Bestanden
Home > Bestanden


Voltaren K 25 mg, omhulde tabletten

RegistratienummerRVG 13244
Farmaceutische vormOmhulde tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATC
AfleverstatusUitsluitend apotheek
Registratiedatum26 juni 1989
Registratiehouder
Claudius Prinsenlaan 142
4818 CP BREDA
Werkzame stof(fen)
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAISZETMEEL
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT (E468)
POLYETHYLEENGLYCOL (E 1521)
POVIDON (E 1201)

SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
TRICALCIUMFOSFAAT
Download: Bijsluiter PDF
Zie ook: IB-tekst


Bijsluiter
voltarenk25mg_nl_pil_draft_100602
BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS
Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie.
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt
u het beste resultaat.
-
Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
-
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
-
Wordt uw klacht na 3 à 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact
op met uw arts.
-
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:
1.
Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3.
Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke
bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende
informatie


1.
WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Voltaren K 25 mg is een pijnstiller die ook ontstekingen (zwellingen) vermindert en
koortsverlagend werkt.
Voltaren K 25 mg wordt gebruikt bij de behandeling van reumatische pijn, spierpijn,
hoofdpijn, tand- en kiespijn en menstruatiepijn, acute lage rugpijn, pijn en koorts bij griep,
keelontsteking en verkoudheid.


2.
WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA
VOORZICHTIG ZIJN?


Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder punt 6;
- als u een maagzweer of een zweer in het maagdarmkanaal heeft;
- als u een bloeding in de maag of het maagdarmkanaal heeft, aanwijzingen hiervoor
kunnen bloed in de ontlasting of zwarte, teerachtige ontlasting zijn;
- bij ernstige lever- of nierziekte;
- bij ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart);
- tijdens de laatste 3 maanden (derde trimester) van de zwangerschap;
- als u ooit een aanval van astma of piepende ademhaling, een uitgebreide jeukende
huiduitslag (urticaria) of een "hooikoortsachtige" loopneus heeft gehad na inname van

- bij een hersenbloeding of andere bloedingen of bloedingsstoornissen;
- bij
bloedbeeldafwijkingen;
- bij bepaalde afwijkingen van het beenmerg;1/7

Bijsluiter
voltarenk25mg_nl_pil_draft_100602
Als bovenstaande op u van toepassing is of u bent ergens niet zeker van, raadpleeg dan uw
arts of apotheker.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- als u ooit maag- of darmproblemen heeft gehad, zoals een zweer, bloeding of zwarte
ontlasting of als u in het verleden na inname van NSAID's last heeft gehad van
maagproblemen of maagzuur;
- als u last heeft van ernstige huidreacties;
- als u astma, hooikoorts of andere langdurige problemen van de luchtwegen heeft gehad,
zoals neuspoliepen of chronische, obstructieve ziektes van de luchtwegen;
- als u de neiging heeft tot het ontwikkelen van allergische huidziektes, een jeukende huid
of netelroos;
- als u een ontsteking van de darm heeft zoals collitis ulcerosa of de ziekte van Crohn;
- als u bloedingsstoornissen of andere bloedproblemen heeft, waaronder de zeldzame
leverziekte porfyrie;
- als u de ontstekingsziekte systemische lupus erythematosus heeft of een andere
aandoening van het bindweefsel;
- als u hartproblemen of een hoge bloeddruk heeft of heeft gehad;
- als u lever- of nierproblemen heeft;
- als u denkt dat u uitgedroogd bent, bijvoorbeeld door diarree of ziekte of door een
operatie.

Geneesmiddelen zoals Voltaren K kunnen in verband worden gebracht met een klein
verhoogd risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte. Het risico neemt toe naarmate
de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer
dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van
behandeling (3 dagen bij koorts, 5 dagen bij pijn). Wanneer u hartproblemen hebt, een
beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort
(bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of
als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel
inneemt.

Oudere mensen kunnen gevoeliger zijn voor de werking van diclofenac dan andere
volwassenen. Als u ouder bent dan 65 jaar is het belangrijk dat u de instructies nauwkeurig
opvolgt en het laagste aantal tabletten inneemt, dat nog voldoende verlichting van de
klachten geeft. Het is vooral belangrijk voor oudere mensen om elke bijwerking onmiddellijk
aan uw arts of apotheker te melden.

Diclofenac kan de verschijnselen van een infectie, zoals hoofdpijn of een hoge
lichaamstemperatuur verminderen of maskeren. Dit kan ervoor zorgen dat de infectie
moeilijker ontdekt of behandeld kan worden. Als u zich niet lekker voelt en een arts bezoekt,
vergeet dan niet te vermelden dat u Voltaren K 25 mg gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Voltaren K 25 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft.

De volgende geneesmiddelen kunnen, als ze gelijktijdig worden gebruikt met Voltaren K 25
mg, het risico op een bloeding of zweer verhogen. Als u één van deze geneesmiddelen
gebruikt moet u dit aan uw arts vertellen:
- corticosteroïden, gebruikt om ontstekingen te behandelen;
- anticoagulantia of bloedplaatjesaggregatieremmers, gebruikt om het bloed te verdunnen;
- selectieve
serotonineheropnameremmers (SSRI's), gebruikt om bepaalde soorten
depressies te behandelen;


2/7

Bijsluiter
voltarenk25mg_nl_pil_draft_100602

gebruikt om ontstekingen/pijn te verlichten. Bloedingen vanuit het maagdarmkanaal of de
vorming van zweren kunnen bijwerkingen van alle NSAID's waaronder diclofenac zijn. Dit
probleem, dat bij oudere mensen ernstiger kan zijn, kan optreden op elk tijdstip tijdens de
behandeling met of zonder waarschuwende verschijnselen of een voorgeschiedenis van
ernstige problemen van het maagdarmkanaal.

U moet het uw arts ook melden als u één van de volgende (genees)middelen gebruikt:


- diuretica, gebruikt om de hoeveelheid urine te vermeerderen;
- antihypertensiva, zoals ACE-remmers of bètablokkers, gebruikt om een hoge bloeddruk
te behandelen (of bepaalde andere hartaandoeningen);
- geneesmiddelen, die via de mond ingenomen worden, om suikerziekte te behandelen
(orale anti-diabetica);

kanker;

- chinolonen (bepaalde antibiotica), gebruikt om bepaalde infecties te behandelen;

vertragen of verminderen. Daarom wordt aanbevolen diclofenac ten minste 1 uur vóór of


Waarop moet u letten met eten en drinken?
Het wordt afgeraden Voltaren K 25 mg tijdens of direct na de maaltijd in te nemen, omdat de
absorptiesnelheid van diclofenac verlaagd wordt wanneer de tabletten tijdens de maaltijd
worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap
· Gebruik diclofenac niet tijdens de zwangerschap tenzij uw arts dit adviseert.
· Diclofenac mag niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap gebruikt
worden, omdat het schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind of problemen kan
veroorzaken tijdens de bevalling.
· Diclofenac, zoals andere NSAID's, kan het lastiger maken om zwanger te raken. Als u
van plan bent zwanger te worden of eerder problemen heeft gehad om zwanger te
worden, is het beter om dit geneesmiddel niet te gebruiken.

Borstvoeding
Geef geen borstvoeding als u Voltaren K inneemt. Dit kan schadelijk zijn voor uw baby.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Normaal gesproken heeft diclofenac geen invloed op uw vermogen om te rijden of machines
te bedienen. Diclofenac kan echter bijwerkingen zoals wazig zien, duizeligheid of
slaperigheid veroorzaken (zie rubriek 4). Als dit bij u het geval is, mag u niet autorijden of
machines bedienen en moet u meteen contact opnemen met uw arts.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
Voltaren K 25 mg tabletten bevatten sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u
bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit
geneesmiddel inneemt.3/7

Bijsluiter
voltarenk25mg_nl_pil_draft_100602

3.
HOE NEEMT U DIT MIDDEL IN?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als algemene aanbeveling dient de laagst mogelijke werkzame dosis gebruikt te worden
gedurende de kortst mogelijk duur om symptomen te verlichten.

Volwassenen en kinderen vanaf 14 jaar:
Wanneer de klachten zich voordoen, neemt u als begindosis 1 tablet. Indien nodig, 1 tablet
iedere 4-6 uur. Echter niet meer dan 3 tabletten per 24 uur innemen. Neem de tabletten in
hun geheel in met wat water, bij voorkeur voor de maaltijden. Overschrijd de aangegeven
dosis niet.

Kinderen: Geef Voltaren K 25 mg niet aan kinderen die jonger dan 14 jaar zijn.

Ouderen: bij tengere oudere patiënten de laagste dosis gebruiken die nog werkzaam is.

Gebruik Voltaren K 25 mg bij pijn niet langer dan 5 dagen en bij koorts niet langer dan 3
dagen.
Neemt u contact op met uw arts wanneer de verschijnselen aanhouden. Het is mogelijk dat
de verschijnselen aan een andere aandoening te wijten zijn
.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u per ongeluk te veel van Voltaren K 25 mg heeft ingenomen, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. U kunt medische zorg nodig hebben.
Verschijnselen van een overdosis kunnen zijn: braken, diarree, duizeligheid, oorsuizen
(tinnitus), toevallen/stuipen, ernstige maagpijn of bloederige of zwarte ontlasting.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel
Gebruik Voltaren K 25 mg enkel bij klachten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op
met uw arts of apotheker.


4. MOGELIJKE
BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Voltaren K 25 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

Bijwerkingen worden gerangschikt in volgorde van frequentie, de meest frequente eerst,
gebruik makend van volgende overeenkomst: zeer vaak ( 1/10); vaak ( 1/100, < 1/10);
soms ( 1/1.000, < 1/100); zelden ( 1/10.000, < 1/1.000); zeer zelden (< 1/10.000).

Binnen elke frequentiegroep worden de bijwerkingen vermeld in volgorde van afnemende
ernst.

De volgende bijwerkingen bevatten ook deze die werden gerapporteerd met lange termijn
gebruik van diclofenac aan hogere doses.4/7

Bijsluiter
voltarenk25mg_nl_pil_draft_100602
Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zelden: bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaarde gaande met blauwe plekken en
bloedingsneiging (trombocytopenie), bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes)
gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), bloedarmoede
(anemie, waaronder hemolytische en aplastische anemie), zeer ernstige bloedafwijking
(tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaarde gaande met plotelinge hoge koorts, heftige
keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose).

Immuunsysteemaandoeningen
Zelden: overgevoeligheid; allergische reactie waaronder lage bloeddruk en shock (sterke
daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd
bewustzijn); plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel, tong of gezicht),
ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-
oedeem).

Psychische stoornissen
Zelden: desoriëntatie, ernstige neerslachtigheid (depressie), slapeloosheid, nachtmerries,
prikkelbaarheid, ernstige geestelijke reacties waarbij de controle over het eigen gedrag en
handelen gestoord is (psychotische reacties); angst.

Zenuwstelselaandoeningen
Vaak: hoofdpijn, duizeligheid.
Zelden: slaperigheid; waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar
aanleiding voor is (paresthesie); geheugenstoornissen, toevallen/stuipen (convulsies),
beven, hersenvliesontsteking (aseptische meningitis); stoornissen in de smaak, plotselinge
en ernstige hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, verstijving, niet kunnen praten of
moeilijkheden met praten, verlamming (tekenen van een beroerte).

Oogaandoeningen
Zelden: zichtstoornissen, wazig zien, dubbel zien.

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
Vaak: evenwichtsstoornis gepaard gaande met misselijkheid (vertigo).
Zelden: oorsuizen (tinnitus), beschadigd gehoor.

Hartaandoeningen
Zelden: hartkloppingen, pijn op de borst, onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen),
hartinfarct (myocardinfarct).

Bloedvataandoeningen
Zelden: hoge bloeddruk (hypertensie), ontsteking van een bloedvat (vasculitis).

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Zelden: aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van
het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van
slijm (astma), waaronder kortademigheid; longontsteking (pneumonitis).

Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak: misselijkheid, braken, diarree, stoornis in de spijsvertering, buikpijn, winderigheid,
verlies van eetlust
Zelden: maagontsteking; bloeding in het maagdarmkanaal; overgeven van bloed; bloederige
of zwarte diarree; zweren in het maagdarmkanaal (met of zonder bloeding of doorbraak);
darmontsteking (waaronder hemorragische collitis (darminfectie met bloederige diarree),
plotselinge verergering van colitis ulcerosa (een darmontsteking met zweervorming) en de
ziekte van Crohn (chronische ontsteking van de dunne en/of dikke darm)); verstopping


5/7

Bijsluiter
voltarenk25mg_nl_pil_draft_100602
(obstipatie); ontsteking van de mondslijmvliezen (stomatitis); ontsteking van de tong
(glossitis); afwijking van de slokdarm; van het darmkanaal; ontsteking van de alvleesklier,
gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en
braken (pancreatitis).

Lever- en galaandoeningen
Vaak: veranderingen in de leverfunctie (bijv. transaminasegehalte)
Zelden: leverontsteking (hepatitis); gele verkleuring van de huid of ogen (geelzucht);
leverafwijking; zeer snel verlopende leverontsteking.
Zeer zelden: het afsterven van leverweefsel (levernecrose), leverfalen.

Huid- en onderhuidaandoeningen
Vaak: huiduitslag.
Zelden: huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria); vorming van blaasjes;
eczeem, roodheid van de huid (erytheem); huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige
vlekken (erythema multiforme); ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode
vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnsonsyndroom);
ernstige, plotselinge (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de
huid/vervelling van de huid (toxisch epidermale necrolyse); ernstige huidontsteking met
verlies van opperhuid en haar (exfoliatieve dermatitis); haaruitval; overgevoeligheid voor licht
of zonlicht (fotosensibiliteit); bloeduitstortingen (purpura waaronder allergische purpura); jeuk
(pruritus).

Nier- en urinewegaandoeningen
Zelden: nierfalen (onvoldoende werking van de nieren); bloed in de urine; teveel eiwit in de
urine; stoornis waarbij de nieren het bloed niet goed filteren (nefrotisch syndroom);
ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken
(interstitiële nefritis), afsterving van nierweefsel (renale papillaire necrose).

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Zelden: zwelling van armen, handen, benen en voeten (oedeem).

Geneesmiddelen zoals Voltaren K 25 mg kunnen in verband worden gebracht met een klein
toegenomen risico op een hartaanval ("hartinfarct") of beroerte.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.


5.
HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30 °C.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos
na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste
houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.
Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze
worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.
6/7

Bijsluiter
voltarenk25mg_nl_pil_draft_100602
6. AANVULLENDE
INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is diclofenac-kalium. Eén Voltaren K 25 mg tablet bevat
25 mg diclofenac-kalium.
- De andere stoffen in dit middel zijn colloïdaal siliciumdioxide, calciumfosfaat,
magnesiumstearaat, maïszetmeel, polyvidon, natriumcarboxymethylzetmeel,

sucrose en talk.

Hoe ziet Voltaren K 25 mg er uit en hoeveel zit er in een verpakking?
Voltaren K 25 mg zijn kleine, lichtrode, omhulde tabletten.
Voltaren K 25 mg is verkrijgbaar in verpakkingen van 20 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder is:
Novartis Consumer Health
Claudius Prinsenlaan 142
4818 CP Breda.
Tel.: 076 533 00 00

Fabrikant is:
Novartis Farma SpA
80058 Torre Annunziata
Italië

Voltaren K 25 mg is ingeschreven onder RVG 13244

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juni 2010
7/7

« Vorige
[Voltaren Emulgel 1.16 % gel, gel 11,6 mg/g]
Volgende »
[Voltaren K 25 mg, omhulde tabletten]