Bestanden
Home > Bestanden


Glucose 40% PCH, injectievloeistof 400 mg/ml, 10 ml

RegistratienummerRVG 52323
Farmaceutische vormOplossing voor injectie
ToedieningswegParenteraal
ATCB05BA03 - Carbohydrates
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum04 augustus 1992
RegistratiehouderPharmachemie B.V.
Swensweg 5
2031 GA HAARLEM
Werkzame stof(fen)GLUCOSE 0-WATER
Hulpstof(fen)WATER, GEZUIVERD
Download: IB-tekst PDF


sie
GLUCOSE 40% - 50% PCH
injectievloeistof
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

Datum : 17 november 2008
1.3.1 :
Productinformatie
Blz. :
1

Naam product en farmaceutische vorm

Glucose 40% - 50% PCH, injectievloeistof.

Naam aanvrager en plaats van vestiging

Pharmachemie B.V.
Postbus 552
2003 RN Haarlem.

Samenstelling

Glucose 40% PCH per 1000 ml 400 g glucose watervrij overeenkomend met 2220 mmol. Energiebijdrage
6280 KJ/l
Glucose 50% PCH per 1000 ml 500 g glucose watervrij overeenkomend met 2775 mmol. Energiebijdrage
7850 KJ/l.

Eigenschappen

Glucose is een koolhydraat dat beschikbaar is als energiebron. De oplossing is hypertoon.

Indicaties

Bij hypoglykemie.

Contra-indicaties

Decompensatio cordis al of niet met longoedeem.
Hyperglykemie.
Onbehandelde diabetes insipidus.
Glucose-galactosemalabsorptiesyndroom.
Anurie/ernstige nierinsufficiŽntie.
Intraspinale of intracraniale bloeding.
Delirium tremens zonder uitdroging.
HypokaliŽmie.
Acidose.
Hyperhydratie.

Bijwerkingen

Thromboflebitis.
HypokaliŽmie.
Rvg 52323_4 SPC 1108.4v.HWren

sie
GLUCOSE 40% - 50% PCH
injectievloeistof
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

Datum : 17 november 2008
1.3.1 :
Productinformatie
Blz. :
1

Rebound hypoglykemie.
Hypofosfatemie.
HypomagnesiŽmie.
Vetstapeling in de lever.
Glucosurie en hyperglykemie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Alleen toedienen indien de oplossing helder en deeltjesvrij is. Men dient regelmatig de elektrolytenbalans te
controleren, omdat de oplossing geen elektrolyten bevat.
Glucose dient voorzichtig te worden toegediend aan patiŽnten met diabetes insipidus. Hypertone glucose-
oplossingen kunnen trombose en tromboflebitis veroorzaken, indien zij worden toegediend via een perifere
vene. Het is wenselijk dergelijke glucose-oplossingen toe te dienen via een intraveneuze catheter in de vena
cava superior.
Snelle toediening van hypertone glucose-oplossingen kan hyperglykemie en hyperosmose van het bloed
veroorzaken. Dit treedt vooral op bij patiŽnten met verminderde nier- en leverfunctie.
Verder dient men rekening te houden met het mogelijk optreden van hyperglykemie en de daaruit
voortvloeiende glucosurie. Het is vaak wenselijk om insuline toe te voegen en de glucosespiegel regelmatig te
meten. Daarnaast dient men ter voorkoming van hyperglykemische reacties na de toediening van een
hypertone glucose-oplossing nog een 5% m/v glucose-oplossing toe te dienen. Er kan hypokaliŽmie of
hypofosfatemie ontstaan. Dit dient te worden gecontroleerd. Er kan een vitamine B-deficiŽntie ontstaan.
Toediening van hooggeconcentreerde glucose-oplossingen wordt afgeraden bij kinderen en zuigelingen.

Gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie

Dit geneesmiddel kan voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht overeenkomstig het voorschrift in de
zwangerschap en tijdens de lactatie worden gebruikt.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken

Er zijn geen gegevens over het effect van dit product op de rijvaardigheid bekend. Een effect is echter niet
waarschijnlijk.

Interacties

Het gelijktijdig infunderen van hypertone glucose-oplossingen en bloed door hetzelfde systeem kan
aggregatie van erythrocyten en hemolyse tot gevolg hebben.
Tijdens medicaties met hooggedoseerde catecholaminen of steroÔden moet rekening worden gehouden met
een verminderde glucose-opname. Door de toediening van glucose kan hypokaliŽmie ontstaan. Hierdoor kan
bij gelijktijdige therapie met hartglycosiden een digitalisintoxicatie ontstaan.

Rvg 52323_4 SPC 1108.4v.HWren

sie
GLUCOSE 40% - 50% PCH
injectievloeistof
MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS

Datum : 17 november 2008
1.3.1 :
Productinformatie
Blz. :
1

Dosering en wijze van gebruik

10-20 g, zonodig na 10-20 minuten herhalen.
Volwassenen en kinderen meestal 10-50 ml Glucose 50% PCH.
Zuigelingen 0,2-0,5 g glucose per kg lichaamsgewicht.
Tijdens de behandeling wordt controle van elektrolyten-, glucose - en vochtbalans aangeraden.

Symptomen bij en behandeling van overdosering

Bij te snel infunderen van grote hoeveelheden kunnen hyperhydratie en storingen in de
elektrolytenhuishouding of de vochtbalans optreden, evenals hyperglykemie en glucosurie. Deze dienen op
de geŽigende wijze te worden behandeld.

Bewaring en houdbaarheid

Droog en bij kamertemperatuur (15-25įC) bewaren in de goed gesloten verpakking. Op deze wijze bewaard
kan dit geneesmiddel worden gebruikt tot de op de verpakking vermelde datum.

Verpakkingen

Glucose 40% PCH injectievloeistof is verkrijgbaar in ampullen van 10 ml welke per 10 stuks verpakt zijn.
Glucose 50% PCH injectievloeistof is verkrijgbaar in flacons van 50 ml.

RVG nummer

In het register ingeschreven onder
RVG 52323, injectievloeistof 400 mg/ml.
RVG 52324, injectievloeistof 500 mg/ml.

Datering

Laatste gedeeltelijke herziening betreft rubrieken: Naam product en farmaceutische vorm en Samenstelling:
29 december 2008


1108.4v.HW

Rvg 52323_4 SPC 1108.4v.HWren

« Vorige
[Glucose 5% en natriumchloride 0,225%, infusie- vloeistof, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml en 1000 ml]
Volgende »
[Glucose 50% PCH, injectievloeistof 500 mg/ml, 50 ml]

Gevonden op deze pagina: