Bestanden
Home > Bestanden


Fentanyl Actavis 100 microgram/uur, pleister voor transdermaal gebruik

RegistratienummerRVG 101904
ProcedurenummerDE/H/0635/004
Farmaceutische vormPleister voor transdermaal gebruik
ToedieningswegTransdermaal gebruik
ATCN02AB03 - Fentanyl
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum13 oktober 2008
RegistratiehouderActavis Group PTC ehf
Reykjavikurvegur 76-78
220 HAFNARFJORDUR (IJSLAND)
Werkzame stof(fen)FENTANYL
Hulpstof(fen)BLAUWE INKT
COPOLYMEER VAN 2-ETHYLHEXYLACRYLAAT (72), 2-HYDROXYETHYLACRYLAAT (5), METHYLACRYLAAT (23)
POLYBUTYLTITANATE (RI)
POLYETHYLEEN
POLYETHYLEENTEREPHTHALAAT, GESILICONEERD
Download: IB-tekst PDF
Zie ook: Bijsluiter


Fentanyl Actavis 25, 50, 75, 100 microgram/uur RVG 101901, 101902, 101903, 101904
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 1003
Pag. 1 van 13

1.
NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Fentanyl Actavis 25 microgram/uur, pleister voor transdermaal gebruik
Fentanyl Actavis 50 microgram/uur, pleister voor transdermaal gebruik
Fentanyl Actavis 75 microgram/uur, pleister voor transdermaal gebruik
Fentanyl Actavis 100 microgram/uur, pleister voor transdermaal gebruik


2.
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING


Fentanyl Actavis 25 microgram/ uur: elke pleister geeft 25 microgram fentanyl af per uur.
Elke pleister van 7,5 cm2 bevat 4,125 mg fentanyl.

Fentanyl Actavis 50 microgram/ uur: elke pleister geeft 50 microgram fentanyl af per uur.
Elke pleister van 15 cm2 bevat 8,25 mg fentanyl.

Fentanyl Actavis 75 microgram/ uur: elke pleister geeft 75 microgram fentanyl af per uur.
Elke pleister van 22,5 cm2 bevat 12,375 mg fentanyl.

Fentanyl Actavis 100 microgram/ uur: elke pleister geeft 100 microgram fentanyl af per
uur. Elke pleister van 30 cm2 bevat 16,5 mg fentanyl.

Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1.


3.

FARMACEUTISCHE VORM

Pleister voor transdermaal gebruik


Fentanyl Actavis 25 microgram/ uur: transparante en kleurloze pleister met een blauwe
opdruk op de achterzijde van de folie: `fentanyl 25 g/uur'.

Fentanyl Actavis 50 microgram/ uur: transparante en kleurloze pleister met een blauwe
opdruk op de achterzijde van de folie: `fentanyl 50 g/uur'.

Fentanyl Actavis 75 microgram/ uur: transparante en kleurloze pleister met een blauwe
opdruk op de achterzijde van de folie: `fentanyl 75 g/uur'.

Fentanyl Actavis 100 microgram/ uur: transparante en kleurloze pleister met een blauwe
opdruk op de achterzijde van de folie: `fentanyl 100 g/uur'.


4.
KLINISCHE GEGEVENS

4.1
Therapeutische indicaties
Dit product is geÔndiceerd voor de behandeling van ernstige chronische pijn die slechts met
opioÔde analgetica afdoende kan worden behandeld.

4.2
Dosering en wijze van toediening
De dosering is individueel en gebaseerd op de geschiedenis van opioÔdegebruik van de patiŽnt en
houdt rekening met:

de mogelijke ontwikkeling van tolerantie,

de huidige algemene conditie, de medische status van de patiŽnt, en

Fentanyl Actavis 25, 50, 75, 100 microgram/uur RVG 101901, 101902, 101903, 101904
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 1003
Pag. 2 van 13


de ernst van de aandoening.
De vereiste fentanyl dosering moet individueel worden ingesteld en dient na elke toediening
regelmatig te worden beoordeeld.

PatiŽnten die voor het eerst met opioÔden worden behandeld
Fentanylpleisters met een afgiftesnelheid van 12,5 microgram/uur zijn beschikbaar en dienen
voor de initiŽle dosering te worden gebruikt. Bij zeer oude patiŽnten of bij patiŽnten met een
zwakke gezondheid wordt niet aangeraden om een opioÔdebehandeling te starten met Fentanyl
Actavis, vanwege bekende gevoeligheid van ouderen voor behandeling met opioÔden. In deze
gevallen wordt aangeraden de behandeling te starten met een lage dosering met direct werkend
morfine en pas na het vaststellen van de optimale dosering Fentanyl Actavis voor te schrijven.

Overstappen vanaf een andere opioÔdebehandeling
Wanneer wordt overgestapt van orale of parenterale opioÔden naar behandeling met fentanyl,
moet de startdosering als volgt worden berekend:
1.
De hoeveelheid analgetica die de afgelopen 24 uur vereist was, dient vastgesteld te
worden.
2.
De verkregen som dient omgerekend te worden naar de overeenkomstige orale dosis
morfine
met behulp van Tabel 1.
3.
De overeenkomstige dosering fentanyl dient als volgt vastgesteld te worden:
a)
met behulp van Tabel 2 voor patiŽnten die behoefte aan opioÔdewisseling hebben
(conversie verhouding van oraal toegediende morfine naar transdermaal fentanyl is
gelijk aan 150:1)
b)
met behulp van Tabel 3 voor patiŽnten op een stabiele en goed verdragen
opioÔdebehandeling ( conversie verhouding van oraal toegediende morfine naar
transdermaal fentanyl is gelijk aan 100:1)

Tabel 1: Omrekening naar equi-analgetische potentie
Alle doseringen in de tabel zijn gelijk aan het analgetische effect van 10 mg morfine parenteraal
toegediend.
Equi-analgetische dosis (mg)
Werkzaam bestanddeel
Parenteraal (IM)
Oraal
Morfine
10
30-40
Hydromorfon
1.5
7.5
Oxycodon
10-15
20-30
Methadon
10
20
Levorfanol
2
4
Oxymorfine
1
10 (rectaal)
Diamorfine
5
60
Pethidine
75
-
CodeÔne
-
200
Buprenorfine
0.4
0.8 (sublinguaal)
Ketobemidon
10
20-30

Fentanyl Actavis 25, 50, 75, 100 microgram/uur RVG 101901, 101902, 101903, 101904
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 1003
Pag. 3 van 13


Tabel 2: Aanbevolen aanvangsdosering van transdermale fentanyl gebaseerd op het dagelijkse
gebruik van oraal toegediende morfine
(voor patiŽnten die behoefte aan opioÔdewisseling hebben)

Orale morfine dosering (mg/24 uur)
Transdermale fentanyl afgiftesnelheid

(microgram/uur)
< 44
12.5
45-134
25
135-224
50
225-314
75
315-404
100
405-494
125
495-584
150
585-674
175
675-764
200
765-854
225
855-944
250
945-1034
275
1035-1124
300

Tabel 3: Aanbevolen aanvangsdosering van transdermale fentanyl gebaseerd op het dagelijkse
gebruik van oraal toegediende morfine
(voor patiŽnten op een stabiele en goed verdragen opioÔdebehandeling)

Orale morfine dosering (mg/24 uur)
Transdermale fentanyl afgiftesnelheid
(microgram/uur)
< 60
12.5
60-89
25
90-149
50
150-209
75
210-269
100
270-329
125
330-389
150
390-449
175
450-509
200
510-569
225
570-629
250
630-689
275
690-749
300


Fentanyl Actavis 25, 50, 75, 100 microgram/uur RVG 101901, 101902, 101903, 101904
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 1003
Pag. 4 van 13

Door het combineren van verschillende transdermale pleisters, kunnen afgiftesnelheden van meer
dan 100 microgram/uur fentanyl worden bereikt.

Het maximale analgetische effect van Fentanyl Actavis kan niet worden geŽvalueerd tot de
pleister gedurende 24 uur is gedragen. Dat komt door de geleidelijke toename van de
serumfentanylconcentratie gedurende de eerste 24 uur na de applicatie van de pleister.

In de eerste 12 uur na de overstap op Fentanyl Actavis dient de patiŽnt het eerder gebruikte
analgeticum in de eerder gebruikte dosering te continueren; in de daaropvolgende 12 uur wordt
dit analgeticum toegediend afhankelijk van de behoefte.

Dosistitratie en onderhoudstherapie
De pleister dient iedere 72 uur te worden vervangen. De dosering dient individueel te worden
getitreerd tot analgetische effectiviteit is bereikt. Bij patiŽnten die een duidelijke afname van
pijnstilling waarnemen in de periode van 48-72 uur na toediening, kan vervanging van de pleister
na 48 uur noodzakelijk zijn.
Pleisters met een afgiftesnelheid van 12,5 microgram/uur zijn beschikbaar en zijn geschikt voor
de dosistitratie in een lager doseringsgebied. Als het analgetische effect onvoldoende is aan het
eind van de eerste toedieningperiode, mag na 3 dagen de dosering worden verhoogd tot het
gewenste effect is bereikt voor de patiŽnt. Additionele dosisaanpassing dient gewoonlijk te
worden uitgevoerd in stappen van 25 microgram/uur, maar er dient rekening te worden gehouden
met de noodzaak voor aanvullende analgetische medicatie en de pijnbeleving van de patiŽnt.
PatiŽnten kunnen periodiek supplementaire doseringen van een kortwerkend analgeticum nodig
hebben in geval van opleving van de pijn.
Additionele of alternatieve analgetische methoden dienen in overweging te worden genomen als
de dosering van Fentanyl Actavis boven 300 microgram/uur komt.

Ontwenningsverschijnselen zijn gerapporteerd bij het overzetten van patiŽnten van langdurige
behandeling met morfine naar transdermale fentanyl, ondanks voldoende analgetische
effectiviteit. In geval van ontwenningsverschijnselen wordt aanbevolen om deze met lage doses
kortwerkende morfine te behandelen.

Overzetting of stoppen van de behandeling
Indien het stoppen van de behandeling met de pleister noodzakelijk is, moet iedere vervanging
door andere opioÔden geleidelijk gebeuren, te beginnen met een lage dosis die langzaam wordt
verhoogd. De reden hiervoor is dat de fentanylspiegels geleidelijk dalen nadat de pleister is
verwijderd; het duurt minstens 17 uur voordat de serumfentanylconcentraties tot 50% dalen. In
het algemeen moet het stoppen van opioÔde analgetica geleidelijk gebeuren om
ontwenningsverschijnselen (misselijkheid, braken, diarree, angst en spiertremor) te voorkomen.
Tabellen 2 en 3 mogen niet worden gebruikt voor het omzetten van behandeling met fentanyl
pleisters naar een behandeling met morfine.

De pleister moet meteen na openen van de verpakking op een haarloze plaats op de huid van het
bovenlichaam (borst, rug, bovenarm) worden aangebracht. Om haar te verwijderen dient een
schaar in plaats van een scheerapparaat of scheermes te worden gebruikt.
Voorafgaande aan het aanbrengen van de pleister dient de huid voorzichtig met schoon water
(zonder toevoeging van verzorgingsmiddelen) te worden gewassen en grondig te worden

Fentanyl Actavis 25, 50, 75, 100 microgram/uur RVG 101901, 101902, 101903, 101904
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 1003
Pag. 5 van 13

gedroogd. Daarna wordt de pleister voor transdermaal gebruik aangebracht door deze ongeveer
10-30 seconden onder lichte druk met de handpalm op de betreffende plaats te drukken. De huid
waarop de pleister wordt aangebracht, dient vrij te zijn van microverwondingen (bijv. door
straling of scheren) en huidirritaties. Aangezien de transdermale pleister aan de buitenzijde een
waterafstotende folie bevat, kan deze ook tijdens het douchen worden gedragen.
Soms kan het nodig zijn de transdermale pleister extra vast te plakken.
Indien de dosis progressief wordt verhoogd, is het mogelijk dat het benodigde actieve oppervlakte
een punt bereikt waarbij geen verdere toename mogelijk is.

Duur van de behandeling

De pleister dient na 72 uur te worden vervangen. Indien een eerdere vervanging in individuele
gevallen noodzakelijk is, mag dat niet worden gedaan voordat 48 uur verstreken is, aangezien
anders een toename in de gemiddelde fentanylconcentraties kan voorkomen. Voor elke toepassing
dient een nieuwe plek op de huid te worden gebruikt. Pas na 7 dagen mag op dezelfde plek een
nieuwe pleister worden toegepast. Het analgetische effect kan enige tijd aanhouden na het
verwijderen van de transdermale pleister.
Indien sporen van de transdermale pleister achterblijven op de huid na verwijderen, kunnen deze
met overvloedige hoeveelheden zeep en water worden schoongemaakt. Alcohol en andere
oplosmiddelen mogen niet worden gebruikt, aangezien ze in de huid kunnen doordringen
tengevolge van het effect van de pleister.

Gebruik bij kinderen
Er is beperkte ervaring bij kinderen jonger dan 12 jaar. Fentanyl Actavis dient niet bij deze
populatie te worden gebruikt.

Gebruik bij oudere patiŽnten
Oudere patiŽnten dienen zorgvuldig te worden geobserveerd en de dosering dient, indien nodig, te
worden verlaagd (zie rubrieken 4.4 en 5.2).

Lever- en nierinsufficÔentie
PatiŽnten met lever- of nierinsufficÔentie dienen zorgvuldig te worden geobserveerd en de
dosering dient mogelijk te worden verminderd (zie rubriek 4.4).

4.3
Contra-indicaties

Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of ťťn van de hulpstoffen.

Acute of post-operatieve pijn, omdat dosistitratie niet mogelijk is tijdens kortdurend
gebruik.

Ernstig verminderd functioneren van het centraal zenuwstelsel.

4.4
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik
Dit product dient alleen te worden gebruikt als onderdeel van een complete behandeling van pijn
in gevallen waarbij de patiŽnt voldoende medisch, sociaal en psychologisch is onderzocht.

De behandeling met Fentanyl Actavis mag alleen gestart worden door een ervaren arts die bekend
is met de farmacokinetische eigenschappen van fentanylpleister voor transdermaal gebruik en het
risico op ernstige hypoventilatie.

Fentanyl Actavis 25, 50, 75, 100 microgram/uur RVG 101901, 101902, 101903, 101904
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 1003
Pag. 6 van 13

PatiŽnten bij wie ernstige bijwerkingen zijn geconstateerd, moeten tot 24 uur na het verwijderen
van de transdermale pleister worden gecontroleerd vanwege de halfwaardetijd van fentanyl (zie
rubriek 5.2).

Bij chronische niet-kanker pijn wordt aanbevolen om de behandeling met sterke opioÔden met
onmiddellijke afgifte (bijv. morfine) te starten en na de bepaling van de effectiviteit en de
optimale dosis van de sterke opioÔd een fentanyl transdermaal pleister voor te schrijven.

De transdermale pleister mag niet worden geknipt, aangezien geen informatie beschikbaar is over
de kwaliteit, effectiviteit en veiligheid van een gedeelde pleister.

Indien doseringen groter dan 500 mg morfine-equivalent nodig zijn, wordt heroverweging van de
opioÔdebehandeling aangeraden.

De meest voorkomende bijwerkingen na toediening van gebruikelijke doseringen zijn
slaperigheid, verwarring, misselijkheid, braken en constipatie. De eerste hiervan zijn van
voorbijgaande aard en de oorzaak ervan dient te worden onderzocht als de symptomen
aanhouden. Constipatie verdwijnt echter niet bij voortzetting van de behandeling. Alle genoemde
effecten zijn te verwachten en dienen te worden ondervangen om de behandeling te
optimaliseren, dit geldt met name voor constipatie. Behandeling van deze bijwerkingen zal vaak
gewenst zijn (zie rubriek 4.8).

Gelijktijdig gebruik van buprenorfine, nalbufine of pentazocine wordt niet aanbevolen (zie ook
rubriek 4.5).

Doorbraakpijn
Studies hebben aangetoond dat bijna alle patiŽnten, ondanks de behandeling met fentanyl
pleisters, aanvullende medicatie met sterke, snel-vrijkomende geneesmiddelen nodig hebben om
doorbraakpijn te stoppen.

Ademhalingsdepressie
Net als met alle sterke opioÔden kunnen sommige patiŽnten ademhalingsdepressie met Fentanyl
Actavis ervaren en patiŽnten dienen hiervoor geobserveerd te worden. De ademhalingsdepressie
kan blijven bestaan na verwijdering van de pleister. De kans op ademhalingsdepressie neemt toe
naarmate de dosering fentanyl hoger is. Geneesmiddelen die het CZS beÔnvloeden kunnen de
ademhalingsdepressie verergeren (zie rubriek 4.5).
Bij patiŽnten met bestaande ademhalingsdepressie dient fentanyl alleen behoedzaam en in lagere
doseringen te worden gebruikt.

Chronische longziekte
Bij patiŽnten die aan chronische obstructieve of andere longziekten lijden, kan de behandeling
met fentanyl ernstigere bijwerkingen veroorzaken, zoals een verminderde ademhalingsfrequentie
en een verhoogde luchtwegweerstand.

Afhankelijkheid van het geneesmiddel
Er kan tolerantie en fysieke en psychische afhankelijkheid ontstaan na herhaalde toediening van
opioÔden, maar bij de behandeling van pijn bij kanker komt dit zelden voor.

Fentanyl Actavis 25, 50, 75, 100 microgram/uur RVG 101901, 101902, 101903, 101904
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 1003
Pag. 7 van 13


Verhoogde intracraniale druk
Fentanyl Actavis moet met voorzichtigheid gebruikt worden bij patiŽnten die bijzonder gevoelig
zijn voor de intracraniale effecten van CO2-retentie, zoals degenen die lijden aan een verhoogde
intracraniale druk, een verminderd bewustzijn of coma.

Hartziekte
OpioÔden kunnen hypotensie veroorzaken, vooral bij patiŽnten met hypovolemie. Daarom is
voorzichtigheid geboden bij de behandeling van patiŽnten met hypotensie en/of patiŽnten met
hypovolemie. Fentanyl kan bradycardie veroorzaken. Fentanyl Actavis dient daarom niet te
worden gebruikt bij patiŽnten met bradyaritmie.

Verminderde leverfunctie
Fentanyl wordt in de lever afgebroken tot inactieve metabolieten, dus kan bij patiŽnten met
leverziekten de eliminatie vertraagd zijn. PatiŽnten met een verminderde leverfunctie moeten
zorgvuldig geobserveerd worden, en zonodig moet de dosis worden verlaagd.

Verminderde nierfunctie
Minder dan 10% van de fentanyl wordt onveranderd via de nieren uitgescheiden en er zijn, anders
dan bij morfine, geen bekende actieve metabolieten die door de nieren worden geŽlimineerd.
Gegevens verkregen met intraveneuze toediening van fentanyl bij patiŽnten met nierfalen geven
aan dat het distributievolume van fentanyl door dialyse kan veranderen. Dit kan invloed hebben
op de serumconcentraties. Als patiŽnten met een nierfunctiestoornis transdermale fentanyl krijgen
moeten ze zorgvuldig geobserveerd worden op tekenen van fentanyltoxiciteit en moet de dosering
zonodig worden verlaagd.

PatiŽnten met koorts/gebruik van externe warmtebronnen
PatiŽnten die koorts krijgen dienen te worden gecontroleerd op bijwerkingen als gevolg van de
opioÔden, aangezien een aanzienlijke verhoging van de lichaamstemperatuur de absorptiesnelheid
van fentanyl kan verhogen. De plaats waar de pleister wordt toegepast mag niet aan uitwendige
warmtebronnen worden blootgesteld, zoals bijv. een sauna.

Oudere patiŽnten
Gegevens uit onderzoek met intraveneuze toediening van fentanyl geven aan dat bij oudere
patiŽnten de klaring verminderd en de halfwaardetijd verlengd kan zijn. Daarnaast kunnen oudere
patiŽnten gevoeliger voor het middel zijn dan jongere patiŽnten. Onderzoek naar het gebruik van
fentanyl transdermale pleisters bij oudere patiŽnten heeft echter aangetoond dat de
farmacokinetiek van fentanyl bij hen niet significant verschilde van die bij jonge patiŽnten,
hoewel er een neiging was naar hogere serumconcentraties. Oudere of cachectische patiŽnten
moeten zorgvuldig geobserveerd worden en zonodig moet de dosis worden verlaagd.

Pediatrische patiŽnten
Vanwege beperkte ervaring bij kinderen jonger dan 12 jaar, dient Fentanyl Actavis in deze
leeftijdscategorie alleen te worden gebruikt na een zorgvuldige voordelen-risico analyse.

Borstvoeding

Fentanyl Actavis 25, 50, 75, 100 microgram/uur RVG 101901, 101902, 101903, 101904
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 1003
Pag. 8 van 13

Aangezien fentanyl in de moedermelk wordt uitgescheden, dient het geven van de borstvoeding
tijdens de behandeling met Fentanyl Actavis te worden gestopt (zie ook rubriek 4.6).

PatiŽnten met myasthenia gravis
Er kunnen niet-epileptische (myo)clone reacties optreden. Zorgvuldigheid is geboden bij de
behandeling van patiŽnten met myasthenia gravis.

Interacties
Combinaties met barbituurzuurderivaten, buprenorfine, nalbufine en pentazocine dienen in het
algemeen te worden vermeden (zie rubriek 4.5).

4.5
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Gelijktijdig gebruik van barbituurzuurderivaten dient vermeden te worden, aangezien fentanyl de
ademhalingsdepressie kan doen toenemen.

Gelijktijdig gebruik van buprenorfine, nalbufine of pentazocine wordt niet aanbevolen. Ze hebben
hoog affiniteit voor opioÔdereceptors met relatief lage intrinsieke activiteit en daarom antagoneren
ze gedeeltelijk het analgetische effect van fentanyl en kunnen ontwenningsverschijnselen
veroorzaken bij mensen die van opioÔden afhankelijk zijn (zie ook rubriek 4.4).

Gelijktijdig gebruik van andere middelen die het CZS remmen kunnen een extra remmende
werking hebben en hypoventilatie, hypotensie en een diepe sedatie of coma kunnen optreden.
Bovengenoemde middelen die het CZS remmen bevatten:

opioÔden

anxiolytica en tranquillizers

slaapmiddelen

algemene anesthetica

fenothiazinen

spierontspannende middelen

kalmerende antihistaminica

alcoholische dranken

Daarom moet de patiŽnt goed geobserveerd worden bij gelijktijdig gebruik van een van de
hierboven genoemde geneesmiddelen en werkzame bestanddelen.

Het is gebleken dat MAO-remmers het effect van narcotische analgetica versterken, vooral bij
patiŽnten met hartfalen. Daarom mag fentanyl niet binnen 14 dagen na staken van de behandeling
met MAO-remmers worden gebruikt.

Fentanyl, een actief bestanddeel met een hoge klaring, wordt snel en in grote mate
gemetaboliseerd, met name door CYP3A4.
Oraal toegediend itraconazol (een sterke CYP3A4-remmer), 200 mg per dag gedurende 4 dagen,
had geen significant effect op de farmacokinetiek van intraveneus fentanyl. Bij sommige
patiŽnten werden echter verhoogde plasmaconcentraties waargenomen. Orale toediening van
ritonavir (een van de meest krachtige CYP3A4-remmers) verminderde de klaring van intraveneus
fentanyl met tweederde, en verdubbelde de halfwaardetijd. Gelijktijdig gebruik van sterke
CYP3A4-remmers (bijv. ritonavir) en transdermaal fentanyl kan resulteren in verhoogde

Fentanyl Actavis 25, 50, 75, 100 microgram/uur RVG 101901, 101902, 101903, 101904
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 1003
Pag. 9 van 13

plasmaconcentraties van fentanyl. Hierdoor kunnen zowel de therapeutische effecten als de
bijwerkingen toenemen of langer aanhouden; dit kan ernstige ademhalingsdepressie veroorzaken.
In dergelijke gevallen moet de patiŽnt extra zorg krijgen en goed geobserveerd worden.
Gelijktijdig gebruik van ritonavir of andere sterke CYP3A4-remmers met transdermale fentanyl
wordt niet aanbevolen, tenzij de patiŽnt zorgvuldig wordt geobserveerd.

4.6
Zwangerschap en borstvoeding
De veiligheid van fentanyl tijdens de zwangerschap is niet vastgesteld. Dierproeven hebben
reproductietoxiciteit aangetoond (zie rubriek 5.3). Het mogelijke risico voor de mens is
onbekend. Fentanyl mag tijdens de zwangerschap alleen worden gebruikt als dit strikt
noodzakelijk is. Langdurige behandeling tijdens de zwangerschap kan bij het kind
ontwenningsverschijnselen veroorzaken.
Aanbevolen wordt geen fentanyl te gebruiken tijdens de weeŽn en het baren (inclusief
keizersnede), aangezien fentanyl de placenta passeert en bij de foetus of pasgeborene
ademhalingsdepressie kan veroorzaken. Fentanyl wordt in de moedermelk uitgescheiden en kan
sedatie en ademhalingsdepressie veroorzaken bij de zuigeling die borstvoeding krijgt. Het geven
van borstvoeding moet daarom tijdens de behandeling en ten minste tot 72 uur na verwijdering
van Fentanyl Actavis worden gestaakt (zie ook rubriek 4.4).

4.7
BeÔnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen
Fentanyl Actavis heeft een grote invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te
gebruiken. Dit effect is vooral te verwachten aan het begin van de behandeling, bij
dosisverandering en in verband met alcohol of kalmeringsmiddelen. PatiŽnten die stabiel zijn bij
een specifieke dosering hoeven niet per se beperkingen opgelegd te worden. Daarom dienen de
patiŽnten met hun arts te overleggen of ze mogen autorijden of machines mogen gebruiken

4.8
Bijwerkingen
De volgende frequenties worden gebruikt bij de beschrijving van de bijwerkingen:
Zeer vaak ( 1/10), vaak ( 1/100, < 1/10), soms ( 1/1000, < 1/100), zelden ( 1/10000, <
1/1000), zeer zelden (<1/10000, met inbegrip van meldingen van geÔsoleerde gevallen)

De meest ernstige bijwerking van fentanyl is ademhalingsdepressie.

Hartaandoeningen
Soms:
tachycardie, bradycardie.
Zelden:
aritmie.

Zenuwstelselaandoeningen
Zeer vaak: hoofdpijn,
duizeligheid.

Soms:
tremor, paresthesie, spraakstoornis.
Zeer zelden: ataxie, epileptische aanvallen (waaronder clonische en grand-mal aanvallen).

Oogaandoeningen
Zeer zelden: amblyopie.

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen
Soms: dyspnoe,
hypoventilatie.


Fentanyl Actavis 25, 50, 75, 100 microgram/uur RVG 101901, 101902, 101903, 101904
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 1003
Pag. 10 van 13

Zeer zelden: ademhalingsdepressie, apnoe.

Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer vaak:
misselijkheid, braken, constipatie.
Vaak:
xerostomie, dyspepsie.
Soms:
diarree.
Zelden:
hikken.
Zeer zelden: pijnlijke flatulentie, ileus.

Nier- en urinewegaandoeningen
Soms:
urineretentie.
Zeer zelden: cystalgie, oligurie.

Huid- en onderhuidaandoeningen
Zeer vaak:
transpireren, pruritus.
Vaak:
huidreacties op de toedieningsplaats.
Soms:
exantheem, erythema.
Rash, erytheem en pruritus verdwijnen meestal binnen 24 uur na verwijdering van de pleister.

Bloedvataandoeningen
Soms:
hypertensie, hypotensie.
Zelden:
vasodilatatie.

Algemene aandoeningen
Zelden:
oedeem, gevoel van kou.

Immuunsysteemaandoeningen
Zeer zelden: anafylaxie.


Psychische stoornissen
Zeer vaak: slaperigheid.

Vaak:
sedatie, zenuwachtigheid, verminderde eetlust.
Soms:
euforie, amnesie, slapeloosheid, hallucinaties, agitatie.
Zeer zelden: waanideeŽn, opwinding, asthenie, depressie, angst, verwarring, stoornis in
seksuele functie, onthoudingsverschijnselen.

Andere bijwerkingen
Niet bekend (kan niet achterhaald worden uit de beschikbare data): Langdurig gebruik van
fentanyl kan leiden tot tolerantie en psychische en psychologische afhankelijkheid. Na het
overstappen van een eerder voorgeschreven opioÔd op Fentanyl Actavis of abrupt stoppen met de
behandeling kunnen bij patiŽnten ontwenningsverschijnselen (zoals misselijkheid, braken,
diarree, angst en rillerigheid) optreden.

4.9
Overdosering
Symptomen
De symptomen van overdosering van fentanyl zijn een versterking van de farmacologische
werking, d.w.z. lethargie, coma, ademhalingsdepressie met Cheyne-Stokes ademhaling en/of

Fentanyl Actavis 25, 50, 75, 100 microgram/uur RVG 101901, 101902, 101903, 101904
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 1003
Pag. 11 van 13

cyanose. Andere symptomen kunnen zijn: hypothermie, verlaagde spiertonus, bradycardie,
hypotensie. Symptomen van toxiciteit zijn diepe sedatie, ataxie, miose, toevallen en
ademhalingsdepressie; de laatste is het belangrijkste symptoom.

Behandeling
Bij de behandeling van ademhalingsdepressie moeten onmiddellijk tegenmaatregelen genomen
worden, inclusief het verwijderen van de pleister en het fysiek of verbaal stimuleren van de
patiŽnt. Dit kan gevolgd worden door toediening van een specifieke opioÔdantagonist zoals
naloxon.

Bij volwassenen wordt een aanvangsdosis van 0,4-2 mg intraveneus naloxonhydrochloride
aanbevolen. Zonodig kan elke 2 of 3 minuten eenzelfde dosis worden gegeven, of een continue
infusie van 2 mg in 500 ml natriumchloride 9 mg/ml (0,9%) oplossing voor injectie of glucose 50
mg/ml (5 %) oplossing. De infusiesnelheid dient aangepast te worden op grond van de eerdere
bolusinjecties en de individuele respons van de patiŽnt. Als intraveneuze toediening niet mogelijk
is kan naloxonhydrochloride ook intramusculair of subcutaan worden toegediend. Na
intramusculaire of subcutane toediening treedt de werking langzamer in dan na intraveneuze
toediening. Bij intramusculaire toediening duurt het effect langer dan bij intraveneuze toediening.
De ademhalingsdepressie als gevolg van overdosering kan langer aanhouden dan het effect van
de opioÔdantagonist. Onderdrukking van het narcotische effect kan acute pijn en afgifte van
catecholamines veroorzaken. Behandeling op de intensive care is belangrijk indien de klinische
toestand van de patiŽnt dit vereist. Als er ernstige of aanhoudende hypotensie optreedt, dient
rekening te worden gehouden met hypovolemie en moet de aangewezen parenterale
vloeistoftoediening worden toegepast.

5.

FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1
Farmacodynamische eigenschappen
Farmacotherapeutische categorie: OpioÔden, Fenylpiperidinederivaten,
ATC-code: N02AB03

Fentanyl is een opioÔdanalgeticum dat vooral reageert met de -receptor. De belangrijkste
therapeutische effecten zijn analgesie en sedatie. De serumconcentraties van fentanyl die een
minimaal analgetisch effect veroorzaken bij opioÔdnaÔeve patiŽnten fluctueren tussen 0,3 ≠ 1,5
ng/ml; bij serumconcentraties hoger dan 2 ng/ml wordt een verhoogde incidentie van
bijwerkingen waargenomen.
Zowel de laagste effectieve fentanylconcentratie als de concentratie die bijwerkingen veroorzaakt
nemen toe naarmate er een grotere tolerantie ontstaat. De neiging tot het ontwikkelen van
tolerantie varieert aanzienlijk per individu.

5.2
Farmacokinetische eigenschappen
Na toediening van Fentanyl Actavis wordt fentanyl continu door de huid geabsorbeerd gedurende
een periode van 72 uur. Vanwege de polymeermatrix en de diffusie van fentanyl door de
huidlagen blijft de afgiftesnelheid relatief constant.

Absorptie

Fentanyl Actavis 25, 50, 75, 100 microgram/uur RVG 101901, 101902, 101903, 101904
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 1003
Pag. 12 van 13

Na de eerste toepassing van Fentanyl Actavis nemen de fentanylconcentraties geleidelijk toe,
vlakken ze gewoonlijk na 12 tot 24 uur af en blijven ze gedurende het restant van de 72-
uursperiode relatief constant. Het hangt af van de grootte van de fentanyl transdermale pleister
welke fentanylconcentraties in het serum worden bereikt. Met de pleister voor de tweede periode
van 72 uur wordt een steady-state serumconcentratie bereikt, die gehandhaafd blijft tijdens
volgende toepassingen van een pleister van dezelfde grootte.

Distributie
De binding van fentanyl aan plasmaproteÔnen is 84%.

Biotransformatie
Fentanyl wordt voornamelijk in de lever gemetaboliseerd via CYP3A4. De belangrijkste
metaboliet, norfentanyl, is inactief.

Eliminatie
Als de behandeling met Fentanyl Actavis wordt gestaakt nemen de fentanylconcentraties in het
serum geleidelijk af; ze dalen ongeveer 50% in 13-22 uur bij volwassenen en in 22-25 uur bij
kinderen. Door een voortgaande absorptie van fentanyl vanuit de huid is de verlaging van de
serumconcentratie langzamer dan gemeten na intraveneuze infusie.

Ongeveer 75% van de fentanyl wordt in de urine uitgescheiden, vooral als metabolieten, en
minder dan 10% als onveranderde actieve substantie. Ongeveer 9 % van de dosis wordt in de
feces aangetroffen, voornamelijk als metabolieten.

Farmacokinetiek bij speciale patiŽntengroepen
Bij oudere en verzwakte patiŽnten kan de klaring van fentanyl verminderd zijn, waardoor de
terminale halfwaardetijd kan toenemen. Bij patiŽnten met een verminderde nier- of leverfunctie
kan de klaring van fentanyl veranderd zijn als gevolg van veranderingen in de plasma-eiwitten en
de metabole klaring, resulterend in hogere serumconcentraties.

5.3

Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek
Gegevens uit niet-klinisch onderzoek brachten geen speciale risico's voor de mens aan het licht
op basis van conventioneel onderzoek naar de farmacologische veiligheid, toxiciteit na herhaalde
doseringen en genotoxiciteit.
Dierproeven toonden een verminderde fertiliteit en een verhoogde foetale mortaliteit bij de rat
aan. Er zijn echter geen teratogene effecten aangetoond.
Er is geen onderzoek gedaan naar carcinogeniciteit op de lange termijn.

6.

FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1
Lijst van hulpstoffen
Kleeflaag
Polyacrylaat kleeflaag
Dragerfilm
Polypropyleenfolie, Blauwe drukinkt
Afgiftelaag
Polyethyleentereftalaatfolie (gesiliconiseerd)

6.2

Gevallen van onverenigbaarheid
Niet van toepassing.

Fentanyl Actavis 25, 50, 75, 100 microgram/uur RVG 101901, 101902, 101903, 101904
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 1003
Pag. 13 van 13


6.3

Houdbaarheid
3 jaar.

6.4

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Bewaren beneden 25įC.

6.5

Aard en inhoud van de verpakking
Elke transdermale pleister is verpakt in een aparte sachet. De folie bevat de volgende lagen, van
buiten naar binnen: gecoat Kraft-papier, low density polyethyleenfolie, aluminiumfolie, Surlyn
(thermoplastische ethyleen-methacrylzuur copolymeer).

Eťn verpakking bevat 3, 4, 5, 8, 10, 16 of 20 pleisters voor transdermaal gebruik.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

6.6

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen
Grote hoeveelheden fentanyl blijven achter in de transdermale pleister, zelfs na gebruik.
Gebruikte transdermale pleisters moeten met de kleeflaag naar binnen gevouwen worden en
weggegooid worden bij het klein chemisch afval, of wanneer mogelijk, ingeleverd worden bij de
apotheek. Een eventueel ongebruikt geneesmiddel dient te worden weggegooid of te worden
geretourneerd bij de apotheek.


7.

HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Actavis Group PTC ehf
Reykjavikurvegur 76-78
220 IS Hafnarfjordur
IJsland


8.

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN


Fentanyl Actavis 25 microgram/ uur
RVG 101901

Fentanyl Actavis 50 microgram/ uur
RVG 101902

Fentanyl Actavis 75 microgram/ uur
RVG 101903

Fentanyl Actavis 100 microgram/ uur
RVG 101904

9.
DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/HERNIEUWING
VAN DE VERGUNNING


13 oktober 2008.

10.

DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

Laatste gedeeltelijk herziening: 22 maart 2010, betreft rubriek 6.3.

« Vorige
[Fentanyl Actavis 75 microgram/uur, pleister voor transdermaal gebruik]
Volgende »
[Fentanyl Actavis 100 microgram/uur, pleister voor transdermaal gebruik]