Bestanden
Home > Bestanden


Biphozyl oplossing voor hemofiltratie / hemodialyse

RegistratienummerRVG 114252
ProcedurenummerNL/H/3002/001
Farmaceutische vormOplossing voor hemodialyse, Oplossing voor hemofiltratie
ToedieningswegIntraveneus gebruik
ATCB05ZB - Hemofiltrates
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum23 april 2015
RegistratiehouderGambro Lundia AB
Magistratsvagen 16
SE-226 43 LUND (ZWEDEN)
Publieksvriendelijke samenvatting van het publieke beoordelingsrapport/Spars/h114252_spar.pdf
Werkzame stof(fen)DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 339)
KALIUMCHLORIDE
MAGNESIUMCHLORIDE 6-WATER (E 511)
SAMENSTELLING
overeenkomend met
MAGNESIUMCHLORIDE 0-WATER (E 511)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMWATERSTOFCARBONAAT (E 500 (II))
SAMENSTELLING
overeenkomend met
CHLORIDE (CL-)
KALIUM (K+)
MAGNESIUM (MG2+)
NATRIUM (NA+)
WATERSTOFCARBONAAT (HCO3-)
WATERSTOFFOSFAAT (HPO4 2-)
Hulpstof(fen)KOOLSTOFDIOXIDE (E 290)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)
Download: IB-tekst PDF
Zie ook: Bijsluiter


1. 
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Biphozyl, oplossing voor hemodialyse / hemofiltratie 
 
 
2. 
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
Biphozyl wordt geleverd in een zak met twee compartimenten. De gereconstitueerde oplossing wordt 
verkregen na het openen van het afpelbare zegel en het mengen van de inhoud van de twee compartimenten.  
 
Vóór reconstitutie 
Samenstelling in het kleine compartiment: 
Magnesiumchloridehexahydraat 3,05 
g/l 
 
Samenstelling in het grote compartiment: 
Natriumchloride 7,01 
g/l 
Natriumwaterstofcarbonaat 2,12 
g/l 
Kaliumchloride 0,314 
g/l 
Dinatriumfosfaatdihydraat 0,187 
g/l 
 
Na reconstitutie 
Samenstelling van de gereconstitueerde oplossing: 
Werkzame stoffen 
Natrium, Na+ 140 
mmol/l 
 
140 
mEq/l 
Kalium, K+ 
   4 mmol/l 
 
    4 mEq/l 
Magnesium, Mg2+ 
   0,75 mmol/l 
 
 1,5 mEq/l 
Chloride, Cl- 122 
mmol/l 
 
122 
mEq/l 
Waterstoffosfaat, HPO 2-
4  
   1 mmol/l 
 
    2 mEq/l 
Waterstofcarbonaat, HCO -3 
 22 mmol/l 
 
  22 mEq/l 
 
 
Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 
 
 
3. FARMACEUTISCHE 
VORM 
 
Oplossing voor hemodialyse / hemofiltratie  
Heldere en kleurloze oplossing 
 
Theoretische osmolariteit: 290 mOsm/l 
pH = 7,0 – 8,0 
 
4. KLINISCHE 
GEGEVENS 
 
4.1 Therapeutische 
indicaties 
 
Biphozyl wordt gebruikt als substitutieoplossing en als dialyseoplossing voor de behandeling van acute 
nierschade tijdens CRRT (continue nierfunctievervangende therapie). Biphozyl wordt gebruikt in een post-
acute fase na initialisatie van nierfunctievervangende therapie wanneer de pH-, kalium- en 
fosfaatconcentraties weer zijn genormaliseerd. Biphozyl wordt ook gebruikt wanneer andere bufferbronnen 
beschikbaar zijn en tijdens regionale antistolling met citraat. Daarnaast wordt Biphozyl gebruikt bij patiënten 
met hypercalciëmie. 
 
Biphozyl kan ook worden gebruikt in gevallen van medicijnvergiftiging of vergiftiging met dialyseerbare of 
filtreerbare stoffen.  
 
RERE-SO-0050 Rev 00 Annex C SmPC Biphozyl (revised version)  

4.2 
Dosering en wijze van toediening 
Dosering 
Het juiste Biphozyl-volume is afhankelijk van de klinische conditie van de patiënt, de gewenste elektrolyt- 
en vochtbalans, de bufferbehoefte en andere oplossingen die mogelijk gelijktijdig moeten worden 
toegediend. 
De dosis is daarom ter beoordeling van de verantwoordelijk arts. 
 
De range in flowsnelheid indien gebruikt als substitutievloeistof in hemofiltratie en hemodiafiltratie is: 
Volwassenen en adolescenten:  500 - 3000 ml/uur 
Kinderen: 
 
 
15 - 35 ml/kg/uur 
 
De range in flowsnelheid indien gebruikt als dialysevloeistof (dialysaat) in continue hemodialyse en continue 
hemodiafiltratie is: 
Volwassenen en adolescenten:  500 - 2500 ml/uur 
Kinderen: 
 
 
15 - 30 ml/kg/uur 
 
Een veelgebruikte flowsnelheid bij volwassenen is ongeveer 2000 ml/uur wat overeenkomt met een dagelijks 
substitutievloeistofvolume van ongeveer 20-25 ml/kg/uur. 
 
Pediatrische patiënten 
Kinderen in de leeftijd van < 16 jaar: gegevens uit klinisch onderzoek en ervaring duiden niet op verschillen 
in veiligheid of werkzaamheid bij de pediatrische populatie. 
 
Ouderen 
Volwassenen in de leeftijd van > 65 jaar: gegevens uit klinisch onderzoek en ervaring duiden niet op 
verschillen in veiligheid of werkzaamheid bij de populatie ouderen. 
 
Wijze van toediening 
Intraveneus gebruik en gebruik bij hemodialyse. 
 
Biphozyl wordt, indien gebruikt als substitutievloeistof, voor (pre-dilutie) of na (post-dilutie) het hemofilter 
of hemodiafilter aan het extracorporele circuit toegediend. 
 
Biphozyl wordt, indien gebruikt als dialysevloeistof (dialysaat), toegediend in het dialysaatcompartiment 
vanaf het filter dat door een semipermeabel membraan van de bloedflow is gescheiden. 
 
Voor instructies over reconstitutie van het geneesmiddel voorafgaand aan toediening, zie rubriek 6.6 
(Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies). 
 
4.3 Contra-indicaties 
Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. 
Hypocalciëmie, tenzij de patiënt uit andere bron calcium krijgt toegediend. 
Hyperkaliëmie. 
Hyperfosfatemie. 
 
4.4 Bijzondere 
waarschuwingen 
en voorzorgen bij gebruik 
De oplossing mag uitsluitend worden gebruikt door of onder leiding van een arts die ervaring heeft met 
CRRT-behandelingen met hemofiltratie, hemodiafiltratie en hemodialyse in CRRT. 
 
 
Waarschuwingen 
Gebruik het product alleen als de oplossing helder is en er geen zichtbare deeltjes aanwezig zijn. 
De gebruiksaanwijzing moet strikt worden gevolgd (zie rubriek 6.6). 
RERE-SO-0050 Rev 00 Annex C SmPC Biphozyl (revised version)  
 

De oplossingen in de twee compartimenten moeten vóór gebruik worden gemengd. 
Uitsluitend gebruiken met een dialyseapparaat voor CRRT (continue nierfunctievervangende therapie).  
Uitsluitend gebruiken indien de oververpakking en de zak met de oplossing niet beschadigd zijn. Alle 
verzegelingen moeten intact zijn. Gebruik van een verontreinigde oplossing kan sepsis en shock 
veroorzaken. 
Onjuist gebruik van de aanvoerpoorten of andere beperkingen van de vloeistofflow kunnen leiden tot onjuist 
gewichtsverlies bij de patiënt en kunnen apparatuuralarmen veroorzaken. Het voortzetten van een 
behandeling zonder de oorzaak op te lossen kan leiden tot letsel bij of de dood van de patiënt. 
 
Bijzondere waarschuwingen bij gebruik 
Biphozyl is calciumvrij en kan hypocalciëmie veroorzaken (zie rubriek 4.8). Calciuminfusie kan nodig zijn. 
Als het noodzakelijk is om de oplossing te verhitten tot op lichaamstemperatuur (+37 °C), moet de procedure 
zorgvuldig worden gecontroleerd. Voorafgaand aan toediening dient visueel te worden gecontroleerd of de 
productoplossing helder is en geen deeltjes bevat. Als dit niet het geval is, moet de oplossing worden 
weggegooid. 
Tijdens de procedure dienen de hemodynamische status, de vochtbalans, het elektrolyt- en het zuur-base-
evenwicht zorgvuldig te worden gecontroleerd.  
Het gehalte waterstofcarbonaat in Biphozyl ligt op de ondergrens van het normale bereik voor concentratie in 
het bloed. Biphozyl is aangewezen bij gebruik van antistolling met citraat, omdat citraat wordt omgezet in 
waterstofcarbonaat, of wanneer met CRRT de normale pH-waarden zijn hersteld. Beoordeling van de 
bufferbehoeften, door herhaalde metingen van de pH van het bloed en beoordeling van de totale therapie, is 
verplicht. Een oplossing met een hoger waterstofcarbonaatgehalte kan nodig zijn. 
In het geval van hypervolemie kan de netto-ultrafiltratiesnelheid voorgeschreven voor het CRRT-apparaat 
worden verhoogd en/of kan de toedieningssnelheid van andere oplossingen dan substitutievloeistof en/of 
dialysaat worden verlaagd. 
In het geval van hypovolemie kan de netto-ultrafiltratiesnelheid voorgeschreven voor het CRRT-apparaat 
worden verlaagd en/of kan de toedieningssnelheid van andere oplossingen dan substitutievloeistof en/of 
dialysaat worden verhoogd. (Zie rubriek 4.9). 
Het is de verantwoordelijkheid van de arts om te controleren of dit geneesmiddel verenigbaar is met 
eventuele aanvullende geneesmiddelen door te letten op mogelijke kleurverandering en/of mogelijke 
neerslag. Controleer voordat u een geneesmiddel toevoegt of dit oplosbaar en stabiel is in dit geneesmiddel. 
Voor algemene voorzorgen / contra-indicaties met betrekking tot de therapie, zie rubriek 4.3. 
 
4.5 
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
De concentratie van filtreerbare/dialyseerbare geneesmiddelen in het bloed kan tijdens de behandeling 
worden verlaagd. Gebruik van het product kan leiden tot een verandering in het elektrolytengehalte in het 
plasma van de patiënt. De arts dient er ernstig rekening mee te houden dat deze verandering invloed kan 
hebben op de door de patiënt gebruikte geneesmiddelen. 
 
4.6 
Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
Vruchtbaarheid 
Er worden geen effecten op de vruchtbaarheid verwacht, want natrium, kalium, magnesium, chloride, 
waterstoffosfaat en waterstofcarbonaat zijn normale bestanddelen van het lichaam. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
Er zijn geen gedocumenteerde klinische gegevens over het gebruik van Biphozyl tijdens zwangerschap of 
borstvoeding. Biphozyl mag alleen worden toegediend bij zwangere vrouwen of bij vrouwen die 
borstvoeding geven als dit strikt noodzakelijk is. 
 
4.7 
Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
Biphozyl heeft geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. 
RERE-SO-0050 Rev 00 Annex C SmPC Biphozyl (revised version)  
 

 
4.8 Bijwerkingen 
 
De gebruikte Biphozyl-oplossing of de dialysebehandeling kunnen bijwerkingen geven. Bijzondere 
voorzorgen bij gebruik zijn beschreven in rubriek 4.4. 
De volgende bijwerkingen zijn beschreven in gepubliceerde literatuur (zeer vaak (≥1/10); vaak (≥1/100, 
<1/10); soms (≥1/1.000, <1/100); zelden (≥1/10.000, <1/1.000); zeer zelden (<1/10.000); niet bekend (kan 
met de beschikbare gegevens niet worden bepaald): 
 
Waterstofcarbonaat-gebufferde oplossingen voor hemofiltratie en oplossingen voor hemodialyse worden 
over het algemeen goed verdragen. De volgende bijwerkingen zijn echter denkbaar: 
 
Voedings- en stofwisselingsstoornissen 
Niet bekend 
Verstoord elektrolytevenwicht, zoals 
hypocalciëmie (zie rubriek 4.4), hyperkaliëmie (zie 
rubriek 4.3), hyperfosfatemie (zie rubriek 4.3) 
Verstoord vochtevenwicht, zoals hypervolemie * 
(zie rubriek 4.4), hypovolemie * (zie rubriek 4.4) 
Bloedvataandoeningen 
Niet bekend 
Hypotensie* 
Maagdarmstelselaandoeningen 
Niet bekend 
Misselijkheid* 
Braken* 
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen 
Niet bekend 
Spierkrampen* 
* bijwerkingen in verband gebracht met de dialysebehandeling 
 
Melding van vermoedelijke bijwerkingen 
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze 
wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. 
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via 
het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. 
 
4.9 Overdosering 
Symptomen van overdosering 
Een overdosis Biphozyl kan leiden tot een ernstige klinische toestand van de patiënt, zoals congestief 
hartfalen, verstoringen van het elektrolyt- of zuur-base-evenwicht. 
 
Behandeling van overdosering 
  Hypervolemie 
Overdosering die leidt tot een overvloed aan vloeistof met longoedeem en andere tekenen van congestief 
hartfalen kan voorkomen bij patiënten met acuut of chronisch nierfalen. Voortzetting van de behandeling met 
hemodialyse, hemofiltratie of hemodiafiltratie kan worden toegepast om het volume van vochtverwijdering 
via ultrafiltratie te verhogen, om de normale vochtbalans te herstellen en daarmee de overdosering te 
corrigeren. 
In het geval van hypervolemie kan daarom de netto-ultrafiltratiesnelheid voorgeschreven voor het CRRT-
apparaat worden verhoogd en/of kan de toedieningssnelheid van andere oplossingen dan substitutievloeistof 
en/of dialysaat worden verlaagd. 
  Hypovolemie 
RERE-SO-0050 Rev 00 Annex C SmPC Biphozyl (revised version)  
 

In gevallen van ernstige hypovolemie tijdens hemofiltratie of hemodiafiltratie, kan de netto-
ultrafiltratiesnelheid voorgeschreven voor het CRRT-apparaat worden verlaagd en/of kan de 
toedieningssnelheid van andere oplossingen dan substitutievloeistof en/of dialysaat worden verhoogd. 
 
5. FARMACOLOGISCHE 
EIGENSCHAPPEN 
 
5.1 Farmacodynamische 

eigenschappen 
Farmacotherapeutische categorie: hemofiltraten, ATC-code: B05ZB 
 
De bestanddelen van Biphozyl zijn natuurlijke en fysiologische elektrolyten. Natrium-, kalium-, 
magnesium-, chloride- en fosfaationen zijn aanwezig in concentraties vergelijkbaar met de fysiologische 
gehalten in plasma. De concentraties van deze elektrolyten in de oplossing zijn gelijk, ongeacht of de 
oplossing als substitutie- of als dialysaatvloeistof wordt gebruikt.  
 
De concentraties natrium en kalium in de substitutievloeistof worden in het normale bereik van 
serumconcentraties gehouden. De chlorideconcentratie in de samenstelling is afhankelijk van de relatieve 
hoeveelheid van de andere elektrolyten. Waterstofcarbonaat, de fysiologische buffer van het lichaam, wordt 
als alkaliserende buffer gebruikt.  
 
Vanuit farmacodynamisch oogpunt is dit geneesmiddel na reconstitutie farmacologisch inactief. De stoffen 
in het geneesmiddel zijn normale bestanddelen van het fysiologisch plasma en de concentraties ervan in de 
oplossingen zijn alleen bedoeld om het elektrolyt- en zuur-base-evenwicht van het plasma te herstellen of te 
normaliseren. Bij therapeutische dosering van Biphozyl worden geen toxische effecten verwacht. 
 
5.2 Farmacokinetische 

eigenschappen 
Natrium-, kalium-, magnesium-, chloride- en fosfaationen zijn aanwezig in concentraties vergelijkbaar met 
de fysiologische gehalten in plasma. Absorptie en distributie van de bestanddelen van Biphozyl is 
afhankelijk van de klinische conditie van de patiënt, de metabole status en de restnierfunctie. Alle 
ingrediënten zijn in fysiologische concentraties aanwezig. Aanvullend farmacokinetisch onderzoek wordt 
daarom in dit scenario niet als relevant of toepasselijk beschouwd. 
 
5.3 

Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
De stoffen in het geneesmiddel zijn fysiologische bestanddelen van humaan plasma. Volgens de beschikbare 
informatie en de klinische ervaring met deze stoffen, gebruikt voor behandeling van chronisch nierfalen of 
op de intensive care, worden bij therapeutische dosering geen toxische effecten verwacht. 
 
 
6. FARMACEUTISCHE 

GEGEVENS 
 
 
6.1 
Lijst van hulpstoffen 
Klein compartiment:   Water voor injecties 
Verdund hydrochloridezuur (voor pH-aanpassing) E 507 
Groot compartiment: 
Water voor injecties 
Kooldioxide (voor pH-aanpassing) E 290 
 
6.2 
Gevallen van onverenigbaarheid 
Bij gebrek aan onderzoek naar onverenigbaarheden, mag dit geneesmiddel niet met andere geneesmiddelen 
gemengd worden. 
 
6.3 Houdbaarheid 
18 maanden 
 
RERE-SO-0050 Rev 00 Annex C SmPC Biphozyl (revised version)  
 

Biphozyl is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Eventueel ongebruikte oplossing moet worden 
weggegooid. 
Chemische en fysische stabiliteit van de gereconstitueerde oplossing is aangetoond gedurende 24 uur bij 
+22 °C. Als de oplossing niet onmiddellijk na reconstitutie wordt gebruikt, is de bewaartermijn– en de 
bewaarconditie vóór gebruik de verantwoordelijkheid van de gebruiker en mogen inclusief de 
behandelingsduur niet meer dan 24 uur bedragen. 
 
6.4 Speciale 
voorzorgsmaatregelen 
bij 
bewaren 
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.  
Niet in de vriezer bewaren. 
Voor de bewaarcondities van het geneesmiddel na reconstitutie, zie rubriek 6.3. 
 
6.5 
Aard en inhoud van de verpakking 
De verpakking is een zak met twee compartimenten vervaardigd uit een meerlagige folie van polyolefine en 
elastomeer. De zak van 5000 ml bestaat uit een klein compartiment (250 ml) en een groot compartiment 
(4750 ml). De twee compartimenten zijn gescheiden door een afpelbaar zegel. De zak is voorzien van een 
injectieconnector (of pinconnector) vervaardigd van polycarbonaat (PC) en een luerconnector (PC) met een 
afbreekbare pen (PC) of een klep vervaardigd van siliconenrubber voor aansluiting op een geschikte 
vloeistoflijn. De zak heeft een buitenverpakking van transparante folie van polymeerfilm. 
Verpakkingsgrootte: 2 x 5000 ml in een doos 
 
6.6 
Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 
Tijdens het toedienen aan de patiënt dient voortdurend steriel te worden gewerkt. 
Verwijder vlak voor gebruik de buitenverpakking van de zak.  
Open het zegel door het kleine compartiment met beide handen vast te houden en druk totdat er een opening 
ontstaat in het te verwijderen zegel tussen de twee compartimenten. Druk met beide handen op het grote 
compartiment totdat het afpelbare zegel volledig open is.  
Zorg ervoor dat de oplossing volledig wordt gemengd door zachtjes met de zak te schudden. De oplossing is 
nu klaar voor gebruik en moet meteen worden gebruikt.  
De dialyse of de substitutielijn kan op een van de twee aanvoerpoorten worden aangesloten. Verifieer na het 
aansluiten of de vloeistof vrij stroomt. 
 
Eventueel ongebruikte oplossing moet worden weggegooid. 
De oplossing kan via het riool worden afgevoerd zonder schade aan het milieu te veroorzaken. 
 
7. 
HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
Gambro Lundia AB 
Magistratsvägen 16 
226 43 Lund 
Zweden 
 
 
8. 
NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN  
 
RVG: 114252 
 
 
 
9. 
DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE 
VERGUNNING
 
 
Datum van eerste verlening van de vergunning: 23 april 2015 
RERE-SO-0050 Rev 00 Annex C SmPC Biphozyl (revised version)  
 

 
 
10. 
DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 
 
RERE-SO-0050 Rev 00 Annex C SmPC Biphozyl (revised version)  
 

« Vorige
[Biostrol filmomhulde tabletten 1 mg]
Volgende »
[Biphozyl oplossing voor hemofiltratie / hemodialyse]