Bestanden
Home > Bestanden


Voltaren Emulgel 1.16 % gel, gel 11,6 mg/g

RegistratienummerRVG 107774//31377
Farmaceutische vormGel
ToedieningswegCutaan gebruik
ATC
Land van herkomstDuitsland
AfleverstatusUitsluitend apotheek of drogist
Registratiedatum17 september 2010
Registratiehouder
Van der Giessenweg 5
2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL
Omdat een parallelimportproduct geen eigen SmPC heeft, wordt de SmPC van
het referentieproduct getoond. Bepaalde productkenmerken (o.a. hulpstoffen) van het
referentieproduct kunnen echter verschillen van die van het parallelproduct, zie
ook de disclaimer in het zoekscherm. Voor de productkenmerken van het parallelproduct
zie de patientenbijsluiter hieronder.
Werkzame stof(fen)
Hulpstof(fen)CARBOMEER 974P
COCOYLCAPRYLOCAPRAAT
DIETHYLAMINE
ISOPROPYLALCOHOL
MACROGOLCETOSTEARYLETHER


PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
WATER, GEZUIVERD
Download: Bijsluiter PDF


BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 
 
 1.16 % gel 
gel 11.6 mg/g 
diclofenac diethylammonium 
 
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. 
 
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Voltaren Emulgel 
zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.  
-  Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.  
-  Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  
-  Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 7 dagen.  
-  Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  
 
In deze bijsluiter: 
 
1.  Wat is Voltaren Emulgel en waarvoor wordt het gebruikt.  
2.  Wat u moet weten voordat u Voltaren Emulgel gebruikt.  
3.  Hoe wordt Voltaren Emulgel gebruikt.  
4.  Mogelijke bijwerkingen.  
5.  Hoe bewaart u Voltaren Emulgel  
6.  Aanvullende informatie  
 
 
1. WAT IS VOLTAREN EMULGEL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT 
 
 
Voltaren Emulgel is speciaal voor het inwrijven in de huid. De actieve substantie, diclofenac, behoort tot de 
groep medicijnen die niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID´s) worden genoemd.  
 
Voltaren Emulgel wordt gebruikt voor de lokale verlichting van milde tot matige gewrichtspijn, veroorzaakt 
door verergering van gewrichtsontsteking van de knie of vingers.  
 
De pijnverlichting van Voltaren Emulgel bouwt zich geleidelijk op gedurende de eerste week van de 
behandeling.  
 
 
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U VOLTAREN EMULGEL GEBRUIKT 
 
 
Gebruik Voltaren Emulgel niet 
 
-  als u ooit een allergische reactie heeft gehad voor diclofenac, of andere medicijnen om pijn, koorts of 

bloedklontering tegen te gaan). Als u niet zeker bent, vraag uw arts of apotheker. Symptomen van een 
allergische reactie voor deze medicijnen kunnen zijn: aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp 
van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het 
opgeven van slijm (asthma), piepen of kortademigheid, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van 
bultjes, gezwollen gezicht of tong, loopneus.  
-  als u overgevoelig bent voor diclofenac of voor een van de andere bestanddelen in Voltaren Emulgel (zie 
rubriek 6 voor de lijst van hulpstoffen).  
 
Wees extra voorzichtig met Voltaren Emulgel  

-  Breng Voltaren Emulgel niet aan op open wonden of een beschadigde huid. Breng Voltaren Emulgel niet 
aan op huid met eczeem of met vlekken door overgevoeligheid.  
-  Wees voorzichtig dat u Voltaren Emulgel niet in uw ogen krijgt. Wanneer dit gebeurt dient u uw ogen 
met schoon water te reinigen. Als ongemak blijft, raadpleeg uw arts of apotheker.  
-  Voltaren Emulgel is alleen voor uitwendig gebruik. Neem het niet in en slik het niet door.  
-  Voltaren Emulgel mag niet gebruikt worden bij kinderen.  
 
Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen  
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit 
geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.  
 
Zwangerschap en borstvoeding  
Gebruik Voltaren Emulgel niet indien u zwanger bent of borstvoeding geeft. Vraag uw arts of apotheker om 
advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.  
 
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Voltaren Emulgel  
Voltaren Emulgel bevat propyleenglycol, wat een milde lokale huidirritatie kan veroorzaken bij sommige 
mensen.  
 
 
3. HOE WORDT VOLTAREN EMULGEL GEBRUIKT  
 
Voor volwassenen  
Breng Voltaren Emulgel 4 keer per dag aan op het gebied van de knie of hand dat pijn doet.  
 
Hoe moet u Voltaren Emulgel aanbrengen  
-  Voor het eerste gebruik, doorboor het membraan van de tube met de puntige bovenkant van de dop.  
-  Wrijf zachtjes een kleine hoeveelheid van Voltaren Emulgel op de huid waar u pijn heeft. De benodigde 
hoeveelheid varieert afhankelijk van de grootte van de pijnlijke plek. Normaal gesproken zal een 
hoeveelheid in de orde van grootte van een kers tot een walnoot voldoende zijn. U kunt een licht 
verkoelend effect waarnemen, wanneer u de gel inwrijft.  
-  Was uw handen na gebruik van de Voltaren Emulgel, behalve natuurlijk als uw handen de te behandelen 
plek waren.  
 
Hoe lang dient u Voltaren Emulgel te gebruiken  
-  Gebruik Voltaren Emulgel niet langer dan 3 weken.  
-  De pijnverlichting bouwt zich geleidelijk op gedurende de eerste week van de behandeling. Indien de pijn 
niet verbetert binnen 7 dagen, of indien de pijn erger wordt, raadpleeg dan uw arts.  
 
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Voltaren Emulgel te gebruiken  
Als u Voltaren Emulgel vergeten bent aan te brengen op het aangewezen tijdstip, breng het dan zo spoedig 
mogelijk aan en gebruik Voltaren Emulgel dan op de gebruikelijke tijdstippen. Breng geen dubbele 
hoeveelheid aan om een vergeten dosis in te halen.  
 
Wat u moet doen wanneer u per ongeluk Voltaren Emulgel hebt ingeslikt  
Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer u per ongeluk Voltaren Emulgel hebt ingeslikt.  
 
 
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN  
 
Zoals alle geneesmiddelen kan Voltaren Emulgel bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen  

ze krijgt. De bijwerkingen worden hieronder vermeld naar systeem orgaanklasse en frequentie. De frequentie 
wordt gedefinieerd als: zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 
1/10.000, < 1/1.000) en zeer zelden(< 1/10.000), waaronder geïsoleerde gevallen. 
 
Infecties en parasitaire aandoeningen: 
Zeer zelden: huiduitslag met puisten.  
 
Immuunsysteemaandoeningen: 
Zeer zelden: overgevoeligheid, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), 
ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem).  
 
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: 
Zeer zelden: aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het 
slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm (asthma).  
 
Huid- en onderhuidaandoeningen: 
Vaak: huidvlekken, rood en gevoelig worden van de huid, huidontsteking (dermatitis) en huidontsteking 
tengevolge van contact met irriterende stoffen of stoffen waarvoor overgevoeligheid bestaat 
(contactdermatitis).  
Zelden: vlekken op de huid met blaren.  
Zeer zelden: overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensibiliteit).  
 
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.  
 
 
5. HOE BEWAART U VOLTAREN EMULGEL  
 
Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen. Bewaar Voltaren Emulgel beneden 25ºC. 
Gebruik Voltaren Emulgel niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket op de verpakking na 
“houdbaar t/m:â€. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.  
 
Na opening van de aluminiumtube is voor de Voltaren Emulgel uit Duitsland de houdbaarheid beperkt tot 3 
jaar. Voor de Voltaren Emulgel uit Frankrijk is de houdbaarheid beperkt tot 6 maanden.  
 
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.  
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen 
zullen helpen bij de bescherming van het milieu.  
 
 
6. AANVULLENDE INFORMATIE  
 
Wat bevat Voltaren Emulgel  
-  Het werkzame bestanddeel is diclofenac diethylammonium.  


 
Hoe ziet Voltaren Emulgel er uit en de inhoud van de verpakking  
Voltaren Emulgel is een witte, zachte, homogene, crème-achtige gel.  
Voltaren Emulgel is verkrijgbaar in aluminiumtubes van 50 en 100 gram. 
 

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant 
Registratiehouder/ompakker: 
Euro Registratie Collectief b.v. 
Van der Giessenweg 5 
2921 LP Krimpen a/d IJssel 
 
Fabrikant: 

26, Rue de la Chapelle 
68330 Huningue 
Frankrijk 
of 
Novartis Pharma GmbH 
Roonstraße 25 
90429 Nürnberg 
Duitsland 
 
In het register ingeschreven onder 
RVG 107774//31377  Voltaren Emulgel 1.16 % gel, gel 11.6 mg/g  
(Duitsland) 
RVG 105279//31377  Voltaren Emulgel 1.16 % gel, gel 11.6 mg/g  
(Frankrijk) 
 
Dit geneesmiddel wordt op de markt gebracht onder de volgende namen: 
Duitsland: Voltaren 
Emulgel 
Frankrijk: 
Voltarène 1% Emulgel 
Nederland: 
Voltaren Emulgel 1.16% gel 
 
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2009 
 
Euro Registratie Collectief b.v., 030909-150610 
 
 

« Vorige
[Voltaren Emulgel 1.16 % gel, gel 11.6 mg/g]
Volgende »
[Voltaren K 25 mg, omhulde tabletten]

Gevonden op deze pagina: