Bestanden
Home > Bestanden


Traumeel S tabletten

RegistratienummerRVH 90957
Farmaceutische vormTablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATC
AfleverstatusUitsluitend apotheek of drogist
Registratiedatum27 oktober 2010
RegistratiehouderHeel Belgium n.v.
Booiebos 25
B-9031 DRONGEN (BELGIE)
Werkzame stof(fen)ACONITUM NAPELLUS
D3
ARNICA MONTANA
D2
BELLADONNA
D4
BELLIS PERENNIS
D2
CALENDULA OFFICINALIS
D2
CHAMOMILLA
D3
ECHINACEA ANGUSTIFOLIA
D2
ECHINACEA PURPUREA
D2
HAMAMELIS VIRGINIANA
D2
HEPAR SULPHUR
D8
HYPERICUM PERFORATUM
D2
MERCURIUS SOLUBILIS
D8
MILLEFOLIUM
D3
SYMPHYTUM OFFICINALE
D8
Hulpstof(fen)
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


 
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS 
 
Traumeel
Tabletten 
 
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie 
Dit homeopathische geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, 
dan bereikt u het beste resultaat. 

Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met 
uw arts. 

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking 
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
 
Inhoud van deze bijsluiter 
1. 
Waarvoor wordt Traumeel S, tabletten gebruikt? 
2. 
Wanneer mag u Traumeel S, tabletten niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? 
3. 
Hoe gebruikt u Traumeel S, tabletten? 
4. Mogelijke 
bijwerkingen 
5. 
Hoe bewaart u Traumeel S, tabletten? 
6. Aanvullende 
informatie 
 
 
1. 
WAARVOOR WORDT TRAUMEEL S, TABLETTEN GEBRUIKT? 
 
Traumeel S, tabletten is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische 
indicatie. De toepassing is uitsluitend gebaseerd op de homeopathie
 
 
2. 
WANNEER MAG U TRAUMEEL S, TABLETTEN NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA 
VOORZICHTIG ZIJN? 

 
Wanneer mag u Traumeel S, tabletten niet gebruiken? 
Traumeel S, tabletten mag niet worden toegediend aan patiënten met een overgevoeligheid voor 
één van de actieve bestanddelen, hulpstoffen of voor composieten. 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Traumeel S, tabletten? 
Traumeel S, tabletten bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet 
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.  
 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 
Gebruikt u naast Traumeel S, tabletten nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden 
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen 
voorschrift voor nodig heeft. 
Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. 
 
Waarop moet u letten met eten en drinken? 
Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank 
gebruikt worden. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts 
of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. 
Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens 
de zwangerschap of borstvoeding. 
 
 
 
 

 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  
Traumeel S, tabletten heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te 
bedienen. 
 
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden 
Traumeel S, tabletten bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet 
verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. 
 
 
3. 
HOE GEBRUIKT U TRAUMEEL S, TABLETTEN? 
 
Tenzij anders voorgeschreven: 
 
Dosering voor volwassenen: 
3 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig om het kwartier 1 tablet extra gedurende 2 uur (maximaal 
12 tabletten daags). 
 
Dosering voor kinderen: 
kinderen van 2 tot 6 jaar: 
1 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig om het kwartier 1 tablet extra gedurende 1 uur (maximaal 
6 tabletten daags). 
kinderen van 6 tot 12 jaar: 
2 maal daags 1 tablet innemen. Zo nodig om het kwartier 1 tablet extra gedurende 1½ uur 
(maximaal 8 tabletten daags). 
kinderen vanaf 12 jaar:  
dosering voor volwassen 
 
De tabletten eventjes in de mond uiteen laten vallen alvorens door te slikken. Voor kinderen 
kunnen de tabletten geplet worden en toegevoegd worden aan een kleine hoeveelheid water. 
Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of 
wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd. 
 
Heeft u te veel van Traumeel S, tabletten ingenomen? 
Volgens de homeopathie is het effect gerelateerd aan de verdunningsgraad en niet zozeer aan de 
dosering. Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Traumeel S, tabletten heeft innemen, 
zal het effect daardoor niet sterker zijn. Wanneer u meer Traumeel S, tabletten heeft ingenomen 
dan strikt noodzakelijk is, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten. 
 
Bent u vergeten Traumeel S, tabletten in te nemen? 
Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen. 
 
Als u stopt met het gebruik van Traumeel S, tabletten 
Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling. 
 
 
4. MOGELIJKE 
BIJWERKINGEN 
 
Zoals elk geneesmiddel kan Traumeel S, tabletten bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken. 
In individuele gevallen kunnen overgevoeligheidsreacties en vermeerderde speekselvloed optreden.  
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? 
Neem dan contact op met uw arts of apotheker. 
 
 
 
2

 
5. 
HOE BEWAART U TRAUMEEL S, TABLETTEN? 
 
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. 
Bewaren in de oorspronkelijk verpakking. Niet bewaren boven 25°C. 
Gebruik Traumeel S, tabletten niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op 
het etiket en op de doos achter EXP. De eerste twee cijfers duiden de maand aan, de volgende vier 
het jaartal. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. 
 
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 
apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu. 
 
 
6. AANVULLENDE 
INFORMATIE 
 
Homeopathische geneesmiddelen worden toegepast volgens de homeopathische geneeswijze. 
Hierbij wordt er vanuit gegaan dat homeopathische geneesmiddelen het zelfgenezend vermogen 
van het lichaam stimuleren. De homeopathische geneeswijze komt voort uit de gedachte dat het 
gelijke met het gelijke kan worden genezen. Dit wordt ook wel het "similia principe" genoemd.  
Dat wil zeggen dat een ziek persoon kan worden behandeld met een stof, die bij een gezond mens 
dezelfde ziekteverschijnselen oproept als die bij de zieke persoon te zien zijn. Deze verschijnselen 
bij elkaar wordt het geneesmiddelbeeld van de stof genoemd en is de basis voor de homeopathische 
therapie. 
 
Welke stoffen zitten er in Traumeel S, tabletten? 
De actieve bestanddelen van 1 tablet van 301,5 mg zijn: Arnica montana D2, Calendula officinalis 
D2, Hamamelis virginiana D2, Millefolium D3 telkens 15 mg; Belladonna D4 75 mg; Aconitum 
napellus D3, Mercurius solubilis D8, Hepar sulphur D8 telkens 30 mg; Chamomilla D3, Symphytum 
officinale D8 telkens 24 mg; Bellis perennis D2, Echinacea angustifolia D2, Echinacea purpurea D2 
telkens 6 mg; Hypericum perforatum D2 3 mg. 
De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactose, magnesiumstearaat. 
 
Hoe ziet Traumeel S, tabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
 
Tabletten. 
De tabletten zijn verpakt in een kartonnen doos met daarin in een witte polypropyleen flacon met 
50 of 250 tabletten.  
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Heel Belgium nv 
9031 Drongen (Gent) 
België 
 
Voor informatie: -Heel Biologische Geneesmiddelen B.V., Axel,  tel.: 0115 563200 
 
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen 
RVH 90957 
 
Deze bijsluiter is goedgekeurd in oktober 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
3

« Vorige
[Traumeel S tabletten]
Volgende »
[Traumeel H druppels]