Bestanden
Home > Bestanden


Voltaren Emulgel 1.16 % gel, gel 11.6 mg/g

Download: Bijsluiter PDF


BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER  
Voltaren Emulgel 1,16 %, gel  
(diclofenac diethylammonium) 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u 
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Voltaren Emulgel 
zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.  
-  Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.  
-  Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  
-  Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 7 dagen.  
-  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  
In deze bijsluiter:  
1. Wat is Voltaren Emulgel en waarvoor wordt het gebruikt  
2. Wat u moet weten voordat u Voltaren Emulgel gebruikt  
3. Hoe wordt Voltaren Emulgel gebruikt  
4. Mogelijke bijwerkingen.  
5. Hoe bewaart u Voltaren Emulgel  
6. Aanvullende informatie  
1. WAT IS VOLTAREN EMULGEL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT  
Voltaren Emulgel is speciaal voor het inwrijven in de huid. De actieve substantie, diclofenac, behoort tot 
de groep medicijnen die niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID´s) worden 
genoemd.  
 
Voltaren Emulgel wordt gebruikt voor de lokale verlichting van milde tot matige gewrichtspijn, 
veroorzaakt door verergering van gewrichtsontsteking van de knie of vingers.  
 
De pijnverlichting van Voltaren Emulgel bouwt zich geleidelijk op gedurende de eerste week van de 
behandeling.  
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U VOLTAREN EMULGEL GEBRUIKT  
Gebruik Voltaren Emulgel niet  
-  Als u ooit een allergische reactie heeft gehad voor diclofenac, of andere medicijnen om pijn, koorts of 
ontstekingen te behandelen, zoals ibuprofen of acetylsalicylzuur (een middel ook gebruikt om 
bloedklontering tegen te gaan). Als u niet zeker bent, vraag uw arts of apotheker. Symptomen van 
een allergische reactie voor deze medicijnen kunnen zijn: aanvalsgewijs optredende benauwdheid 
door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande 
met hoesten en het opgeven van slijm (asthma), piepen of kortademigheid, huiduitslag met hevige 
jeuk en vorming van bultjes, gezwollen gezicht of tong, loopneus.  
-  Als u overgevoelig bent voor diclofenac of voor een van de andere bestanddelen in Voltaren Emulgel 
(zie rubriek 6 voor de lijst van hulpstoffen).  
-  Tijdens het derde trimester van uw zwangerschap. 
Wees extra voorzichtig met Voltaren Emulgel  
-  Breng Voltaren Emulgel niet aan op open wonden of een beschadigde huid. Breng Voltaren Emulgel 
niet aan op huid met eczeem of met vlekken door overgevoeligheid. Stop het gebruik van Voltaren 
Emulgel indien u huiduitslag vertoont. 
-  Niet aanbrengen op grote huidoppervlakken of gedurende een langere periode, tenzij onder medisch 
advies. 
-  Voltaren Emulgel kan gebruikt worden met niet-occlusieve verbanden, maar mag niet gebruikt 
worden onder een luchtdicht occlusief verband. 
-  Wees voorzichtig dat u Voltaren Emulgel niet in uw ogen krijgt. Wanneer dit gebeurt dient u uw ogen 
met schoon water te reinigen. Als ongemak blijft, raadpleeg uw arts of apotheker.  
-  Voltaren Emulgel is alleen voor uitwendig gebruik. Neem het niet in en slik het niet door.  
-  Voltaren Emulgel mag niet gebruikt worden bij kinderen. 
Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen  
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt.  
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.  
Zwangerschap en borstvoeding  
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. 
 
Voltaren Emulgel mag niet gebruikt worden gedurende de laatste 3 maanden van de zwangerschap 
aangezien het uw ongeboren baby kan schaden of problemen kan geven bij de bevalling. Voltaren 
Emulgel mag enkel onder medisch toezicht gebruikt worden tijdens de eerste 6 maanden van de 
zwangerschap. Als diclofenac gebruikt wordt door een vrouw die zwanger probeert te worden of tijdens 
de eerste 6 maanden van de zwangerschap moet de dosering zo laag mogelijk en de behandelingsduur 
zo kort mogelijk worden gehouden. 
 
Voltaren mag enkel onder medisch toezicht gebruikt worden tijdens de borstvoeding, aangezien 
diclofenac overgaat in de moedermelk in kleine hoeveelheden. Voltaren Emulgel mag echter niet 
aangebracht worden op de borsten van moeders die borstvoeding geven of ergens anders op grote 
huidoppervlakken of gedurende een langere periode. 
 
Raadpleeg uw arts of apotheker voor meer informatie als u zwanger bent of borstvoeding geeft. 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Voltaren Emulgel  
Voltaren Emulgel bevat propyleenglycol, wat een milde lokale huidirritatie kan veroorzaken bij sommige 
mensen.  
3. HOE WORDT VOLTAREN EMULGEL GEBRUIKT  
Voor volwassenen  
Breng Voltaren Emulgel 4 keer per dag aan op het gebied van de knie of hand dat pijn doet.  
 
 
 120041 
 

Hoe moet u Voltaren Emulgel aanbrengen  
-  Voor het eerste gebruik: 
-  aluminiumtubes: doorboor het membraan van de tube met de puntige bovenkant van de dop.  
-  aluminium-laminaattubes: verwijder met een draaibeweging de verzegeling van de tube met behulp 
van de inkeping aan de bovenkant van de dop. 
-  Wrijf zachtjes een kleine hoeveelheid van Voltaren Emulgel op de huid waar u pijn heeft. De 
benodigde hoeveelheid varieert afhankelijk van de grootte van de pijnlijke plek.  
Normaal gesproken zal een hoeveelheid in de orde van grootte van een kers tot een walnoot 
voldoende zijn. U kunt een licht verkoelend effect waarnemen, wanneer u de gel inwrijft.  
-  Was uw handen na gebruik van de Voltaren Emulgel, behalve natuurlijk als uw handen de te 
behandelen plek waren.  
Hoe lang dient u Voltaren Emulgel te gebruiken  
-  Gebruik Voltaren Emulgel niet langer dan 3 weken.  
-  De pijnverlichting bouwt zich geleidelijk op gedurende de eerste week van de behandeling. Indien de 
pijn niet verbetert binnen 7 dagen, of indien de pijn erger wordt, raadpleeg dan uw arts.  
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Voltaren Emulgel te gebruiken  
Als u Voltaren Emulgel vergeten bent aan te brengen op het aangewezen tijdstip, breng het dan zo 
spoedig mogelijk aan en gebruik Voltaren Emulgel dan op de gebruikelijke tijdstippen. Breng geen 
dubbele hoeveelheid aan om een vergeten dosis in te halen.  
Wat u moet doen wanneer u per ongeluk Voltaren Emulgel hebt ingeslikt  
Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer u per ongeluk Voltaren Emulgel hebt ingeslikt.  
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN  
Zoals alle geneesmiddelen kan Voltaren Emulgel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze 
bijwerkingen krijgt.  
De bijwerkingen worden hieronder gerangschikt naar frequentie, de meest frequente eerst, waarbij de 
volgende conventie wordt gebruikt: zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 
1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden(< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare 
gegevens niet worden bepaald). Binnen elke frequentiegroep worden de bijwerkingen vermeld in 
volgorde van dalende ernst. 
Infecties en parasitaire aandoeningen:  
Zeer zelden: huiduitslag met puisten.  
Immuunsysteemaandoeningen:  
Zeer zelden: overgevoeligheid (inclusief galbulten), plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen 
(bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie 
(angioneurotisch oedeem).  
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:  
Zeer zelden: aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het 
slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm (asthma).  
Huid- en onderhuidaandoeningen:  
Vaak: huidontsteking (dermatitis) en huidontsteking tengevolge van contact met irriterende stoffen of 
stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat (contactdermatitis), huid vlekken, rood en gevoelig worden 
van de huid, jeuk.  
Zelden: vlekken op de huid met blaren.  
Zeer zelden: overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensibiliteit).  
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in 
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  
5. HOE BEWAART U VOLTAREN EMULGEL  
Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.  
Gebruik Voltaren Emulgel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket na “Niet te 
gebruiken na: of op het doosje en op de tube na “Verwendbar bis. De vervaldatum verwijst naar de 
laatste dag van die maand.  
Na opening van de aluminium-laminaat tube is de houdbaarheid beperkt tot 2 jaar.  
 
Op het etiket van het doosje staan 2 partijnummers. Het partijnummer van de fabrikant staat vermeld 
achter “chargenr en een extra partijnummer van EU-Pharma staat vermeld achter “PO. 
 
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.  
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze 
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.  
6. AANVULLENDE INFORMATIE  
Wat bevat Voltaren Emulgel  
-  Het werkzame bestanddeel is diclofenac diethylammonium.  
-  De andere bestanddelen zijn: carbomeer, macrogol cetostearylether, cocoylcaprylocapraat, 
diethylamine, isopropylalcohol, propyleenglycol, vloeibare paraffine, parfum crème 45, gezuiverd 
water.  
Hoe ziet Voltaren Emulgel er uit en de inhoud van de verpakking  
Voltaren Emulgel is een witte, zachte, homogene, crèmeachtige gel.  
Voltaren Emulgel is verkrijgbaar in tubes van 50 en 100 gram.  
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen 
Voltaren Emulgel uit Duitsland is ingeschreven onder RVG 105067//31377 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen 
EU-Pharma B.V., Wilhelminakanaal Noord 7, 4902 VR Oosterhout 
Fabrikant  
Novartis Pharma GmbH, Duitsland  
Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in mei 2012 
 
 120041 
 

« Vorige
[Voltaren Emulgel 1.16 % gel, gel 11.6 mg/g]
Volgende »
[Voltaren Emulgel 1.16 % gel, gel 11.6 mg/g]