Bestanden
Home > Bestanden


Voltaren Emulgel 1.16 % gel, gel 11.6 mg/g

RegistratienummerRVG 103597//31377
Farmaceutische vormGel
ToedieningswegCutaan gebruik
ATCM02AA15 - Diclofenac
Land van herkomstDuitsland
AfleverstatusUitsluitend apotheek of drogist
Registratiedatum03 november 2008
RegistratiehouderMedcor Pharmaceuticals B.V.
Ketelmeerstraat 140-144
8226 JX LELYSTAD
Omdat een parallelimportproduct geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van
het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het
referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct, zie
ook de disclaimer in het zoekscherm. Voor de productkenmerken van het parallelproduct
zie de patientenbijsluiter hieronder.
Werkzame stof(fen)DICLOFENAC DIETHYLAMINE
Hulpstof(fen)CARBOMEER 974P
COCOYLCAPRYLOCAPRAAT
DIETHYLAMINE
ISOPROPYLALCOHOL
MACROGOLCETOSTEARYLETHER
PARAFFINE, VLOEIBAAR (E905)
PARFUM CREME 45
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
WATER, GEZUIVERD
Download: Bijsluiter PDF


                           BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER  
 
                                    Voltaren Emulgel 1,16 %  gel, gel 11,6 mg/g 
 
                                               (diclofenac diethylammonium)  
 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.  
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Voltaren  
Emulgel zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.  
-  Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.  
-  Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  
-  Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 7 dagen.  
-  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die 
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  
 
In deze bijsluiter:  
1.  Wat is Voltaren Emulgel en waarvoor wordt het gebruikt.  
2.  Wat u moet weten voordat u Voltaren Emulgel gebruikt.  
3.  Hoe wordt Voltaren Emulgel gebruikt.  
4. Mogelijke bijwerkingen.  
5.  Hoe bewaart u Voltaren Emulgel  
6.  Aanvullende informatie  
 
1. WAT IS VOLTAREN EMULGEL EN WAARVOOR WORDT  HET GEBRUIKT  
 
Voltaren Emulgel is speciaal voor het inwrijven in de huid. De actieve substantie, diclofenac,  
behoort tot de groep medicijnen die niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen  
(NSAID´s) worden genoemd.  
 
Voltaren Emulgel wordt gebruikt voor de lokale verlichting van milde tot matige gewrichtspijn,  
veroorzaakt door verergering van gewrichtsontsteking van de knie of vingers.  
De pijnverlichting van Voltaren Emulgel bouwt zich geleidelijk op gedurende de eerste week  
van de behandeling.  
 
2.  WAT U MOET WETEN VOORDAT U VOLTAREN EMULGEL GEBRUIKT  
 
Gebruik Voltaren Emulgel niet  
-  Als u ooit een allergische reactie heeft gehad voor diclofenac, of andere medicijnen om 
pijn, koorts of ontstekingen te behandelen, zoals ibuprofen of acetylsalicylzuur (een 
middel ook gebruikt om bloedklontering tegen te gaan). Als u niet zeker bent, vraag uw 
arts of apotheker. Symptomen van een allergische reactie voor deze medicijnen kunnen 
zijn: aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van 
het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van 
slijm (asthma), piepen of kort ademigheid, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van 
bultjes, gezwollen gezicht of tong, loopneus.  
-  Als u overgevoelig bent voor diclofenac of voor een van de andere bestanddelen in 
Voltaren Emulgel (zie rubriek 6 voor de lijst van hulpstoffen).  
-  Tijdens het derde trimester van uw zwangerschap.  
 
Wees extra voorzichtig met Voltaren Emulgel  
-  Breng Voltaren Emulgel niet aan op open wonden of een beschadigde huid. Breng 
Voltaren Emulgel niet aan op huid met eczeem of met vlekken door overgevoeligheid.  
-  Voltaren Emulgel kan gebruikt worden met niet-occlusieve verbanden, maar mag niet 
gebruikt worden onder een luchtdicht occlusief verband.   

-  Wees voorzichtig dat u Voltaren Emulgel niet in uw ogen krijgt. Wanneer dit gebeurt dient 
u uw ogen met schoon water te reinigen. Als ongemak blijft, raadpleeg uw arts of 
apotheker.  
-  Voltaren Emulgel is alleen voor uitwendig gebruik. Neem het niet in en slik het niet door.  
-  Voltaren Emulgel mag niet gebruikt worden bij kinderen.  
-  Stop het gebruik van Voltaren Emulgel indien u huiduitslag vertoont.  
 
Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen  
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft  
gebruikt.   
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.  
 
Zwangerschap en borstvoeding  
Gebruik Voltaren Emulgel niet indien u zwanger bent of borstvoeding geeft. Vraag uw arts of  
apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.  
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Voltaren Emulgel  
Voltaren Emulgel bevat propyleenglycol, wat een milde lokale huidirritatie kan veroorzaken  
bij sommige mensen.  
 
3. HOE WORDT VOLTAREN EMULGEL GEBRUIKT  
 
Voor volwassenen   
Breng Voltaren Emulgel 4 keer per dag aan op het gebied van de knie of hand dat pijn doet.  
 
Hoe moet u Voltaren Emulgel aanbrengen  
-  Voor het eerste gebruik:  
-  aluminium tubes: doorboor het membraan van de tube met de puntige bovenkant van 
de dop.  
-  aluminium laminaat tubes: verwijder met een draaibeweging de verzegeling van de 
tube met behulp van de inkeping aan de bovenkant van de dop.  
-  Wrijf zachtjes een kleine hoeveelheid van Voltaren Emulgel op de huid waar u pijn heeft. 
De benodigde hoeveelheid varieert afhankelijk van de grootte van de pijnlijke plek. 
Normaal gesproken zal een hoeveelheid in de orde van grootte van een kers tot een 
walnoot voldoende zijn. U kunt een licht verkoelend effect waarnemen, wanneer u de gel 
inwrijft.  
-  Was uw handen na gebruik van de Voltaren Emulgel, behalve natuurlijk als uw anden de 
te behandelen plek waren.  
 
Hoe lang dient u Voltaren Emulgel te gebruiken  
-  Gebruik Voltaren Emulgel niet langer dan 3 weken.  
-  De pijnverlichting bouwt zich geleidelijk op gedurende de eerste week van de 
behandeling. Indien de pijn niet verbetert binnen 7 dagen, of indien de pijn erger wordt, 
raadpleeg dan uw arts.  
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Voltaren Emulgel te gebruiken  
Als u Voltaren Emulgel vergeten bent aan te brengen op het aangewezen tijdstip, breng het  
dan zo spoedig mogelijk aan en gebruik Voltaren Emulgel dan op de gebruikelijke tijdstippen.  
Breng geen  dubbele hoeveelheid aan om een vergeten dosis in te halen.  
 
Wat u moet doen wanneer u per ongeluk Voltaren Emulgel hebt ingeslikt  
Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer u per ongeluk Voltaren Emulgel hebt ingeslikt.  
     
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN  
 


Zoals alle geneesmiddelen kan Voltaren Emulgel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet  
iedereen ze krijgt.  
De bijwerkingen worden hieronder vermeld naar systeem orgaanklasse en frequentie. De  
frequentie wordt gedefinieerd als: zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms  
(≥ 1/1.000,< 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000) en zeer zelden(< 1/10.000), waaronder  
geïsoleerde gevallen.  
 
Infecties en parasitaire aandoeningen: 
Zeer zelden: huiduitslag met puisten.  
 
Immuunsysteemaandoeningen:  
Zeer zelden : overgevoeligheid (inclusief galbulten), plotselinge vochtophoping in de huid en  
slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als  
allergische reactie (angioneurotisch oedeem).  
 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:  
Zeer zelden: aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling  
van het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van  
slijm (asthma).  
 
Huid- en onderhuidaandoeningen:  
Vaak: huid vlekken, rood en gevoelig worden van de huid, huidontsteking (dermatitis) en  
huidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor  
overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis), jeuk.  
Zelden: vlekken op de huid met blaren.  
Zeer zelden: overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensibiliteit).  
 
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt  
die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  
 
5. HOE BEWAART U VOLTAREN EMULGEL  
 
Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen. Bewaar Voltaren Emulgel  
beneden 25°C. Gebruik Voltaren Emulgel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op  
het doosje en op de tube na “EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die  
maand. Na opening van de aluminium-laminaat tube is de houdbaarheid beperkt tot 3 jaar.   
 
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk  
afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn.  
Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.  
 
6. AANVULLENDE INFORMATIE  
 
Wat bevat Voltaren Emulgel  
-  Het werkzame bestanddeel is diclofenac diethylammonium.  
-  De andere bestanddelen zijn: carbomeer, macrogol cetostearylether, 
cocoylcaprylocaraat, diethylamine, isopropylalcohol, propyleenglycol, vloeibare paraffine, 
parfum crème 45, gezuiverd water.  
     
Hoe ziet Voltaren Emulgel er uit en de inhoud van de verpakking  
Voltaren Emulgel is een witte, zachte, homogene, crème-achtige gel.  
Voltaren Emulgel is verkrijgbaar in aluminiumtubes van 50 en 100. worden in de handel  
 
 

Registratiehouder/ompakker 
Verantwoordelijk voor het in de handel brengen: 
Medcor Pharmaceuticals B.V. 
Ketelmeerstraat 140-144 
8226 JX Lelystad 
 
Fabrikant  
Novartis Pharma GmbH, 90327 Nürnberg, Duitsland 
 
In het register ingeschreven onder 
Voltaren Emulgel 1,16 %  gel, gel 11,6 mg/g 
RVG 103597//31377                  
L.v.H.: Duitsland 
 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2012 (versie 03). 
    

Document Outline


« Vorige
[Voltaren Emulgel 1.16 %, gel 11.6 mg/g]
Volgende »
[Voltaren Emulgel 1.16 % gel, gel 11.6 mg/g]