Bestanden
Home > Bestanden


Fluconazol Sandoz 200 mg, capsules

Download: IB-tekst PDF
Zie ook: Bijsluiter


Sandoz B.V.

Page 1/11
Fluconazol Sandoz 50/100/150/200 mg
1311-V4
1.3.1.1 Summary of Product Characteristics
november 20081. Naam van het geneesmiddel
Fluconazol Sandoz 50 mg, capsules
Fluconazol Sandoz 100 mg, capsules
Fluconazol Sandoz 150 mg, capsules
Fluconazol Sandoz 200 mg, capsules.


2. Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling
Werkzaam bestanddeel
Per capsule resp. 50 mg, 100 mg, 150 en 200 mg fluconazol.

Hulpstoffen
Zie rubriek 6.1


3. Farmaceutische vorm
Capsule, hard.
Uiterlijk:
50 mg: harde gelatine capsules, turquoise bovenkant en een witte onderkant met de inscriptie
FC50.
100 mg: harde gelatine capsules, blauwe bovenkant en een witte onderkant met de inscriptie
FC100.
150 mg: harde gelatine capsules, witte bovenkant en een witte onderkant met de inscriptie FC150.
200 mg: harde gelatine capsules, paarse bovenkant en een witte onderkant met de inscriptie
FC200.


4. Klinische gegevens

4.1 Therapeutische indicaties

bij de behandeling van vaginale candidose, zowel acuut als recidiverend

bij de behandeling van orofaryngeale candidose (spruw), ook bij patiŽnten met een verstoring
van de immuniteit secundair aan ziekten zoals maligniteit of Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS)

bij de behandeling van diep systemische candidosen

als profylaxe van orofaryngeale candidose bij patiŽnten met een neutropenie door cytotoxische
chemotherapie of ten gevolge van bestraling

als profylaxe van Candida-infecties bij patiŽnten met een neutropenie ten gevolge van
beenmergtransplantaties

als preventie van recidieven van orofaryngeale candidose bij patiŽnten met AIDS;

bij de behandeling van cryptococcen-meningitis
N.B.: Er zijn aanwijzingen dat bij een deel van de patiŽnten met een cryptococcen-meningitis
de mycologische respons onder fluconazol-behandeling langzamer inzet dan onder een
behandeling met amfotericine B in combinatie met flucytosine. Bij het maken van een keuze
voor de behandeling van patiŽnten met een ernstige cryptococcen-meningitis dient men
hiermee rekening te houden


Sandoz B.V.

Page 2/11
Fluconazol Sandoz 50/100/150/200 mg
1311-V4
1.3.1.1 Summary of Product Characteristics
november 2008
bij de onderhoudstherapie bij patiŽnten met AIDS ter voorkoming van een recidief van de
cryptococcen-meningitis.
Men dient rekening te houden met de officiŽle richtlijnen betreffende het juiste gebruik van anti-
schimmel middelen.

4.2 Dosering en wijze van toediening
De dagelijkse dosis fluconazol dient gebaseerd te zijn op de aard en de ernst van de
schimmelinfectie. De meeste gevallen van vaginale candidose reageren op een behandeling met
ťťn dosis. De behandeling van die soorten infecties waarvoor herhaalde toediening nodig is dient
te worden voortgezet tot de klinische parameters en laboratoriumtesten aangeven dat de actieve
schimmelinfectie tot rust is gekomen. Een inadequate behandelingsduur kan leiden tot recidief van
de actieve infectie. Voor patiŽnten met AIDS en cryptococcen-meningitis of recidiverende
orofarynx candidose is ter preventie van recidief meestal onderhoudsbehandeling nodig.

Volwassenen
1. Voor de behandeling van vaginale candidose: 150 mg fluconazol in ťťn enkele dosis.
2. Voor de behandeling van orofaryngeale candidose, ook bij patiŽnten met verstoorde

immuunfunctie, bedraagt de
gebruikelijke dosis 50 mg per dag, toegediend in ťťn dosis, gedurende 7 tot 14 dagen; in
sommige gevallen kan een dosis van 100 mg per dag nodig zijn. Indien nodig kan de
behandeling langer worden voortgezet bij patiŽnten met een ernstig verminderde
immuunrespons. Voor oesophagus candidose is de gebruikelijke dosis 50 mg per dag; in
sommige gevallen kan een hogere dosis tot 200 mg nodig zijn.
3. Voor de behandeling van systemische diepe candidosen bedraagt de gebruikelijke dosis 400
mg op de eerste dag gevolgd door 200 mg per dag. Afhankelijk van de klinische respons kan
de dosis worden verhoogd tot 400 mg per dag. De duur van de behandeling is afhankelijk van
de klinische respons.
4. Voor de preventie van orofaryngeale candidose bij patiŽnten met AIDS en bij patiŽnten met
een neutropenie door cytotoxische chemotherapie of bestraling bedraagt de dosis 50 mg per
dag, maar een hogere dosis van 100 mg/dag kan worden toegepast bij patiŽnten die een risico
lopen op ernstige recidiverende infecties.
5. Voor de preventie van Candida-infecties bij patiŽnten met een neutropenie ten gevolge van
beenmergtransplantaties bedraagt de dosis 400 mg/dag.
6a. Voor de behandeling van cryptococcen-meningitis is de gebruikelijke dosis 400 mg op de

eerste dag gevolgd door
200 mg-400 mg per dag in een eenmaaldaagse dosis. De duur van de behandeling voor
cryptococcen-meningitis hangt af van de klinische en de mycologische respons, maar bedraagt
meestal tenminste 6-8 weken.
6b. Ter voorkoming van een recidief van cryptococcen-meningitis bij patiŽnten met AIDS die een
volledige kuur met volle dosis hebben ontvangen kan fluconazol voor onbepaalde tijd worden
toegediend in een dosis van 200 mg per dag.

Kinderen
Evenals bij vergelijkbare infecties bij volwassenen is de behandelingsduur gebaseerd op de
klinische en de mycologische reactie. Fluconazol wordt elke dag in ťťn enkele dosis toegediend.
Fluconazol Sandoz capsules zijn niet geschikt voor toepassing bij jonge kinderen.Sandoz B.V.

Page 3/11
Fluconazol Sandoz 50/100/150/200 mg
1311-V4
1.3.1.1 Summary of Product Characteristics
november 20081. Voor de behandeling van vaginale candidose: 6 mg/kg/dag fluconazol.
2. De aanbevolen dosis voor de behandeling van orofaryngeale candidosis ook bij patiŽnten met
een verstoorde immuunfunctie is 3 mg/kg per dag, gedurende 7-14 dagen. Op de eerste dag
kan een oplaaddosis van 6 mg/kg worden toegediend om eerder steady-state-spiegels te
bereiken. Voor de behandeling van oesophagus candidose is de gebruikelijke doses 3
mg/kg/dag; in sommige gevallen kan een hogere dosis tot 6 mg/kg/dag nodig zijn.
3. Voor de behandeling van diepe systemische Candida-infecties bij immunogecompromitteerde
patiŽnten dient de dosis 6-12 mg/kg/dag te zijn afhankelijk van de klinische en mycologische
respons. Ook de duur van de behandeling is afhankelijk van de klinische en mycologische
respons.
4. Voor de preventie van orofaryngeale candidose bij patiŽnten met AIDS en bij patiŽnten met
een neutropenie door cytotoxische chemotherapie of bestraling bedraagt de dosis 3 mg/kg per
dag, maar een hogere dosis van 6 mg/kg/dag kan worden toegepast bij patiŽnten die een
risico lopen op ernstige recidiverende infecties.
5. Voor de preventie van Candida-infecties bij patiŽnten met een neutropenie ten gevolge van
beenmergtransplantaties bedraagt de dosis 12 mg/kg/dag.
6a. Voor de behandeling van cryptococcen-meningitis is de aanbevolen dosis 6-12 mg/kg per dag,
afhankelijk van de ernst van de aandoening. De duur van de behandeling hangt af van de
klinische en mycologische respons, maar bedraagt meestal tenminste 6-8 weken.
6b. Ter voorkoming van een recidief van cryptococcen-meningitis bij kinderen met AIDS die een
volledige kuur met volle dosis hebben ontvangen kan fluconazol voor onbepaalde tijd worden
toegediend in een dosis van 6 mg/kg/dag.


Bij kinderen met een verminderde nierfunctie: zie PatiŽnten met nierinsufficiŽntie.

Ouderen
Indien er geen aanwijzingen bestaan voor nierinsufficiŽntie dienen normale doses aanbevelingen
gevolgd te worden.

PatiŽnten met nierinsufficiŽntie.
Fluconazol wordt voornamelijk onveranderd met de urine uitgescheiden. Bij behandeling
bestaande uit de toediening van een enkele dosis is geen aanpassing van de dosering
noodzakelijk. Bij patiŽnten met nierinsufficiŽntie (ook kinderen) die met herhaalde toediening
behandeld worden,
kan de gebruikelijke startdosis worden gegeven. Na deze dosis wordt de dagelijkse dosis
(afhankelijk van de indicatie) aangepast volgens onderstaande tabel:


CREATININEKLARING (ML/MIN.) Percentage van de aanbevolen doses
> 50
100%
<50 (geen dialyse)
50%
Regelmatige dialyse
100% na elke dialysesessie

4.3 Contra-indicaties

Fluconazol dient niet te worden toegepast bij patiŽnten die overgevoelig zijn voor deze stof of
voor verwante azolverbindingen.


Sandoz B.V.

Page 4/11
Fluconazol Sandoz 50/100/150/200 mg
1311-V4
1.3.1.1 Summary of Product Characteristics
november 2008
Gelijktijdige toediening met terfenadine of cisapride is gecontraÔndiceerd bij patiŽnten die
fluconazol krijgen (zie: 4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van
interactie).

4.4 Speciale waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik
Fluconazol is zelden geassocieerd met gevallen van ernstige levertoxiciteit, waaronder gevallen
met dodelijke afloop, voornamelijk in patiŽnten met een ernstige onderliggende medische
aandoening. In gevallen van fluconazol geassocieerde levertoxiciteit is er geen relatie met de
totale dosering, de behandelingsduur, het geslacht of de leeftijd van de patiŽnt waargenomen.
Levertoxiciteit bij fluconazolgebruik is meestal reversibel na stoppen van de behandeling.
PatiŽnten die een abnormale leverfunctie ontwikkelen gedurende de fluconazolbehandeling dienen
te worden gecontroleerd op mogelijke ontwikkeling van ernstige leverbeschadiging. Toepassing
van fluconazol moet worden gestopt, wanneer klinische signalen worden waargenomen of
symptomen die op leverziekte kunnen wijzen en die in verband met het fluconazolgebruik gebracht
kunnen worden.

Een zeer klein aantal patiŽnten heeft een exfoliatieve huidreactie ontwikkeld, zoals het Stevens-
Johnson syndroom en toxische epidermale necrolyse, gedurende de behandeling met fluconazol.
AIDS patiŽnten vertonen een sterkere neiging om ernstige huidreacties te ontwikkelen op diverse
geneesmiddelen. Indien zich een huiduitslag ontwikkelt die toe geschreven zou kunnen worden
aan fluconazol, dient overwogen te worden het gebruik van het middel te staken. PatiŽnten met
invasieve/systemische infecties die een huiduitslag ontwikkelen, dienen zorgvuldig gecontroleerd
te worden; de fluconazol toediening dient gestaakt te worden indien zich bulleuze laesies of
erythema multiforme ontwikkelen.
Zelden is er, zoals bij de andere azolen, een anafylactische reactie gemeld.

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Anticoagulantia
In een interactiestudie verlengde fluconazol de prothrombinetijd (12%) na toediening van warfarine
aan gezonde mannen. Post-marketing zijn, evenals bij andere azolen die bij de behandeling van
schimmels worden toegepast, bloedingen gemeld (blauwe plekken, epistaxis, gastro-intestinale
bloeding, hematurie en melena) in samenhang met een toename van de prothrombinetijd bij
patiŽnten die gelijktijdig fluconazol en warfarine kregen. Bij patiŽnten die met coumarinederivaten
behandeld worden, dient de prothrombinetijd zorgvuldig gecontroleerd te worden.
Benzodiazepines (kortwerkend)
Na orale toediening van midazolam of triazolam leidde toediening van fluconazol tot een toename
in psychomotore effecten ten gevolge van een toename in de benzodiazepine concentraties.
Indien bij patiŽnten die met fluconazol worden behandeld gelijktijdige behandeling met een
kortwerkend benzodiazepine noodzakelijk is, moet overwogen worden de dosis benzodiazepine te
verlagen. Deze patiŽnten moeten zorgvuldig gecontroleerd worden.

Sulfonylureumverbindingen
Fluconazol verlengt de halfwaardetijd van gelijktijdig toegediende sulfonylureumverbindingen
(chloorpropamide, glibenclamide, glipizide en tolbutamide) bij gezonde vrijwilligers. Fluconazol en
orale sulfonylureumverbindingen mogen tegelijk aan diabetespatiŽnten worden toegediend, doch
met de mogelijkheid van een hypoglycaemische periode dient rekening gehouden te worden.Sandoz B.V.

Page 5/11
Fluconazol Sandoz 50/100/150/200 mg
1311-V4
1.3.1.1 Summary of Product Characteristics
november 2008Hydrochloorthiazide
In een kinetische interactiestudie verhoogde gelijktijdige toediening van hydrochloorthiazide en
fluconazol de plasmaconcentraties van fluconazol met 40%. Een effect van deze grootte zal over
het algemeen geen verandering van de fluconazoldosis nodig maken, hoewel de voorschrijver dit
wel in gedachten moet houden.

FenytoÔne
Gelijktijdige toediening van fluconazol en fenytoÔne kan een klinisch significante stijging van de
fenytoÔnespiegels veroorzaken. De fenytoÔnespiegels moeten gecontroleerd worden en de
fenytoÔnedosis dient zodanig te worden aangepast dat therapeutische spiegels gehandhaafd
worden.

Orale contraceptiva
Het is onwaarschijnlijk dat herhaalde giften van fluconazol een effect hebben op de effectiviteit van
gecombineerde orale contraceptiva.

Rifampicine
Gelijktijdige toediening van fluconazol en rifampicine resulteerde in een vermindering van de AUC
van fluconazol met 25% en in een verkorting van de halfwaardetijd van fluconazol met 20%. Bij
patiŽnten die gelijktijdig rifampicine ontvangen dient een verhoging van de fluconazoldosis
overwogen te worden.

Ciclosporine
Het verdient aanbeveling om de ciclosporinespiegels bij patiŽnten die met fluconazol worden
behandeld te controleren.

Theofylline
Theofyllinespiegels dienen tijdens behandeling met fluconazol te worden gecontroleerd.

Terfenadine
Fluconazol vermindert het metabolisme van terfenadine in de lever, waardoor een stijging van de
terfenadine plasmaspiegels is te verwachten. Dit kan resulteren in een toename van de cardiale
effecten. Gelijktijdige toediening van terfenadine is gecontraÔndiceerd bij patiŽnten die fluconazol
krijgen (zie 4.3 Contra-indicaties).

Cisapride
Fluconazol vermindert het metabolisme van cisapride in de lever, waardoor een stijging van de
cisapride plasmaspiegels is te verwachten. Dit kan resulteren in een toename van de cardiale
effecten. Gelijktijdige toediening van cisapride is gecontraÔndiceerd bij patiŽnten die fluconazol
krijgen (zie 4.3 Contra-indicaties).

Rifabutin
Gelijktijdige toediening van fluconazol en rifabutin kan uveitis en stijging van de rifabutin
plasmaspiegels veroorzaken. Derhalve dienen patiŽnten die gelijktijdig fluconazol en rifabutin
krijgen toegediend, zorgvuldig te worden gemonitord.

Tacrolimus


Sandoz B.V.

Page 6/11
Fluconazol Sandoz 50/100/150/200 mg
1311-V4
1.3.1.1 Summary of Product Characteristics
november 2008Gelijktijdige toediening van fluconazol en tacrolimus kan nefrotoxiciteit en stijging van de
tacrolimus plasmaspiegels veroorzaken. Gelijktijdig gebruik van fluconazol en tacrolimus wordt
ontraden.

Zidovudine
Gelijktijdige toediening van fluconazol en zidovudine kan een stijging van de zidovudine
plasmaspiegels veroorzaken. PatiŽnten die gelijktijdig fluconazol en zidovudine krijgen toegediend,
dienen zorgvuldig te worden gecontroleerd op de ontwikkeling van zidovudine gerelateerde
bijwerkingen.

Interactie met Cytochroom P450
Het gelijktijdig gebruik van fluconazol en geneesmiddelen die door het cytochroom P450 systeem
worden gemetaboliseerd, kan geassocieerd zijn met verhogingen van de serumspiegels van het
betreffende geneesmiddel. Bij het ontbreken van definitieve informatie dient men voorzichtig te zijn
met gelijktijdig gebruik van fluconazol.

Astemizol
Het verdient aanbeveling om bij gelijktijdig gebruik van fluconazol in therapeutische doseringen
met astemizol de patiŽnt te controleren op tekenen van hartritmestoornissen.

Interactiestudies laten zien dat indien fluconazol wordt toegediend tezamen met voedsel,
cimetidine, antacida of volgend op totale lichaamsbestraling in verband met
beenmergtransplantatie er geen significante vermindering van de fluconazolabsorptie optreedt.

4.6 Zwangerschap en borstvoeding
Zwangerschap
Er zijn nog onvoldoende gegevens over het gebruik van fluconazol door zwangere vrouwen.
Beperkt onderzoek met het gebruik van een lage, eenmalige dosering fluconazol tijdens
zwangerschap wijst niet op een verhoogd risico van aangeboren afwijkingen of andere nadelige
effecten op de zwangerschap of ongeborene. Er zijn enkele meldingen van meervoudige,
aangeboren afwijkingen bij kinderen van wie de moeders gedurende 3 maanden of langer met
hoge doseringen (400-800 mg/dag) werden behandeld voor coccidioidomycosis. De relatie tussen
fluconazol gebruik en deze meldingen is nog niet duidelijk.
In dierproeven is dit geneesmiddel slechts bij hogere doseringen schadelijk gebleken.
Gebruik tijdens de zwangerschap dient vermeden te worden behalve in geval van ernstige of
levensbedreigende schimmelinfecties, als de voordelen van de behandeling opwegen tegen de
mogelijke risico's voor de foetus.

Lactatie
Fluconazol gaat in significante hoeveelheden over in de moedermelk. Na eenmalige toepassing
kan de borstvoeding gecontinueerd worden. Langdurig gebruik door zogende moeders wordt niet
aanbevolen.

4.7 BeÔnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen
De opgedane ervaring met fluconazol wijst er op dat het onwaarschijnlijk is dat het de
rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken beperkt. Echter met het mogelijk
optreden van duizeligheid en convulsies dient rekening gehouden te worden.


Sandoz B.V.

Page 7/11
Fluconazol Sandoz 50/100/150/200 mg
1311-V4
1.3.1.1 Summary of Product Characteristics
november 20084.8 Bijwerkingen
Fluconazol wordt over het algemeen goed verdragen. De meest voorkomende bijwerkingen
betreffen maagdarmstelsel aandoeningen: misselijkheid, braken, buikpijn, diarree en flatulentie;
hoofdpijn en huiduitslag.

Voor het onderstaande bijwerkingen-overzicht zijn de volgende definities van toepassing:
Vaak: > 1/100, < 1/10
Soms: > 1/1000, < 1/100
Zelden: > 1/10000, < 1/1000.

Bloed- en lymfestelselaandoening:
Zelden:
leukopenie (waaronder neutropenie en agranulocytose) en thrombocytopenie.

Voedings- en stofwisselingsstoornissen:
Zelden:
hypercholesterolemie, hypertriglyceridemie, hypokaliŽmie.

Zenuwstelselaandoeningen:
Vaak:
hoofdpijn
Soms: smaakverandering, duizeligheid
Zelden: convulsies.
Maagdarmstelselaandoeningen:
Vaak
: misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, dyspepsie en flatulentie.

Lever- en galaandoeningen:
Zelden: verhoogd alkalische fosfatase, hepatotoxiciteit met in zeldzame gevallen fatale afloop,
verhoogd bilirubine, verhoogd SGOT, verhoogd SGPT, leverfalen, hepatitis, hepatocellulaire
necrose, icterus.

Overgevoeligheidsreacties:
Vaak:
erythemateuze of maco-papulaire huiduitslag
Soms: urticaria, pruritis
Zelden: alopecia, exfoliatieve huidafwijkingen zoals Stevens-Johnson syndroom en toxische
epidermale necrolyse, anafylactische reacties, angio-oedeem, gezichtsoedeem.

Bij enkele patiŽnten, vooral die met een ernstige onderliggende ziekte zoals AIDS en kanker, zijn
afwijkingen van de nierfunctie en de hematologische functie en hepatologische afwijkingen (zie 4.4
Speciale waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik) geconstateerd gedurende de behandeling
met fluconazol en vergelijkbare middelen. De klinische betekenis en de relatie tot de behandeling
is echter onzeker.

4.9 Overdosering
Bij de meeste patiŽnten uit overdosering zich vooral in gastro-intestinale klachten, maar ook in
huidreacties (jeuk, huiduitslag etc.). Er zijn enkele gevallen van overdosering gerapporteerd met
fluconazol, waarbij in ťťn geval een 42-jarige patiŽnt, geÔnfecteerd met HIV, hallucinaties
ontwikkelde en paranoÔde gedrag vertoonde na inname van 8200 mg fluconazol. De patiŽnt is
opgenomen in het ziekenhuis met klinisch beeld van toxische encephalopathie. De symptomen
verdwenen na 48 uur.


Sandoz B.V.

Page 8/11
Fluconazol Sandoz 50/100/150/200 mg
1311-V4
1.3.1.1 Summary of Product Characteristics
november 2008In het geval van overdosering zal symptomatische behandeling (ondersteunende maatregelen en
maagspoeling indien noodzakelijk) voldoende kunnen zijn.
Fluconazol wordt voornamelijk met de urine uitgescheiden; geadviseerd wordt te zorgen voor
adequate (normale) diurese. In geval van ernstige intoxicaties kan hemodialyse overwogen
worden. Een hemodialyse sessie van 3 uur vermindert de plasmaspiegels met ongeveer 50%.


5. Farmacologische eigenschappen

5.1 Farmacodynamische eigenschappen
ATC-code: J02A C01
Fluconazol behoort tot de klasse van de triazol-antimycotica. Fluconazol is zeer specifiek voor het
cytochroom P450 afhankelijke enzym van schimmels. Het is een krachtige en specifieke remmer
van de schimmel sterol synthese. Het is aangetoond dat fluconazol 50 mg per dag gedurende 28
dagen geen invloed heeft op de testosteronplasmaconcentraties bij mannen of op de
steroÔdconcentraties bij geslachtsrijpe vrouwen.
Fluconazol in een dosis van 200-400 mg per dag heeft geen klinisch significant effect op de
endogene steroÔdspiegels of op de respons op ACTH-toediening bij gezonde mannelijke
vrijwilligers.

Microbiologie.
Op een gedefinieerde voedingsbodem is de gevoeligheid van gisten,
dermatofyten en andere fungi voor fluconazol als volgt (MRC in microgram/ml):

MICRO-ORGANISMES MRC
MICROGRAM/ML
Candida albicans*
0,39
Andere Candida spp.
0,19 tot > 25
Cryptococcus neoformans**
1,25
Microsporum spp.
9,4 tot 50
Trichophyton spp.
37,5 tot 100
Aspergillus spp.
> 100

* Geometrisch gemiddelde van 159 isolaten.
** Geometrisch gemiddelde van 5 isolaten.

Er is vastgesteld dat deze in vitro MRC-waarden slecht correleren met de activiteit van fluconazol
in vivo. Dit is een algemeen probleem bij de azol-antimycotica. In vivo vertonen de meeste fungi
een grotere kennelijke gevoeligheid voor fluconazol dan in vitro.Sandoz B.V.

Page 9/11
Fluconazol Sandoz 50/100/150/200 mg
1311-V4
1.3.1.1 Summary of Product Characteristics
november 2008Zowel oraal als intraveneus toegediend fluconazol was actief bij schimmelinfecties in diermodellen.
Activiteit is aangetoond bij opportunistische mycosen met Candida spp. (ook systemische
candidose).

Af en toe zijn voor fluconazol resistente Candida-albicans-isolaten gemeld bij AIDS-patiŽnten die
een langdurige behandeling met fluconazol ontvingen. Zoals met amfotericine B, andere
azolderivaten of welk ander antibioticum dan ook voorkomt, kunnen isolaten die resistent zijn voor
een bepaalde behandeling speciaal optreden bij ernstig immuun gecompromitteerde patiŽnten die
continu met het betrokken middel behandeld worden.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen
Absorptie
De farmacokinetische eigenschappen van fluconazol zijn hetzelfde na intraveneuze en orale
toediening. Na orale toediening wordt fluconazol goed geabsorbeerd, de plasmaspiegels (en de
biologische beschikbaarheid) bedragen meer dan 90% van de met intraveneuze toediening
bereikte waarden.
De bereikte serumpiekspiegels na herhaalde doses van 50 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg en 400
mg bedragen respectievelijk: 2,2 microgram/ml, 4,8 microgram/ml, 10,1 microgram/ml, 16,0
microgram/ml en 18,9 microgram/ml. Orale absorptie wordt niet beÔnvloed door gelijktijdige
voedselinname.
Piekplasmaconcentraties treden op tussen 0,5 en 1,5 uur na inname op de nuchtere maag.
Ten opzichte van de capsule geeft (alvorens door te slikken) een 2 minuten durende mondspoeling
met een orale suspensie een significant hogere maximale speekselconcentratie van ca. 182 maal
de maximale speekselconcentratie waargenomen voor de capsule. Na 4 uur zijn de
speekselconcentraties vergelijkbaar. De plasma farmacokinetische parameters van fluconazol uit
de twee formuleringen zijn niet verschillend.

Verdeling
De gemiddelde plasma-eliminatiehalfwaardetijd bedraagt ongeveer 30 uur. Negentig procent
steady-state-spiegels worden bereikt tegen dag 4-5 met herhaalde eenmaaldaagse toediening.
De plasmaconcentraties zijn evenredig met de ingenomen dosis. Het distributievolume is
nagenoeg gelijk aan totaal lichaamswater. De plasma-eiwitbinding is laag (12%). Door toediening
van een oplaaddosis (op dag 1) van tweemaal de gebruikelijke dagdosis worden 90% steady-
statebloedspiegels al op dag 2 bereikt. Fluconazol dringt goed door in alle bestudeerde
weefselvloeistoffen. De fluconazolspiegels in speeksel en sputum komen overeen met de
plasmaspiegels. Bij patiŽnten met een cryptococcenmeningitis bedragen de fluconazolspiegels in
de liquor ongeveer 80% van de corresponderende plasmaspiegels.

Hoge concentraties fluconazol, boven de serumconcentratie, worden in de huid bereikt in het
stratum corneum, epidermis-dermis en exocrien zweet. Fluconazol accumuleert in het stratum
corneum. Bij een dosering van 50 mg per dag, was de concentratie fluconazol na 12 dagen 73
microgram/g en 7 dagen na het stoppen van de behandeling was de concentratie nog 5,8
microgram/g. Bij een dosering van ťťnmaal 150 mg per week, was de concentratie fluconazol in
het stratum corneum op dag 7 23,4 microgram/g en 7 dagen na de tweede dosis nog 7,1
microgram/g.

Metabolisme


Sandoz B.V.

Page 10/11
Fluconazol Sandoz 50/100/150/200 mg
1311-V4
1.3.1.1 Summary of Product Characteristics
november 2008Fluconazol wordt slechts in geringe mate gemetaboliseerd. Van een radioactieve dosis wordt
slechts 11% in veranderde vorm in de urine uitgescheiden.

Uitscheiding
De belangrijkste eliminatieweg is via de nier. Ongeveer 80% van de toegediende dosis komt
onveranderd in de urine. De fluconazol klaring is evenredig met de creatinineklaring. De lange
plasmahalfwaardetijd vormt de basis voor de eenmalige toediening bij de behandeling van
vaginale candidose en voor een ťťn maal daagse toediening bij de behandeling van alle overige
indicaties.

Farmacokinetiek bij kinderen
De plasma eliminatiehalfwaardetijd van fluconazol is bij kinderen (na de neonatale periode) ca. 20
uur, en het distributie volume is ca. 1 l/kg. Aan het begin van de pubertijd zijn deze waarden
vergelijkbaar met die bij volwassenen. Prematuren hebben daarentegen een lagere fluconazol
plasma eliminatiehalfwaardetijd (ca. 70 uur) en een groter distributievolume (1,2-2,3 l/kg)
vergeleken met ŗ term geboren kinderen. Gedurende de eerste weken na de geboorte en
gedurende de neonatale periode neemt de plasma-klaring van fluconazol toe (en de plasma
eliminatiehalfwaardetijd af).

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek
Bij proefdieren werd alleen toxiciteit gezien bij doseringen die voldoende hoog zijn in vergelijking
met de maximale humane dosering. De proefdiergegevens wijzen dus niet op een veiligheidsrisico
voor de mens.


6. Farmaceutische gegevens

6.1 Lijst van hulpstoffen
Gelatine, lactose, magnesiumstearaat, maÔszetmeel, natriumlaurylsulfaat, colloÔdaal siliciumdioxide
en titaandioxide (E171). De capsules van 50, 100 en 200 mg bevatten de kleurstof indigokarmijn
FD&C blue 2 (E 132). De capsules van 200 mg bevatten ook nog de kleurstof ponceau 4R (E124).
De inkt op de capsules bevatten de hulpstoffen: Schellak, ijzeroxide zwart, (E172) en propyleen
glycol (E1520).

6.2 Gevallen van onverenigbaarheid
Niet bekend.


6.3 Houdbaarheid
3 jaar.

6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Niet bewaren boven 25ļ C.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking
Fluconazol Sandoz capsules zijn verpakt in polyvinylchloride/aluminium blisters in een kartonnen
doos.


Sandoz B.V.

Page 11/11
Fluconazol Sandoz 50/100/150/200 mg
1311-V4
1.3.1.1 Summary of Product Characteristics
november 2008Fluconazol Sandoz 50 mg capsules zijn beschikbaar in verpakkingen van 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50
en 100 stuks in doordrukstrips.
Fluconazol Sandoz 100 mg capsules zijn beschikbaar in verpakkingen van 7, 10, 14, 20, 28, 50 en
100 stuks in doordrukstrips.
Fluconazol Sandoz 150 mg capsules zijn beschikbaar in de verpakking van 1, 2, 4 en 46 stuks in
een doordrukstrip.
Fluconazol Sandoz 200 mg capsules zijn beschikbaar in verpakkingen van 7,10, 14, 20, 28, 50 en
100 stuks in doordrukstrips.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.


6.6 Instructies voor gebruik en verwerking
Geen.


7. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V.
Postbus 10332
1301 AH Almere


8. Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
In het register ingeschreven onder:
Fluconazol Sandoz 50 mg, capsules RVG
26512
Fluconazol Sandoz 100 mg, capsules

RVG 26513
Fluconazol Sandoz 150 mg, capsules

RVG 26514
Fluconazol Sandoz 200 mg, capsules

RVG 26515.


9. Datum van goedkeuring/vernieuwing van de vergunning
25 februari 2003


10. Datum van herziening van de samenvatting
Laatste volledige herziening: 24 december 2002.
Laatste gedeeltelijke herziening: 25 maart 2009 betreft 1.


« Vorige
[Fluconazol Sandoz 150 mg, capsules]
Volgende »
[Fluconazol Sandoz 200 mg, capsules]