Bestanden
Home > Bestanden


Diltiazem HCL Sandoz 60 mg, tabletten

RegistratienummerRVG 18695
Farmaceutische vormFilmomhulde tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCC08DB01 - Diltiazem
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum14 oktober 1996
RegistratiehouderSandoz B.V.
Veluwezoom 22
1327 AH ALMERE
Werkzame stof(fen)DILTIAZEMHYDROCHLORIDE
Hulpstof(fen)CASTOROLIE, GEHYDREERD
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT (E468)
POLYETHYLEENGLYCOL (E 1521)
POVIDON (E 1201)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
STEARINEZUUR (E 570)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Download: IB-tekst PDF
Zie ook: BijsluiterSandoz B.V.

Page 1/7
Diltiazem HCl Sandoz 60 mg
1311-3
1.3.1.1 Summary of Product Characteristics
27 oktober 2008

1. Naam van het geneesmiddel
Diltiazem HCl Sandoz 60 mg, tabletten

2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling

Elke tablet bevat als werkzaam bestanddeel 60 mg diltiazemhydrochloride.

Voor hulpstoffen zie 6.1

3. Farmaceutische vorm
Tablet.

4. Klinische gegevens

4.1 Therapeutische indicaties
Angina pectoris als gevolg van spasmen in de coronairarteriŽn.
Onderhoudsbehandeling van stabiele angina pectoris.
Lichte tot matige essentiŽle hypertensie.

4.2 Dosering en wijze van toediening
De dosering dient individueel te worden aangepast.

Dosering
De gebruikelijke dosering bedraagt 3 tot 4 maal daags 1 tablet (180-240 mg per dag).

Vasospastische vormen van angina pectoris
De gebruikelijke aanvangsdosering bedraagt 3 tot 4 maal daags 1 tablet (180-240 mg per dag).

Stabiele angina pectoris
De gebruikelijke aanvangsdosering bedraagt 3 tot 4 maal daags 1 tablet (180-240 mg per dag).
Deze dosering dient, indien noodzakelijk, stapsgewijs te worden verhoogd tot maximaal 3 maal
daags 2 tabletten (360 mg per dag).

Hypertensie
De gebruikelijke aanvangsdosering bedraagt 3 maal daags 1 tablet (180 mg per dag). Deze
dosering kan worden verhoogd tot 3 maal daags 2 tabletten (360 mg per dag).

Wijze van toediening
De tabletten kunnen tijdens of na de maaltijd worden ingenomen.
De tabletten niet kauwen of oplossen, maar in zijn geheel met vloeistof doorslikken.

Kinderen
Veiligheid en werkzaamheid bij kinderen is niet vastgesteld. Het gebruik van diltiazem in
kinderen wordt niet aangeraden.

4.3 Contra-indicaties
Sick-sinussyndroom.
Tweede- of derdegraads atrioventriculair blok bij patiŽnten zonder functionerende pacemaker.
Ernstige bradycardie (minder dan 40 slagen per minuut).
Linkerventrikelfalen met pulmonale stuwing.
Sandoz B.V.

Page 2/7
Diltiazem HCl Sandoz 60 mg
1311-3
1.3.1.1 Summary of Product Characteristics
27 oktober 2008

Overgevoeligheid voor diltiazem of voor een van de hulpstoffen.
Zwangerschap, lactatie en bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd, tenzij doeltreffende
anticonceptiemaatregelen worden getroffen (zie 4.6 "Zwangerschap en borstvoeding").
Combinatie met dantroleen (infusie) (zie 4.5 "Interacties met andere geneesmiddelen en
andere vormen van interactie").

4.4 Speciale waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik
Nauwkeurige observatie is noodzakelijk bij patiŽnten met een verminderde
linkerventrikelfunctie, bradycardie (risico van exacerbatie) of met een eerstegraads
atrioventriculair blok, zoals vastgesteld op het elektrocardiogram (risico van exacerbatie en
zelden van een compleet blok).

Plasmaconcentraties van diltiazem kunnen verhoogd zijn bij ouderen en bij patiŽnten met nier-
of leverinsufficiŽntie.
Bij het begin van de behandeling dient de hartslag nauwkeurig gecontroleerd te worden.

Bij algehele anesthesie dient de anesthesist geÔnformeerd te worden dat de patiŽnt Diltiazem
HCl Sandoz 60 mg gebruikt.
De negatieve effecten van anesthetica op de cardiale contractiliteit, geleidingstijd en
hartfrequentie kunnen door calciumantagonisten versterkt worden.

PatiŽnten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp
lactasedeficiŽntie of glucose-galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te
gebruiken.

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
lnteracties met andere geneesmiddelen
Dantroleen (infusie): Letale ventriculaire fibrillatie is regelmatig geobserveerd in dieren na
gelijktijdige intraveneuze toediening van verapamil en dantroleen. De combinatie van een
calciumantagonist en dantroleen is daarom potentieel gevaarlijk (zie 4.3 "Contra-indicaties").

Bij combinatie met andere anti-arrhythmica (zoals bŤtablokkers en amiodaron) en digoxine is
potentiŽring van het remmend effect op de hartfrequentie en het vertragend effect op de
atrioventriculaire geleiding mogelijk, waardoor bradycardie kan ontstaan en AV-geleidings-
stoornissen. Diltiazem kan ook de hypotensieve werking van antihypertensiva versterken.
Diltiazem kan de plasmaconcentraties van geneesmiddelen die worden gemetaboliseerd via
het CYP3A4 verhogen. Gelijktijdige toediening van b.v. ciclosporine, carbamazepine,
theofylline, buspiron, prednison en sommige statines verhoogt het risico op bijwerkingen
(bijvoorbeeld: spieraandoeningen met sommige statines).
Digoxine bloedspiegels kunnen verhoogd zijn bij gelijktijdig gebruik van diltiazem door een
mogelijke afname van de (extra) renale klaring.
Bij gelijktijdig gebruik van ciclosporine wordt aangeraden de dosering van ciclosporine te
verlagen en dienen de ciclosporinespiegels bepaald te worden. De nierfunctie dient
gecontroleerd te worden. De dosering dient aangepast te worden tijdens de combinatietherapie
en na het staken hiervan.
Bij patiŽnten die H2-antagonisten in combinatie met diltiazem gebruiken, kunnen zich op
theoretische gronden verhoogde diltiazemspiegels voordoen.
Sandoz B.V.

Page 3/7
Diltiazem HCl Sandoz 60 mg
1311-3
1.3.1.1 Summary of Product Characteristics
27 oktober 2008

Bij patiŽnten die rifampicine in combinatie met diltiazem gebruiken, kunnen zich verlaagde
diltiazemspiegels voordoen (een verhoging van de diltiazemspiegels kan zich voordoen indien
gelijktijdige toediening met rifampicine wordt gestaakt).
Gelijktijdig gebruik van diltiazem met lithium kan leiden tot een verhoging van door lithium
geÔnduceerde neurotoxiciteit.

4.6 Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Over het gebruik van diltiazem in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende
gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Diltiazem HCl Sandoz 60 mg dient
niet gebruikt te worden bij zwangerschap of bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd, tenzij
doeltreffende anticonceptie-maatregelen worden getroffen.
In dierproeven is dit middel teratogeen gebleken.

Borstvoeding
Diltiazem gaat over in de moedermelk. Het geven van borstvoeding tijdens gebruik van
Diltiazem HCl Sandoz 60 mg is gecontraÔndiceerd.

4.7 BeÔnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen
Er zijn geen gegevens bekend over een effect op de rijvaardigheid of het gebruik van
machines. Klachten zoals duizeligheid of hoofdpijn kunnen zich voordoen. Bij het besturen van
voertuigen of het gebruik van machines dient hiermee rekening te worden gehouden.

4.8 Bijwerkingen
zeer vaak (>1/10)
vaak (>1/100, <1/10)
soms (>1/1.000, <1/100)
zelden (>1/10.000, < 1/1.000)
zeer zelden (<1/10.000), met inbegrip van meldingen van geÔsoleerde gevallen

Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden:

angio-oedeem.

Zenuwstelselaandoeningen
Soms:

duizeligheid, asthenie.
Zeer zelden:

extrapiramidale symptomen, reversibel na het staken van de behandeling.

Hartaandoeningen
Vaak

orthostatische hypotensie.
Zeer zelden:

symptomatische bradycardie, sino-atriaal blok, atrioventriculair blok, palpitaties,
(congestief) hartfalen.Sandoz B.V.

Page 4/7
Diltiazem HCl Sandoz 60 mg
1311-3
1.3.1.1 Summary of Product Characteristics
27 oktober 2008

Bloedvataandoeningen
Vaak:


vaatverwijdende effecten zoals hoofdpijn, opvliegers en oedeem in de benen zijn dosis-
afhankelijk en doen zich meer voor bij oudere patiŽnten. Deze verschijnselen hangen
samen met de farmacologische werking van het product.
Zeer zelden:

vasculitis, angio-oedeem.

Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak:

maagdarmstoornissen zoals dyspepsie, maagpijn, misselijkheid, obstipatie, droge mond.
Zelden:

hyperplasie van de gingiva.

Lever- en galaandoeningen
Vaak:

lichte verhogingen van de transaminasen zijn waargenomen. Deze zijn gewoonlijk van
voorbijgaande aard.
Zelden:

hepatitis, welke reversibel is na het staken van diltiazem.

Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms:

mucosa-/huidreacties zoals erytheem, urticaria of incidenteel schilferig erytheem (met of
zonder koorts) en fotosensibiliteit. Deze reacties verdwijnen na het staken van de
behandeling.
Zelden:

erythema multiforme en/of exfoliatieve dermatitis, acute gegeneraliseerde exanthemateuze
pustuleuze dermatitis.

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
Zeer zelden:

gynaecomastie, reversibel na het staken van de behandeling.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoomissen
Vaak:

malaise.

4.9 Overdosering
De klinische effecten van acute overdosering kunnen betrekking hebben op ernstige
hypotensie met collaps, sinusbradycardie met of zonder isoritmische dissociatie en atrio-
ventriculaire geleidingsstoornissen. Behandeling dient in de kliniek plaats te vinden:
maagspoeling, osmotische diurese. Geleidingsstoornissen kunnen verholpen worden door
tijdelijke cardiale stimulatie (pacing).
Voorgestelde antidota: atropine, vasopressoren, inotrope middelen, glucagon,
calciumgluconaat infusie.Sandoz B.V.

Page 5/7
Diltiazem HCl Sandoz 60 mg
1311-3
1.3.1.1 Summary of Product Characteristics
27 oktober 2008

5. Farmacologische eigenschappen

5.1 Farmacodynamische eigenschappen
Farmacotherapeutische categorie: calciumantagonist, antianginosum en
anti hypertensivum. Diltiazem is een benzothiazepine-derivaat.
ATC-code: C08DB01.

Diltiazem remt het transport van calciumionen door de langzame kanalen tijdens depolarisatie
van de celmembraan. Dit effect treedt op bij myocardcellen en glad spierweefsel van coronaire
en perifere arteriŽn. Als gevolg hiervan verhoogt diltiazem de flow in de coronaire arteriŽn en
verlaagt het de perifere arteriŽle weerstand. Dit mechanisme draagt bij aan een verhoging van
het zuurstofaanbod naar het myocard. Op vasculair niveau veroorzaakt diltiazem
vaatverwijding en verbetert de arteriŽle compliantie. Deze vaatverwijding bij hypertensieve
patiŽnten leidt tot verlaging van de bloeddruk als gevolg van verminderde perifere weerstand
zonder het veroorzaken van reflextachycardie. Daarentegen wordt een lichte vertraging van de
hartslag waargenomen. De doorbloeding van de inwendige organen, in het bijzonder de nieren,
alsmede de coronaire circulatie wordt gehandhaafd of verhoogd.

Een gering natriuretisch effect wordt waargenomen na acute toediening. Tijdens langdurige
behandeling met diltiazem is er geen stimulatie van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem
(RAAS). Tevens veroorzaakt diltiazem geen water- en zoutretentie zoals blijkt uit het ontbreken
van verandering in lichaamsgewicht en de water- en elektrolytenbalans van het plasma.
Bovendien wordt proteÔnurie bij behandeling van hypertensie met diltiazem verminderd.
Diltiazem vermindert de linkerventrikelhypertrofie van het hart bij patiŽnten met hypertensie.
Het heeft nauwelijks effect op het hartminuutvolume. Diltiazem heeft een gering negatief
chronotroop effect en is gecontra-indiceerd bij een zieke sinusknoop. Het vertraagt de
atrioventriculaire geleiding. Diltiazem heeft geen invloed op de geleiding in de bundel van His.

Diltiazem heeft geen invloed op de regulering van het bloedsuikergehalte en het
lipidenmetabolisme.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen
Absorptie
Diltiazem wordt voor ca. 90% geabsorbeerd na orale toediening aan gezonde vrijwilligers.
Maximale plasmaspiegels worden ca. 3-4 uur na orale toediening bereikt. De absolute
biologische beschikbaarheid is ca. 40%, voornamelijk als gevolg van een uitgebreid first-pass
effect. Na herhaalde toediening is de kinetiek van diltiazem niet-lineair, waardoor er sprake kan
zijn van een toename in de biobeschikbaarheid. Steady state wordt bereikt in ca. 3 dagen.
Bij gelijktijdige inname met voedsel zijn geen klinisch relevante wijzigingen waargenomen.

Distributie
De plasma-eiwitbinding bedraagt ca. 80-85%. Het verdelingsvolume is ongeveer 5,3 l/kg.

Metabolisme
Diltiazem wordt door de lever snel en bijna volledig gemetaboliseerd via deacetylatie, N-
demethylatie, O-demethylatie en oxidatieve deaminatie. De voomaamste actieve metabolieten
zijn N-monodesmethyldiltiazem en desacetyldiltiazem met respectievelijk activiteiten van 50%
en 20% ten opzichte van diltiazem. Plasmaconcentraties zijn respectievelijk ca. 40% en 10%
van de diltiazem plasmaconcentraties na toediening van conventionele diltiazem tabletten.
Sandoz B.V.

Page 6/7
Diltiazem HCl Sandoz 60 mg
1311-3
1.3.1.1 Summary of Product Characteristics
27 oktober 2008

Eliminatie
De klaring bedraagt ca. 12 ml/min/kg. Diltiazem en de metabolieten worden nauwelijks
gedialyseerd. De plasma eliminatiehalfwaardetijd is ca. 4-8 uur.
Minder dan 5% van de diltiazem dosis wordt onveranderd met de urine uitgescheiden.
Ongeveer 65% van de dosis wordt als diltiazem en metabolieten met de faeces uitgescheiden.

Speciale patiŽntengroepen
Bij oudere patiŽnten kunnen de plasmaspiegels hoger zijn dan bij jonge patiŽnten. Bij patiŽnten
met lever- of nierfunctiestoornissen kunnen de plasmaspiegels hoger zijn dan bij normale
patiŽnten.

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek
Geen bijzonderheden.

6. Farmaceutische gegevens

6.1 Lijst van hulpstoffen
Gehydrogeneerde ricinusolie, lactose, povidon 25, polyethyleenglycol 6000, microkristallijne
cellulose (E460), verstijfseld zetmeel, siliciumoxide colloÔdale anh., magnesiumstearaat
(E470b), methylhydroxypropylcellulose (E464), stearinezuur (E570), titaandioxide (E171).

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid
Geen bijzonderheden.

6.3 Houdbaarheid
4 jaar.

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Bewaren beneden 30įC.
Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht en licht.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking
Doosjes ŗ 30 of 90 stuks in PP/Al doordrukstrips.

Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

6.6 Instructies voor gebruik en verwerking
Geen.

7. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Sandoz B.V.
Postbus 10332
1301 AH Almere

8. Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
RVG 18695 (Diltiazem HCl Sandoz 60 mg, tabletten)


Sandoz B.V.

Page 7/7
Diltiazem HCl Sandoz 60 mg
1311-3
1.3.1.1 Summary of Product Characteristics
27 oktober 2008

9. Datum van goedkeuring/vernieuwing van de vergunning
14 oktober 1996

10. Datum van herziening van de samenvatting
Laatste volledige herziening: 7 februari 2005.
Laatste gedeeltelijke herziening: 18 november 2008, betreft rubriek 6.3 en 6.4.« Vorige
[Diltiazem HCl Actavis 60 mg, tabletten]
Volgende »
[Diltiazem HCL Sandoz 60 mg, tabletten]