Bestanden
Home > Bestanden


Glucose 5% DIRINCO, infusievloeistof 50 g/l

RegistratienummerRVG 20885
Farmaceutische vormOplossing voor infusie
ToedieningswegIntraveneus gebruik
ATCB05BA03 - Carbohydrates
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum18 mei 1998
RegistratiehouderDirinco BV
Ketelmeer 1
5347 JX OSS
Werkzame stof(fen)GLUCOSE 1-WATER
overeenkomend met
GLUCOSE 0-WATER
Hulpstof(fen)WATER, GEZUIVERD
Download: IB-tekst PDF
Zie ook: Bijsluiter


IB tekst Glucose 5% DIRINCO
RVG 20885 oplossing voor infusie
Samenvatting van de Kenmerken van het Product


1.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
Glucose 5% DIRINCO, oplossinig voor infusie

2.
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
1000 ml bevat:
Glucose monohydraat 55,0 g (= 50,0 g Glucose anhydricum)

3.
FARMACEUTISCHE VORM
Oplossing voor infusie

4.
KLINISCHE GEGEVENS

4.1
Therapeutische indicaties
Bij dehydratie die gepaard gaat met stoornissen in de waterhuishouding.

4.2
Dosering en wijze van toediening
De dosering is afhankelijk van de toestand van de patiŽnt.

4.3
Contra-indicaties
∑ Hyperhydratie
∑ Onbehandelde diabetes insipidus
∑ Ontregelde diabetes mellitus (behalve in gevallen van hypoglykemie)
∑ Postoperatieve stoornissen van het glucose metabolisme
∑ Ernstige sepsis

4.4
Speciale waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij
gebruik
Uitsluitend toedienen indien de oplossing helder en deeltjesvrij is en de
verpakking onbeschadigd is.
Men dient regelmatig de elektrolytenbalans te controleren, omdat de
oplossing geen elektrolyten bevat.
Voorzichtigheid is geboden bij het toedienen van dit preparaat aan patiŽnten
met diabetes mellitus, verminderde glucosetolerantie verminderde
leverfunctie en oedemen.

4.5
Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van
interactie
Bij patiŽnten die hoge doses catecholaminen of steroÔden krijgen, dient men
rekening te houden met een verminderde glucose opname. Door de
toediening van glucose kan hypokaliŽmie ontstaan. Hierdoor kan bij
gelijktijdige therapie met hartglycosiden een digitalisintoxicatie ontstaan.

4.6
Gebruik bij zwangerschap en het geven van borstvoeding
De infusievloeistof kan voorzover bekend zonder gevaar voor de vrucht
overeenkomstig het voorschrift, in de zwangerschap en tijdens de periode
van lactatie worden gebruikt.
1/3

IB tekst Glucose 5% DIRINCO
RVG 20885 oplossing voor infusie
4.7
BeÔnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te
gebruiken
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de
rijvaardigheid. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

4.8
Bijwerkingen
∑ tromboflebitis: vooral bij pH circa 3 (van het infuus)
∑ hypokaliŽmie
∑ rebound hypoglykemie
∑ hypofosfatemie
∑ hypomagnesiŽmie
∑ glucosurie en hyperglykemie
∑ vetstapeling in de lever

4.9
Overdosering
Bij te snel infunderen van grote hoeveelheden kunnen hyperhydratie en
storingen in de electrolytenhuishouding of de vochtbalans optreden, evenals
hyperglykemie en glucosurie. Deze dienen op geŽigende wijze te worden
behandeld.

5
FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN

5.1
Farmacodynamische eigenschappen
Glucose is een koolhydraat dat beschikbaar is als energiebron. Glucose kan
ook worden gebruikt om infusievloeistoffen, injectievloeistoffen en
dialysevloeistoffen op de gewenste osmotische waarde in te stellen.

5.2
Farmacokinetische eigenschappen
Niet relevant

5.3
Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek
Geen bijzonderheden

6
FARMACEUTISCHE GEGEVENS

6.1
Lijst van hulpstoffen
Water voor injectie

6.2
Gevallen van onverenigbaarheid
Sommige toevoegingen kunnen onverenigbaar zijn.
Niet tegelijk met bloed via ťťn systeem toedienen.

6.3
Houdbaarheid
De houdbaarheid van de verschillende presentaties bij kamertemperatuur
(12 - 25įC) is 2 jaar.
Na overschrijding van de houdbaarheidstermijn dient Glucose 5% SIFRA
niet meer gebruikt te worden.6.4
Speciale voorzorgsmaatregelen bij opslag

2/3

IB tekst Glucose 5% DIRINCO
RVG 20885 oplossing voor infusie
Glucose 5% SIFRA dient bewaard te worden bij kamertemperatuur (15 -
25įC) in ongeschonden verpakking.

6.5
Aard en inhoud van de verpakking
De steriele, pyrogeen-vrije en isotone infuusvloeistof is verpakt in een
infuuszak van PVC.
100, 250, 500 en 1000 ml

6.6
Gebruiksaanwijzing/ verwerkingsinstructies
Voor gebruik het buiten folie verwijderen.

6.7
Naam en permanent adres of officiŽle vestigingsplaats van de houder

van de vergunning voor het in de handel brengen
Dirinco BV
Saffierborch 14
5241 LN Rosmalen
Tel. +31 (0)73 5218880
Fax +31 (0)73 5215150

7
NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
In het register ingeschreven onder RVG 20885

8
DATUM VAN GOEDKEURING/ HERZIENING VAN DE SAMENVATTING
Laatste gedeeltelijke herziening: november 2008, betreffende rubrieken 1 en 6.7

3/3

« Vorige
[Glucose 5% schiwa, infusievloeistof]
Volgende »
[Glucose 5% DIRINCO, infusievloeistof 50 g/l]

Gevonden op deze pagina: