, 14, 28, 84, 
112 of 168 tabletten. Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. 
 
Dit middel is ingeschreven in het register onder nummer RVG 106331. 
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant  
Vergunninghouder: 
Mylan B.V. 
Dieselweg 25 
3752 LB Bunschoten 
 
 Pagina 7 van 8 
 

Risedronaatnat rium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg combinatieverpakking  
RVG 106331 
April 2012 
 
Fabrikant vrijgifte; 
McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories 
35/36 Baldoyle Industrial Estate,  
Grange Road, Dublin 13, Ierland 
 
Generics [UK] Ltd. 
Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL 
Verenigd Koninkrijk 
 
Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van  de EEA onder de volgende namen: 
België   
 
 
Risedronaat Calcium Jenson Pharmaceutical 35 mg /500 mg filmomhulde 
tabletten 
Ierland 
 
 
Risedronate / Calcium Jenson 35 mg / 500 mg Film-coated Tablets  
Nederland    
 
Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg 
combinatieverpakking, filmomhulde tabletten  
Slowakije    
 
Rismyl Combi  
Verenigd Koninkrijk 
Risedronate Sodium and Calcium 35 mg + 500 mg Film-coated Tablets 
 
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2012. 
 
 Pagina 8 van 8 
 

« Vorige
[Risedronaatnatrium Mylan 35 mg en Calcium Mylan 500 mg combinatieverpakking, filmomhulde tabletten]
Volgende »
[Risedronaatnatrium CF 5 mg, filmomhulde tabletten]