Bestanden
Home > Bestanden


Levocetirizine 2HCl Actavis 5 mg, filmomhulde tabletten

RegistratienummerRVG 102860
ProcedurenummerUK/H/2337/001
Farmaceutische vormFilmomhulde tablet
ToedieningswegOraal gebruik
ATCR06AE09 - Levocetirizine
AfleverstatusUitsluitend recept
Registratiedatum17 maart 2010
RegistratiehouderActavis Group PTC ehf
Reykjavikurvegur 76-78
220 HAFNARFJORDUR (IJSLAND)
Werkzame stof(fen)LEVOCETIRIZINEDIHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
overeenkomend met
LEVOCETIRIZINE
Hulpstof(fen)CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 400
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
TITAANDIOXIDE (E 171)
Download: IB-tekst PDF
Zie ook: Bijsluiter


Levocetirizine 2HCl Actavis 5 mg, filmomhulde tabletten RVG 102860
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 0908
Pag. 1 van 10


1.

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
Levocetirizine 2HCl Actavis 5 mg, filmomhulde tabletten

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
Elke filmomhulde tablet bevat 5 mg levocetirizinedihydrochloride
(overeenkomend met 4,2 mg levocetirizine).

Hulpstoffen: elke filmomhulde tablet bevat 64,0 mg lactosemonohydraat.

Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1

3. FARMACEUTISCHE
VORM


Filmomhulde tablet.

Witte tot gebroken witte, ovale, biconvexe filmomhulde tablet met aan ťťn
zijde de inscriptie `L9CZ' en `5' aan de andere zijde.

4.
KLINISCHE GEGEVENS

4.1
Therapeutische indicaties

Levocetirizine is geÔndiceerd voor:
- het verlichten van nasale en oculaire symptomen van seizoengebonden en
niet-seizoengebonden allergische rhinitis
- het verlichten van symptomen van chronische idiopathische urticaria.

4.2
Dosering en wijze van toediening
De filmomhulde tablet dient oraal te worden ingenomen, in zijn geheel te
worden doorgeslikt met wat vloeistof en kan met of zonder voedsel worden
ingenomen.

Volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder:
De aanbevolen dagelijkse dosis is 5 mg (ťťn filmomhulde tablet) per dag.

Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar:
De aanbevolen dagelijkse dosis is 5 mg (ťťn filmomhulde tablet) per dag.

Levocetirizine wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 6
jaar vanwege onvoldoende gegevens over de veiligheid en werkzaamheid.
Ouderen:
Er zijn momenteel geen gegevens waaruit blijkt dat de dosis bij ouderen
verlaagd moet worden, mits de nierfunctie normaal is.


Levocetirizine 2HCl Actavis 5 mg, filmomhulde tabletten RVG 102860
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 0908
Pag. 2 van 10


PatiŽnten met een lichte tot ernstige nierfunctiestoornis: er zijn geen gegevens
beschikbaar die de verhouding tussen werkzaamheid/veiligheid bij patiŽnten
met een nierfunctiestoornis laten zien. Aangezien levocetirizine voornamelijk
via de nieren wordt uitgescheiden (zie rubriek 5.2), moeten in gevallen
waarbij geen alternatieve behandeling gebruikt kan worden, de
doseringsintervallen individueel worden aangepast in overeenstemming met
de nierfunctie. Voor het aanpassen van de dosis wordt verwezen naar de
onderstaande tabel. Om van deze tabel gebruik te kunnen maken is een
berekening van de creatinine klaring (CLcr) van de patiŽnt in ml/min nodig.
De CLcr (ml/min) kan berekend worden uit de serum creatinine (mg/dl)
bepaling door middel van de volgende formule:


CLcr = [140 ≠ leeftijd] x gewicht (kg)
--------------------------------------- (x 0,85 voor vrouwen)
72 x serumcreatinine (mg/dl)

Doseringsaanpassing voor volwassen patiŽnten met een nierfunctiestoornis:

Groep
Creatinineklaring (ml/min)
Dosering en frequentie
Normaal
80
1 tablet per dag
Licht
50 ≠ 79
1 tablet per dag
Matig
30 ≠ 49
1 tablet iedere twee dagen
Ernstig
< 30
1 tablet iedere drie dagen
Terminale nierziekte -
< 10
gecontra-indiceerd
dialysepatiŽnten

Bij pediatrische patiŽnten die lijden aan een nierfunctiestoornis, dient de dosis
op individuele basis te worden aangepast, waarbij rekening moet worden
gehouden met de renale klaring van de patiŽnt, de leeftijd en zijn
lichaamsgewicht.

PatiŽnten met een leverfunctiestoornis:
Bij patiŽnten met uitsluitend een leverfunctiestoornis is geen aanpassing van
de dosis nodig.

PatiŽnten met een leverfunctiestoornis en een nierfunctiestoornis:
Aanpassing van de dosis wordt aanbevolen (zie "PatiŽnten met een matige tot
ernstige nierfunctiestoornis" hierboven).

4.3
Contra-indicaties


Overgevoeligheid voor levocetirizine, voor ťťn van de hulpstoffen, voor
hydroxine of voor andere piperazinederivaten.


Levocetirizine 2HCl Actavis 5 mg, filmomhulde tabletten RVG 102860
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 0908
Pag. 3 van 10


PatiŽnten met een ernstige nierfunctiestoornis en een creatinineklaring van
minder dan 10 ml/min.

PatiŽnten met zeldzame erfelijke problemen van galactose-intolerantie, Lapp-
lactase-deficiŽntie of glucose-galactose-malabsorptie dienen Levocetirizine
diHCl ratiopharm niet in te nemen.

4.4
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik

Gebruik niet meer dan de vermelde dosis.

Het gebruik van levocetirizine dihydrochloride wordt niet aanbevolen bij
kinderen jonger
dan 6 jaar, aangezien de huidige beschikbare filmomhulde tabletten een
dosisaanpassing nog niet toelaten.

In therapeutische doses werden geen klinisch significante interacties met
alcohol
waargenomen (bij een alcoholspiegel in het bloed van 0,5 g/l).
Desondanks worden voorzorgsmaatregelen aanbevolen bij gelijktijdige
inname met
alcohol.

Voorzichtigheid wordt aanbevolen bij epileptische patiŽnten en patiŽnten met
een risico
op convulsies.

4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Volgens het farmacokinetische, farmacodynamische en tolerantieprofiel van
levocetirizine zijn er geen interacties te verwachten met deze antihistamine.
Momenteel zijn er geen farmacodynamische, noch significante
farmacokinetische interacties gerapporteerd in geneesmiddel-geneesmiddel
interactiestudies, in het bijzonder met pseudo-efedrine of theofylline (400
mg/dag).

De mate van absorptie van levocetirizine wordt niet gereduceerd door
voedsel, hoewel de absorptiesnelheid is verminderd.

4.6
Zwangerschap en borstvoeding
Er zijn zeer weinig klinische gegevens beschikbaar over blootstelling tijdens de
zwangerschap. Dierstudies duiden niet op directe of indirecte schadelijke
effecten met betrekking tot zwangerschap, embryonale/foetale ontwikkeling,
bevalling of postnatale ontwikkeling. Bij het voorschrijven aan zwangere
vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven dient voorzichtigheid in acht te
worden genomen, omdat levocetirizine wordt uitgescheiden in de moedermelk.Levocetirizine 2HCl Actavis 5 mg, filmomhulde tabletten RVG 102860
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 0908
Pag. 4 van 10

4.7
BeÔnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te
bedienen
Objectieve metingen met de aanbevolen dosering van 5 mg van het
rijvaardigheidsvermogen, de slaaplatentie en het uitvoeren van activiteiten
waarbij nauwkeurigheid noodzakelijk is, hebben geen klinisch relevante
effecten aangetoond.
PatiŽnten die van plan zijn een voertuig te besturen, potentieel gevaarlijke
activiteiten gaan ondernemen of machines gaan bedienen, dienen de
aanbevolen dosis niet te overschrijden en rekening te houden met hun reactie
op het gebruik van dit geneesmiddel. Bij deze gevoelige patiŽnten kan
gelijktijdig gebruik met alcohol of andere onderdrukkers van het centrale
zenuwstelsel additionele vermindering van de alertheid en onvermogen om te
presteren veroorzaken.

4.8
Bijwerkingen

De frequenties van ongewenste bijwerkingen zijn als volgt gedefinieerd:
zeer vaak (1/10), vaak (1/100 tot <1/10), soms (1/1.000 tot <1/100),
zelden (1/10.000 tot <1/1.000), zeer zelden (<1/10.000), niet bekend (kan
met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

Vaak
Soms
Zelden
Zeer
zelden
Bloed- en lymfestelsel-


Trombo-
aandoeningen
cytopenie
Immuunsysteem-

Overgevoeligheid
Anafylactische
aandoeningen
shock
Psychische stoornissen Slaperigheid
Agitatie
Agressie
Tic
Verwardheid
Depressie
Hallucinatie
Slapeloosheid
Zenuwstelsel-
Duizeligheid
Paresthesie Convulsie
Dysgeusie
aandoeningen
Hoofdpijn
Bewegingsstoornissen Syncope
Beven
Dystonie
Dyskinesie

Oogaandoeningen


Accommodatie-
stoornis
Wazig zien
Oculogyratie
Hartaandoeningen

Tachycardie

Ademhalingsstelsel-,
Faryngitisborstkas- en
rhinitis*
mediastinumaandoenin


Levocetirizine 2HCl Actavis 5 mg, filmomhulde tabletten RVG 102860
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 0908
Pag. 5 van 10

gen
Maagdarmstelsel-
Abdominale
Diarree

aandoenigen
pijn
Droge mond
Nausea
Lever- en

Abnormale

galaandoeningen
leverfunctie
(verhoging van
transaminases,
alkaline fosfaat, -GT
en bilirubine)
Huid- en
Pruritus
Urticaria Angioneurotisch
onderhuidaandoeningen
Uitslag
oedeem
Erythema
fixatum
Nier- en


Dysurie
enuresis
urinewegaandoeningen
Algemene
Vermoeidheid Asthenie Oedeem
aandoeningen en
Malaise
toedieningsplaats-
stoornissen
Onderzoeken
Gewichtstoename

*bij kinderen

4.9 Overdosering

Symptomen
De na een overdosis levocetirizine waargenomen symptomen zijn
voornamelijk geassocieerd met effecten op het centraal zenuwstelsel of met
effecten die duiden op een anti-cholinergisch effect. Bijwerkingen die zijn
gemeld na inname van ten minste 5 maal de aanbevolen dagelijkse dosis zijn:
verwardheid, diarree, duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn, malaise,
mydriasis, pruritus, rusteloosheid, sedatie, slaperigheid, stupor, tachycardie,
tremor en urineretentie.

Behandeling van overdosering
Er is geen specifiek antidotum tegen levocetirizine bekend.
Bij een overdosis wordt een symptomatische of een ondersteunende
behandeling aanbevolen. Maagspoeling dient overwogen te worden bij een
zeer recente inname. Levocetirizine wordt niet effectief verwijderd door
dialyse.


5. FARMACOLOGISCHE
EIGENSCHAPPENLevocetirizine 2HCl Actavis 5 mg, filmomhulde tabletten RVG 102860
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 0908
Pag. 6 van 10

5.1 Farmacodynamische eigenschappen

Farmacotherapeutische groep: Antihistaminica voor systemisch gebruik -
piperazinederivaten
ATC-code: R06AE09

Levocetirizine, de (R) enantiomeer van cetirizine, is een sterke en selectieve
antagonist van perifere H1-receptoren.

Bindingsstudies hebben uitgewezen dat levocetirizine een hoge affiniteit heeft
voor humane H1-receptoren (Ki = 3,2 nmol/l). Levocetirizine heeft een 2
maal hogere affiniteit dan cetirizine (Ki = 6,3 nmol/l). Levocetirizine
ontkoppelt van de H1-receptor met een halfwaardetijd van 115 Ī 38 min.
Na een eenmalige toediening bedraagt de receptorbezetting van levocetirizine
na 4 uur 90% en na 24 uur 57%.

Farmacodynamische studies bij gezonde vrijwilligers tonen aan dat, bij de
halve dosis, levocetirizine een vergelijkbare activiteit als cetirizine heeft,
zowel in de huid als in de neus.

De farmacodynamische werking van levocetirizine is onderzocht in
gerandomiseerde en gecontroleerde studies:

In een studie waarin de effecten werden vergeleken van levocetirizine 5 mg,
desloratadine 5 mg en placebo op de door histamine geÔnduceerde wheal en
flare, resulteerde de behandeling met levocetirizine in een significante afname
van de wheal en flare vorming. Vergeleken met placebo en desloratadine was
deze afname het hoogst in de eerste 12 uur en duurde 24 uur (p<0,001).

De aanvang van de werking van levocetirizine 5 mg bij het beheersen van
door pollen-geÔnduceerde symptomen is waargenomen vanaf 1 uur na inname
van het geneesmiddel tijdens placebogecontroleerde proeven in het model van
een allergeen blootstellingskamer.

In in-vitro studies (kamers van Boyden en cellagentechnieken) is aangetoond
dat levocetirizine de door eotaxin geÔnduceerde transendotheliale migratie van
eosinofielen, zowel door huidcellen als longcellen, remt.
Levocetirizine remt de histamine-gemedieerde vroege fase van de allergische
reactie en vermindert ook de migratie van bepaalde ontstoken cellen en de
ontsnapping van bepaalde mediatoren verwant aan een gevorderde allergische
reactie.

De werkzaamheid en veiligheid van levocetirizine zijn aangetoond in
verschillende dubbelblinde placebogecontroleerde klinische studies, die
werden uitgevoerd bij volwassen patiŽnten die leden aan seizoengebonden of
niet-seizoengebonden allergische rhinitis.


Levocetirizine 2HCl Actavis 5 mg, filmomhulde tabletten RVG 102860
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 0908
Pag. 7 van 10

Een 6 maanden durend klinisch onderzoek met 551 patiŽnten (waaronder 276
met levocetirizine behandelde patiŽnten), die leden aan persisterende
allergische rhinitis (symptomen 4 dagen per week aanwezig gedurende
minstens 4 opeenvolgende weken) en gesensibiliseerd voor huisstofmijt en
gras-pollen, toonde aan dat tijdens de gehele duur van de studie 5 mg
levocetirizine klinisch en statistisch significant potenter was dan placebo in
het verlichten van de allergische rhinitis symptomen, zonder enige
tachyfylaxie. Tijdens de gehele duur van de studie verbeterde levocetirizine
significant de levenskwaliteit van de patiŽnten.

De veiligheid en de werkzaamheid van levocetirizine tabletten bij kinderen
werden in twee placebogecontroleerde studies met patiŽnten van 6 tot 12 jaar
met respectievelijk seizoengebonden en niet-seizoengebonden allergische
rhinitis onderzocht. In beide studies verminderde levocetirizine de
symptomen significant en verbeterde het de gezondheidsgerelateerde
kwaliteit van leven.

In een placebogecontroleerde studie met 166 patiŽnten die leden aan
chronische idiopathische urticaria, werden gedurende zes weken 85 patiŽnten
behandeld met een placebo en 81 patiŽnten met 5 mg levocetirizine eenmaal
daags. Vergeleken met placebo resulteerde de behandeling met levocetirizine
gedurende de eerste week en gedurende de totale behandelingsperiode in een
significante vermindering van de ernst van de pruritus. Vergeleken met
placebo resulteerde de behandeling met levocetirizine ook in een grotere
verbetering van de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, zoals werd
vastgesteld met de Dermatology Life Quality Index.

Farmacokinetische/farmacodynamische relatie:
5 mg levocetirizine en 10 mg cetirizine leveren een vergelijkbaar patroon van
remming van door histamine veroorzaakte wheal en flare. Bij cetirizine
kwamen de door histamine veroorzaakte huidreacties niet overeen met de
plasmaconcentratie.

ECG's lieten geen relevante effecten van levocetirizine op het QT-interval
zien.

5.2 Farmacokinetische eigenschappen

De farmacokinetiek van levocetirizine is lineair en dosis- en
tijdsonafhankelijk met lage interindividuele variabiliteit. Het
farmacokinetische profiel van het enkelvoudige enantiomeer is hetzelfde als
dat van cetirizine. Er vindt geen chirale inversie plaats gedurende het
absorptie- en eliminatieproces.

Absorptie:
Levocetirizine wordt snel en compleet geabsorbeerd na orale toediening.
Piekplasmaconcentraties worden 0,9 uur na toediening bereikt. Steady state
wordt bereikt na twee dagen. Na toediening van een eenmalige en een


Levocetirizine 2HCl Actavis 5 mg, filmomhulde tabletten RVG 102860
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 0908
Pag. 8 van 10

herhaalde dosis van 5 mg ťťnmaal daags bedraagt de piekplasmaconcentratie
respectievelijk 270 en 308 ng/ml. De mate van absorptie is dosisonafhankelijk
en wordt niet veranderd door voedsel, maar de piekplasmaconcentratie is
verminderd en vertraagd.

Distributie:
Er zijn geen gegevens van levocetirizine bij gebruik door de mens
beschikbaar over de weefseldistributie of de passage van de bloed-
hersenbarriŤre. Bij ratten en honden worden de hoogste weefselconcentraties
gevonden in de lever en de nieren en de laagste concentraties in het centrale
zenuwstelsel compartiment. Levocetirizine wordt voor 90% gebonden aan
plasmaproteÔnen. De distributie van levocetirizine is beperkt, aangezien het
distributievolume 0,4 l/kg bedraagt.

Biotransformatie:
Bij de mens wordt minder dan 14% van de dosis levocetirizine
gemetaboliseerd en daarom wordt verwacht dat verschillen als gevolg van
genetisch polymorfisme of gelijktijdige inname van enzymremmers
verwaarloosbaar zijn. Stofwisselingsroutes omvatten aromatische oxidatie, N-
en O-dealkylering en taurine conjugatie. De dealkylering wordt hoofdzakelijk
gemedieerd via CYP3A4, terwijl meerdere en /of ongeÔdentificeerde CYP
isovormen betrokken zijn bij de aromatische oxidatie. Levocetirizine heeft
geen effect op de activiteiten van de CYP iso-enzymen 1A2, 2C9, 2C19, 2D6,
2E1 en 3A4 bij concentraties ver boven de piekconcentraties die bereikt
worden na een orale dosis van 5 mg.
Ten gevolge van de geringe stofwisseling en de afwezigheid van metabool
remmend potentieel is een interactie van levocetirizine met andere
substanties, of vice versa, onwaarschijnlijk.

Eliminatie:
De plasmahalfwaardetijd bij volwassenen bedraagt 7,9 Ī 1,9 uur. De
gemiddelde schijnbare totale lichaamsklaring bedraagt 0,63 ml/min/kg. De
voornaamste excretieroute van levocetirizine en de metabolieten is via de
urine en bedraagt gemiddeld 85,4% van de dosis. De excretie via de feces
bedraagt slechts 12,9% van de dosis.
De uitscheiding van levocetirizine vindt zowel via glomerulaire filtratie als
actieve tubulaire
secretie plaats.

Verminderde nierfunctie:
De schijnbare lichaamsklaring van levocetirizine is gerelateerd aan de
creatinineklaring. Het is daarom aan te raden de doseringsintervallen van
levocetirizine aan te passen, op basis van de creatinineklaring, bij patiŽnten
met een matige tot ernstige nierfunctiestoornis. Bij patiŽnten met anurische
terminale nierinsufficiŽntie is de totale lichaamsklaring met ongeveer 80%
afgenomen in vergelijking met normale personen.

5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek


Levocetirizine 2HCl Actavis 5 mg, filmomhulde tabletten RVG 102860
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 0908
Pag. 9 van 10


Niet-klinische gegevens, afkomstig uit conventionele studies naar
veiligheidsfarmacologie, toxiciteit na herhaalde toediening, toxiciteit bij de
voortplanting, genotoxiciteit of carcinogeniteit duiden niet op een speciaal
risico voor de mens.

6. FARMACEUTISCHE
GEGEVENS

6.1 Lijst

van
hulpstoffen

Tabletkern:
Lactosemonohydraat
Microkristallijne cellulose
Magnesiumstearaat (E572)

Filmomhulling:
Hypromellose (E464)
Titaandioxide (E171)
Macrogol 400

6.2
Gevallen van onverenigbaarheid
Niet van toepassing.

6.3 Houdbaarheid
2 jaar

6.4
Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht.

6.5 Aard en inhoud van de verpakking
PVC/PVDC aluminium blisterverpakkingen of OPA/Al/PVC aluminium
blisterverpakkingen.

Verpakkingsgroottes:
Blisterverpakkingen van 7, 10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 70, 90,
100, 112 of 120 tabletten.

Eenheids-blisterverpakkingen van 30x1 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

6.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen

Geen bijzondere vereisten.

7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN


Levocetirizine 2HCl Actavis 5 mg, filmomhulde tabletten RVG 102860
Module 1 Administrative information and prescribing information

1.3.1 Samenvatting van de productkenmerken
Rev.nr. 0908 Pag. 10 van 10

Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 76-78, IS-220 Hafnarjfordur,
IJsland
8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BREN-
GEN

RVG 102860

9.

DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE
VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING17
maart
2010

10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

« Vorige
[Levocetirizine diHCL Sandoz 5 mg, filmomhulde tabletten]
Volgende »
[Levocetirizine 2HCl Actavis 5 mg, filmomhulde tabletten]